Banner_VerDuS-SURF

Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF)

VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport.

 • Doel en doelstellingen

  Het programma VerDuS SURF is het onderzoeksprogramma binnen het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS).  Het ging in januari 2016 van start en inmiddels zijn vijf grote projecten bijna dertig kleine Pop Up projecten binnen dit programma gefinancierd. De thema’s variëren, van onder meer slimme fietssystemen, zelfrijdende auto’s tot ruimtelijke gevolgen van veranderende manieren van boodschappen doen en duurzame stedelijke oevers langs waterwegen.

  Binnen VerDuS SURF worden zowel Nederlandse praktijkprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, als projecten die zijn ingebed in het JPI Urban Europe. Dit is een Europees programmeringsinitiatief, met het doel aantrekkelijke, duurzame en economisch levensvatbare stedelijke gebieden te creëren, waarin Europese burgers, gemeenschappen en hun omgeving prettig kunnen samenleven. De inbedding in JPI Urban Europe draagt bovendien bij aan een sterkere positie van de Nederlandse kennisinfrastructuur in Europees en wereldwijd onderzoek.

 • Budget en doorlooptijd

  Het beschikbare budget is in verschillende rondes toegekend aan onderzoeksprojecten. Ook is  sprake van cofinanciering door private partijen uit de praktijk. Door een dynamische manier van gefaseerde onderzoeksprogrammering met meerdere calls is ingespeeld op nieuw opkomende vragen en (beleids)ontwikkelingen.

  VerDuS SURF heeft een looptijd van 2014 tot en met 2021. Het beschikbare budget voor onderzoek werd in verschillende rondes toegekend aan onderzoeksprojecten.

 • Partners

  Dit programma is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NWO, NRPO-SIA en Platform31. Bij de start van het programma in 2014 werd 16,5 miljoen euro bijeen gebracht voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2021.

  VerDuS SURF is een initiatief van NWO inclusief Regieorgaan SIA, Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

  In VerDuS SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

 • Commissies

  De volgende personen vormen de programmacommissie VerDuS SURF:

  • Hans Tijl, Provincie Flevoland (voorzitter)
  • Lilian van den Aarsen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Pallas Agterberg, Alliander
  • Edwin Buitelaar, Planbureau voor de Leefomgeving
  • Marianne Linde, Gemeente Tilburg
  • Frank van Oort, Erasmus Universiteit Rotterdam / Universiteit Utrecht
  • Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen
  • Karen de Ruijter, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Veronique Schutjens, Universiteit Utrecht
  • Geert Teisman, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Bert van Wee, Technische Universiteit Delft