Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking

NWO deelt de visie van het kabinet dat Nederlands onderzoek nog meer dan nu kan bijdragen aan welzijn en welvaart. De impact van onderzoek kan groeien door de krachten te bundelen en fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek meer te verbinden. Gezamenlijke programmering en samenwerking tussen onderzoekers en betrokkenen van buiten de wetenschap ondersteunen dit. Het bevorderen van vruchtbare verbindingen tussen wetenschap, bedrijfsleven en andere delen van de samenleving is dan ook een van de doelen van NWO.

Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken. Met deze programma’s levert NWO ook een directe bijdrage aan het delen en benutten van de wetenschappelijke kennis. Daarnaast heeft NWO gericht kennisbenuttingsbeleid dat de noodzakelijke interactie en samenwerking ondersteunt tussen wetenschappers en belanghebbenden in de samenleving, inclusief bedrijven.


Topsectoren

NWO draagt sinds 2012 actief bij aan het topsectorenbeleid van de overheid, dat binnen negen sectoren en twee doorsnijdende thema’s samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid stimuleert. NWO brengt de verschillende partijen bij elkaar om onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen. NWO zet jaarlijks  275 miljoen euro van de eigen middelen in voor onderzoek dat ten goede komt aan de strategische agenda’s voor de topsectoren, waarvan om en nabij 100 miljoen in publiek-private samenwerking (PPS) De NWO-bijdrage aan de topsectoren voor de jaren 2016-2017 zal in de vorm van werkprogramma’s in eind 2015 op de website worden gepubliceerd.


Nationale Wetenschapsagenda

In 2015 zal NWO, samen met andere partijen in de kenniscoalitie, een bijdrage leveren  aan het opstellen van een Nationale Wetenschapsagenda. Het doel is een inspirerende lijst van vragen aan de wetenschap die verschillende los van elkaar ontwikkelde onderzoeksagenda's voor wetenschappelijke, economische en maatschappelijke uitdagingen verbindt, en de krachten helpt bundelen waar dat meerwaarde kan bieden. NWO gaat  middels haar thematische onderzoeksprogramma’s een verbinding leggen tussen de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda. In de bijdrage aan de topsectoren in 2016-2017 zal meer worden ingezet op topsectordoorsnijdende programma’s en strategische samenwerking met een langere horizon (5-10 jaar). 


Internationalisering van thema’s

Naast verbinden van nationale agenda’s heeft NWO ook aandacht voor de internationale dimensie. Veel maatschappelijke uitdagingen zijn grensoverschrijdend of zelfs mondiaal en kunnen niet alleen binnen Nederland worden opgelost. Om de aansluiting op internationale ontwikkelingen te versterken streeft NWO naar een internationale component in alle thematische programma’s. Dat doet NWO in samenwerking met onderzoeksfinanciers in landen binnen en buiten Europa met expertisegebieden die relevant zijn voor Nederland.