Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking

NWO deelt de visie van het kabinet dat Nederlands onderzoek nog meer dan nu kan bijdragen aan welzijn en welvaart. De impact van onderzoek kan groeien door de krachten te bundelen en fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek meer te verbinden. Gezamenlijke programmering en samenwerking tussen onderzoekers en betrokkenen van buiten de wetenschap ondersteunen dit. Het bevorderen van vruchtbare verbindingen tussen wetenschap, bedrijfsleven en andere delen van de samenleving is dan ook een van de doelen van NWO.

Themaprogramma's en kennisbenutting

Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken. Met deze programma’s levert NWO ook een directe bijdrage aan het delen en benutten van de wetenschappelijke kennis. Daarnaast heeft NWO gericht kennisbenuttingsbeleid dat de noodzakelijke interactie en samenwerking ondersteunt tussen wetenschappers en belanghebbenden in de samenleving, inclusief bedrijven.


Topsectoren

NWO draagt sinds 2012 actief bij aan het topsectorenbeleid van de overheid, dat binnen negen sectoren en twee doorsnijdende thema’s samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid stimuleert. NWO brengt de verschillende partijen bij elkaar om onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen. NWO zet jaarlijks 275 miljoen euro van de eigen middelen in voor onderzoek dat ten goede komt aan de strategische agenda’s voor de topsectoren, waarvan om en nabij 100 miljoen in publiek-private samenwerking (PPS).


Nationale Wetenschapsagenda

NWO is ervan doordrongen dat de urgente uitdagingen waarvoor Nederland zich ziet gesteld, samen met het hele wetenschapsveld moet worden opgepakt. Het kader hiervoor is de Nationale Wetenschapsagenda waarvan het secretariaat bij NWO is ondergebracht.

25 routes

In de Nationale Wetenschapsagenda staan de onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn samengevat in 140 clustervragen. Met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn deze vragen vervolgens uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes.

Portfolio voor onderzoek en innovatie

De 25 routes staan beschreven in het portfolio voor onderzoek en innovatie. Dit portfolio identificeert terreinen waarop Nederland bij uitstek verschil kan maken en comparatieve voordelen heeft ten opzichte van het buitenland. Het geeft een overzicht van kansen op wetenschappelijke doorbraken en op het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Het presenteert dan ook een ambitieuze en grondig onderbouwde agenda voor investeringen in onderzoek en innovatie.

De Nationale Wetenschapsagenda is mede richtinggevend voor het themabeleid van NWO, topsectordoorsnijdende programma’s, strategische samenwerkingsprojecten, het Zwaartekrachtprogramma, de Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten en de nationale onderzoeksinstituten.

LINKS


Investeringsagenda

Samen met haar partners in de Kenniscoalite en met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zette NWO zich in om de Nationale Wetenschapsagenda door te ontwikkelen tot een Investeringsagenda.

De Investeringsagenda heeft twee componenten:

  • ‘Spankracht’ geeft de thematische prioriteiten aan.
  • ‘Draagkracht’ adresseert het belang om in de volle breedte van het wetenschappelijk onderzoek een solide kennisbasis te onderhouden en uit te bouwen.

De thematische onderzoeksactiviteiten uit Spankracht steunen op de kennisbasis van Draagkracht. De kenniscoalitie pleitte er in 2016 voor om jaarlijks 1 miljard euro extra te investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Kenniscoalitie

De kenniscoalitie bestaat uit: KNAW, MKB Nederland, NFU, NWO, TO2, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en VSNU.


Internationalisering van thema’s

Naast verbinden van nationale agenda’s heeft NWO ook aandacht voor de internationale dimensie. Veel maatschappelijke uitdagingen zijn grensoverschrijdend of zelfs mondiaal en kunnen niet alleen binnen Nederland worden opgelost. Om de aansluiting op internationale ontwikkelingen te versterken streeft NWO naar een internationale component in alle thematische programma’s. Dat doet NWO in samenwerking met onderzoeksfinanciers in landen binnen en buiten Europa met expertisegebieden die relevant zijn voor Nederland.