Nieuwe organisatiestructuur

Raad van bestuur

In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming aan de top plaats in een raad van bestuur (RvB). Dit collegiale bestuur is nauw verbonden met de domeinen en de instituten.

Dit wordt gewaarborgd doordat de raad van bestuur naast een fulltime voorzitter en een fulltime portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën, bestaat uit vier actieve wetenschappers. Naast hun lidmaatschap van de raad van bestuur zijn zij ieder voorzitter van een domeinbesturen. De nieuwe raad van bestuur treedt aan per februari 2017.

De leden van de raad van bestuur dragen gezamenlijk integrale verantwoordelijkheid voor de strategie, het bestuur, het beleid en het beheer van de instituten en de bedrijfsvoering van NWO, inclusief de programmering, instrumentatie en budgettoekenningen. Tot deze verantwoordelijkheid behoren ook een integer, transparant en fair systeem van subsidieverlening en goede verbindingen tussen domeinen onderling en tussen domeinen en instituten.

Overige taken van de raad van bestuur zijn:

  • Het benoemen van de domeinbesturen, de directeuren van de domeinen en instituten en de leden van de raden van advies;
  • Het – op transparante wijze – bepalen van de budgetverdeling over domeinen en de meerjarige basisbudgetten voor de instituten;
  • Het (goed)keuren van de begrotingen en de financiële verantwoordingen van domeinbesturen en instituten;
  • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de programmering en financiering van door de rvb geïnitieerde of geaccordeerde domeindoorsnijdende brede initiatieven.
  • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de programmering en financiering van door de rvb geïnitieerde of geaccordeerde domeindoorsnijdende brede initiatieven.
  • Samenstelling raad van bestuur
  • Stan Gielen benoemd tot voorzitter raad van bestuur NWO

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de algemene taak om de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over het door de raad van bestuur gevoerde beleid. De raad van toezicht kan de raad van bestuur bijstaan, maar waar nodig ook tegenkracht geven. Leidend bij de taakvervulling door de raad van toezicht zijn de wettelijke organisatiedoelstellingen van NWO.

NWO-I, Institutenorganisatie van NWO

Sinds 1 januari 2017 is de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) omgevormd tot de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I). NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO werkt nauw samen met de NWO-domeinen en omvat de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef en de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de andere NWO-instituten fuseren met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON.

Het bureau van NWO-I ondersteunt alle instituten. Kijk voor meer informatie op de website van NWO-I.

Domeinen

De voormalige NWO-wetenschapsgebieden zijn geclusterd tot domeinen, wat zorgt voor meer efficiëntie en stimuleert tot meer discipline brede samenwerking:

ZonMw is momenteel nog zelfstandig, hoewel de voorzitter van ZonMw al wel volwaardig lid is van de Raad van Bestuur. Het is de intentie om per 1 januari ZonMw en Nwo te integreren, waarbij ZonMw vanaf dan het domein Zorgonderzoek en Medische wetenschappen vormt. De domeinen zijn verantwoordelijk voor de primaire processen van granting, beleidsontwikkeling en makelende rol naar het veld. Elk domein kent een eigen bestuur, benoemd door de Raad van Bestuur van NWO. De voorzitter van het bestuur maakt tevens deel uit van de raad van bestuur van NWO. Het domeinbestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid binnen het domein.

 

Bureau raad van bestuur

Nieuw binnen de organisatie is het bureau raad van bestuur, een compact ondersteunend stafbureau. Het bureau rvb vervult een in essentie makelende rol en is nauw verbonden met de domeinen, de bedrijfsvoeringsafdelingen en de institutenorganisatie. Daarnaast adviseert het bureau aan de rvb rondom strategische, integrale en budgettaire vraagstukken in relatie tot externe ontwikkelingen in de wetenschap en de maatschappij. Het hoofd van het bureau rvb is secretaris van de raad van bestuur.

Adviesraden

Er komt ook een brede raad van advies (rva) voor de dialoog met de samenleving en de multidisciplinaire afstemming. De rva moet het klankbord van de samenleving worden, en zal voor de ontwikkeling van NWO-brede strategie en beleidskeuzes om input gevraagd worden. De raad van advies bestaat uit ongeveer tien personen uit de maatschappij, met betrokkenheid bij de (impact) van wetenschap en onderzoek. Zij worden niet uitgenodigd zitting te nemen in de rva als vertegenwoordiger van hun organisatie, maar op grond van hun expertise en ervaring.