Internationaal samenwerken

Internationaal samenwerken

Wetenschap is internationaal: onderzoekers werken samen met vakgenoten uit andere landen, talentvolle onderzoekers zoeken kansen in het buitenland, en omgekeerd vinden buitenlandse onderzoekers plekken in Nederland. Internationalisering versterkt de Nederlandse wetenschap en stelt haar in staat meer bij te dragen aan wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen, zowel nationaal als mondiaal.

Ook research councils  als NWO werken internationaal samen en bij onderzoeksprogrammering is er coördinatie en krachtenbundeling op internationaal niveau. Het internationaal beleid van NWO richt zich vooral op onderzoeksterreinen waarop Nederland internationaal sterk bijdraagt of waarop wetenschappelijke sterktes elders Nederland veel te bieden hebben.

Samenwerking in Europa...

Voor Nederland is Europese samenwerking de komende jaren van groeiend belang. De Europese Onderzoeksruimte (ERA) streeft bijvoorbeeld naar vrij verkeer van onderzoekers, onderzoeksresultaten en onderzoeksmiddelen. NWO bouwt de komende tijd voort op internationale ervaring en structuren die de afgelopen jaren zijn opgebouwd, bijvoorbeeld rond Europese netwerken zoals de Joint Programming Iniatieven.

... en daarbuiten

Ook met wetenschapslanden buiten Europa, zoals China, India en Brazilië heeft NWO stevige banden opgebouwd die strategische onderzoekssamenwerking met deze landen ondersteunt en versterkt. Ook blijft NWO, mede in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, investeren in samenwerking met diverse lage- en middeninkomenslanden. NWO’s inspanningen ten behoeve van internationalisering voor de komende jaren laten zich in drie woorden samenvatten: faciliteren, verbinden en beïnvloeden.


Faciliteren

Onderzoekers werkzaam in Nederland steunen om internationaal samen te werken en barrières wegnemen. Met als speerpunten aandacht voor bredere toegang tot internationale onderzoeksfaciliteiten en het ondersteunen van onderzoekers werkzaam in Nederland  in hun internationale samenwerking, bijvoorbeeld via bilaterale of multilaterale afspraken met onderzoeksfinanciers in andere landen. Via de zogenoemde Money follows Research-regeling kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere Europese kennisinstelling een restant van hun financiering meenemen.


Verbinden

Stimuleren en coördineren van internationale onderzoekssamenwerking. Door thematische samenwerkingsprogramma’s (calls) met zustercouncils gaat NWO een verbinding leggen tussen de kennis- en onderzoeksagenda’s van onder meer topsectoren, vakdepartementen en Europese/mondiale vraagstukken inclusief de in Europa gedefinieerde Grand Societal Challenges en de mondiale Sustainable Development Goals, die worden ontwikkeld vanuit de Verenigde Naties.. In opdracht van het ministerie van OCW zal NWO de zogenoemde EU-matchingsregeling uitvoeren die in 2015 is ingesteld om de Nederlandse deelname aan Europese onderzoeksprogramma's te stimuleren door publieke kennisinstellingen tegemoet te komen in de eigen bijdrage (matching) die vereist is bij deelname.


Beïnvloeden

Door Europese agenda’s actief te beïnvloeden bevordert NWO de verbindingen tussen nationale en mondiale onderzoeksagenda’s. Via deelname aan vele internationale gremia brengt NWO Nederlandse prioriteiten voor het voetlicht in discussies en onderhandelingen over Europees en mondiaal wetenschapsbeleid. In Europa werkt NWO onder andere samen binnen Science Europe een samenwerkingsverband van nationale onderzoeksfinanciers. Andere voorbeelden zijn de programma commissies van Horizon 2020 het transatlantische platform voor de sociale en geesteswetenschappen (NWO is coördinator) en de European Polar Board (NWO voert het secretariaat).