Ontwikkelingen in buiten- en binnenland

Wereldwijd

  • Toenemende mobiliteit en concurrentie van talentvolle onderzoekers op zoek naar de beste omgeving om hun ideeën en carrière vorm te geven.
  • Internationalisering en schaalvergroting van wetenschapsbeoefening: grotere behoefte aan en noodzaak tot gezamenlijke agendavorming en strategische planning, onder meer gericht op mondiale uitdagingen.
  • Kruisbestuiving tussen vakgebieden en tussen wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen waardoor boeiende nieuwe onderzoeksterreinen ontstaan.
  • Transitie naar open toegankelijkheid van de resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek: open access en open data.
  • Groeiende investeringen in wetenschap in een groeiend aantal sterke wetenschapslanden.

In Nederland

  • Profilering van universiteiten op basis van sterktes in onderzoek en onderwijs, met kansen voor nationale samenwerking  en krachtenbundeling over de grenzen van instellingen heen.
  • Meer samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en toegepaste onderzoeksinstituten die leidt tot een dynamische verbinding van fundamenteel,  praktijkgericht  en toegepast onderzoek waardoor  snellere toepassing van onderzoeksresultaten mogelijk is.
  • Gezamenlijke onderzoeksprogrammering – onder meer vastgelegd in innovatiecontracten – tussen wetenschap, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  • Toenemende druk op onderzoekers  en beperkte ruimte om hun ideeën en creativiteit de volle ruimte te geven als gevolg van krappe budgetten, toenemende oormerking van onderzoeksmiddelen en een veelvoud aan sturende agenda's voor onderzoek.