Open Science

Open Science is de beweging die staat voor een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Open Science leidt tot meer impact, zowel op wetenschap als op maatschappij. NWO streeft ernaar dat al het onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk is.

Wat doet NWO aan Open Science?

NWO zet zich in voor en wil het voortouw nemen in de transitie naar Open Science.  Sinds 2009 streeft NWO ernaar dat alle publicaties voortkomend uit NWO-financiering  Open access beschikbaar zijn. In 2016 introduceerde NWO haar datamanagement beleid. Onderzoeksdata die gegenereerd worden in het kader van door NWO gefinancierde projecten moeten zo open en FAIR mogelijk beschikbaar gesteld worden.  FAIR staat voor findable, accessible, interoperable en reusable. De transitie naar Open Science vergt ook een verandering in de manier waarop onderzoekers geëvalueerd worden. NWO zet zich daarom in voor andere vormen van erkennen en waarderen. Waar mogelijk investeert NWO ook in de totstandkoming van Open Science infrastructuren.