Toekenningen

Van elke financieringsronde worden de gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren kort omschreven.

Kies hieronder een ronde voor meer details over de gehonoreerde aanvragen.​​​​​​

 • Toekenningen 2021-1

  Waarden(conflicten) van managers in de logistieke sector
  M.E. (Muhammed ) Akbas, Hogeschool Rotterdam - Vrije Universiteit

  Dit onderzoek gaat over de moraal van managers in de logistieke sector. Hoe denken zij over morele kwesties als milieuvervuiling en uitbuiting van arbeidsmigranten en hoe gaan zij hiermee om? Deze vragen worden empirisch onderzocht. Met behulp van theorie wordt er een advies geschreven voor de versterking van die moraal.

  Tech bedrijven als nieuwe [online] overheden en anti-overheden
  I. (Ingrid) Beekmans, Fontys Hogeschool - Universiteit van Tilburg

  Techbedrijven proberen steeds meer taken van overheden over te nemen. Facebook wil bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van verkiezingen, en Google wil de privacy van ‘burgers’ beschermen. Dit onderzoek onderwerpt dergelijke plannen aan een kritische analyse, en onderzoekt de technieken die techbedrijven gebruiken om ‘het volk’ voor zich te winnen.

  De controle over platformsamenlevingen: subjectiviteit in hedendaagse surveillanceculturen
  B. (Bjorn) Beijnon,  Hogeschool Utrecht - Universiteit van Amsterdam

  Dit onderzoek analyseert hoe digitale platformen controle uitoefenen op de sturing van gebruikers hun subjectiviteit. Enerzijds kijkt dit onderzoek naar technieken die grote technologiebedrijven inzetten om de subjectiviteit van hun gebruikers vorm te geven. Anderzijds legt het de nadruk op de manieren waarop gebruikers weerstand bieden tegen deze technieken.

  Het gereorganiseerde lichaam: de rol van belichaming in kennisintensieve organisaties
  O. (Ohad) Bensimon Haddad, De Haagse Hogeschool - Universiteit Utrecht

  In kennisintensieve organisaties, met hun nadruk op ‘geestelijke arbeid’, wordt het lichaam vaak (onbewust) gezien als het “vehikel dat de hersenen naar werk brengt”. In dit onderzoek wordt een alternatieve benadering van het lichaam in organisaties ontwikkeld. Centraal in deze benadering staan de verschillende en alledaagse lichamelijke ervaringen in organisaties.

  Werkzame mechanismen van speltherapie bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
  E.B.L. (Dineke) Bent-Lenselink, Christelijke Hogeschool Ede - Universiteit Tilburg  

  Een veel voorkomende hulpvraag bij jongeren met een verstandelijk beperking is het reguleren van agressie problematiek. Om de jongeren te helpen met deze ontregelende problematiek wordt er speltherapie als behandeling ingezet. Dit onderzoek wil de black box van speltherapie verder openen door de werkzame mechanismen van speltherapie te onderzoeken.

  Stilte in de klas
  I.E.W.M. (Iris) Bogaers, Rudolf Steiner College Haarlem - VU Amsterdam

  Welke rol speelt stilte in klasseninteracties in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs? Dit promotieonderzoek beoogt docenten bewust te maken van de werking van stilte in klasseninteracties. Onderzocht wordt hoe stilte de didactiek positief kan ondersteunen en daarmee de kwaliteit van klasseninteracties kan bevorderen.

  Kansen creëren in het onderwijs, studiesucces door het ontwikkelen van niet-cognitieve competenties.
  H. (Halima) Bouras, De Haagse Hogeschool - Universiteit Leiden

  Kansen in het onderwijs voor jongeren van lagere sociaaleconomische status (SES) zijn suboptimaal. Dit project onderzoekt welke rol niet-cognitieve competenties spelen in het verband tussen studiesucces en SES en toetst vervolgens met een randomised controlled trial of interveniëren op niet-cognitieve competenties studiesucces verhoogt.

  Ad perpetuam memoriam: Een studie naar Romeinse herinneringspraktijken in Latijnse inscripties
  K.M. (Kaylee) Branse, Blariacum College - Radboud Universiteit

  Middels inscripties construeerden Romeinen herinneringen voor mensen die geëerd werden, overledenen en zichzelf. Hoewel Latijnse inscripties traditioneel als statisch worden gezien, konden wijders individualiteit toevoegen aan monumenten. Dit project analyseert publieke representatie en herinneringspraktijken. Het biedt inzicht in de interactie tussen tradities en innovaties in het monumentale landschap.

  Onderwijs en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit: betrokkenheid leerlingen bij criminele netwerken voorkomen en signaleren.
  J.R.A. (Jennifer) van den Broek, X11 media en vormgeving - Universiteit van Tilburg

  In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe middelbare scholen signalen dat leerlingen betrokken zijn bij ondermijnende criminaliteit kunnen herkennen, welke stappen zij kunnen zetten en welke barrières zich daarbij voordoen. Daarmee wordt bijgedragen aan bewustwording bij schoolpersoneel, een veilig schoolklimaat en preventie van instroom in ondermijnende criminaliteit.

  De ontwikkeling van zelfregulerend leren bij vmbo-leerlingen
  B. (Bernard) Brouwer, Greijdanus Hardenberg - Rijksuniversiteit Groningen

  Zelfregulerende leerlingen plannen hun eigen leerproces en kennen hun sterke en zwakke punten m.b.t. leren. Ze zijn beter voorbereid op vervolgonderwijs en uitdagingen in onze moderne maatschappij. In dit
  promotieproject wordt bestudeerd hoe deze vaardigheden zich ontwikkelen bij vmbo-leerlingen. Vmbo-leerlingen uit alle leerwegen en leerjaren worden een aantal jaren gevolgd.

  Extended cognition in filosofieonderwijs
  M.M. (Menno) van Calcar, Gymnasium Novum  - Erasmus Universiteit Rotterdam

  Het filosofieonderwijs kan gebruik maken van het idee van de cognitiefilosofie dat denken en leren met meer dan hersenactiviteit alleen te maken heeft. Lichaam en omgeving zijn volgens dat idee essentieel onderdeel van het cognitieve systeem. Dit onderzoek test en evalueert de implicaties van deze stelling voor de onderwijspraktijk.

  Mentale gezondheid en schoolprestaties
  D.L.D. (Daniëlle) Cluitmans, BC Broekhin - Universiteit Maastricht

  Met dit onderzoeksvoorstel wil ik onderzoeken in welke mate schoolprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs samenhangen met hun mentale gezondheid, en de mate waarin die mentale gezondheid kan worden verbeterd waardoor er een positief effect ontstaat op de schoolprestaties.

  Zelfmanagementondersteuning bij mensen met hartfalen en beperkte gezondheidsvaardigheden
  A.G. (Anne Geert ) van Driel, Hogeschool Rotterdam - Universiteit Utrecht

  Ongeveer één op de drie Nederlanders is beperkt in hun gezondheidsvaardigheden, met negatieve gevolgen voor de gezondheid. In dit onderzoek wordt een interventie ontwikkeld voor zorgverleners om het zelfmanagement van mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen, zodat zij beter met hun aandoening kunnen omgaan in het dagelijks leven.

  De vingerafdruk van de vertaler traceren: hoe individuele en sociale factoren de stijl van de vertaler beïnvloeden
  M.M. (Marta) Driessen, Het Blaise Pascal College - Universiteit Utrecht

  Lezers zijn zich doorgaans niet bewust van de vertaler achter een tekst. Toch geven vertalers vorm aan de stijl van een vertaald boek. Dit onderzoek analyseert vertalingen van romans van Michel Houellebecq naar drie talen, en onderzoekt de relatie tussen de stijl van vertalers en de sociale context van vertalingen.

  Wijzer in spelling met de spellingwijzer
  S. (Sylvia) Drijver, Kindcentrum Catharina Amsterdam - Universiteit van Amsterdam

  Om meer inzicht in de verwerving van spellingregels te krijgen, worden bijdragende kenmerken daaraan gezamenlijk onderzocht. Resultaten over de invloeden van kind-, woord- en instructiekenmerken worden gebruikt om theoretische modellen te vertalen naar de onderwijspraktijk en een spellingwijzer te ontwikkelen voor in de klas, gericht op het verminderen van spellingproblemen.

  Natuurwetenschappelijk redeneren met interactieve diagrammen in het primair onderwijs
  T.J.W. (Tom) van Eijck, Hogeschool van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam

  Bij natuur- en techniekonderwijs is het belangrijk om heen-en-weer te leren denken tussen verschijnselen en verklaringen. In het basisonderwijs krijgt dit weinig aandacht. Dit onderzoek bekijkt hoe interactieve diagrammen het natuurwetenschappelijk redeneren kunnen bevorderen. Zo wordt beter ingespeeld op de denkontwikkeling in de bovenbouw van de basisschool.

  Gemixte gevoelens maximaal benutten
  M.J. (Marije) van Gent, Hogeschool van Amsterdam - Wageningen University & Research

  Mensen kunnen ambivalentie – conflicterende gedachten en gevoelens - ervaren over klimaatonvriendelijk gedrag, zoals het genieten van een hamburger én zich tegelijkertijd schuldig voelen over de milieu-impact. Onder welke omstandigheden en bij wie leidt ambivalentie over klimaatonvriendelijk gedrag ertoe dat mensen zich milieuvriendelijker gaan gedragen?

  Co-creatie tussen leerkrachten en onderzoekers als conditie voor een effectieve en duurzame implementatie van formatief evalueren in het basisonderwijs
  L.W.M. (Lars) Goertzen, Onderwijsstichting Movare - Universiteit Maastricht

  De nadruk op de kwalificerende functie van toetsen binnen het basisonderwijs gaat ten koste van de formatieve functie van toetsen. Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe co-creatie tussen leerkrachten en onderzoekers bijdraagt aan een duurzame en leerbevorderende implementatie van formatief evalueren in het basisonderwijs.

  Vrijheid en autonomie in het sociaal werk. Naar een ethiek van sociale vrijheid.
  B.P. (Bram) Gootjes, Fontys Hogeschool - Universiteit van Amsterdam

  Respect voor en bevorderen van de autonomie van de cliënt is een belangrijk uitgangspunt in het sociaal werk. Maar hoe doe je dat? Doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat autonomie betekent vanuit het begrip ‘sociale vrijheid‘ en wat dit betekent voor ‘goed sociaal werk’.

  Leren reflecteren, hoe begeleid je dat?
  Onderzoek naar Begeleidingsvaardigheden ter Ondersteuning van het Reflectieproces van Technasiumleerlingen.

  J.J.H (Josine) Görtzen, Varendonck College - Technische Universiteit Eindhoven

  Leren reflecteren op vakoverstijgende vaardigheden is belangrijk om een leven lang te blijven leren. In dit promotietraject wordt de begeleiding van O&O docenten bij het reflecteren van Techansiumleerlingen onderzocht. Door gezamenlijk te reflecteren leren docenten hoe zij de structuur van het reflectieproces kunnen aangeven en hoe zij feedback kunnen geven.

  Inzet van Artificial intelligence via leefstijlmonitoring in smart homes door verpleegkundigen.
  S.W.M. (Sjors) Groeneveld, Hogeschool Saxion - Universiteit Twente

  Kunstmatige intelligentie (AI) via leefstijlmonitoring in smart homes, ondersteunt ouderen bij het langer thuis wonen en is een oplossingsrichting voor het verpleegkundigentekort. Dit promotieonderzoek draagt bij aan inzet van AI in de zorg door: 1) kennis over competenties van verpleegkundigen en 2) ontwerprichtlijnen van AI-systemen passend bij verpleegkundigen én zorgvragers.

  Benutten van expertise van zij-instromers binnen het voortgezet onderwijs
  G. (Gerard) den Hertog, Onze Lieve Vrouwelyceum - Universiteit Utrecht

  Van zij-instromers in het onderwijs wordt een kwaliteitsimpuls verwacht door inbreng van eerdere expertise. Dit onderzoek wil vaststellen onder welke voorwaarden die eerdere expertise zinvol ingezet kan worden zodat zij-instromer en de schoolomgeving blijvend kunnen profiteren van deze nieuwe kennis en kunde.

  Dierwelzijn in kaart brengen - geautomatiseerd vastleggen van sociale interacties in melkkoeien
  G. (Gerben) Hofstra - HAS Hogeschool - Technische Universiteit Eindhoven

  Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Door het gebruik van data uit bijvoorbeeld locatiesensoren en softwaretechnieken zoals Sociale Netwerk Analyse wordt onderzocht of de sociale interacties in een koppel melkkoeien inzichtelijk gemaakt kunnen worden en of welzijn continu en objectief gemeten kan worden.

  De kracht van water. Hoe bewegen in water bij kinderen met autisme kan bijdragen aan verbeterde balans, toename van bewegingsvaardigheden in water en verbetering van de sociale interactie.
  P.C.M. (Patty) van ‘t Hooft, Hogeschool Windesheim - Rijksuniversiteit Groningen

  Binnen deze studie wordt gekeken naar balansproblemen bij kinderen met autisme en wordt nagegaan of een waterspecifieke interventie positief kan bijdragen aan hun balans, aan hun bewegingsvaardigheden in water en sociale interactie.

  Optimaliseren van cognitieve belasting bij discussiewerkvormen met het oog op retentie
  A. (Anne) Jonker, Willem de Zwijger College - Technische Universiteit Delft

  Discussiewerkvormen kunnen vermoedelijk bijdragen aan het verbeteren van retentie van wiskundeleerstof in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek wordt het effect op retentie van twee bestaande discussiewerkvormen onderzocht. Vervolgens wordt een nieuwe vorm ontwikkeld, waarbij cognitieve belasting en retentie worden geoptimaliseerd. Tot slot wordt de overdraagbaarheid op andere docenten onderzocht.

  Computergestuurd leren: een motiverend ontwerp
  T. (Tim) Lorenz, Fontys Sporthogeschool - Universiteit Maastricht

  Computergestuurd leren wordt steeds vaker ingezet binnen het hoger onderwijs en draagt bij aan flexibel en effectief onderwijs. Echter, het is nog onduidelijk hoe je dit zo ontwerpt dat het (duurzame) motivatie om te leren stimuleert. Dit onderzoek vult dit hiaat op, zodat de onderwijskwaliteit verbeterd kan worden.

  Identiteitsontwikkeling bij jongeren in polariserende tijden
  C.E. (Charlot) Lugtigheid, Avans Hogeschool - Vrije Universiteit

  Discussies over gevoelige onderwerpen monden vaak uit in confrontaties over wie we zijn en tot welke groep we behoren. Identiteit is daardoor een actueel maatschappelijk thema, dat (politiek) vorm krijgt via identiteits-entrepreneurs. Dit onderzoek bevraagt hoe polariserende processen de identiteitsontwikkeling van jongeren beïnvloeden en welke rol het jongerenwerk hierin speelt.

  De begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke geneesmiddelinformatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
  E. (Ekram) Maghroudi, Hogeschool Rotterdam - Universiteit Maastricht

  Begrijpelijke mondelinge en schriftelijke informatie is van belang voor adequaat geneesmiddelgebruik. Maar deze geneesmiddelinformatie is niet altijd begrijpelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het doel van dit promotieonderzoek is om de begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke geneesmiddelinformatie in apotheken en de spreekkamer te onderzoeken en te verbeteren.

  Wearables op de Werkplek in Europa: Een Redding voor de Gezondheid, Veiligheid en het Welzijn van Medewerkers of een Bedreiging voor het Recht op Bescherming van Persoonsgegevens en Privacy?
  S. (Stefania) Marassi, De Haagse Hogeschool - Universiteit Leiden

  Wearables zouden kunnen helpen bij het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de promotie van welzijn op het werk. Ze analyseren daarvoor persoonsgegevens met algoritmen. Door dit onderzoek kan een juridisch raamwerk worden geschetst waarmee wearables in overeenstemming met de Europese privacy- en gegevensbeschermingsprincipes kunnen ingezet worden op de werkplek.

  Een sociaal-culturele geschiedenis van het Amsterdamse uitgaansleven tijdens de Duitse bezetting.
  M.A. (Merel) Meijer, Barlaeusgymnasium - Universiteit van Amsterdam

  Tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) bestond in Amsterdam een druk uitgaansleven. Dit project onderzoekt de aanhoudende spanning tussen deze twee ogenschijnlijk onverenigbare fenomenen. Ik zal aan de hand van grotendeels onontgonnen (digitaal) archiefmateriaal de
  sociale omstandigheden en de culturele praktijk blootleggen, die het Amsterdamse uitgaansleven tijdens de bezetting gevormd hebben.

  Geautomatiseerde security analyse in software diagrammen
  D. J. (Daniel) Meinsma, De Haagse Hogeschool - Technische Universiteit Delft

  De samenleving is afhankelijk van veilige software. Er bestaan krachtige methodes voor het automatisch genereren van visuele diagrammen van de interne werking van softwaresystemen, maar handmatige analyse blijft vervolgens nodig in het verdere onderzoek naar kwestbaarheden. In dit onderzoeksproject wordt onderzocht hoe dit handmatige proces kan worden geautomatiseerd.

  Echte gevoelens voor virtuele mensen: Hoe dient een educatieve virtuele agent, die gevoelens van verbondenheid oproept in gebruikers,
  ontworpen te worden om de leerervaring en leerresultaten van studenten te verbeteren.

  S.J.L. (Sebas) Nouwen, Fontys Hogescholen – Technische Universiteit Eindhoven

  Dit onderzoek zal het gevoel van verbondenheid verkennen dat gebruikers ervaren tijdens hun interactie met virtuele mensen op een scherm. Een virtueel mens zal ontworpen worden om een optimaal gevoel van emotionele verbondenheid op te roepen en verkennen of en hoe dit bijdraagt aan de leerervaring en leerresultaten van studenten.

  Een slimme oplossing? Samenwerking voor duurzame stedelijke ontwikkeling
  C. (Chantal) van den Ouweland, Hogeschool van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam

  Samenwerking tussen organisaties is noodzakelijk voor het oplossen van complexe stedelijke problematiek. Het onderzoeksproject richt zich op de effectiviteit van projectteams die technologische innovaties
  implementeren voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze ‘smart city projecten’ worden grootschalig gesubsidieerd, maar de praktijk leert dat veel samenwerkingsverbanden eindigen nadat de subsidie afloopt.

  Zelfregulerend leren van middelbare scholieren versterken door individuele coaching
  M.H.A. (Anna) Rebel, Herbert Vissers College - Universiteit van Amsterdam

  Zelfregulerend leren, het zelfstandig sturen van het eigen leerproces, is een belangrijke vaardigheid voor middelbare scholieren. Het is voor docenten echter moeilijk om dit goed aan te leren. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe het zelfregulerend leren van leerlingen door individuele coaching ondersteund door een applicatie versterkt kan worden.

  Biobouwers op artificiële riffen: bepaald door riftype of predatoren?
  J.C. (Jorien), Rippen, Van Hall Larenstein - Rijksuniversiteit Groningen

  Natuurlijke riffen onderwater worden gevormd door biobouwers, zoals koralen en schelpdieren. Veel riffen zijn echter niet meer in een gezonde staat. Artificiële riffen kunnen een uitkomst bieden, als bekend is wat de eisen zijn van de biobouwer: wanneer vestigt deze zich op een artificieel rif? Dat gaat dit onderzoek uitwijzen.

  Burgerschap in het scheikunde onderwijs.
  J. M. (Judith ) Rotink - Arentheem college - Universiteit Twente

  Middelbare scholen moeten aandacht besteden aan burgerschap, maar dit blijkt moeilijk in vaklessen als scheikunde. Daarom wordt onderzocht hoe vernieuwende scheikundedocenten burgerschapslessen geven, om vervolgens een professionaliseringstraject voor docenten te ontwikkelen en zo meer docenten op te leiden in het geven van burgerschapsvorming binnen het scheikunde onderwijs.

  Preventie van Jeugdcriminaliteit in Curaçao; Een cultuursensitieve benadering.
  F. (Frank) van de Schans, Fontys Hogeschool - Universiteit van Amsterdam

  Jeugddelinquentie is een groot probleem in Curaçao. Risicotaxatie-instrumenten zijn onvoldoende cultuursensitief en (preventieve) interventies zijn niet gebaseerd op cultuurspecifieke kennis over risico en protectieve factoren, waardoor hun effectiviteit beperkt wordt. Dit onderzoek wil cultuurspecifieke kennis verkrijgen waarmee risicotaxatie en preventieve interventies voor jeugddelinquentie in Curaçao verbeterd kunnen worden.

  mHealth strategieën in zelfmanagement voor mensen met chronische pijn
  E. (Else) Scheffer - Hogeschool Utrecht - Universiteit Maastricht

  Het behouden van succesvolle resultaten na pijnrevalidatie is erg moeilijk. Veel mensen vallen terug naar het oude gedragspatroon. Hierdoor wordt er weer meer zorg gevraagd en maatschappelijke kosten gemaakt. Om deze terugval te voorkomen is er een mobiele app ontwikkeld. In dit onderzoek wordt de (kosten-) effectiviteit van de app onderzocht.

  Christen in een moslimland: Een onderzoek naar bekering en afvalligheid
  J.A. (Arjan) Schoemaker, St. Tabor College - Universiteit Leiden

  Een onderzoek naar de levensverhalen van christenen in een overwegend moslimland, waar christenen niet erkend worden als religieuze minderheidsgroep. Welke gebeurtenissen in hun leven hebben ervoor gezorgd dat ze christen zijn geworden? Wat zeggen hun verhalen over de houding van deze islamitische maatschappij ten op zichtte van religieuze minderheidsgroepen?

  Betwist koolstofvrij: Over de politieke dynamieken in experimentele stedelijke decarbonisatieprojecten
  D. (Darren) Sierhuis, Hogeschool van Amsterdam - Universiteit Amsterdam

  Om CO2 uitstoot in de stad te reduceren voeren private, publieke en civiele spelers gezamenlijk veel experimentele innovatieprojecten uit. Dit onderzoek beoogd inzichtelijk te maken hoe en waarom keuzes voor bepaalde innovatiepaden worden gemaakt en welke gevolgen dit heeft voor de effectiviteit van dergelijke projecten.

  Mondspoelmiddelen, weggespoeld geld?
  B.W.M. van Swaaij MSc, Hogeschool Arnhem Nijmegen – Vrije Universiteit

  Een gezonde mond is niet vanzelfsprekend: tandbederf en tandvleesontstekingen zijn veelvoorkomende problemen. Kan dagelijkse mondverzorging, ondersteund met een spoelmiddel, een bijdrage leveren aan het verbeteren van mondgezondheid? Doel van dit onderzoek is tot een eenduidig advies komen dat zowel Nationaal als Internationaal door (studenten) mondzorg professionals gebruikt kan worden.

  Vertrouwen in algoritmes
  M.A. (Mohammed) Tahtali, Fontys Hogeschool - Technische Universiteit Eindhoven

  Computer-gebaseerde algoritmes worden bijna overal ingezet. Denk aan geautomatiseerd toekennen van een hypotheek, aan zelfrijdende auto’s, of aan Netflix dat suggesties doet voor een volgende film. Wanneer vertrouwen we nu zo’n suggestie en wanneer niet? En hoe zorgen we ervoor dat mensen de goede suggesties van de slechte kunnen onderscheiden?

  Een programmeertaal leren a.h.v. natuurlijke taalverwervingsstrategieën
  M. (Marcella) Veldthuis, De Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden

  Digitale geletterdheid vormt een belangrijke 21st century skill. Iedereen zou basisvaardig moeten zijn in programmeren. Omdat een programmeertaal overeenkomsten vertoont met een natuurlijke taal, onderzoeken wij op welke wijze principes uit de taaldidactiek het programmeeronderwijs kunnen verrijken. Hierbij ligt de focus achtereenvolgens op programmacode lezen, structureren en schrijven.

  Saracenen in de middeleeuwse literatuur van de Lage Landen
  E. (Edwin) de Vette - Hogeschool Rotterdam - Universiteit Leiden

  Dit onderzoek gaat over het beeld van de moslim in Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen om inzicht te krijgen in westerse opvattingen over diversiteit en omgang met andere culturen. Dit inzicht draagt bij aan het hedendaagse diversiteitsdebat en verleent actualiteit aan het literaire erfgoed via een interculturele invalshoek.

  De balans tussen job demands en job resources en de relatie met stress en commitment van startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland
  F.M. (Fenny) Visscher, Gomarus College Leeuwarden - Rijksuniversiteit Groningen

  Lesgeven in het basisonderwijs is een zeer uitdagend en stressvol beroep. In het promotieproject wordt bestudeerd hoe persoonlijke en werkplek-gerelateerde kenmerken van beginnende leerkrachten gerelateerd zijn aan hun stress en commitment. De uitkomsten geven mogelijk nieuwe fundamentele inzichten en dragen mogelijk bij aan de bestrijding van het lerarentekort.

  Aanraken als esthetische ervaring  
  Een onderzoek naar tactiliteit in en door kunst.

  M.L. (Marloeke) van der Vlugt - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - Universiteit voor Humanistiek

  In deze tijd waarin aanraken en tactiliteit vaak worden geassocieerd met risico en taboe, kunnen artistieke praktijken stimuleren om het tactiele zintuig te onderzoeken. Welke esthetische ervaringen kunnen musea, theaters, kunstacademies en universiteiten bieden om de zintuigen in evenwicht te brengen en onze tactiele interactie met de wereld te (her)evalueren?

  De invloed van vermoeidheid door fysieke inspanning op bewegen en vallen bij niet- en pre kwetsbare ouderen.
  P.B. (Paul) Voorn, Hogeschool van Amsterdam – VU Amsterdam

  In dit onderzoeksvoorstel staat de relatie tussen vermoeidheid door fysieke inspanning en het valrisico bij ouderen centraal, met bijzondere aandacht voor de zelfinschatting van fysiek functioneren. Wanneer ouderen deze vermoeidheid onvoldoende gewaarworden, bestaat het
  risico dat zij niet adequaat reageren op balansverstoringen, met een grotere kans op vallen.

  Zwemles van de toekomst
  M. (Mandy) van der Weijden-van Rooden - Hogeschool Windesheim – Vrije Universiteit

  Het zwemonderwijs in Nederland berust grotendeels op sociaal-culturele tradities. Het is onduidelijk of deze klassieke lesmethoden kinderen voldoende in staat stellen veilig te zwemmen in het zwembad en open water. Dit onderzoek vergelijkt het verwerven van zwemvaardigheden volgens klassieke lesmethoden met alternatieve lesmethoden die beter aansluiten bij recente onderwijsinnovaties.

  Een Pedagogisch Perspectief op Drillrap
  S. (Sylvia)  Wernaart-Sanders, Fontys Hogeschool – Radboud Universiteit

  Concurrerende drillrap groepen trekken in toenemende mate de aandacht vanwege een (online) geweldscultuur waarin drillers verstrikt zijn geraakt. Dit etnografische project richt zich op de complexe pedagogische relatie tussen drillrap, criminaliteit, identiteit en veerkracht in jeugddetentie, waarbij zowel de artistieke kant van drillrap als de relatie met criminaliteit worden bestudeerd.

  Onderzoekende vaardigheden van studenten in mbo-gezondheidszorg opleidingen.
  E.J.C. (Erica) Wijnands-Pot,  MBO Rijnland - Open Universiteit

  Onderzoekende vaardigheden zijn essentieel voor het beroepsmatig handelen van gezondheidszorgstudenten, maar onbekend is hoe deze vaardigheden voor middelbaar opgeleide (mbo)-studenten kunnen worden opgevat. Dit promotieonderzoek definieert onderzoekende vaardigheden voor mbo-gezondheidszorgstudenten vanuit wetenschappelijke literatuur en beroepspraktijk en exploreert interventies van mbo opleiders om onderzoekende vaardigheden bij studenten te ontwikkelen.

  Gesitueerde methoden voor het ontwerp van sensory augmentation-toepassingen voor doven.
  M.M.L. (Michel) Witter, Avans Hogeschool  - Universiteit van Tilburg

  In dagelijkse sociale interactie van doven blijkt technologie die communicatieproblemen ondersteunt bijna altijd onvoldoende effectief. Dit onderzoek streeft naar betere ondersteunende technologie voor doven waarbij ontwerpers de daadwerkelijke gebruiker en het alledaagse gebruik ervan beter in acht nemen. Het resultaat is een set ontwerpgereedschappen voor ontwerpers van zulke ondersteunende
  technologie.

 • Toekenningen 2020-1

  24 leraren ontvangen een Promotiebeurs voor leraren in de eerste ronde van 2020.


  Het verbeteren van besluitvorming bij overheidsinstanties door decision mining voor professionals

  S. (Sam) Leewis (m) Hogeschool Utrecht - Open Universiteit

  De uitkomsten van besluitvorming bij administratieve overheidsinstanties kunnen publieke waarde vergroten of schaden. In dit onderzoek wordt een nieuwe methode ter ondersteuning van besluitvorming ontwikkeld, teneinde de positieve bijdrage aan publieke waarde te vergroten.

  PCK-ontwikkeling van hbo-bachelor studenten aardrijkskunde in de context van de lerarenopleiding en de werkplekbegeleider

  E.A. (Eefje) Smit (v) Fontys Lerarenopleiding Tilburg - Universiteit Utrecht

  Met de roep om bredere bevoegdheden voor leraren verandert er veel in de hbo-bachelor lerarenopleidingen. Het is daarom belangrijk te weten hoe studenten de vakdidactische kennis ontwikkelen die zij nodig hebben om goed onderwijs te verzorgen. In dit onderzoek staat centraal hoe begeleiders hun studenten daarin het best kunnen ondersteunen.

  Hemizygote erfelijkheid en een gebalanceerd systeem van dodelijke allelen (balanced lethal system)

  W.R.M. (Willem) Meilink (m) Farelcollege - Universiteit Leiden

  In een balanced lethal system overleven alleen nakomelingen met twee verschillende vormen van een bepaald chromosoom. Nakomelingen met twee keer dezelfde vorm, exact de helft, zijn niet levensvatbaar. De onderzoeker test of dit komt omdat bepaalde belangrijke genen simpelweg niet aanwezig zijn op óf de ene, óf de andere chromosoomvorm.

  Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills (STAIRS)

  D. (David) Wedema (m) Hanzehogeschool Groningen - Universitair Medisch Centrum Groningen

  Mensen met een depressie hebben na een behandeling vaak moeite met het weer grip krijgen op hun leven. Een nieuw ontwikkeld programma (STAIRS) ondersteunt hierbij. Door te onderzoeken wat de ervaringen met en resultaten van STAIRS zijn kan bepaald worden of het bijdraagt aan meer grip op het leven.

  Een leven lang leren voor een betere concurrentiepositie op digitale arbeidsplatformen
  Hoe om te gaan met de uitdagingen van de Future of Work

  J.H. (Jolien) Oprins (v) ROC van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam

  Alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die de traditionele productieprocessen van het twintigste-eeuwse kapitalisme ingrijpend veranderen vallen onder de term: Future of Work. Een onderdeel daarvan is de opkomst van digitale arbeidsplatformen. Dit onderzoeksproject kijkt naar hoe niet-formeel leren van essentieel belang is om succesvol te zijn op een arbeidsmarkt met wereldwijde concurrentie.

  De rol van epistemisch vertrouwen in accreditatiepanels: een vergelijkend onderzoek naar collectieve meningsvorming

  G.N. (Gabri) Heinrichs (m) Avans Hogeschool - Rijksuniversiteit Groningen

  Tijdens accreditaties ondergaan hbo- en universitaire opleidingen een ‘keuring’ door panels van onafhankelijke deskundigen. Hoe komen panelleden tot een gezamenlijk oordeel? En welke rol speelt vertrouwen in elkaars kennis en oordeelsvermogen hierin? We benaderen dit vraagstuk vanuit de sociale kennisleer (epistemologie), en eigen vergelijkend onderzoek naar beraadslagingen van accreditatiepanels en rechters.

  Effectief kijkgedrag: Hoe ondertitels ingezet kunnen worden bij het leren van een taal

  S. (Sjoerd) Lindenburg (m) Stichting Alberdingk Thijm Scholen - Universiteit Leiden

  Ondertitels zijn een van de meest gelezen teksten en kunnen ons helpen bij het leren van een taal, mits we ze effectief inzetten. Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen op welke manieren mensen ondertiteling gebruiken. Ook wordt de vraag behandeld of effectief kijkgedrag aangeleerd kan worden.

  De roep van tippelaarsters, boerka- en niqaabdraagsters om zeggenschap en bodily citizenship in Nederland

  M.J. (Mi Jung) van der Velde (v) De Haagse Hogeschool - Vrije Universiteit Amsterdam

  Dit onderzoek bestudeert twee vrouwelijke ‘body issues’, namelijk het dragen van een boerka / niqaab en het verrichten van straatsekswerk met betrekking tot lichamelijk integriteit en autonomie. Het betreft een onderzoek naar nieuw overheidshandelen dat de kracht en het organiserend vermogen benut van tippelaarsters en boerka- en niqaabdraagsters.

  Kinderen en gedetineerde vaders

  A.C.J. (Angela) Verhagen-Braspennincx (v) Avans Hogeschool - Open Universiteit

  Behoud van de relatie tussen de gedetineerde vader en het kind zorgt voor een betere algemene levenskwaliteit en preventie van geweld in het gezin. We onderzoeken hoe en onder invloed van welke factoren de vader-kindrelatie zich ontwikkelt gedurende detentie. Gedetineerde vaders en kinderen worden via vragenlijsten en interviews rechtstreeks bevraagd.

  Didactische dieren. Wat kan het dier in de jeugdliteratuur ons leren over veranderingen in de verhouding tussen mens en dier?

  C.W. (Wendela) de Raat (v) NUOVO Stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht - Universiteit Utrecht

  Op welke manier verbeeldt Nederlandstalige jeugdliteratuur dieren en hun ervaringen? Met welke vertelstrategieën gebeurt dat, en met welk effect? Dit onderzoek sluit aan bij de toenemende belangstelling voor de verhouding tussen mens en dier. Tevens verdiept het de kennis voor het schoolvak Nederlands.

  Meer inzicht in resistentiemechanismen bij de behandeling van patiënten met longkanker

  C.O. (Christa) Dijkhuizen (v) Hanzehogeschool Groningen - Universitair Medisch Centrum Groningen

  Resistentie tegen therapie is een grote uitdaging bij het behandelen van kankerpatiënten. In samenwerking met Stichtingmerelswereld.nl gaan we de resistentiemechanismen in kaart brengen met behulp van een in vitro systeem. Deze kennis zullen we inzetten om nieuwe behandelopties te onderzoeken voor patiënten met longkanker van het type ROS1-positief.

  Alternatieve eiwitbronnen in diervoeding: gezonde kuikens met een lagere ecologische footprint

  T.M. (Tom) Vingerhoets (m) HAS Hogeschool - Wageningen University & Research

  Om de impact van vleeskuikenopfok op het milieu te minimaliseren, wordt in dit promotieonderzoek gezocht naar alternatieven voor sojaproducten in pluimveevoeding. Een breed scala aan eiwitbronnen wordt gescreend op ecologische footprint en voedingswaarde. Kansrijke alternatieven worden vervolgens getest om effecten op (darm)gezondheid, dierwelzijn en -prestaties bij groeiende kuikens te bepalen.

  Goede tijden, slechte tijden. De functie van emoties tijdens sociaal-culturele crises in twintigste-eeuws Nederland

  G. A. C. M. (Godelieve) Boselie (v) Stedelijk Gymnasium Arnhem - Radboud Universiteit Nijmegen

  Dit project gaat over de manieren waarop Nederlanders in de twintigste eeuw omgingen met maatschappelijke crises. Welke emoties speelden wanneer en voor wie een rol? Aan de hand van drie casestudies: de watersnoodramp, de mijnsluiting en de aidsepidemie wordt de functie van emoties in de omgang met crises onderzocht.

  Duurzame loopbanen en de inzet van kapitaal bij tweede generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwelijke ondernemers

  S. (Samira) Louali (v) Zuyd Hogeschool - Radboud Universiteit Nijmegen

  Dit onderzoek gaat over duurzame loopbanen van tweede generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwelijke ondernemers in Nederland en de impact die zij hebben op hun leefomgeving. Er wordt met name gekeken naar hoe zij hun loopbaan in Nederland opzetten en hoe zij ervoor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Ook gaan we in op de vraag óf en zo ja op welke manier hun ondernemerschap bijdraagt aan hun leefomgeving.

  De rol van Teacher Leaders bij het vormen van een onderzoekscultuur

  L. (Louise) Verhoef (v) ASKO Scholen - Universiteit van Amsterdam

  Een onderzoekscultuur in scholen, waarin leerkrachten gezamenlijk onderzoeksmatig werken, kan helpen het onderwijs te verbeteren. Teacher Leadership kan bijdragen aan zo’n onderzoekscultuur. In deze studie wordt onderzocht wat leraren nodig hebben om een rol als Teacher Leader te vervullen en zich als Teacher Leader te ontwikkelen.

  Wel of niet opnieuw beplanten? Over de effecten van herbeplanting op waterstromen in ontbost gebied in de tropen

  B.W. (Bob) Zwartendijk (m) Hogeschool InHolland Alkmaar - Wageningen University & Research

  Door het kappen van bossen en verbranden van beplanting voor landbouw in de tropen infiltreert er minder regenwater in de grond en is er in het droge seizoen minder water beschikbaar. Dit onderzoek zal aantonen hoe groot deze effecten zijn én of deze omkeerbaar zijn, met als voorbeeld Oost Madagaskar.

  “Alles heb je tegen, het JAC (Jongeren Advies Centrum) heb je mee.” De tegencultuur van de jaren zestig en haar invloed op de alternatieve jeugdhulpverlening in de jaren zeventig en tachtig.

  E.C. (Eelco) Boss (m) Hogeschool Windesheim - Open Universiteit

  Dit onderzoek richt zich op de doorwerking van de antiautoritaire tegencultuur van de jaren zestig, binnen de alternatieve jeugdhulpverlening. Dit omvangrijke nieuwe zorgcircuit ontstond rond 1970. Hoe probeerden alternatieve jeugdhulpverleners jongeren te steunen en te emanciperen? En in hoeverre leidden de idealen van de hervormers van toen tot blijvende vernieuwingen?

  Visuele monitorstrategieën van docenten voor differentiatie

  P. (Paul) van Viegen (m) Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland - Universiteit Twente

  Het is belangrijk dat leerkrachten inspelen op verschillen tussen leerlingen. Startende leerkrachten vinden dit vaak lastig. Onderzocht wordt daarom waarin startende- en gevorderde leerkrachten verschillen met betrekking tot gebruikte monitoring strategieën voor het volgen van voortgang en leeropbrengsten van leerlingen. De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren van scholing.

  Ontwikkelen van vakkennis en vakdidactische kennis door Learning Study in de lerarenopleiding wiskunde

  D.L. (Dédé) de Haan (v) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - Universiteit Utrecht

  Voor goed wiskundeonderwijs heb je goede wiskundeleraren nodig. Beginnende leraren blijken in de praktijk vaak nog onvoldoende vakinhoudelijk en vakdidactisch onderlegd te zijn. In deze studie onderzoeken we hoe studentleraren in de lerarenopleiding wiskunde met een veelbelovende aanpak, genaamd Learning Study, beter op de praktijk kunnen worden voorbereid.

  Ligt de waarheid in het midden? Isocrates tussen sofistiek en Plato

  D. (Daniël) van der Maas (m) Gymnasium Apeldoorn - Universiteit Leiden

  Zelden krijg je zekerheid over morele beslissingen. De sofistiek stelt zelfs dat dit onmogelijk is. Plato en Isocrates weerspreken de sofistiek en ontwikkelen beiden een nieuw onderwijsideaal, gericht op morele vorming. Dit onderzoek poogt de verschillen tussen beiden te verklaren vanuit de onderliggende gedachten over waarheid, kennis en zekerheid.

  Een virtuele tussenpersoon voor betere sociale verbondenheid voor ouderen met dementie (ACE)

  M. (Michiel) de Jong (m) Hogeschool Windesheim – Universiteit Twente

  Voor mensen met dementie is het vaak moeilijk om sociale contacten te onderhouden waardoor ze zich eenzaam voelen. We onderzoeken hoe een virtuele tussenpersoon ouderen met dementie kan helpen om in kontakt te komen met andere mensen door berichten op social media te bezorgen op een manier die voor hen natuurlijk aanvoelt om zo hun kwaliteit van leveren te verbeteren.

  De ontwikkeling van een psychosociaal ondersteuningsprogramma voor patiënten met prostaatkanker

  K.M. (Kim Maria) Donachie (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Open Universiteit

  Om mogelijke behandelcomplicaties te vermijden wordt aangeraden om laag risico prostaatkanker zorgvuldig te monitoren. Dit heet Active Surveillance (actief volgen). Echter, bij 30% van de zorgvragers leidt dit niet behandelen in het eerste jaar tot angstklachten. Om deze klachten te verminderen richt dit onderzoek zich op het ontwikkelen van een psychosociaal ondersteuningsprogramma.

  Krachtige peerfeedback bij schrijfonderwijs: de effecten van paarsgewijs vergelijken en herschrijven in de bovenbouw havo en vwo

  J.A. (Janneke) Stuulen (v) Amstelveencollege - Universiteit Utrecht

  Dit promotieonderzoek richt zich op de werkende principes achter peerfeedback en onderzoekt de effectiviteit van een lessenreeks waarbij leerlingen elkaar feedback geven aan de hand van paarsgewijze vergelijking. Met de bevindingen van dit onderzoek krijgen docenten Nederlands handvatten om peerfeedback op een goede manier te gebruiken in hun schrijfonderwijs.

  Docenten als burgerschapsvormers

  R.C.A.H. (Renee) ten Cate (v) Het Rhedens Dieren - Radboud Universiteit Nijmegen

  Docenten bevinden zich vaak in het middelpunt van discussies over burgerschapsvorming, waarbij het gaat over de inhoud en didactiek van het Nederlandse onderwijs. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe docenten sinds de Tweede Wereldoorlog in hun lespraktijk invulling hebben gegeven aan hun taak als burgerschapsvormers.

 • Toekenningen 2019-2

  Vierentwintig laureaten ontvingen een Promotiebeurs voor leraren in de tweede ronde van 2019.


  De rechten van kinderen en ouders bij jeugdhulpbesluiten van de gemeente

  R. de (Renske) Boer (v) Hogeschool Leiden - Universiteit Leiden

  Met de Jeugdwet werd beoogd kinderen en ouders meer invloed te geven op besluiten van gemeenten over de benodigde jeugdhulp. In de praktijk blijkt hun rechtsbescherming tekort te schieten. Dit onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe dit komt en hoe de rechten van kinderen en ouders kunnen worden versterkt.

  Digital research skills in secondary education: preparing students for university

  K.N. (Kim) Blankendaal-Tran (v) Don Bosco College – Universiteit Utrecht

  Bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit blijkt dat het studenten ontbreekt aan digitale vaardigheden in het onderzoeksveld. Zowel studenten als universiteiten merken dat. Dit project onderzoekt de kloof en wil deze overbruggen door de ontwikkeling van digitale vaardigheden op de middelbare school te stimuleren.

  3D TAG-ME: 3D printing of Thermoplastics Advancing mechanical homoGenisation via new Melt

  R.H.M. (Roel) Bröker (m) Zuyd Hogeschool- Universiteit Maastricht

  3D-print gebeurt in lagen en biedt daardoor een eindeloze flexibiliteit voor geometrische ontwerpen. Helaas staat een slechte menging van polymere moleculen een massale toepassing in de weg. Doel is om te weten te komen hoe moleculen zich tijdens het printen gedragen, zodat de geprinte 3D-onderdelen steviger worden.

  Segregatie in het voortgezet onderwijs: witte vlekken inkleuren

  R.J. (Rafiq) Friperson (m) Hervormd Lyceum Zuid - Vrije universiteit Amsterdam

  Dit onderzoek stelt vast in hoeverre er sprake is van segregatie van onderwijspersoneel en hoe deze samenhangt met leerlingsegregatie en onderwijsuitkomsten. Daarbij wordt onderzocht of segregatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden tegengegaan door basisscholieren extra ondersteuning bij hun schoolkeuze te geven.

  Lijmverbindingen in composieten onder langeduurbelasting

  K. (Koert) Dingerdis (m) Hogeschool Inholland – Technische Universiteit Delft

  Civieltechnische bouwwerken worden gedurende hun levensduur blootgesteld aan grote wisselende belastingen in een agressieve omgeving. Onderzoek wordt gedaan naar het bezwijkgedrag van lijmverbindingen in vezelversterkte kunststof composieten draagconstructies. Met dit onderzoek wordt het mogelijk de levensduur van lijmverbindingen beter te voorspellen en uiteindelijk efficiëntere composieten constructies te ontwerpen.

  Ondernemerschap in het voortgezet onderwijs

  S. (Sultan) Göksen (v) Hogeschool van Amsterdam FOO – Universiteit van Amsterdam

  In het voortgezet onderwijs is er veel aanbod van (smal) ondernemerschapsonderwijs. We weten echter weinig over de effecten hiervan op de ondernemende intenties, houdingen en vaardigheden van leerlingen. Om hier in zicht in te krijgen, analyseren we het bestaande aanbod en voeren we een ontwerp- en effectonderzoek uit.

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor arbeidsuitbuiting in het buitenland

  C.H. (Cleo) Hoetmer (v) ROCvH– Universiteit van Amsterdam

  Arbeidsuitbuiting door Nederlandse bedrijven in het buitenland komt vaak voor. De vraag is in hoeverre deze bedrijven strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wetgeving dient de belangen van slachtoffers te beschermen en bedrijven te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen, maar ook rekening te houden met de belangen van bedrijven.

  De epistemische waarde van democratische deliberatie in het semipublieke domein

  E. (Egbert) de Jong (m) CSG Liudger– Vrije Universiteit Amsterdam

  Zijn experts de aangewezen personen om besluiten te nemen bij semipublieke instellingen, of zouden alle betrokkenen, op basis van gelijkheid en wederzijds respect, een stem moet krijgen in het besluitvormingsproces? Dit onderzoek gaat in op de vraag of deliberatie als democratisch proces tot meer kennis en betere besluiten leidt.

  Oraliteit als kenmerk van Afropolitaanse literatuur – De interactie tussen traditie en moderniteit

  E. (Eline) Kuenen (v) Lyceum Elst – Radboud Universiteit Nijmegen

  Dit onderzoek bestudeert de rol van oraliteit binnen een representatief corpus van hedendaagse zogenaamde ‘Afropolitan’ romans. Hoewel orale elementen op het eerste gezicht traditioneel lijken, vormen zij de basis voor nieuwe literaire vormen. Zo draagt wat ‘traditioneel’ lijkt in feite bij aan de moderniteit van deze stedelijke literatuur- en cultuuruiting.

  Kan Socrates MBO-studenten kritisch leren denken?

  B.W. (Barry) Mahoney (m) Hogeschool van Amsterdam (HvA) – Universiteit van Amsterdam

  Kritisch denken is belangrijk voor mbo-studenten, zowel voor hen persoonlijk als voor hun kansen op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek wordt een lessenserie voor filosofische groepsdialogen ontworpen en wordt nagegaan in hoeverre deelname aan deze Socratische dialogen een positief effect heeft op kritisch denken door mbo-studenten.

  De kracht van zelfgestuurde feedback

  B.R. (Bart) van der Meer (m) Nova College – CIOS Haarlem Hoofddorp – Vrije Universiteit Amsterdam

  Dit promotietraject onderzoekt of (jeugd-)tennissers beter tactische vaardigheden leren als ze zelf het moment van feedback bepalen (zelfgestuurde feedback). Hiertoe worden leerstudies naar het leren van tennistactiek in enkel- en dubbelspel uitgevoerd. De kennis biedt (jeugd-)sportleiders nieuwe feedbackmethoden voor het aanleren van tactische vaardigheden, afgestemd op individuele sporters of teams.

  Heading to sustainable movement behavioral change in people with stroke

  E.J.A. (Annelies) Van der Neut-Piels (v) Fontys Paramedische Hogeschool – Universiteit Utrecht

  Beweeg meer, zit minder! Makkelijker gezegd dan gedaan voor mensen na een beroerte. De lange termijn consequenties van veel zitten en weinig bewegen worden onderzocht in dit onderzoek. Een instrument wordt ontwikkeld die de fysiotherapeut helpt om een behandeling op maat te geven om te komen tot duurzame gedragsverandering.

  Orale kwetsbaarheid en de predictie van ongewenste gezondheidsuitkomsten bij ouderen (Oral frailty as predictor of adverse health outcomes in older people)

  K.G.H. (Karl) Parisius (m) Hogeschool Inholland– Universiteit van Amsterdam

  Het doel van dit onderzoek is om de invloed van mondgezondheid op de algemene gezondheid meetbaar te maken. Dit wordt samengevat in de term orale kwetsbaarheid en uitgedrukt in het risico op ongewenste gezondheidsuitkomsten. In hoeverre hebben personen met een hoge mate van orale kwetsbaarheid een hoog risico op ongewenste gezondheidsuitkomsten?

  Cultureel responsief lesgeven: kansengelijkheid voor alle kinderen

  D. (Dorien) Petri (v) Hanzehogeschool Groningen – Rijksuniversiteit Groningen

  De basisschoolperiode zou voor iedereen een betekenisvolle periode moeten zijn. Om rekening te houden met sociale, economische en culturele verschillen dient een leerkracht deze achtergronden van ouders en kinderen te begrijpen. Als de opgedane kennis een plek krijgt in de lessen van die leerkracht, wordt onderwijs betekenisvol voor ieder kind.

  De waarde van werk: wat maakt werk de moeite waard voor werkende bijstandsgerechtigden?

  M.L. (Mathieu) Portielje (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam

  Dit onderzoek geeft inzicht in de waarde(n) die (deeltijd) werkende bijstandsgerechtigden toekennen aan betaald werk, hoe deze waarden tot stand komen, en hoe de waarden terugkomen in het gedrag van hen. Het proefschrift levert een bijdrage aan het economische en sociale debat over de betekenis van werk voor lage inkomensgroepen.

  “Nothing Matters but the Future.” Dutch Multinationals and their Visions of the Netherlands in a Changing World Order (1938-1948)

  P.P. (Peter) Postma (m) Hanze Hogeschool – Universiteit Leiden

  Rond de Tweede Wereldoorlog verhandelden Nederlandse multinationals als Philips en Unilever hun ideeën in toenemende mate met Nederlandse beleidsmakers. Er is nog weinig bekend over hun ideeën en interacties. In dit project zal uit de analyse van nieuw archiefmateriaal blijken welke invloed de multinationals hadden op de politiek-economische positionering van Nederland na 1945.

  Quantifying the Impact of Energetic Renovation Measures for Residential Buildings

  T.J.H. (Twan) Rovers (m) Saxion Hogeschool – Technische Universiteit Delft

  Aan de vooravond van de energietransitie, staat op miljoenen woningen een energetische renovatie te wachten. Om effectieve renovatiemaatregelen te kunnen selecteren, moet de impact hiervan op het energiegebruik van de woning kunnen worden bepaald. In deze studie wordt een bouwfysisch raamwerk ontwikkeld, waarmee de impact van renovatiemaatregelen kan worden gekwantificeerd.

  Prediction of the Longitudal Relationship between Blood Flow and Plaque Buildup in Cardiovascular Patients to Prevent Stokes using Ultrafast Echographic Imaging

  I.H. (Inge) van Schie-Gerrits (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Radboud Universiteit Nijmegen

  Het is belangrijk om infarcten te voorkomen door plakvorming in een vroeg stadium te detecteren. In het onderzoek wordt gezocht naar nieuwe technieken om met ultrasnelle echografische beelden de bloedstroom in de bifurcatie van de halsslagader te meten en te controleren. Door specifieke parameters van de bloedstroom te bepalen, kan plakvorming in de toekomst worden voorspeld.

  Externaliserende gedragsproblemen verminderen in groep 3 en 4 van de basisschool: Taakspel met coaching van leerkrachten op sociaal-emotioneel leren en mentale representaties.

  L. (Luuk) Van Schie (m) Hogeschool Rotterdam – Vrije Universiteit Amsterdam

  In dit experimentele onderzoek op 42 basisscholen wordt onderzocht of leerkrachten uit groep 3 en 4 die te maken hebben met externaliserende gedragsproblemen van leerlingen, meer baat hebben bij de Taakspelinterventie wanneer zij simultaan worden gecoacht op het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden bij, en hun beeldvorming over deze leerlingen.

  Geassocieerde fauna op koraalriffen: zegen of vloek?

  R.J. (Roeland Johannes) van der Schoot (m) Joke Smit College – Rijksuniversiteit Groningen

  Door overbevissing, vervuiling en de stijgende temperatuur van het zeewateroppervlak staan koraalriffen wereldwijd onder grote druk. In dit onderzoek worden relaties tussen koraal en daarmee samenlevende organismen onderzocht. Deze informatie kan worden toegepast als indicator om sneller te kunnen waarschuwen wanneer de soortenrijkdom van een koraalrif achteruit gaat.

  Rollenspel als context voor het bevorderen van de sociale competenties in de kleuterklas

  M.C. (Mireille) Smits-van der Nat (v) KBS Onder de Bogen – Vrije Universiteit Amsterdam

  Hoe kunnen leerkrachten de sociale competenties van jonge kinderen bevorderen? In dit promotieonderzoek wordt nagegaan hoe rollenspel (het naspelen van de wereld om je heen) de sociale competenties van kleuters kan bevorderen. Onderzocht wordt hoe we de activiteiten van rollenspel in het onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven.

  CVA-thuisrevalidatie: implementatie middels Participatief Actie Onderzoek

  D.J. (Dinja) van der Veen (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Radboud Universiteit Nijmegen

  Het doormaken van een beroerte heeft grote gevolgen voor iemands functioneren. Voor het herleren van vaardigheden hebben de cliënt en zijn netwerk specifieke begeleiding nodig. Therapieën die vroeger in het ziekenhuis of verpleeghuis werden gegeven, worden nu thuis gegeven. Om dezelfde zorg thuis te geven, moeten therapeuten samen gaan werken.

  Continental margin sediments as a source of trace metals to ocean waters

  A. (Annika) Vollebregt (v) Melanchthon ‘de Blesewic’ – Universiteit Utrecht

  Sedimenten in kustzeeën zijn een bron van essentiële spoormetalen voor algen in de oceaan. Het vrijkomen van deze metalen uit de zeebodem neemt toe door eutrofiëring en een daling in zuurstof in zee. In dit project wordt in zes kustgebieden (o.a. Golf van Mexico, Noordzee) onderzocht hoe dit werkt.

  Betere perinatale uitkomsten in de geboortezorg door toepassing van de ACTion-methodiek?

  W.P.M. (Ien) van der Woerdt-Eltink (v) Hogeschool Rotterdam – Rijksuniversiteit Groningen

  Veranderingen invoeren in reguliere werkprocessen blijkt moeilijk, ook als deze de zorg verbeteren. Om door geboortezorgverleners onderkende verbeterpunten succesvol te kunnen doorvoeren is de 7-stappen-ACTion-methodiek ontwikkeld. Onderzocht wordt of deze methode in heel Nederland kan worden geïmplementeerd, met als doel: meer doorgevoerde verbeterpunten en betere zorguitkomsten voor de pasgeborene.

 • Toekenningen 2019-1

  Zesentwintig laureaten ontvingen een Promotiebeurs uit de veertiende ronde van de Promotiebeurs voor Leraren.

  The 26 laureates of the first 2019 round

  Deconstructie van de dialoog in de praktijk van Nederlandse vluchtelingenintegratieprogramma's

   

  N.L. (Nadine) Blankvoort (v) Hogeschool van Amsterdam - Universiteit Maastricht

   

  De organisatie van integratieprogramma's voor vluchtelingen in Nederland blijft een uitdaging. In dit project worden teksten en interacties in door de overheid en burgers geïnitieerde integratieprogramma's geanalyseerd om te begrijpen hoe er in de praktijk vorm wordt gegeven aan het beleid en de discussie over integratie, en hoe berichten die vluchtelingen ontvangen van invloed zijn op hoe zij integratie benaderen en ervaren.

  Confrontatie met het Antropoceen: een verkenning op diverse plaatsen van gemeenschappelijke weerbaarheid en sociale innovatie

  M. (Deanne) Boisvert (v) Hogeschool Windesheim - Universiteit van Humanistiek

  Mensen veroorzaken negatieve milieueffecten en hebben er zelf in toenemende mate last van. Een van de voorgestelde reacties is veerkracht. Er is echter geen consensus over de definitie of waarde daarvan bij het helpen doorstaan van calamiteiten. Om het begrip van veerkracht van gemeenschappen in een ecologische context beter te begrijpen wordt in dit onderzoek bekeken hoe drie netwerkorganisaties reageren op milieuproblemen.

  Deelname van verpleegkundigen aan Antimicrobial Stewardship (NuPAS)

  M.J. (Maria) Bos (v) Avans Hogeschool - Radboud Universiteit Nijmegen

  Antimicrobiële resistentie (resistentie van micro-organismen, bijv. bacteriën, tegen antibiotica) vormt een wereldwijde dreiging met grote gevolgen voor de gezondheidszorg. Een van de interventies voor het verminderen van antimicrobiële resistentie is zorgen dat antibiotica op de juiste manier worden gebruikt. Hierin kunnen verpleegkundigen een cruciale rol spelen. Dit onderzoek heeft tot doel deze rol te verduidelijken en te beschrijven.

  Verpleegkundige competenties ter verbetering van de toegang tot zorg van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers

  G. (Gözde) Duran (v) Hogeschool Windesheim – Vrije universiteit Amsterdam

  Het aantal Turkse en Marokkaanse migranten met dementie neemt snel toe. Deze migranten maken nauwelijks gebruik van dementiezorg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe verpleegkundigen de mogelijkheden van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers kunnen herkennen, beoordelen en versterken, zodat zij betere toegang tot passende dementiezorg krijgen.

  Leiderschap als interventie in het creëren van een inclusieve werkomgeving

  L.G.M. (Lise-Lotte) Geutjes-Bambang Oetomo (v) Hogeschool Leiden – Universiteit Leiden

  Een toename in diversiteit kan leiden tot afname in gevoelens van inclusie. Daarom zullen basiselementen worden onderzocht die noodzakelijk zijn voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Leidinggevenden zijn hierin cruciaal. Daarom wordt ook het gedrag van leidinggevenden, en de inclusieve interventies die zij plegen, bestudeerd.

  Prognosticeren van productie en modelleren van het marktaanbod in glasgroenten
  M.A. (Marinus) van Haaften (m) Hogeschool Inholland – Technische Universiteit Delft

  Het ontwikkelen van een gaming simulatie om verschillen tussen prognose en marktaanbod te verkleinen. Om een betere oogstprognose te verkrijgen en strategisch gedrag van ketenpartners in beeld te brengen. Een nauwkeuriger prognosemodel zorgt voor stabielere verhoudingen tussen ketenpartners. Samen met duidelijkheid omtrent strategisch gedrag leidt dit tot een evenwichtiger marktaanbod.

  De vaardighedenbenadering en toegang tot het rechtssysteem; het in kaart brengen en ontwikkelen van de juridische vaardigheden van thuiswonende ouderen om hun toegang tot het rechtssysteem te bevorderen

  A. (Ann-Katrin) Habbig (v) Hogeschool Inholland – Universiteit Utrecht

  De vaardighedenbenadering richt zich op wat mensen kunnen bereiken. In dit onderzoeksproject wordt bekeken hoe ouderen met deze aanpak beter toegang hebben tot het rechtssysteem en een eerlijke uitkomst bereiken. Dit is een groep die vaak tegen nieuwe beperkingen aanloopt als het gaat om vaardigheden die relevant zijn voor toegang tot het rechtssysteem.

  Voor wat het waard is - De waarde van kunst en ambacht in Nederland

  M.H.L. (Marleen) Hofland-Mol (v) Albeda College – Erasmus Universiteit Rotterdam

  Uit onderzoek blijkt dat kunst en ambacht in Nederland minder worden gewaardeerd dan in buurland Duitsland. Dit onderzoek heeft tot doel de redenen voor deze discrepantie te identificeren, waarbij de goudsmidbranche als uitgangspunt wordt genomen. Verder wordt gekeken naar suggesties die kunnen helpen bij de ontwikkeling van de waardering in Nederland van kunst en ambacht in het algemeen en de goudsmidbranche in het bijzonder.

  De arbeidsmarkt voorbereiden op een onzekere toekomst

  L.A.J. (Loek) van Kraaij (m) Hogeschool van Amsterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam

  De afgelopen jaren is er een rijke discussie aangewakkerd over de gevolgen van technologische ontwikkeling voor de toekomst van werk. Ondanks de inherente onzekerheid over de toekomst, zijn beleidsactoren bezig met een ontwerptraject voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In dit onderzoek bestuderen we hoe beleidsactoren de arbeidsmarkt voorbereiden op het onbekende.

  De invloed van expliciete en impliciete conceptuele kennis van docenten op pedagogisch redeneren

  T.H. (Erik) Meij (m) Hogeschool Windesheim – Vrije Universiteit Amsterdam

  Onderwijs gaat over leren; logischerwijze is het maken van lessen daar op gebaseerd. De meeste docenten hebben die kennis echter geautomatiseerd en denken niet meer bewust na over inrichting van lessen. Dit onderzoek probeert die onbewuste kennis weer boven te halen, ervanuit gaande dat kwaliteit van lessen daarmee verbetert.

  Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving: perceptie, aanpak en impact

  R.J. (Raoul) Notté (m) De Haagse Hogeschool – Universiteit van Tilburg

  Dit onderzoek gaat over slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving. Het onderzoekt het maatschappelijk perspectief op slachtofferschap van ‘nieuwe’ online-criminaliteit, zoals langdurige fraude en sexting, de aanpak van politie en justitie en de impact op slachtoffers. Een verschil tussen deze drie vormt aanleiding tot aanpassingen in beleid en ondersteuning.

  Meerdere professionele identiteitsposities en de vorming van docentidentiteit: een onderzoek naar Nederlandse middelbareschooldocenten Beeldende Kunst

  M.E. (Maeve) O'Brien Braun (v) ArtEZ hogeschool voor de kunsten – Radboud Universiteit Nijmegen

  Nederlandse docenten Beeldende Kunst worden opgeleid tot zowel kunstenaar als onderwijzer. In dit onderzoek wordt gekeken naar hun ervaringen aan het begin van hun carrière en opvattingen over het werken op middelbare scholen. Er wordt nagegaan hoe zij hun ervaringen als kunstenaar en docent benutten bij de vorming van hun professionele identiteit.

  Vat op internationale handel. Onderzoek naar handelsnetwerken tussen de 13de en 18de eeuw aan de hand van vaten, tonnen en kuipen

  J. (Jeroen) Oosterbaan (m) Saxion Hogeschool – Universiteit Leiden

  Stadsarcheologisch onderzoek heeft honderden opgegraven tonnen, vaten en kuipen opgeleverd. Dit verpakkingsmateriaal van handelswaar, zoals bier, wijn en haring, is vaak voorzien van ingekraste kuipers- en eigendomsmerken. In dit promotie-onderzoek wordt onderzocht in hoeverre historisch bekende verschuivingen van handelsnetwerken herkenbaar zijn in de ruimtelijke verspreiding van archeologisch opgegraven verpakkingsmateriaal.

  Historisch redeneren stimuleren met behulp van onderzoekend leren: ontwikkeling en evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren

  Y.A. (Yolande) Potjer (v) Iselinge Hogeschool – Universiteit van Amsterdam

  In hedendaags geschiedenisonderwijs staat historisch redeneren centraal. Leerlingen vormen zich door onderzoek een beeld van het verleden. In het basisonderwijs is deze didactiek onvoldoende ingebed. In dit onderzoek ontwikkelen en evalueren we een professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren gericht op historisch redeneren door middel van onderzoekend leren.

  Empire State of Minds: Negotiaties en de Atlantische handelsnetwerken van Nederland in de late achttiende eeuw

  E. (Eline) Rademakers (v) Veurs Lyceum – Universiteit Leiden

  In de achttiende eeuw werden zogenaamde negotiaties afgesloten: hypothecaire leningen op plantages in onder andere Suriname. Dit onderzoek zal aan de hand van Rotterdamse negotiaties inzichtelijk maken hoe door de negotiaties de verhouding tussen moederland en kolonie, oftewel de Republiek der Nederlanden en Suriname, veranderde van gelijkwaardig naar afhankelijk.

  Van blackbox naar uitlegbare machine learning voor nauwkeurige diagnose van medische beelden

  R. (Ralf) Raumanns (m) Fontys Hogeschool – Technische Universiteit Eindhoven

  Slimme software, getraind met medische beelden, heeft grote potentie binnen de gezondheidszorg. Het is echter heel lastig te achterhalen hoe de software ‘denkt’. We onderzoeken hoe we, door het toevoegen van meer expliciete visuele uitleg over de diagnose, betrokkenen meer inzicht kunnen geven, zodat de weg vrij is voor toepassing.

  De ontwikkeling van een institutioneel kader voor niet-bancaire mkb-financiering

  K. (Kirsten) Rauwerda (v) Hogeschool van Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam

  Dit promotieonderzoek ontwerpt een economisch model waarmee nieuwe aanbieders van mkb-financiering een degelijke marktpositie kunnen opbouwen naast de grote banken die de markt domineren. De nieuwe partijen zijn nu nog onderontwikkeld op het gebied van organisatie en regulering, waardoor het mkb nog te weinig gebruik maakt van de nieuwe financieringsmogelijkheden.

  Kenmerken en condities van reflectieve dialoog in de context van samenwerkende en samen lerende docenten in het Nederlandse basisonderwijs

  S. (Simone) Rijksen (v) OBS Anne Frank – Universiteit Leiden

  Het voeren van reflectieve dialogen is een effectieve methode voor het leren van docenten in het Nederlandse basisonderwijs. Dit onderzoek brengt kenmerken en condities waaronder reflectieve dialogen plaatsvinden en de ontwikkeling ervan in kaart met als doel een interventie te ontwerpen en te testen om reflectieve dialogen te stimuleren.

  Intensief islamitisch ouderschap? Tweede- en derde-generatie moslimouders in Nederland en hun positie in de ouderschapsdiscussie

  A. (Alex) Schenkels (m) Fontys Hogeschool – Universiteit van Tilburg

  Onderzoek wijst uit dat veel witte ouders uit de middenklasse een hoge druk ervaren om te voldoen aan de verwachtingen van de politiek, (sociale)media en opvoedexperts. Hoe gaan diverse ouders om met de intensivering van ouderschap? Om deze vraag te beantwoorden wordt etnografisch onderzoek gedaan onder moslimouders met diverse achtergronden.

  Synthese van multivalente galectineremmers op koolhydraatbasis

  N.V. (Nishant) Sewgobind (m) Avans Hogeschool – Universiteit Utrecht

  Het blokkeren van de werking van koolhydraten op bepaalde eiwitten, specifiek galectines, kan ongewenste wegen richting bepaalde ziekten afsluiten. Krachtige en selectieve remmers voor galectines kunnen hiervoor zorgen. Deze worden ontworpen, gesynthetiseerd en versterkt in dit project. De evaluatie geschiedt in belangrijke cel-systemen en uiteindelijk in muis en mens.

  Daniel Heinsius – De tragoediae constitutione: Spanning tussen theorie en praktijk in de zeventiende eeuw?

  P.L.J. (Paul) Silverentand (m) Meridiaan College ‘t Hooghe Landt – Universiteit Leiden

  In De tragica constitutione (1611) bespreekt Heinsius systematisch de Poetica van Aristoteles en leidt daar richtlijnen uit af voor toekomstige auteurs. Dit onderzoek omvat een kritische uitgave van de tekst met Engelse vertaling en commentaar en gaat bovendien in op Heinsius’ benadering van andere bronnen en (conflicterende) contemporaine opvattingen.

  Hoe worden interne referentieprijzen gebruikt in de heuristiek van consumentenaankopen? Verkenning van consument- en productheterogeniteit in een context van referentieprijsadvertenties

  L.I. (Isabel) Son (v) Hotelschool Den Haag – Universiteit Leiden

  In dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de manier waarop consumenten prijsinformatie gebruiken bij koopbeslissingen van consumenten, in het bijzonder wanneer een verkoopprijs wordt weergegeven naast een mogelijk fictieve 'reguliere' prijs om zo een koopje te suggereren. Het onderwerp van dit onderzoek is hoe potentieel bedrieglijke referentieprijsadvertenties consumenten misleiden.

  Smart contracts als reguleringsinstrument in het privaatrecht

  E. (Erwin) de Vries (m) Hogeschool Inholland – Universiteit van Tilburg

  Smart contracts op een blockchain maken het mogelijk om overeenkomsten zichzelf te laten uitvoeren. Hoewel dit aantrekkelijk lijkt, bestaan er juridische en technische belemmeringen voordat smart contracts breed in de markt kunnen worden toegepast. Het promotieonderzoek richt zich op het onderzoeken van juridische belemmeringen, en het ontwikkelen van best practices.

  Vruchtbare gesprekken over voedsel; Participatief actieonderzoek naar interactiestrategieën in multi-stakeholdergesprekken, gericht op een collectieve aanpak van vraagstukken in de voedselsector

  H.C. (Korien) van Vuuren–Verkerk (v) Christelijke Hogeschool Ede – Radboud Universiteit Nijmegen

  Hoe kunnen partijen in de voedselsector hun gesprekken zo voeren dat dit leidt tot een collectieve aanpak in de voedseltransitie? Onderwerp van onderzoek is het interactiegedrag van gesprekspartners en de invloed daarvan op samenwerking. De onderzoeksresultaten leiden tot principes voor het voeren van constructieve gesprekken tussen belanghebbenden in complexe samenwerkingsverbanden.

  Toegang tot muziek voor mensen met dementie

  R.R. (Rik) Wesselink (m) Hogeschool Windesheim - Technische Universiteit Eindhoven

  De levenskwaliteit van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.

  Banken en het algemeen belang: de dynamiek van post-crisis staatseigendom en de institutionalisering van sociale regels in de financiële industrie

  J.A.W. (Jan) Zonneveld (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam

  In dit project wordt onderzocht hoe de Nederlandse overheid sociaal-maatschappelijke regels op informele manieren doorgeeft aan banken. Het onderzoek richt zich op de evolutie van financiële herstructurering en herstel bij kleine en middelgrote ondernemingen in de periode 2007-2018 en in welke mate het "onbedoeld aandeelhouderschap" van de staat hierin een rol heeft gespeeld.

 • Toekenningen 2018-2

  32 laureaten ontvingen op 21 maart 2019 een beurs van uit de dertiende ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


  Relativiteit gevisualiseerd: het effect van een visuele modelleertool op het redeneren van vwo-leerlingen over speciale relativiteitstheorie
  P. (Paul) Alstein (m) Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg – Universiteit Utrecht
  Vanwege de abstracte en contra-intuïtieve aard van Einstein’s speciale relativiteitstheorie, is het erg moeilijk voor vwo-leerlingen om deze theorie te begrijpen. In dit project bestuderen we de rol van visualisatie in het onderwijs over speciale relativiteitstheorie door te onderzoeken hoe het redeneren over speciale relativiteit wordt beïnvloed door het gebruik van visuele computer simulaties.

  De Metafysica van Bildung: een onderwijskundige theorie gebaseerd op de filosofie van Hegel
  R. (Rutger) Beijaard (m) Fontys Hogeschool – Vrije Universiteit Amsterdam
  Het bildungsideaal staat volop in de belangstelling in het Nederlandse onderwijs. Een belangrijke filosoof in de bildungstraditie, G.W.F. Hegel, wordt echter zelden in dit verband bestudeerd. Dit is een onderzoek naar het werk van Hegel voor het hedendaagse onderwijsdebat en biedt daarmee een fundamentele reflectie op bildung met praktische consequenties.

  Lees maar, er staat meer dan er staat. Naar een gespreksmethodiek om via literaire leesvaardigheid leesmotivatie en kritisch lezen van leerlingen in de bovenbouw van het vwo te stimuleren.
  M. (Mira) Beukering (v) Vossius Gymnasium– Vrije Universiteit Amsterdam
  Om het lezen van literatuur te stimuleren ontwikkelen we een gespreksmethodiek die de literaire leesvaardigheid van jongeren in de bovenbouw van het vwo verbetert. We verwachten dat een beter tekstbegrip leidt tot een grotere leesmotivatie. Bovendien verwachten we dat literaire leesvaardigheid een kritische leeshouding voor zakelijke teksten bevordert.

  Toe-eigening van Latijns-Amerikaanse Stedelijke Openbare Ruimten door Jongeren in de Context van ‘Commoning’
  I.A.M. (Irene) van den Bogaardt (v) Pieter Nieuwland College– Universiteit van Amsterdam
  Voormalige publieke ruimtes in de stad zijn veelal geprivatiseerd. Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe Latijns Amerikaanse jongeren onder de huidige moeilijke(re) omstandigheden toegang (kunnen) krijgen tot de door hen gewenste ruimte(s), dan wel kunnen behouden, en hoe ze dit aanpakken. En ik onderzoek wat Nederlandse scholieren daarvan kunnen leren.

  Bevorderen van Wetenschap en Technologie-onderwijs van leraren basisonderwijs met behulp van data-feedback
  P.L. (Peter) Bom (m) Christelijke Hogeschool Ede– Technische universiteit Eindhoven
  In dit ontwerpgerichte onderzoek wordt een methode ontwikkeld en onderzocht waarmee (aanstaande) leraren basisonderwijs pedagogische en didactische vaardigheden kunnen ontwikkelen om de attitude van hun leerlingen ten opzichte van Wetenschap en Technologie (W&T) positief te stimuleren.

  Een energiebesluit over energie?
  W.M.H. (Wendy) Broers (v) Zuyd Hogeschool– Maastricht University
  De energietransitie van de bestaande woningvoorraad komt moeizaam op gang. In dit onderzoek wordt meer inzicht gegeven in de complexe context van de verschillende actoren in dit proces. De resultaten zullen gebruikt worden voor beleidsaanbevelingen en aanbevelingen voor de marktintroductie van producten die kunnen bijdragen aan deze transitie.

  Taalondersteuning in zaakvakken in de context van tto en ISK: lespraktijk en leeropbrengst
  E.O. (Errol) Ertugruloglu (m) Wolfert van Borselen Tweetalig– Universiteit Leiden
  Taalondersteuning is belangrijk als leerlingen een schoolvak leren in een tweede taal. In dit onderzoek wordt onderzocht of vakdocenten taalondersteuning geven in de les, waarom zij deze (niet) steun geven, wat leerlingen van deze steun vinden en of en hoe deze ondersteuning de leeropbrengst vergroot.

  Funktionshaftlingen in Mauthausen: tussen dader en slachtoffer
  G.E. (Gerry) Faber (v) Dalton Lyceum Barendrecht– Universiteit van Amsterdam
  Een Funktionshaftling was een gevangene die, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in concentratie- en vernietigingskampen toezicht hield op werkzaamheden van andere gevangenen. Dit toezicht ging vaak gepaard met geweld. In Mauthausen alleen al waren duizenden Funktionshaftlingen werkzaam. Wat zijn de belangrijkste factoren die meespelen bij de fluïditeit van rollen van Funktionshaftlingen?

  Technologieën en het Zelf
  hoe digitale technologieën ons gevoel van zelf en zelfdeterminatie beïnvloeden
  B.N.M. (Bart) van Haaster (m) Hogeschool Saxion – Universiteit Twente
  Moderne technologieën zoals Facebook trekken onze aandacht en beïnvloeden onze verlangens, opvattingen en daden. Ze beïnvloeden de manier waarop we ons tot onze wereld verhouden, en ook de manier waarop we ons tot onszelf verhouden. Dit onderzoek zal de verschillende manieren bestuderen waarop deze technologieën invloed uitoefenen op de manier waarop we onszelf en onze zelfdeterminatie ervaren.

  Het opgeven van het docentberoep in het voortgezet onderwijs
  N. (Neline) de Jong-Kroon (v) Van Lodenstein College– Open Universiteit
  De uitstroom van docenten uit het voortgezet onderwijs wordt onderzocht door het ontwikkelen van een theoretisch model dat de vertrekintentie van docenten verklaart op micro (docent) en meso (school) niveau. Hiermee wordt een instrument ontwikkeld om vertrekintentie vroegtijdig te signaleren en de ontwikkeling van vertrekintentie wordt gedurende twee jaar gemeten.

  Interprofessioneel opleiden voor samenwerking in een Student-Run-Dental-Clinic en in de beroepspraktijk met nieuwe professionele rollen.
  M.J. (Ria) Kersbergen (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen– Radboud Universiteit Nijmegen
  Studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde werken samen in een Student-Run-Dental-Clinic als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren tot effectieve professionele samenwerking te komen met als doel een betere zorg voor de patiënt. In deze studie wordt interprofessioneel leren en samenwerken onderzocht in het onderwijs en de toepassing in de beroepspraktijk.

  Rolmodellen voor juveniele apen: leren ze van ervaren volwassenen of juist van leeftijdsgenoten.
  E.J.A.M. (Edwin) de Laat (m) Jacob-Roelandslyceum– Universiteit Utrecht
  Net als mensen leren dieren in groepen van elkaar, maar wie doet wie na? Een populair rolmodel heeft bepaalde eigenschappen. Door het gedrag van nauw verwante Java-apen te onderzoeken, weet ik wie een goed rolmodel is. Mogelijk leren jonge apen, vergelijkbaar met pubers, liever van leeftijdsgenoten dan van ervaren volwassenen.

  Sociale interactie en Fysieke Activiteit in Spatial Augmented Exertion Interfaces
  D. (Danica) Mast (v) Haagse Hogeschool – Universiteit Leiden
  Exertion interfaces (die lichaamsbeweging als input vereisen) bieden de mogelijkheid om sociale interactie en lichaamsbeweging te stimuleren onder jongeren. In dit onderzoek zal inzicht worden verkregen in hoe deze gedragingen elkaar beïnvloeden in exertion interfaces en door welke technologie en interactieve kenmerken zij het beste worden gefaciliteerd.

  Ontwerp voor optimale recreatie in de natuur: een aanpak vanuit de sociale praktijk
  J.A.A. (José) Meijer (v) Hogeschool Van Hall Larenstein – Wageningen University & Research
  Positieve ervaringen in de natuur zijn belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en voor natuurbescherming zelf. Natuurorganisaties dragen hieraan bij door hun natuurgebieden te ontwerpen om aan de behoeften van recreanten tegemoet te komen. Om dit effectief aan te kunnen pakken, zal dit onderzoek een nieuwe aanpak introduceren ter identificatie van de specifieke omgevingskenmerken die positieve ervaringen creëren.

  Op zoek naar een didactiek voor dieper begrip van literair-historische teksten in de vwo-bovenbouw
  K.L.O. (Oeds) van Middelkoop (m) Hermann Wesselink College–Universiteit van Amsterdam
  VWO-bovenbouwleerlingen begrijpen literair-historische teksten vaak niet en kunnen door onbekendheid met taal, thematiek en context de historische èn actuele waarde ervan niet doorgronden. Getest wordt of gecontroleerd zelfstandig pre-academisch onderzoek van teksten leerlingen meer tekstbegrip, meer inzicht in historiciteit en actualiteit van thematiek en meer motivatie biedt dan klassikaal literatuuronderwijs.

  Transport, productie en regulatie van geurstoffen in Petunia bloemen; een CRISPR-aanpak
  M.M. (Milan) Plasmeijer(m) Hogeschool Inholland – Universiteit van Amsterdam
  Planten produceren een weids boeket aan bloemgeuren om bestuivers aan te trekken. Dit gebeurt op een gecontroleerde manier qua hoeveelheid en verhoudingen van de geurstoffen en timing van de geurstofproductie. Deze processen willen we beter begrijpen, door het gericht uitschakelen van genen met de allernieuwste gen-modificatie techniek CRISPR/Cas.

  De bevolkingsomvang van Engeland van 1086 tot 1377
  H.J.P. (Hugo) la Poutré (m) Terra MBO Groningen – Rijksuniversiteit Groningen
  Rond 1300 was Engeland een dichtbevolkt land. Dit onderzoek schat de bevolkingsomvang en
  onderzoekt met behulp van modellen de problemen op het gebied van voedselproductie, mogelijke
  uitputting van de bodem en de wenselijkheid van het vervangen van dierlijk voedsel door plantaardig
  voedsel.

  Het Hoopgevende Verhaal: Contemporaine Feministische Dystopische Fictie lezen als Kritische Dystopieën.
  S. (Steffie) Pragt (v) Dominicus College – Radboud Universiteit Nijmegen
  Door contemporaine feministische dystopische narratieven te lezen als kritische dystopieën, kunnen utopische elementen zichtbaar worden die een positieve leeservaring mogelijk maken en lezers tot verandering aanzetten. Het dystopische genre kan een bijdrage leveren aan onderwijs gezien de populariteit ervan onder (jonge) lezers en het vermogen om lezers te betrekken bij kritisch nadenken over toekomstscenario’s.

  Bewegingsvaardigheid in de gymzaal beter in beeld
  A.W. (Antoine) de Schipper (m) Hogeschool van Amsterdam– Vrije Universiteit Amsterdam
  Om de vorderingen van basisschoolleerlingen in het bewegingsonderwijs te volgen wordt het vaststellen van de bewegingsvaardigheid met nieuwe instrumenten, zoals een balansbord en camerabeelden, onderzocht. Met deze gegevens kunnen lessen worden afgestemd op de leerbehoefte van zowel individuele leerlingen als de klas.

  Het Verleden in het Heden: gelaagde werkelijkheden in erfgoed
  B. (Bernadette) Schrandt (v) Hogeschool van Amsterdam –Vrije Universiteit Amsterdam
  Augmented reality (AR), waarin een virtuele laag over de fysieke werkelijkheid wordt geplaatst, wordt als een beloftevolle techniek gezien om verhalen over (im)materieel erfgoed interessanter te maken. In deze studie worden effecten van visuele aantrekkelijkheid, interactiemogelijkheden, doel en persoonlijke voorkeuren op de bezoekersbeleving onderzocht in historische AR-applicaties.

  Uitsluitend goed onderwijs: etnografisch onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een inclusieve pedagogiek
  S.E. (Sofie) Smeets (v) Hogeschool Rotterdam – Universiteit Utrecht
  Een inclusieve pedagogiek kan een oplossing zijn voor uitval van studenten. Maar de methode roept ook weerstand op: van studenten, docenten, en de onderwijsorganisatie. Dit etnografische onderzoek analyseert ervaringen van docenten en andere betrokkenen en onderzoekt op deze manier de (on)mogelijkheden van een inclusieve pedagogiek in het Nederlands hoger onderwijs.

  Naties en het Leven van de Geest: Protestantse Discoursen over de Natie (Pruisen, 1820-1870)
  J.C. (Johan) Smits (m) Van Lodenstein College– Vrije Universiteit Amsterdam
  Door ontwikkelingen als europeanisering en populisme staan natiestaten en hun identiteit regelmatig ter discussie. Dit project onderzoekt hoe in negentiende-eeuws Pruissen een variëteit aan verklaringen voor de natie ontstond en op welke manier vertegenwoordigers van religieuze organisaties in het maken van deze ideologieën een sleutelrol speelden.

  De journalistiek van Abraham Kuyper
  J. (Johan) Snel (m) Christelijke Hogeschool Ede– Vrije Universiteit Amsterdam
  Niet alleen was Abraham Kuyper (1837-1920) politicus en aanvoerder van een beweging, in zijn tijd gold hij vooral ook als journalist. Zijn rol als onbetwiste leider van de Nederlandse journalistiek is nog nooit onderzocht. Dit onderzoek haalt de journalist Kuyper naar voren en zijn actuele betekenis voor onze plurale samenleving.

  Ontwikkeling van hartrevalidatie thuis op maat voor kwetsbare patiënten
  M.S. (Michel) Terbraak (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam
  Als gevolg van verbeterde behandeling met grotere overlevingskans is het aantal kwetsbare hartpatiënten met nevenaandoeningen toegenomen. Deze patiënten zijn meer beperkt en worden sneller heropgenomen in het ziekenhuis. Hartrevalidatie thuis kan functioneren verbeteren en onnodige heropnames voorkomen. Wij onderzoeken hoe hartrevalidatie thuis moet worden aangepast aan nevenaandoeningen en kwetsbaarheid.

  “Wat bewegen beweegt” Preventie van beweegachterstanden bij kinderen
  A.R. (Anne) den Uil (v) Hogeschool van Amsterdam – Tilburg University
  Van de kinderen in het basisonderwijs heeft 33% een motorische achterstand, wat gevolgen heeft voor de gezonde ontwikkeling. In dit onderzoek worden mechanismen blootgelegd die ten grondslag liggen aan motorische achterstanden, worden werkzame elementen van motorische interventies achterhaald en wordt gezocht naar een relatie tussen motorische achterstanden en beweeggedrag later.

  Bevorderen van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang: een cruciale rol voor leidinggevenden.
  M.R.E. (Rachel) Verheijen-Tiemstra (v) Fontys Hogeschool– Tilburg University
  Steeds vaker worden (integrale) kindcentra opgericht in de veronderstelling dat dit leidt tot betere kwaliteit. De samenwerking tussen medewerkers van kinderopvang en onderwijs gaat echter niet vanzelf. Doel van het onderzoek is om vanuit een HRM-invalshoek zicht krijgen op de wijzen waarop leidinggevenden samenwerking bevorderen en met welk resultaat.

  Het discours van technologisch-utopisch denken. De sociaal-politieke implicaties van de zienswijzen van Singularitarians en de historische Technocratische Beweging.
  E. (Eva) Visser (v) Hogeschool Rotterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam
  Dit historische onderzoek vergelijkt het wereldbeeld van twee technologisch-utopische bewegingen, de
  Technocraten uit de vroege 20ste eeuw en de hedendaagse Singularitarians. Het onderzoek heeft ten doelduidelijk te maken welke normatieve maatschappelijke implicaties uit hun idee over techniek voortvloeien en welke lessen we daaruit voor het heden kunnen trekken.

  Van Afval naar Smaak: Het effect van Productsignalen op Consumentenvoorkeuren voor Gered Voedsel
  A.L. (Anna) de Visser-Amundson (v) Hotelschool Den Haag – Vrije Universiteit Amsterdam
  Dit onderzoek bestudeert ‘geredde’ (rescued-based) producten als een rendabele oplossing voor voedselverspilling. Geredde producten worden volledig of deels gemaakt van imperfect voedingsmiddelen (bijv. ‘lelijke’ groenten). Omdat consumenten onvolmaakt voedsel meestal vermijden, richt dit onderzoek zich vooral op de manier waarop de uitdrukkelijke vermelding van de geredde oorsprong van dit voedsel consumentenvoorkeuren beïnvloedt.

  Houdt het op? Lage rugpijn en plasklachten bij mannen.
  T. (Tom) Vredeveld (m) Hogeschool van Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam
  Rugpijn en plasklachten komen vaak samen voor bij mannen. Beide klachten kunnen elkaar in stand houden door veranderde beweegpatronen, gewoonten, leefstijl, alsook door psychische factoren, zoals spanning of vermoeidheid door nachtelijk plassen. Met dit onderzoek vergaren we belangrijke nieuwe inzichten in de aandoening, diagnostieken multidisciplinaire behandeling van dit probleem.

  Creatieve processen in collaboratieve hybride realiteit omgevingen:
  Uitvindingen en innovaties stimuleren met improvisatie

  J.P. (Joris) Weijdom (m) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Universiteit Utrecht
  Technisch onderwijs hecht waarde aan creativiteit in ontwikkelingsprocessen, maar schenkt vaak geen aandacht aan de mogelijkheden van full-body improvisaties voor het ontwikkelen en aanscherpen van ideeën. Dit project onderzoekt de impact van kunstzinnige improvisatietechnieken in technologisch ondersteunde leeromgevingen binnen technisch onderwijs om uitvindingen en innovaties te stimuleren en tegelijkertijd een geïntegreerde immersieve leermethode te ontwikkelen.

  De impact van meervoudige waardecreatie op management control-systemen.
  E.J. (Egbert) Willekes (m) Haagse Hogeschool – Radboud Universiteit Nijmegen
  Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven dat zich richt op het creëren van economische-, ecologische- en sociale waarden. Dit onderzoek is relevant omdat bedrijven in toenemende mate sturen op deze meervoudige waardecreatie, waarbij kennis omtrent het bijbehorende sturings- en accountingsysteem beperkt is.

  Oefentherapie met ondersteuning van biofeedback voor het trainen van de intrinsieke voetspieren bij ouderen ter preventie van vallen
  A.A.M. (Lydia) Willemse (v) Fontys Hogeschool– Tilburg University
  Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. De kans hierop neemt toe bij verminderde balans en een veranderd looppatroon. Door het trainen van de voetspieren, ondersteund met biofeedback, wordt getracht balansen het looppatroon te verbeteren bij ouderen, ten einde vallen te voorkomen.

 • Toekenningen 2018-1

  Zestien laureaten ontvingen op 5 september 2018 een beurs uit de twaalfde ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


  Ontwerpen voor een actieve leefstijl: ontwikkeling en validering van een methodiek voor het ontwerpen van draagbare technologie gericht op het duurzaam inpassen van beweeggedrag in de dagelijkse routine van volwassenen

  J.H. (Dennis) Arts (m) Fontys Sporthogeschool – Technische Universiteit Eindhoven

  Fysieke inactiviteit is een groeiend maatschappelijk probleem met verstrekkende gezondheidsrisico’s. In dit promotieonderzoek koppelen we de kennis waarom mensen wel of niet bewegen aan een ontwerpmethodiek voor de ontwikkeling van slimme en gepersonaliseerde wearables. Deze kunnen mensen helpen bewuste keuzes te maken met als doel om meer gaan bewegen.

  Effectief gebruik maken van leerlingfeedback in het onderwijs

  H.J.E. (Hannah) Bijlsma (v) GBS De Fontein – Universiteit Twente

  Leerlingen kunnen met de Impact! tool efficiënt feedback geven aan hun docent over een gegeven les. Onderzocht wordt wat de kwaliteit van deze feedback is, welke factoren het gebruik van leerlingfeedback beïnvloeden en of leerlingen door de Impact! tool meer betrokken raken bij en meer plezier krijgen in hun onderwijs.

  ‘Ouders die zorgen voor hun kinderen met ernstige beperkingen en medische kwetsbaarheid: wat hebben zij nodig om als persoon overeind te blijven?'

  L. (Liesbeth) Geuze (v) De Haagse Hogeschool – Universiteit voor Humanistiek

  Onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, recente televisiedocumentaires en de actie #ikziejewel geven weer dat ouders die zorgen voor een kind met ernstige beperkingen kwetsbaar zijn voor opstapelende problemen op steeds meer leefgebieden. Dit onderzoek verkent ervaringen van ouders en hun ideeën ten aanzien van passende ondersteuning en zorg.

  NIET STOREN A.U.B! Onbekommerd groeien voor prematuur geboren baby’s door contactloze groeimonitoring

  R.H.J. (Ronald) van Gils (m) Hogeschool Rotterdam - Technische Universiteit Delft/Erasmus Universiteit

  Huidige meetinstrumenten voor monitoren van groeiontwikkeling van vroeggeboren baby’s zijn onhygiënisch, onnauwkeurig en stressvol voor de baby. Dit onderzoek ontwikkelt een ‘slimme camera’ die de groeisnelheid bij vroeggeboren baby’s ‘contactloos’ kan meten.

  Het frontotemporaal syndroom bij amyotrofische lateraal sclerose: hersennetwerken

  R.A.A.M. (Rosanne) Govaarts (v) SCZ Picasso Lyceum – Universiteit van Amsterdam

  Bij de ernstige spierziekte ALS kunnen geheugenstoornissen en gedagsveranderingen voorkomen, soms zo ernstig dat er sprake is van dementie. Met een slimme combinatie van twee hersenonderzoeken (magnetische encefalografie en MRI) proberen de onderzoekers deze hersenafwijkingen te ontrafelen.

  Behavioural Assessment of Intercultural Competence in International Business

  J.A. (Joëlle) Hietbrink (v) NHL Stenden University of Applied Sciences – Rijksuniversiteit Groningen

  Are you interculturally competent? There are many self-assessment tests that claim to answer this question, but do these actually demonstrate competence? This research will describe what interculturally competent behaviour in the field of International Business is according to professionals, and deliver a tool to assess this based on behaviour.

  Newly Qualified Midwives’ professional initiation

  E. (Liesbeth) Kool (v) Academie Verloskunde Amsterdam Groningen - Rijksuniversiteit Groningen

  Immediately after graduation, newly qualified midwives (NQMs) work as autonomous professionals in practice. NQMs’ professional wellbeing at the workplace will be studied: work- and personal characteristics that influence NQMs’ performance at the workplace will be identified.

  Human Speed in Music

  E. (Ned) McGowan (m) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Universiteit Leiden

  My aim in this artistic research is to dissect the experience of speed in music. There is a visceral sensation to speed that gives rise to its expressive power, which I will shine a light on and possibly reinvent in this research.

  Verwijderde bestanden blijven vinden: over het doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van deze digitaal forensische specialisatie.

  V. (Vincent) van der Meer (m) Zuyd Hogeschool – Open Universiteit/Radboud Universiteit Nijmegen

  File carving is het zoeken naar digitaal bewijsmateriaal in de vorm van verwijderde bestanden. Omdat de samenleving snel digitaliseert, wordt file carving voor strafrechtelijke onderzoeken steeds belangrijker (m.n. in kinderporno zaken). Als resultaat gaat dit onderzoek file carving verbeteren: sneller, grondiger, meer devices en apps.

  Gaius Caligula, Rome’s first real Emperor

  H.C.M. (Henri) van Nispen (m) Mencia de Mendoza Lyceum, Breda – Radboud Universiteit Nijmegen

  This research analyses the different ways in which the Roman emperor Caligula, generally considered to have been mentally deranged, construed his power and tried to legitimatize his position to different social strata. The case of Caligula allows for a profound analysis of modern theories of power and innovation.

  Journalism as Artistic Practice

  S.F. (Stijn) Postema (m) Christelijke Hogeschool Ede – Universiteit van Amsterdam

  As journalism continues to innovate and change under conditions of a digital culture and the possibility of new ways of storytelling, a new generation of artistic journalists emerges. This project studies these artist-journalists, exploring how the fusion of journalism and art can contribute to the future of the news.

  Ontwikkeling van Creatief Vermogen van Jonge Kinderen

  O.T.A. (Olga) Potters (v) ArtEZ University of the Arts – Universiteit van Amsterdam

  Gedurende dit promotieonderzoek wordt de betekenis van creativiteit van het basisschoolkind uitgediept en de ontwikkeling van creatief vermogen van kinderen tussen 4 en 12 jaar in kaart gebracht. Deze kennis is nodig om kinderen al vanaf hun start van de basisschool goed te kunnen begeleiden in hun creatieve ontwikkeling.

  Het verhaal als kwaliteitsinstrument

  B. (Beatriz) Roman Garcia (v) Fontys Hogescholen – Universiteit van Tilburg

  Verhalen zijn krachtig en kunnen sterke beelden oproepen. Maar hoe wetenschappelijk verantwoord is het om ze te gebruiken om uitspraken te doen over kwaliteit? Zijn ze betrouwbaar? En wat valt eruit te leren? In dit onderzoek bestuderen we de mogelijkheden om verhalen binnen organisaties te benutten als bron van kwaliteitsinformatie.

  The precursors of evolved protoplanetary disks around Herbig Ae/Be stars

  P.G. (Per-Gunnar) Valegård (m) International school Hilversum – Universiteit van Amsterdam

  Astronomers have an idea of how planets form around developing stars but the knowledge from younger stars is missing. The knowledge gaps for the younger stars can be filled by finding more of the younger stars and analysing light from and light reflected in the debris disk around these stars.

  Leerprocessen bij lage rugklachten

  M.H. (Meta) Wildenbeest (v) Hogeschool Utrecht – Vrije Universiteit Amsterdam

  Mensen met chronische lage rugpijn bewegen anders dan gezonden. We weten niet hoe dat komt en hoe we patiënten het beste kunnen behandelen. We gaan bij beide groepen het beweeggedrag onderzoeken bij pijn en verlies van bewegingscontrole. Hiermee zullen we oefentherapie bij chronische lage rugpijn kunnen verbeteren.

  Effects of Tonal Competencies and Musical Knowledge on the Development of Subskills of Musical Performance

  Z.G. (Zyxcban) Wolfs (m) Bernard Lievegoed school/Openbare school Mesch – Open Universiteit

  In het muziekonderwijs is er onvoldoende aandacht voor tonale vaardigheden van leerlingen. Dit kan leiden tot stagnatie in progressie met vroegtijdige uitval tot gevolg. Het ontwerp van een op natuurlijke muzikale ontwikkeling gebaseerde muziekdidactiek met een focus op drie essentiële muzikale vaardigheden kan leiden tot een kwaliteitsimpuls in Nederlands muziekonderwijs.

 • Toekenningen 2017-2

  Tweeëndertig laureaten ontvingen op 18 april 2017 een beurs uit de elfde ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


  Thuisrevalidatie voor ouderen na acute ziekenhuisopname om achteruitgang in fysiek functioneren en zelfredzaamheid te herstellen

  J.J. (Jesse) Aarden (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

  Acute ziekenhuisopname leidt bij ouderen (≥70 jaar) tot achteruitgang in fysiek functioneren zoals lopen of opstaan uit een stoel. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een gepersonaliseerd revalidatieprogramma voor ouderen na acute ziekenhuisopname om de achteruitgang in fysiek functioneren en zelfredzaamheid te herstellen.

  Unravelling chronic low-back Pain

  F.A. (Florian) Abu Bakar (m) Hogenschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen- VU

  Menselijk bewegen is variabel, elke beweging is uniek. Bij patiënten met lage rugklachten is deze bewegingsvariabiliteit afgenomen. Dit heeft negatieve consequenties en kan pijnklachten in stand houden. Dit onderzoeksproject focust op het concept van ‘bewegingsvariabiliteit’ en de mogelijke toepassing in de fysiotherapeutische behandeling van chronische lage rugpijn patiënten.

  The development of student teachers’ classroom management competence at the workplace during teacher education internship

  T.A.G. (Tom) Adams (m) Fontys, Tilburg – TUe/WUR

  Klassenmanagement wordt gezien als een van de meest basale competent¡es van een (beginnende) leraar. We weten echter nog weinig over hoe lerarenopleidingen deze competentie het beste kunnen aanleren en met name welke rol de stagepraktijk hierin speelt. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aandacht voor deze competentie binnen het curriculum van (in het bijzonder het stagedeel van) de lerarenopleiding, waarmee factoren onderscheiden kunnen worden die bijdragen aan deze competentieontwikkeling. Op basis hiervan wordt ook een verbeterslag in het curriculum doorgevoerd en geëvalueerd.

  Stimuleren van een Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs: de SALTO-studie. Een longitudinale studie naar de invloed van fysieke, sociale en beleidsmatige kenmerken van de gymles op het beweeg- en sedentair gedrag van basisschoolkinderen.

  A.M. (Anoek) Adank-Heij (v) Fontys, Eindhoven – TUe

  In dit onderzoek wordt onderzocht wat de invloed is van kenmerken van de gymles (bv. gymdocent) op het beweeg- en zitgedrag van basisschoolkinderen. Daarnaast wordt bestudeerd hoe aanpassingen van de kenmerken van de gymles kunnen bijdragen aan meer bewegen en minder zitten van basisschoolkinderen in de gymles en daarbuiten.

  Het verborgen leven van labels. De werking van classificaties op de onderwijsloopbaan van studenten aan de lerarenopleiding maatschappijleer.

  N. (Nina) Adriaanse (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UL

  Studenten krijgen op diverse momenten in hun gehele onderwijsloopbaan te maken met formele en informele beoordelingen (classificaties). Een centrale vraag in dit etnografische onderzoek is hoe deze classificaties zich verhouden tot de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, het dalende studiesucces en de stijgende uitval van specifieke groepen binnen een hbo-opleiding.

  De relatie tussen taal en programmeren in het basisonderwijs

  M.J.A.C. (Marlies) Aldewereld (v) Windesheim, Zwolle - TUD

  Programmeren doe je door het schrijven van code in een bepaalde programmeertaal. We onderzoeken wat de overeenkomsten zijn tussen taalvaardigheid en programmeervaardigheid en hoe we die inzichten kunnen gebruiken om programmeeronderwijs te verbeteren zodat we het betekenisvol en geïntegreerd met taalonderwijs kunnen inbedden in het programma van de basisschool.

  Bevordering van inlevingsvermogen in het geschiedenisonderwijs

  H. (Hanneke) Bartelds (v) Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen - UvA

  In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gepolariseerd is, neemt inlevingsvermogen af. Inlevingsvermogen is een belangrijk doel van burgerschapsvorming in het Voortgezet Onderwijs. Bij geschiedenis is het wisselen van perspectieven onderdeel van het vak. Deze studie onderzoekt welke bijdrage de geschiedenisles kan leveren aan het inlevingsvermogen van leerlingen.

  De invloed van leeftijdsgenoten en ouders op de overtuiging van leermogelijkheden van vroege en late adolescenten

  I.M.B. (Ilona) Benneker (v) Mencia de Mendozalyceum, Breda – VU

  Nederlandse adolescenten hebben minder studiemotivatie dan adolescenten uit andere OECD-landen(1). Belangrijk voor schoolmotivatie is de overtuiging die leerlingen hebben omtrent hun mogelijkheden en hoe dit schoolprestaties beïnvloedt. Dit onderzoek richt zich op de invloed van interactie met leeftijdsgenoten en ouders op de overtuiging van leermogelijkheden van vroege en late adolescenten.

  Hoe lezen ze? Over het begrijpen en verbeteren van poëtisch tekstbegrip in de bovenbouw havo/vwo

  C.I.A. (Corina) Breukink-Prosper  (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UU

  In dit onderzoeksproject ligt de focus op de manieren waarop beginnende literaire lezers gedichten lezen en begrijpen, in contrast met verhalende teksten. Juist gedichten kunnen persoonlijke, rijke leeservaringen opleveren, maar wekken weerstand. Met een docententeam wordt een leesdidactiek ontworpen en uitgetest die het beter begrijpen van poëzie uitlokt en ontwikkelt.

  Jeuk-krabben-jeuk-… ; een vicieuze cyclus of is er een uitweg?

  E.W.T. (Emmy) van de Burgt (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – RUG

  Jeuk is een ontzettend vervelend probleem, zeker als je er bijna altijd last van hebt. In dit project ga ik nieuwe manieren onderzoeken om jeuk te verlichten door middel van virtual reality en een ‘slimme ring’, die patiënten gaat helpen om hun jeuk-krab-jeukcyclus te doorbreken.

  De impact van overtuigingstactieken op besluitvorming onder financiële stress

  J.G. (Hanneke) Goosen (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UL

  In dit project bestuderen we of financiële stress mensen vatbaarder maakt voor overtuigingstactieken. We onderzoeken, in online-, lab- en veldstudies, of deze mensen eerder geneigd zijn een product te kopen als het gepaard gaat met overtuigingstactieken en bovendien of deze overtuigingstactieken effectief zijn in het bevorderen van gezonde financiële keuzes.

  De politieke dimensie van sociaal werk

  J.H. (Jeanette Hermine) Hartman (v) NHL Hogeschool, Leeuwarden – OU

  Politiek-maatschappelijke veranderingen in de samenleving beïnvloeden in grote mate de praktijk van sociaal werkers. Aan de hand van de ideeën van politiek denker Hannah Arendt wordt onderzocht wat de politieke dimensie van sociaal werk inhoudt en welke rol sociaal werkers daarbij zouden moeten spelen.

  Safer post-disaster self-recovery

  E. (Eefje) Hendriks (m) Avans Hogeschool, Tilburg - TUe

  With the increase of natural disasters, it has become essential that affected populations reconstruct hazard-resistant housing. Although knowledge to construct safer housing is available, it is rarely applied by those who reconstruct without shelter assistance. This research investigates how this knowledge can be effectively exchanged.

  “jeder Mensch ist eine Krankheitsgeschichte” A study of Nietzsche’s “medical” critique of culture and a critical appraisal of its vicissitudes

  J. (Janske) Hermens (v) Fontys, Venlo – RU

  De filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) heeft als “arts van de cultuur” een diagnose van onze samenleving gemaakt. Hij zag onze cultuur als “ziek” en hoopte op een “grote gezondheid”. Nietzsches gezondheidsmetaforen zijn vaak ideologisch misbruikt. Deze studie probeert, door een woord-gerichte aanpak, tot een nieuwe interpretatie te komen.

  Disability and its affective affordances - deformity, decay, disruption, distortion

  A.R. Hiskes (Andries) (m) Haagse Hogeschool, Den Haag – UL

  Hoe en waarom raken mensen met functiebeperkingen ons en hoe beelden we dit cultureel uit? In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe literatuur en kunst reacties op zogeheten disabilities oproepen en weergeven. Kunstwerken, zo blijkt, gaan vormen van staren tegen en kunnen zodoende betrokkenheid met mensen met functiebeperkingen onderzoeken en vergroten.

  Onder woorden: ontwikkeling en optimalisering van schriftelijk formuleren

  M.J. (Melanie) Hof (v) NHL Hogeschool, Leeuwarden – RUG

  Al jaren regent het klachten over de schrijfvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren en studenten. Zo kunnen ze hun ideeën niet goed verwoorden (Bonset, 2010). In dit onderzoek wordt voor het eerst gekeken hoe Nederlandse middelbare scholieren die vaardigheid ontwikkelen en hoe in het onderwijs die ontwikkeling kan worden bevorderd.

  Genredidactiek in lessen Wetenschap & Technologie: een vruchtbare combinatie?

  H.S. (Hilde) Kooiker - den Boer (v) HZ University of Applied Sciences, Vlissingen – UU

  Genredidactiek, onderwijs over tekstsoorten en hun talige kenmerken, leidt tot betere lees- en schrijfvaardigheden. Dit project onderzoekt hoe genredidactiek geïntegreerd kan worden in onderwijs in Wetenschap & Technologie, welke professionalisering leerkrachten hierbij nodig hebben, en of deze integratie positieve effecten heeft op de lees- en schrijfvaardigheden en W&T-kennis van basisschoolleerlingen.

  Hogere denkvaardigheden in het repertoire van Nederlandse en Duitse aardrijkskundedocenten en de invloed van verschillende (curriculum)contexten

  U. (Uwe) Krause (m) Fontys, Tilburg – UU

  Een belangrijk doel van onderwijs is leerlingen kritisch en creatief leren denken. We onderzoeken in welke mate Nederlandse en Duitse aardrijkskundedocenten leerlingen stimuleren dergelijke hogere denkvaardigheden te oefenen. Daarbij kijken we ook naar verschillen in de context waarin docenten werken, zoals het curriculum, de school en hun betrokkenheid bij vakdidactische ontwikkelingen.

  De invloed van klimaatverandering op bodemfauna

  A.F. (Anne) Krediet (m) Stichting VO Haaglanden, Den Haag – VU

  Bodemfauna is zeer belangrijk voor het functioneren van ecosystemen. Deze studie onderzoekt het effect van extreme invloeden door klimaatverandering op bodemfauna. Ook wordt gekeken naar de rol die biobouwers zoals regenwormen en bodemstructuur hierbij spelen.

  I want it, I buy it: The effects of dispositional, situational and physiological factors on impulse buying intentions and behaviour

  A. (Anne) Moes (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – RUG

  Waardoor komt het dat bijna iedereen weleens impulsaankopen doet? In dit project wordt onderzocht in hoeverre verschillende factoren de behoefte om een impulsaankoop te doen beïnvloeden. Factoren die worden meegenomen zijn 1) winkelomgeving & positieve sociale beïnvloeding; 2) iemands’ gevoeligheid voor impulsaankopen & mate van zelfcontrole; 3) koolhydraat- & slaaptekort.

  The effect of spinal manual therapy on altered central pain processing in patients with chronic neck pain

  R.R. (Roland) Reezigt (m) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – VU

  Manuele-therapie is een effectieve behandeling bij nekpijn-patienten, maar het werkingsmechanisme is onduidelijk. In dit onderzoek wordt het effect van manuele-therapie op het pijnremmend systeem van het brein onderzocht en wordt nagegaan bij welke patiënten het brein pijnremmend werkt en of de mate van pijnremming voorspellend is voor chronische klachten.

  Hacktivism: honourable cause and/or serious threat?

  M. (Marco) Romagna (m) Haagse Hogeschool, Den Haag – UL

  This project investigates from a socio-legal and criminological perspective nature and intricacies of hacktivism, motivations and modus operandi of hacktivists, in order to elaborate a new theoretical framework of the phenomenon, and to provide the EU policy maker and the representatives of the criminal justice sector with a better understanding of the phenomenon, and to elaborate suitable recommendations and guidelines for the creation of measures and strategies aimed at responding to hacktivism.

  How can students’ self-regulation be promoted through student-teacher interactions?

  N.J. (Niels) de Ruig (m) 5e Montessorischool Watergaafsmeer, Amsterdam - UvA

  Zelfregulatie is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren. Er is echter veel onderzoek gedaan naar hoe instructie deze vaardigheid kan stimuleren, maar niet naar andere aspecten van dagelijkse interacties die leerkrachten hebben met leerlingen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze andere aspecten kunnen bijdragen aan zelfregulatie.

  Wat werkt voor wie in arbeidsfysiotherapie - ondersteuning bij advisering voor duurzame inzetbaarheid

  W.M.C. (Marianne) Six Dijkstra (v) Saxion Hogeschool, Enschede – RUG

  Bevordering van duurzame inzetbaarheid(DI) van werknemers zal de productiviteit en de gezondheid van de beroepsbevolking stimuleren en de samenleving ten gunste komen. DI is echter moeilijk te voorspellen. In dit vernieuwende project worden innovatieve technologieën doorontwikkeld en geëvalueerd om advisering ten aanzien van DI door bedrijfsfysiotherapeuten te verbeteren.

  Development and implementation of an aligned assessment programme of interprofessional competencies: a design-based approach

  H.W.H. (Hester) Smeets (v) Zuyd Hogeschool, Heerlen– UM

  De zorg wordt steeds complexer. Dit vraagt van zorgprofessionals in opleiding dat zij interprofessioneel kunnen samenwerken. Er is echter weinig bekend over hoe interprofessionele competenties betrouwbaar kunnen worden beoordeeld. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van meer kennis over ontwerprichtlijnen en implementatie voor een assessmentprogramma voor interprofessionele competenties.

  Heen-en-weer-denken als fundament voor natuurwetenschappelijke geletterdheid

  W.P. (Wouter) Spaan (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

  In het onderwijs krijgt natuurwetenschappelijke geletterdheid steeds meer nadruk. Daarvoor is het belangrijk om heen en weer te kunnen denken tussen verschijnselen en theorieën. In dit onderzoek richten we ons op de mogelijkheden om dit heen-en-weer-denken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs te stimuleren tijdens practica bij natuur- en scheikunde.

  Toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van hoestmachines bij intensive care (IC)-patiënten

  W. (Willemke) Stilma (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

  Beademde IC–patiënten hebben vaak moeite met het openhouden van de luchtwegen waardoor de kans op retentie van luchtwegsecreet, atelectasen en luchtweginfecties toeneemt. Verpleegkundigen kunnen luchtwegen handmatig uitzuigen of met een beademingsballon een hoest nabootsen. Dit zijn echter risicovolle en ook arbeidsintensieve interventies. Een hoestmachine, een mechanische in-exsufflator, ondersteund het hoesten door lucht te insuffleren via de beademingsbuis en deze direct daarna uit te zuigen. Bij diverse patiënten buiten de IC worden hoestmachines al succesvol toegepast. Mogelijk hebben IC-patiënten ook voordeel van een hoestmachine. Dit voorstel betreft een reeks onderzoeken die de toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit bepalen bij beademde IC-patiënten.

  Safety and cost-effectiveness of induction of labour with a Foley catheter in an outpatient setting (PROBAAT-home)

  M.D.T. (Marieke) de Vaan (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UU

  In meerder ziekenhuizen in Nederland gaan vrouwen tijdens het opwekken van de bevalling met een ballonkatheter naar huis. Grootschalige onderzoeken naar de veiligheid van dit beleid ontbreken. Om die reden wordt een multicenter observationele studie opgezet waarin wordt gekeken naar negatieve zwangerschapsuitkomsten, kosteneffectiviteit en patiënttevredenheid.

  Esthetische arbeid en esthetisch kapitaal in de Nederlandse creatieve industrie en interactieve dienstverlening

  L.A. (Laura) Vonk (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

  Esthetiek is steeds belangrijker in werk en op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek belicht dit vanuit twee perspectieven: de werknemer en de werkgever. Onderzocht wordt welke strategieën van zelfpresentatie werkenden toepassen, en hoe werkgevers door uiterlijk beïnvloed worden in hun keuze van nieuwe werknemers.

  International Student Mobility: How Countries and Higher Education Institutions Attract International Students

  T. (Tijmen) Weber (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – RU

  This project investigates attractiveness of countries and higher education institutions to international students in the European Higher Education Area. Using quantitative data, a novel theoretical and empirical approach will be developed. The result is a unique combination of insights into the role countries and institutions play in attracting international students.

  Werken aan taalbewustzijn. Reflectief denken door het gebruik van linguïstische bronnen in de klas

  A. (Astrid) Wijnands (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – RU

  De gangbare grammaticadidactiek sluit niet aan bij de aard van het vak. Taalanalyse is een rommelig probleem dat vraagt om reflectief denken. In dit onderzoek wordt bekeken hoe het reflectieve denken van leerlingen ontwikkeld kan worden door hen te confronteren met grammaticale kwesties die zij vanuit verschillende perspectieven leren onderzoeken. Door hierbij linguïstische bronnen te gebruiken kunnen zij tot het besef komen dat de taalwerkelijkheid complexer is dan eenvoudige vuistregels. Er worden twee docentenontwikkelteams opgezet (één voor Nederland, één voor België) die tegen de achtergrond van een bekende referentiegrammatica (de Algemene Nederlandse Spraakkunst) concreet materiaal ontwikkelen en uittesten.

  Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

  Y. (Yvette) Wittenberg (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

  In zorgsituaties zijn samenwerking tussen mantelzorgers en professionals en verdeling van zorgverantwoordelijkheden belangrijke onderwerpen. Iedere mantelzorger is uniek. Het is belangrijk dat professionals weten hoe zij het beste met mantelzorgers met verschillende achtergronden kunnen samenwerken. Door de kennis hierover te vergroten, kan het onderwijs aan (toekomstige) professionals verbeterd worden.

 • Toekenningen 2017-1

  Tweeëntwintig laureaten ontvingen op 8 november 2017 een beurs uit de tiende ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


  Sociale identiteitsconstructie onder Marokkaanse jongeren in Limburg door taalgebruik
  I.T. (Ilias) Alami MSc (m) ROC Arcus College, Heerlen – UM
  Taal is voor minderheden een laagdrempelige manier om zich binnen de dominante samenleving te onderscheiden. Marokkaans-Nederlandse jongeren die van huis uit diverse taalvariëteiten spreken of meekrijgen experimenteren met talige elementen. Standaard Arabisch (SA) wordt op school geleerd, maar Marokkaans-Arabisch heeft een lagere status en wordt beschouwd als een dialect. SA heeft prestige omdat literatuur en religieuze (Koran)teksten daarin geschreven zijn. Dit onderzoek bestudeert de rol van Standaard Arabisch binnen de sociale identiteitsconstructie onder Marokkaanse-Nederlandse jongeren. Onder sociale identiteitsconstructie wordt ook onderzocht of de inzet, gebruik van en overgaan op talige elementen uit SA een voorspeller is van een beginnend radicaliseringsproces.

  De relatie tussen de politie en particuliere veiligheidsdiensten in de sloppen van Luanda
  Mr. A. (Antonio) Frank (m) De Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
  Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen politie en niet door de overheid aangestelde veiligheidsdiensten in de stad Luanda. Het doel van het onderzoek is bepalen in welke omstandigheden de particuliere veiligheidsdiensten een aanvulling, ondersteuning, concurrentie, vervanging of ondermijning vormen voor de veiligheidsdiensten van de overheid.

  Wat maakt het mkb succesvol in de grensoverschrijdende onlineverkoop? Een onderzoek in meerdere landen
  S.P.K. (Sjoukje) Goldman MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU
  In dit onderzoek wordt bekeken wat voor invloed de kenmerken van het land en van bedrijfseigenaren hebben op het succes van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de grensoverschrijdende onlineverkoop. De onderzoekers vergaren in meerdere landen kennis over het besluit van bedrijven uit het mkb om te beginnen met grensoverschrijdende onlineverkoop en over de bedrijfsresultaten die daaruit voortkomen.

  De rol en de voorgeschiedenis van hoe arme consumenten tegen innovaties aankijken bij hun acceptatie van innovatieve oplossingen voor armoedebestrijding
  M. (Michelle) Green (v) Fontys Hogeschool, Venlo – RU
  In dit project wordt onderzocht hoe zeer arme consumenten in minder ontwikkelde economieën aankijken tegen innovatieve producten, diensten en zakelijke kansen om hun levenssituatie te verbeteren, en hoe ze erop reageren. Multinationale bedrijven hebben moeite om hier impact te creëren, omdat ze de doelgroep niet kennen of begrijpen. In dit onderzoek wordt deze kenniskloof aangepakt.

  Een krachtige oude dag (vitaal en zelfredzaam in beweging)
  M. (Mohamed) el Hadouchi MSc (m) Hogeschool Utrecht – VU
  Om in beweging te komen, bijvoorbeeld om op te staan uit een stoel, is spiervermogen nodig. Dit spiervermogen neemt bij ouderen sterk af, waarmee hun fysieke prestatievermogen en zelfredzaamheid vermindert. Dit onderzoek richt zich op de vraag of training van spiervermogen een groter effect heeft op zelfredzaamheid dan algemene training.

  De invloed van collectieve digitale marketingactiviteiten op de aantrekkelijkheid van binnensteden
  Drs. D. (Daphne) Hagen (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UU
  Webwinkels vormen een bedreiging voor traditionele winkeliers en de broodwinning in binnensteden. Maar digitale technologieën bieden ook kansen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe belanghebbenden in een samenwerkingsverband collectieve digitale marketingactiviteiten kunnen inzetten om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor consumenten en winkeliers.

  Geplande ruimte, beleefde ruimte
  Drs. B.A. (Bernadette) Heemskerk-Nooij (v) De Haagse Hogeschool, Den Haag – VU
  In dit etnografische onderzoek wordt de geplande versus de door de gebruikers ervaren onderwijsruimte geanalyseerd. Het onderzoek laat zien hoe maatschappelijke trends het huisvestingsbeleid in een onderwijscontext beïnvloeden, hoe dit beleid gestalte krijgt in de onderwijshuisvesting, en hoe de gebruikers zich deze huisvesting en de ermee verweven waarden toe-eigenen en er zin aan geven.

  Persoonsvorming in de pedagogiek van Kohnstamm en Langeveld
  M.L.M. (Marloes) Hoencamp MSc (v) Driestar Hogeschool, Gouda – VU
  In het huidige debat over opvoeding en onderwijs klinkt de roep om meer aandacht voor persoonsvorming van het kind. Daarvan hebben de invloedrijke twintigste-eeuwse pedagogen Kohnstamm en Langeveld diepgaande studie gemaakt. Dit onderzoek vergelijkt hun opvattingen en formuleert inzichten die bruikbaar zijn voor de opvoeding en het onderwijs van vandaag.

  Antibioticaresistentie in de algemene bevolking van de regio Rotterdam
  Drs. M. (Maaike) Honsbeek (v) Hogeschool Leiden, Leiden – EUR
  Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21e eeuw. Dit onderzoek draagt bij aan kennis over het vóórkomen van antibioticaresistentie in de algemene bevolking om zo voorlichting op maat te kunnen bieden en om verdere verspreiding van antibioticaresistentie te voorkómen.

  Een nieuw leerplan voor de complexe wijkzorg: meer bekwaamheid en een positievere kijk op het werkveld
  M. (Margriet) van Iersel MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
  De toename van patiënten die thuis complexe zorg nodig hebben leidt tot een tekort aan hbo-wijkverpleegkundigen. Weinig studenten hbo-verpleegkunde kiezen echter voor de wijk. In dit onderzoek wordt nagegaan of een vernieuwde opleiding studenten beter toerust voor werken in de wijk, en of de beeldvorming van werken in de wijk bij studenten positiever wordt.

  Kinesiofobie bij patiënten met cardiovasculaire ziekten
  Drs. P. (Paul) Keessen (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Na een hartinfarct ontwikkelt twintig procent van de patiënten bewegingsangst. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten minder vaak deelnemen aan hartrevalidatie, minder bewegen en slecht scoren op spierkrachttests. Het doel van dit onderzoek is bepalen wat de determinanten van bewegingsangst zijn om zo een effectieve behandelmethode te kunnen ontwikkelen.

  De opkomst van het moderne ziektepatroon: doodsoorzaken en sociale ongelijkheid in Amsterdam, 1854-1926
  O. (Owen) Lammertink MA (m) Isendoorn College, Warnsveld - RU
  We gaan tegenwoordig hoofdzakelijk dood aan lifestyle-ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten, maar er bestaan ook grote sociale verschillen binnen deze categorie van doodsoorzaken. Het ontstaan van dit moderne epidemiologische patroon wordt onderzocht aan de hand van de doodsoorzaken van alle Amsterdammers in de periode 1854-1926.

  De invloed van co-rumineren op stemmings- en angstklachten bij hoog-risico jongeren: Effectonderzoek naar een integraal schoolgericht preventieprogramma gericht op het bevorderen van reflectie van jongeren op hun interacties met leeftijdsgenoten en school
  S.M. (Steffie) van der Mey-Baijens MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - EUR
  Stemmings- en angstklachten zijn de belangrijkste oorzaak van emotionele stress. Herhaaldelijk en langdurig nadenken over problemen draagt bij aan instandhouding en toename van deze klachten; reflectie juist aan afname van deze klachten. Om jongeren te leren hun problemen op een reflectieve manier te bespreken wordt een interventie ontwikkeld.

  Tegen beter weten in… Onderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij aanschaf van een hond
  Drs. C.S. (Susan) Ophorst (v) Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden – WUR
  Ondoordachte aanschaf van een hond kan leiden tot teleurstellingen bij de eigenaar, bijtincidenten, volksgezondheidsrisico’s en verminderd hondenwelzijn. Onderzocht wordt welke normen bij aanschaf een rol spelen en hoe hondenbezitters omgaan met discrepantie tussen eigen en andermans normen. Aansluitend volgen experimenten ter beïnvloeding van het aanschafgedrag van potentiële hondenbezitters.

  Het veranderde brein bij lage rugpijn: hoe klinisch vaststellen en behandelen?
  S.P. (Sabrine) Pekaric-Klerx (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht - VU
  Bij mensen met lage rugpijn blijkt het ruggebied in het brein veranderd. Een therapeut kan deze verandering momenteel niet meten, maar streeft wel met therapie deze breinverandering te normaliseren. Wij onderzoeken welke klinische tests een therapeut kan gebruiken om deze breinverandering wél te meten, en hoe specifieke training deze verandering beïnvloedt.

  Groeien door sport: De rol van het pedagogisch klimaat op de sportvereniging bij de bevordering van sociale inclusie van jeugdigen
  E. (Emran) Riffi MSc (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Jeugdsport in verenigingsverband kan sociale inclusie stimuleren, maar is geen vanzelfsprekende succesformule. Effecten zijn afhankelijk van voorwaarden die samenhangen met een pedagogisch klimaat. We onderzoeken de invloed van jeugdsport op sociale inclusie, en de rol van het pedagogisch klimaat bij deze relatie. Inzichten worden gebruikt om sportverenigingen pedagogisch te ondersteunen.

  Robots in het onderwijs: moreel te rechtvaardigen inzet van robotdocenten
  Drs. ing. M.H.J. (Matthijs) Smakman (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
  De robotdocent is een nieuwe technologie die naar verwachting gebruikt gaat worden om leerkrachten te ondersteunen en het leerproces te verbeteren. Er ontbreekt echter nog steeds een moreel kader om robots op een gerechtvaardigde manier in te zetten. Daarom wordt er in dit onderzoek een morele theorie ontwikkeld die proefondervindelijk wordt beoordeeld, in samenwerking met belanghebbenden, om robotdocenten in te zetten in het onderwijs.

  Het ik dat een wij is: Bildung, subjectiviteit en politiek
  Drs. J. (Joris) Verheijen (m) Cygnus Gymnasium, Amsterdam - EUR
  Als het onderwijs meer aandacht besteedt aan persoonlijke vorming van leerlingen, levert dat dan de betrokken burgers op die wenselijk zijn in een door tegenstellingen verscheurde samenleving? Of is daar een vorming voor nodig die nadrukkelijker bijdraagt aan de ontwikkeling van een politiek bewustzijn, 'het ik dat een wij is'?

  Welke betekenis heeft sociaal ondernemen voor sociaal ondernemers zelf?
  Drs. I.J.D. (Ido) de Vries MEd Hogeschool Leiden, Leiden – RU
  Sociaal ondernemers dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op een bedrijfsmatige manier. Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan inzicht in de motieven van sociaal ondernemers, wat deze vorm van ondernemen voor hen persoonlijk betekent en hoe het proces van persoonlijke betekenisconstructie door sociaal ondernemers verloopt.

  Beperkte cognitieve vaardigheden hebben waarschijnlijk geen invloed op het remediatiesucces van kinderen met hardnekkige lees- en spellingproblemen
  S.A.E. (Sietske) Walda MSc (v) Saxion Hogeschool, Enschede – RU
  Sommige kinderen met dyslexie vertonen ook geheugenproblemen, hebben moeite om zich te concentreren of zijn minder goed in staat hun eigen leerproces te monitoren. Desondanks lijkt het erop dat dyslectische kinderen met deze tekorten evenveel baat hebben bij een goede behandeling als dyslectische kinderen die daarin geen tekorten vertonen.

  Is het motorische leerproces van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) gebaat bij meer of minder variatie bij het oefenen?
  Drs. J. (Jora) Wolfgram (v) De Haagse Hogeschool, Den Haag – VU
  Kinderen met DCD hebben motorische problemen, die vervolgens kunnen leiden tot sociale isolatie en gezondheidsproblemen. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de motoriek van kinderen met DCD kan worden verbeterd door gevarieerd te oefenen. Met de resultaten ervan kan het bewegingsonderwijs aan deze kwetsbare groep kinderen worden verbeterd.

  Zin in lesgeven!? Effecten van matching vóór de start van de lerarenopleiding
  Drs. A. J. (Arend Jan) Zwarteveen (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle – RUG
  Er is veel uitval in de lerarenopleiding en bij startende leraren. Deze studie onderzoekt de mogelijkheden om deze uitval te reduceren door vóór de start studenten een realistisch beeld te geven van studie en beroep. Studenten krijgen dan een implicatie of de lerarenopleiding en het leraarschap bij hen past.

 • Toekenningen 2016-2

  Zevenentwintig leraren ontvingen op 19 april 2017 een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.


  De invloed van direct geleide feedback versus gepersonaliseerde feedback op het leren lezen en begrijpen van filosofische teksten

  Drs. A.J. (Arjan) Koek (m) Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Leeuwarden – RUG

  Veel vwo-leerlingen hebben moeite met het lezen en begrijpen van filosofische teksten. Dit onderzoek ontwerpt een online leerprogramma dat de gebruikers teksten laat lezen, vragen over die teksten laat maken en feedback geeft. Vervolgens wordt experimenteel onderzocht of het programma helpt de filosofische leesvaardigheid te verbeteren.

  Diversiteit in activiteiten van kinderen met een mitochondriële aandoening: meetbaar?

  M. (Marieke) Lindenschot MSc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen - RUN

  Kinderen met een energiestofwisselingsziekte kunnen diverse problemen ervaren waardoor het niet vanzelfsprekend is dat zij de activiteiten kunnen doen die ze willen doen. De huidige studie onderzoekt welke activiteiten kinderen (willen) doen, of ze dit zelf kunnen aangeven en hoe we deze activiteiten kunnen meten zodat behandeleffecten kunnen worden vastgesteld.

  Het beslissende boek op het juiste moment: persoonlijk en motiverend literatuuronderwijs

  A.D. (Anouk) de Kleijn-Bruntink MA, MSc (v) Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Leeuwarden – RUG

  Dit onderzoek tracht de motivatie van leerlingen voor het lezen van literatuur te verhogen door de literatuurlessen in het voortgezet onderwijs te geven volgens een methode die gericht is op persoonlijke groei. Deze methode wordt gebaseerd op een motivatietheorie (need supportive teaching) en een op literatuur gerichte therapievorm (bibliotherapie).

  De rol van taalkundige concepten binnen het grammaticaonderwijs in het schoolvak Nederlands

  J.H.M. (Jimmy) van Rijt MEd (m) Fontys Lerarenopleiding Sittard, Sittard - RUN

  Het grammaticaonderwijs binnen het schoolvak Nederlands werkt met ezelsbruggetjes en oppervlakkige ontleedtermen, en in tegenstelling tot andere schoolvakken nauwelijks met overkoepelende concepten. In dit onderzoek wordt bekeken of het werken vanuit overkoepelende, abstracte begrippen uit de taalkunde leidt tot een beter begrip bij de leerlingen en tot beter grammaticaonderwijs i.h.a.

  Ontwikkeling en validatie van een landelijk telefonisch triagesysteem voor verloskundige spoedpatiënten met een evaluatie van de implementatie

  B. (Bernice) Engeltjes MPA (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - VU

  Het doel is een telefonische keuzehulp te ontwikkelen dat verloskundige zorgverleners ondersteunt bij het bepalen van de mate van spoed bij verloskundige spoedconsulten. Het systeem wordt wetenschappelijk ontwikkeld en geëvalueerd zodat duidelijk wordt of het goed werkt en om theorie van triagesystemen uit te breiden voor toepassing in andere vakgebieden.

  The older cardiac patient: need for integrating cardiac and geriatric care

  P. (Patricia) Jepma MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

  Het integreren van cardiologische geriatrische zorg bij oudere cardiologische patiënten is momenteel geen routine en biedt ruimte voor verbetering. De Cardiologische Zorgbrug onderzoekt of integratie van cardiologische en geriatrische zorg door middel van verpleegkundig gecoördineerde transmurale zorg en fysiotherapeutische thuisrevalidatie kan leiden tot een reductie van heropnames en overlijden.

  Muscle preservation during weight loss in obese older adults with type 2 diabetes

  drs. ir. R.G. (Robert) Memelink (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU

  Bij de behandeling van obese ouderen met type 2 diabetes is afvallen gunstig, maar het verlies van spiermassa is juist ongunstig. We onderzoeken of extra eiwit in de voeding zorgt voor behoud van spiermassa bij obese ouderen met type 2 diabetes tijdens het afvallen met behulp van dieet en training.

  Modelling self-organizing symbiotic urban agricultural networks for decision making and social learning

  Ir. K.P.H. (Kasper) Lange (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – TUD

  This research project develops new knowledge as well as practical solutions for designing circular systems for Urban Agriculture. The transition to the circular economy is important for reduction of waste production and maximization of resource extraction from the urban environment. Food waste in particular has many unused opportunities.

  Developing Techno-mathematical Literacies in higher technical professional education (HBO)

  Ir. N.J. (Nathalie) van der Wal (v) Avans Hogeschool, Breda – UU

  Due to increased use of technology, the workplace practices of engineers have changed. In this study, the Technomathematical Literacies (TmL) used by engineers are identified. With these TmL as learning goals, a locally adjustable course of applied mathematics for higher technical professional education (HBO) will be designed and evaluated.

  Effectief leren differentiëren: de ontwikkeling en evaluatie van een differentiatietrainingstraject voor havo-leerkrachten

  M.A.K. (Myrthe) Maathuis MA (v) Coenecoop College, Waddinxveen – UT

  Het differentiëren van de instructie blijkt voor veel leerkrachten een lastige opgave en het ontbreekt aan wetenschappelijk gefundeerde trainingstrajecten voor het verwerven van deze complexe vaardigheid. In het voorgestelde onderzoek zal daarom op basis van een beproefde aanpak een differentiatietrainingstraject voor havo-docenten ontworpen, geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.

  Gezonde Peutermonden - De mondzorgcoach als JGZ innovatie

  P.C.J.M. (Peggy) van Spreuwel MSc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht - UvA
  Bijna de helft van de Nederlandse peuters heeft gaatjes. Steeds vaker is hierdoor behandeling onder narcose vereist. Om gaatjes te voorkomen moet eerder ingegrepen worden. In voorgesteld project wordt onderzocht of een mondzorgcoach op het consultatiebureau bijdraagt aan een betere mondgezondheid van peuters.

  Charging Infrastructure Efficiency Forecast (CHIEF)

  drs. ir. J.R. (Jurjen) Helmus (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

  In dit onderzoek wordt een complex simulatiemodel ontwikkeld voor de laadinfrastructuur voor Elektrisch Vervoer in grote steden, voor het eerst o.b.v. data uit de praktijk. Gemeenten, netbeheerders, laadpuntexploitanten, e.d., hebben hier behoefte aan omdat nu onbekend is hoe de laadinfrastructuur zal reageren op stuurmaatregelen.

  Succesfactoren in tweetalig primair onderwijs: de rol van kind- en omgevingskenmerken tijdens de ontwikkeling van het tweetalig lexicon en leesvaardigheid in het Nederlands en Engels.

  H.M. (Hedi) Kwakkel MSc (v) Jenaplanschool De Lanteerne, Nijmegen – RUN

  Kinderen in tweetalig primair onderwijs leren naast Nederlands ook maximaal 50% van de tijd in het Engels op school. Onderzocht wordt hoe de twee talen zich ontwikkelen en elkaar beïnvloeden op het gebied van woordenschat en leesvaardigheid en wat de invloed is van omgevingsfactoren, zoals verwachtingen van ouders en leerkrachten.

  Investigating the potential of in-class debates for enhancing second language acquisition

  Drs. A. (Abid) el Majidi (m) Montfort College, Rotterdam – UU

  In-class debates are claimed to have the potential of enhancing students’ language proficiency in the foreign language context. This research attempts to investigate these claims by empirically examining the effects that in-class debates can have on the English reading, listening, writing and speaking skills of Dutch secondary school students.

  Dynamische processen van gezinsveerkracht in gezinnen met een depressieve moeder

  Drs. A.C. (Anouschka) van Eijk-Heitlager (v) Fontys Hogeschool, Tilburg - RUG
  Wanneer een moeder een depressie heeft, kan dit gevolgen hebben voor het gezinsleven en de opvoeding. We onderzoeken hoe onderlinge relaties in deze gezinnen veranderen en welke gezinsprocessen bijdragen aan de veerkracht en welzijn van het gezin. Inzicht in deze processen geeft belangrijke input voor jeugdhulp en gezinsondersteuning.

  It’s all in the game: onderzoek naar simulaties in de lerarenopleiding om interpersoonlijk leraarsgedrag te versterken.

  H. (Hanneke) Theelen MSc (v) Fontys Lerarenopleiding Sittard, Sittard - TUE

  Met dit onderzoek wordt duidelijk of in een gecontroleerde, digitale leeromgeving (simulaties) tijdens de lerarenopleiding enerzijds de spanning om les te geven kan worden verkleind en anderzijds de integratie van kennis, houding en vaardigheden tezamen kan worden versterkt om een goede relatie met de klas aan te gaan.

  Duurzame medewerkers binnen de muren - Op zoek naar een optimale fit tussen medewerkers en het werk binnen (forensische) residentiële instellingen

  A.L. (Anna) Dekker MSc (v) Hogeschool Leiden, Leiden - VU

  In (forensisch) residentiële instellingen is sprake van bovengemiddeld ziekteverzuim en een groot verloop onder medewerkers. Dit onderzoek beoogt in beeld te brengen hoe eigenschappen van medewerkers en de risicovolle werkomgeving op elkaar aansluiten en welke verbeteringen mogelijk zijn, om hiermee het welzijn van medewerkers en kwaliteit van hulpverlening te optimaliseren.

  Wiskundig modelleren en de rol van taalvaardigheid

  Drs. S. (Sevinç) Göksen-Zayim (v) Marcanti College, Amsterdam- UvA

  Het vermogen om problemen uit de werkelijkheid naar wiskunde te vertalen hangt sterk af van de taalvaardigheid van leerlingen. Dit geldt ook voor het terugvertalen van wiskundige resultaten. We willen met samenwerkend leren de taalvaardigheid van leerlingen vergroten zodat ze beter in staat zullen zijn om wiskundig te modelleren.

  Leren zelfreguleren in het bewegingsonderwijs.

  Drs. J. (Joop) Duivenvoorden (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle - VU

  Leerlingen aanleren om zelf hun beweegvaardigheid te vergroten is een belangrijk doel in het bewegingsonderwijs. Dit zelfregulerend leren stimuleert een duurzame deelname aan beweegactiviteiten. Er is echter nog weinig kennis over de wijze waarop zelfregulerend leren ontwikkelt en hoe de bewegingsonderwijzer dit kan bevorderen. Dit onderzoek vult deze leemte.

  Een cultuur vol liederen of liedkunst vol cultuur; De positie van de vrouw in Hindostaanse liedkunst

  Drs. A. (Anita) Ramcharan (v) OSG De Ring van Putten, Spijkenisse - UU

  Hindostaanse vrouwen zingen van oudsher bij speciale aangelegenheden. In mijn studie onderzoek ik hoe ze daar vorm aangaven in koloniaal Suriname en in postkoloniaal Suriname en Nederland. Uit de door mij verzamelde liederen, interviews en de vergelijking met bestaande onderzoeken zal ik kunnen constateren hoe vrouwen met hun vrijheden omgingen.

  Superdiversiteit in het mbo

  Drs. K.A. (Kennedy) Tielman (m) Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Tilburg - EUR

  Superdiversiteit is een feit op het mbo. De kwaliteiten van de docent zijn bepalend voor het leereffect van de studenten. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de competenties van mbo-docenten zijn over superdiversiteit en wordt bekeken in hoeverre het doen van actie-onderzoek hen helpt als docent van een superdiverse klas.

  Leerkrachtondersteuning op regulatiefeedback in het primair onderwijs
  B.A. (Brechje) Schölvinck MSc (v) OBS Oog in Al, Utrecht - UU

  Rekenresultaten van vijftienjarigen dalen al geruime tijd. Een mogelijke oorzaak is een gebrek aan regulatievaardigheden bij basisschoolleerlingen. Leerkrachten worden nauwelijks geschoold in het onderwijzen van deze vaardigheden en geven voornamelijk taakspecifieke feedback. Dit project onderzoekt de mogelijke manieren van leerkrachtondersteuning om met behulp van regulatiefeedback basisschoolleerlingen regulatievaardigheden aan te leren.

  Past Nature in Contemporary Art and New Materialisms. How Art and Philosophy Interact.

  Drs. M.M.J. (Monique) Peperkamp (v) ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem - UvA

  This research addresses the varied and complex engagements with nature in contemporary art, by studying works of art and art practices, and by investigating how new philosophical approaches are useful for understanding transformations in the idea of nature and art itself. Moreover, it questions how art uses and thereby changes philosophies.

  J’AIMe parler français Effectiveness of target language use in VWO 4, 5 and 6

  Drs. W. (Willem) Gombert (m) Gomarus College, Groningen – RUG

  In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een vernieuwende methodiek voor het leren van de Franse taal in de bovenbouw van het VWO onderzocht. Centraal kenmerk van deze methode is het doeltaal-voertaal principe. Het niveau van taalvaardigheid van groepen leerlingen met deze nieuwe methode en een bestaande methode wordt vergeleken.

  Diversiteit-responsieve zorg in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel. Onderzoek voor en door migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals.

  A.H. (Rieke) Hengelaar MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU

  Diversiteit speelt een rol binnen de samenwerking tussen (zorg)professionals en migrantenmantelzorgers bij het gezamenlijk zorgen voor een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel. Dit onderzoek is gericht op het versterken van deze samenwerking. In dialoog met alle betrokkenen worden een toolkit en trainingen voor onderwijs en de beroepspraktijk geformuleerd.

  Galenus’ visie op onderwijs

  Drs. C.M. (Clarine) Rijpstra-van Daal (v) Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, Hilversum – UU

  Galenus (129-ca.213 A.D.) was als arts-filosoof vele eeuwen invloedrijk. Hij was ook een gedreven leraar. In zijn werken spreekt hij zich vaak uit over onderwijs en volgt hij bepaalde onderwijsmethodes. Welke visie op onderwijs komt hieruit naar voren? Het antwoord op die vraag is ook vandaag nog interessant.

  Presteren in stressvolle situaties: Interprofessionele communicatie binnen medische teams
  F.S. (Femke) Dijkstra MSc (v) Saxion, Enschede – VU
  De communicatie tussen artsen en verpleegkundigen in stressvolle situaties is niet altijd optimaal, soms zelfs met gevolgen voor de patiëntveiligheid. Dit promotieonderzoek beoogt te onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. De uitkomsten kunnen ervoor zorgen dat teamcommunicatie in stressvolle situaties een duidelijkere plek gaat krijgen in het medisch onderwijs.

 • Toekenningen 2016-1

  Twintig leraren ontvingen op 12 september 2016 een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.

  Groepsfoto leraren die beurs ontvingen in 2016 (credits: Paul Voorham)

  Schrijver zijn en schrijver worden: de Beroepensatire en haar gebruik in het onderwijs van het Oude Egypte
  J. (Judith) Jurjens MA (v) Dollard College, Winschoten – UL
  De Beroepensatire is een Oudegyptische tekst die het beroep van schrijver propageert door andere beroepen belachelijk te maken. Omdat de tekst veelvuldig in het onderwijs is gebruikt, is hij bij uitstek geschikt om onderzoek te doen naar de lespraktijk van het Oude Egypte. Tevens zullen nog ongepubliceerde tekstfragmenten worden onderzocht.

  Door vallen en opstaan: individuele ontwikkelingstrajecten van te vroeg geboren kinderen tot zij los gaan lopen
  Drs. I.E.F. (Imke) van Maren-Suir (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht - UU
  Te vroeg geboren kinderen hebben een verhoogd risico op motoriek problemen. Deze longitudinale studie onderzoekt variatie in de manier waarop, en snelheid waarmee, te vroeg geboren baby’s tot los lopen komen en factoren hierop van invloed. Ouders staan centraal: zij observeren (home-video’s) en geven hun verwachtingen aan over de ontwikkeling van hun kind.

  Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of John Main
  Drs. J.S. (Sicco) Claus MAPhil (m) Gymnasium Haganum, Den Haag – RUN
  Dit onderzoek bestudeert de spiritualiteit van de Benedictijner monnik John Main (1926-1982). Zijn missie was een oorspronkelijk Hindoeïstische wijze van mediteren een centrale plek te geven binnen het Christendom. Dit unieke gedachtegoed zal worden beschreven en geanalyseerd. Bovendien zal de relevantie ervan voor de laatmoderne Westerse cultuur worden geëvalueerd.

  Het ‘Butterfly effect’ in de informele hulpverlening: Experimenteel onderzoek naar de effecten van het cultiveren van zelfcompassie op zowel de preventie van compassiemoeheid bij informele hulpverleners als op de kwaliteit van informele hulpverlening
  R.C.W.J. (Renate) Willems MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UT
  In deze experimentele studie wordt onderzocht in hoeverre eHealth interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk online’ leidt tot meer zelfcompassie, meer veerkracht en meer welbevinden bij vrijwilligers in de informele zorg, en of het cultiveren van zelfcompassie bij vrijwilligers effect heeft op het toe kunnen passen van compassie in contact met hulpvragers.

  Obstruction of fish migration in isolated artificial delta lakes
  Drs. R. (Rob) Kroes (m) Pascal College, Zaandam - UvA
  In vele kustgebieden ontstaan kunstmatige meren door de aanleg van dammen en dijken in rivierdelta’s. Ondanks dat steeds meer mensen op aarde afhankelijk worden van deze meren weten we weinig van de ecologische ontwikkelingen. Dit onderzoek richt zich op belemmeringen voor vismigratie en de ecologische gevolgen hiervan.

  Contingente adaptatiefenomenen bij cliënten met schouderpijn; Aanpassen van beweeggedrag om chroniciteit tegen te gaan?
  N.E. (Norman) D’hondt MSc (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
  Langdurige schouderpijnklachten zijn beperkend voor het functioneren in het dagelijks leven. Waarom schouderklachten aanhouden en hoe ze doeltreffend kunnen worden behandeld, is onduidelijk. In dit promotietraject wordt onderzocht hoe bepaald beweeggedrag leidt tot het aanhouden van klachten. Op basis hiervan worden meetmethoden ontwikkeld om uiteindelijk doeltreffende behandeling mogelijk te maken.

  Cardiac Care Bridge
  Mw. L. (Lotte) Verweij MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Door ziekenhuisopname gaan kwetsbare oudere cardiologische patiënten snel achteruit. Velen worden binnen een maand opnieuw opgenomen in het ziekenhuis of overlijden. Met de inzet van coördinerend wijkverpleegkundigen en een thuisrevalidatieprogramma van de fysiotherapeut tot drie maanden na ontslag heeft de Cardiologische Zorgbrug als doel heropnames en onnodig overlijden te voorkomen.

  Beyond Maoism: Socialism with Chinese Characteristics uncovered through textbook analysis
  Mw. S. (Sanne) Albers MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam – RUN
  Ideology is still everywhere in China, but its meaning has become increasingly hybrid and ambiguous. It is not ‘pure’ Maoist Communism, nor full blown capitalism. This research will increase the understanding of China’s current state ideology through high school history textbook analysis.

  Pompeius Occo (1483-1537), bankier en mecenas
  Drs. A. (Anneke) Welle (v) Metameer, Stevensbeek – RUN
  De Amsterdamse bankier en mecenas Pompeius Occo was de tussenpersoon tussen de wereldlijke en geestelijke machthebbers van Scandinavië en de humanistische avant-garde in de Nederlanden in de vroege 16e eeuw. Dit onderzoek wil aantonen welke invloed Occo en de financiële wereld hebben gehad op de culturele uitwisseling tussen beide gebieden.

  ‘Roots are powerful’, een onderzoek naar etnisch-culturele identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen in de adolescentiefase
  Drs. C.J. (Clementine) Degener (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam – RUG
  Dit onderzoek richt zich op de etnische identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen die zijn geplaatst in een pleeggezin met een andere etnisch-culturele achtergrond. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis?, zijn belangrijke vragen voor hen. Via onder meer interviews met migrantenpleegkinderen en hun (pleeg)ouders wordt hun etnische identiteitsontwikkeling bestudeerd.

  De effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychosomatische therapie voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten die hun huisarts veelvuldig bezoeken
  Drs. M.S.H. (Margreet) Wortman (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU
  Patiënten met langdurige lichamelijke klachten, waarvoor de huisarts en specialisten geen onderliggende lichamelijke oorzaak vinden, ervaren vaak problemen in dagelijks functioneren. Ze hebben een slechte levenskwaliteit, bezoeken vaak hun huisarts en hebben hoog geneesmiddelen- en ander zorggebruik. In dit promotieproject onderzoeken we de (kosten)effectiviteit van psychosomatische therapie voor deze patiënten.

  Zorg voor jeugd: zorgtrajecten van jeugdigen met psychosociale problemen, betrokkenheid van professionals en langetermijnuitkomsten van de aangeboden zorg
  V. (Vera) Verhage MSc (v) Hanzehogeschool, Groningen – RUG
  Veel jeugdigen hebben psychosociale problemen en dit kan grote gevolgen hebben voor henzelf en hun omgeving. In dit onderzoek wordt nagegaan welke zorg wordt aangeboden aan deze jeugdigen, welke professionals daarbij betrokken zijn en of de aangeboden zorg ook daadwerkelijk helpt op de lange termijn.

  Niet-westerse jongeren met een licht verstandelijke beperking in de residentiele jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen: op weg naar een cultuur-sensitieve begeleidingsmethode
  Drs. R. (Sevgi Rabia) Sevilir (v) Windesheim, Zwolle – RUN
  De behandeling van Marokkaanse en Turkse jongeren met een lichte verstandelijke beperking kent knelpunten. Wij willen onderzoeken waar deze knelpunten liggen. Dat doen wij door interviews en het analyseren van gegevens over hoe zij het leefklimaat ervaren en hoe dit beter afgestemd kan worden op hun culturele achtergrond en zorgbehoefte.

  Het functioneren van de Nederlandse militaire inlichtingendienst gedurende de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië 1945-1949
  Drs. M. (Martijn) Glas (m) Driestar College, Gouda – UU
  Het onderzoek betreft het functioneren van de Nederlandse militaire inlichtingendienst (NEFIS/CMI) tijdens de dekolonisatieoorlog in Nederlands-Indië en focust daarbij op de relatie tussen inlichtingen en beleidsvorming.

  Chemical-ecological interactions at the sediment-water interface
  Drs. N. (Nienke) Wieringa (v) Het 4e Gymnasium, Amsterdam– UvA
  Levensgemeenschappen op het grensvlak water-bodem vervullen belangrijke processen, cruciaal voor de kringlopen op aarde. Zeker in Nederland is de waterbodem verontreinigd. Wij zullen daarom de relatie tussen waterbodemverontreiniging, biodiversiteit en natuurlijke processen ophelderen. Gymnasiumleerlingen zullen actief aan de experimenten deelnemen, waarmee hun ecologische kennis, milieubewustzijn en academische vaardigheden worden vergroot.

  A Reversed Gaze: an ethnographic research on the interaction between immigrant and established nurses in the Dutch health care sector
  A. (Anita) Ham MSc (v) Haagse Hogeschool, Den Haag - UL
  This study will follow immigrant nurses from their start of the Dutch retraining programme into the first year of working as a qualified nurse in a Dutch health care institution. The aim is to contribute to both the professionalization of immigrant nurses and the quality of Dutch nursing care.

  End-user programming for Social Software
  Drs. R.N.A. (Robert) Holwerda (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem - TUD
  We onderzoeken of, en hoe, ontwerpers van sociale software zelf werkende prototypes kunnen maken van hun eigen designs. Wat voor user-interface is voor hen geschikt? Hoe kan het probleem dat informatie op meerdere computers tegelijk verandert, vereenvoudigd worden t.b.v. niet-programmeurs? Hoe zouden de gemaakte prototypes bruikbare test-data kunnen opleveren?

  De waarde van digitaal bewijsmateriaal in de strafrechtsketen
  R. (Renske) Zuurveen MSc LLM (v) NHL Hogeschool, Leeuwarden - OU
  Politie en justitie worden steeds vaker geconfronteerd met digitaal bewijsmateriaal. Vrijwel ieder delict kent een digitale component. Van de mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor de opsporing, wordt echter amper gebruik gemaakt. Dit onderzoek richt zich op de mentale factoren die ertoe leiden dat digitaal bewijsmateriaal al dan niet wordt gebruikt.

  Fonologische verandering van het stadsdialect van Maastricht onder invloed van taalcontact
  R.G.E. (Roger) Weijenberg BEd (m) Stella Maris College, Meerssen - UL
  Welke klanken gebruiken Maastrichtenaren in hun dialect? En hoe worden die klanken beïnvloed door het Standaardnederlands en omringende dialecten, leenwoorden uit bijvoorbeeld het Engels, en verschillen tussen de wijken binnen Maastricht? In dit project willen we begrijpen hoe een modern dialect aan het begin van de 21e eeuw zich ontwikkelt.

  Het bevorderen van studiesucces in het middelbaar beroepsonderwijs door adequate selectie en begeleiding
  I.M. (Irene) Eegdeman MSc (v) ROC TOP Amsterdam, Amsterdam - VU
  Bijna 40% van de MBO Sport en Bewegen studenten verlaat de opleiding zonder diploma. Dit onderzoek gaat over het terugdringen van dit hoge uitvalpercentage. Er wordt gekeken naar: de capaciteiten, persoonlijkheid en verwachtingen van de student, de manier van begeleiden en de klassensamenstelling.

 • Toekenningen 2015-2

  Dertig leraren ontvingen op 4 april 2016 een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.

  Leraren die de Promotiebeurs voor Leraren ontvingen in de tweede ronde van 2015
  Groepsfoto laureaten met minister Jet Bussemaker en NWO-bestuurslid Cees Veerman Beeld: Paul Voorham

  Het ontwikkelen van statistische vaardigheden via histogrammen
  Ir. L.B.M.M (Lonneke) Boels (v) Christelijk Lyceum Delft, Delft – Universiteit Utrecht
  De vraag in dit onderzoek is hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen leren om correcte conclusies te trekken uit histogrammen. Inzicht in de fouten die leerlingen maken met dit type grafiek wordt gebruikt om het geboden statistiekonderwijs te verbeteren.

  De invloed van onderwijs in logisch redeneren op redeneervaardigheden. Logisch redeneren als onderdeel van het nieuwe examenprogramma voor wiskunde C
  Drs. H. (Hugo) Bronkhorst (m) CS Vincent van Gogh, Assen – Rijksuniversiteit Groningen
  Hoe ontwikkelen de redeneervaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van het vwo zich door lessen logisch redeneren binnen het vernieuwde examenvak wiskunde C? Door leerlingen te toetsen voorafgaand aan en na afloop van speciaal ontwikkelde lessen wordt onderzocht of de ontwikkeling van verschillende redeneervaardigheden bij leerlingen verbetert.

  Taalontwikkeling in tweetalig primair onderwijs. Een onderzoek naar de invloed van Engels taalaanbod op de taalkennis en het metalinguïstisch bewustzijn van kinderen in groep 1 t/m 4
  J.W. (Jan Willem) Chevalking MA (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede – Radboud Universiteit Nijmegen
  Nederlandse kinderen krijgen op tweetalige basisscholen vanaf het begin minstens negen uur per week les in het Engels. Heeft dat alleen maar positieve gevolgen voor hun taalontwikkeling in het Nederlands, hun taalbewustzijn en het leren lezen, of zijn er ook negatieve? Wezenlijke vragen, waarop dit onderzoek een antwoord wil geven.

  Ouderen met kanker: een onderzoek naar ervaringen van ouderen met kanker en de (psychosociale) zorg die zij ontvangen
  Drs. I.B. (Birgit) van Ee (v) Windesheim, Zwolle – Rijksuniversiteit Groningen
  Kanker komt veel voor onder ouderen. Ouderen hebben vaak ook te maken met andere ziekten en toenemende kwetsbaarheid. Over de ervaringen van deze patiënten en de zorg die zij ontvangen is weinig bekend. Dit onderzoek brengt deze ervaringen in kaart en draagt bij aan passende zorg voor ouderen met kanker.

  Creative modelling in biology class
  S. (Susanne) Jansen MSc (v) Gymnasium Novum, Voorburg – Universiteit Utrecht
  Begrip van wetenschappelijke modellen is belangrijk voor leerlingen op middelbare scholen. Leerlingen zijn vaak niet in staat het dynamische karakter van dergelijke modellen te zien. Dit onderzoek heeft daarom als doel te onderzoeken hoe wij leerlingen op een meer wetenschappelijke manier dynamische modellen kunnen laten maken en beoordelen.

  Profiling, designing and validating for sensibility and sustainability in leisure time sport in light or self organised settings
  M.A. (Mark) Janssen MSc (m) Fontys Hogeschool, Eindhoven – Technische Universiteit Eindhoven
  De loopsport kent een hoge drop-out, technologische toepassingen (bv. apps) zouden een oplossing kunnen bieden voor dit probleem, Een nieuwe methodiek wordt ontwikkeld die ontwerpers in staat stelt om systematisch en multidisciplinair, hardloopgerelateerde producten (apps, sporthorloges, activity trackers) te ontwerpen die aansluiten op de behoefte van de gebruiker.

  Effects of mindfulness interventions on mental/physical health and well-being of employees
  Drs. M.H.M.G. (Math) Janssen (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Radboud Universiteit Nijmegen
  Nowadays, mindfulness interventions are mainly used to increase mental/physical health of patients with different chronic diseases. Because of the hypothesized potential in labor settings, in this research the effects of mindfulness training on employee’s health and well-being are investigated.

  The interorganizational use of BIM for supporting the re-use and recycling of building components and materials
  Ir. K. (Koos) Johannes (m), Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – Universiteit Twente
  Bouwinformatiemodellen (BIM) komen voor steeds meer gebouwen beschikbaar, maar worden nog nauwelijks gebruikt voor demontage, hergebruik en recyclingdoeleinden. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de specifieke informatiebehoefte van projectteams is voor deze werkzaamheden en hoe BIM in die informatiebehoefte kan voorzien.

  Perception training in the EFL classroom
  Drs. M.P. (Marlisa) Hommel (v) Het Joke Smit College, Amsterdam - Universiteit Utrecht
  This PhD project focuses on speech perception training. Dutch students are trained to perceive difficult English sound contrasts. Before and after training, tests are administered to look at the effects of perception training on several language skills, namely speaking, listening and word recognition.

  Effecten van pedagogische en didactische aspecten van leraargedrag op de rekenontwikkeling van leerlingen en de invloed van rekenleergesprekken
  Drs. J.M.M. (Jarise) Kaskens (v) Windesheim, Zwolle – Radboud Universiteit Nijmegen
  Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre pedagogische aspecten (houding, verwachtingen,
  competentiebeleving, motivatie) en didactische aspecten (kennis, inzicht, vaardigheden) van het leraargedrag samenhangen met de rekenontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs, en in hoeverre rekenleergesprekken daarop van invloed zijn.

  International Contagion in the Housing Market
  Drs. M.C.J. (Michel) Knoppel MSc (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Zijn huizenmarkten lokale markten? Toenemende internationale samenhang tussen huisprijzen suggereren dat huizenmarkten elkaar wel degelijk internationaal beïnvloeden. Gezien de potentiële wereldwijde crises die hieruit kunnen voortvloeien – zoals de kredietcrisis (2008/9) – is het belangrijk internationale doorwerkingsmechanismen te doorgronden. ‘Besmetten’ huizenmarkten elkaar? Zo ja, in welke mate en langs welke onderlinge verbanden?

  Exposing the Sophistic Fallacy: Plato's Euthydemus. A New Critical Edition with Philological Commentary
  J.O. (Joachim) Kraaij BA (m) Barlaeus Gymnasium, Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam
  Plato is een van de bekendste Westerse filosofen, maar de authentieke tekst van zijn werken is onzeker. Plato’s eigen handschriften zijn niet overgeleverd. De latere handgeschreven kopieën verschillen onderling sterk. Dit project zal leiden tot een wetenschappelijke reconstructie van Plato’s Euthydemus, gebaseerd op de recentste taalkundige inzichten uit de discourse-linguïstiek.

  Occupational attitudes and patient participation in mental health care
  Ir. M.A.M. (Aukje) Leemeijer (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Universiteit Utrecht
  Patiëntparticipatie stelt GGz-professionals voor dilemma’s, omdat het patiëntperspectief kan botsen met professionele kaders. Wat is ‘goede zorg’ en wie bepaalt dat? Het onderzoek richt zich op de vraag hoe verschillende GGz-professionals omgaan met patiëntparticipatie en hoe dit samenhangt met hun beroepsopvatting, mede gerelateerd aan opleidingsniveau en organisatiecontext.

  Interactional features of success in open innovation meetings
  Drs. E.D.R. (Els) de Maeijer (v) Fontys Hogeschool, Eindhoven – Technische Universiteit Eindhoven
  Participants in Open Innovation business meetings struggle to collaborate successfully with each other. Linguistic analyses of interactions in meetings between high tech companies and knowledge institutes illustrate which discursive resources participants of meetings use to initiate and foster innovation.

  Improving the quality of survival; the development and implementation of tailored primary care physiotherapy for patients following discharge from the intensive care unit
  M.E. (Mel) Major-Helsloot MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
  Patients discharged from intensive care often experience long term physical and mental problems (‘Post Intensive Care Syndrome; PICS). Physiotherapy is essential in the rehabilitation after hospital discharge. We propose to develop an effective physiotherapeutic intervention in primary care, test its feasibility and design an educational program.

  Morality out of Control. The Withering away of Morality in Business Ethics
  K.M.T. (Kim) Meijer-van Wijk MA (v) Saxion, Deventer – Tilburg University
  Business ethics is criticized for having lost touch with morality. It has deteriorated into “managerial business ethics” which focuses on compliance with rules and principles rather than questions of morality. This research uses Emmanuel Levinas' philosophical thinking on hospitality to outline an improved approach to morality in business ethics.

  'Omdat ik het zeg', een balans behouden tussen handhaving en het maken van contact in risicosituaties
  V.S.L. (Veronique) van Miert MSc (v) Hogeschool Leiden, Leiden – Vrije Universiteit Amsterdam
  Medewerkers van instellingen, justitie en politie hebben de moeilijke taak om in risicosituaties orde en veiligheid te bewaren maar tegelijkertijd ook contact te maken met mensen. Hoe gaan medewerkers daarmee om en op welke wijze kan onderzoek een bijdrage leveren aan verbetering van professioneel handelen?

  Kennis verwerven en verwerken door syntheseteksten te leren schrijven. Een onderzoek naar de effectiviteit van een online module als instrument voor het leren schrijven en beoordelen van syntheseteksten in het voortgezet onderwijs
  Drs. L. (Liselore) van Ockenburg (v) Stedelijk Gymnasium Den Bosch, ‘s-Hertogenbosch – Universiteit van Amsterdam
  Een stukje schrijven over een onderwerp: even googlen, knippen, plakken: klaar! Het kan, maar zo leer je weinig en haal je geen goede punten in het hoger onderwijs. Daarom gaan we onderzoeken of we leerlingen kunnen leren een goede synthesetekst te schrijven en leraren kunnen leren syntheseteksten te beoordelen.

  Detection of primary progressive aphasia with automated speech analysis
  R.A. (Roelant) Ossewaarde MA (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – Rijksuniversiteit Groningen
  Aphasia is a form of dementia that causes language production and comprehension difficulties. It can be detected through linguistic analyses of a patient’s speech. These analyses are labor-intensive to create manually. This project aims to research how software can be used to assist or replace manual analysis analyze and predict dementia in Dutch speaking patients.

  Leidt toegevoegde realiteit tot meer veiligheid op zee?
  S. (Stephan) Procee MSc (m) Maritiem Instituut Willem Barentsz, West Terschelling – Technische Universiteit Delft
  Informatie van het navigatiesysteem op zee wordt in een 'doorzicht-bril' afgebeeld zodanig dat dit visueel samenvalt met het object buiten. Door professionals in de simulator hiermee te laten varen wordt getest of deze innovatie de veiligheid verhoogt. De optimale vorm en hoeveelheid informatie, en het aansturen en alarmeren wordt onderzocht.

  De reflectieve journalist: professionele autonomie in een beroepspraktijk onder druk
  Mr. drs. T. (Timon) Ramaker (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede – Universiteit van Amsterdam
  De journalistiek staat sterk onder druk. De vraag is hoe journalisten zich effectief staande kunnen houden ten opzichte van de grote veranderingen in hun vak. Het ontwikkelen van een kritisch-reflectieve beroepspraktijk staat hierbij centraal. Dit project onderzoekt samen met journalisten hoe informele leerprocessen het reflectieve vermogen van journalisten versterken.

  Presence in education: its’ perceptibility and creation and its’ meaning according to teachers, students and teacher educators
  E.C.J. (Edith) Roefs Bed (v) Windesheim, Zwolle – Radboud Universiteit Nijmegen
  Presence is het aandachtig en in verbinding aanwezig zijn van leraren en leerlingen in interactieve
  onderwijssituaties. Deze studie onderzoekt hoe presence zich manifesteert in het voortgezet onderwijs, hoe het tot stand komt en welke betekenis leraren, leerlingen en lerarenopleiders eraan toekennen voor het leren en de persoonsvorming van leerlingen.

  Free trade is not for free: The trade complaints as an instrument for free trade for the poor countries. The least developed countries and their participation, outcome and the impact of the trade complaints
  S.K. (Shilpa) Samplonius-Raut MA (v) Stenden Hogeschool, Emmen – Rijksuniversiteit Groningen
  The European supermarkets require the cucumbers of equal length and width. A cucumber farm in a
  poorer country where farming is not technologically advanced cannot access European market. The
  government of poorer country may decide to lodge a complaint at the WTO, but the question is, is that possible?

  Globalization of Waldorf Education; An Ethnographic Case Study from the Philippines
  Drs. T.J. (Thijs Jan) van Schie (m) Marecollege, Leiden – Universiteit Leiden
  Het vrijeschoolonderwijs groeit wereldwijd en biedt alternatieve onderwijsinzichten. Dit onderzoek gaat over hoe onderwijsideeën zich over de wereld verspreiden. Dit wordt gedaan aan de hand van een vrijeschool op de Filippijnen, waar pioniers opnieuw gestalte geven aan vrijeschoolonderwijs, passend bij de lokale culturele context.

  Chemische recycling in de natuur als inspiratiebron: op zoek naar moleculaire structuurkenmerken van biologisch en/of chemisch afbreekbare semi-aromatische polyesters
  Drs. ing. J.A.M. (Jack) van Schijndel (m) Avans Hogeschool, Breda – Technische Universiteit Eindhoven
  Chemische recycling is een kernthema in de natuur en beschrijft de steeds terugkerende cyclus van afbraak van (bio)polymeren tot basiseenheden (monomeren) die vervolgens opnieuw als bouwsteen dienen of een andere toepassing krijgen. Geïnspireerd op deze cyclus in de natuur, worden in dit onderzoek een aantal hernieuwbare polyesters gemaakt en geanalyseerd.

  Bridging wor(l)ds - Embracing intercultural diversity through a lens of common humanity
  S.K. (Silke) Vogelsang MEd (v) RSG Broklede, Breukelen - Universiteit Utrecht
  In our globalized world, all our lives are increasingly interconnected. Despite cultural differences we are all ‘global citizens’ sharing the human bond, and hereby, rights and responsibilities. This research investigates how a sense of belonging to this humanity can be fostered when learning about other cultures in foreign language education.

  Teaching Technology, primary approach
  D.F. (Dannie) Wammes MEd (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Universiteit Utrecht
  Het voorbereiden van kinderen voor hun leven in een wereld vol technologie, begint al in het basisonderwijs. Scholen vragen zich af wat daarbij de meest effectieve aanpak is. In dit onderzoek wordt het effect van verschillende mogelijkheden om techniekonderwijs te geven, op een systematische manier bekeken.

  De microdynamiek van muzikale innovatie: geschiedenis en toekomst van het Hammondorgel
  C.M.M. (Carlo) de Wijs (m) Codarts, Rotterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam
  Het Hammondorgel heeft als instrument en sound de muziekcultuur verrijkt en kende periodes van bloei en verval. Zowel die geschiedenis, de huidige revival als de hedendaagse innovaties worden in samenwerking tussen wetenschappers en muzikanten onderzocht. Ook verdere innovaties van instrument en sound alsmede toepasbaarheid in andere kunstpraktijken worden verkend.

  Arousal Regulation through Music Therapy in People with Mild Intellectual Disabilities
  Mr. ir. M.J. (Martina) de Witte (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Universiteit van Amsterdam
  Mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) hebben veel stress en kunnen hier niet zo goed mee omgaan. Muziektherapeuten gebruiken muziek om stress te reduceren. In dit onderzoek wordt gekeken hoe muziek kan worden ingezet om mensen met LVB te leren met stress om te gaan.

  A New Legal Framework for Diplomatic Assurances
  Mr. W.T. (William) Worster (m) Haagse Hogeschool, Den Haag – Universiteit van Amsterdam
  When states expel persons, they request assurances from the receiving state that the person will not be tortured. But what if the state tortures the person anyway? This Ph.D. research will distinguish between binding and nonbinding assurances and provide guidance for enforcement of these situations.

 • Toekenningen 2015-1

  Op 18 november 2015 ontvingen 31 leraren een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.

  Laureaten Promotiebeurs voor leraren. Beeld: Inge van Mill

  Ouderen met kanker, symptomen en kwetsbaarheid
  S.C. (Carla) Agasi-Idenburg, Msc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UvA
  Kanker is een ziekte van de ouderdom. De behandeling van kanker en kanker zelf geven soms jaren lang klachten. Onderzoek bij ouderen is nog schaars, hierdoor bestaat het risico dat ouderen niet goed worden behandeld. Dit onderzoek richt zich op de meest voorkomende problemen.

  De hogere burgerschool: Onderwijsvernieuwing in de lokale praktijk
  Drs. J.A. (Jan) Blokker (m) Vossius gymnasium, Amsterdam - UL
  In 1863 werd een nieuwe school opgericht, de Hogere Burgerschool. De wetgever schiep het kader, het schoolbestuur was verantwoordelijk voor de vormgeving. Er ontstonden vele lokale varianten, misschien wel evenveel als er vestigingsplaatsen waren. De definitieve vorm van de HBS kreeg gestalte na een proces van trial and error.

  Variatie in grofmotorische ontwikkelingstrajecten van jonge kinderen zichtbaar maken met behulp van een innovatieve videomethode voor ouders
  M. (Marike) Boonzaaijer, Msc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UU
  Om de variatie in individuele grofmotorische ontwikkeling zichtbaar te maken moeten jonge kinderen frequent geobserveerd worden. Dit is belastend voor kind en ouders. Met een nieuwe videomethode, waarbij ouders zelf herhaaldelijk een film maken en opsturen, wordt de snelheid en niveau van individuele grofmotorische ontwikkeling in de tijd zichtbaar gemaakt.

  The relation between the acoustics of open-plan study environments, well-being and learning performance of students
  Ir. P.E. (Ella) Braat-Eggen (v) Avans Hogeschool, Tilburg – TU/e
  Geluid is één van de meest hinderlijke factoren in een open werkomgeving. Dit onderzoek richt zich op de akoestiek van open studieomgevingen in het hoger onderwijs. Onderzocht wordt hoe het akoestisch ontwerp van de open studieomgeving kan worden geoptimaliseerd om zo het welbevinden en de (leer)prestatie van studenten te verbeteren.

  De dialoog als interventie: duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen
  Drs. L.A.M. (Livia) Brouwers (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – VU
  Investeren in gezondheid en welbevinden van verpleegkundigen, als voorwaarde voor kwaliteit van geleverde zorg, blijft noodzakelijk. Naast voorkomen van uitval wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor optimale ontwikkelmogelijkheden in het werk voor verpleegkundigen. Onderhavig onderzoek beoogt verpleegkundigen en hun leidinggevenden handvatten te geven gezamenlijk een gezond werkklimaat te realiseren.

  Praktijken en principes van journalistieke informatie verzameling en verificatie in het digitale tijdperk
  Drs. E.M. (Els) Diekerhof (v) School voor journalistiek, Utrecht – UvA
  Het journalistieke researchproces lijkt door de alomtegenwoordigheid van Internet, Google en sociale media eenvoudiger geworden. Het verifiëren van betrouwbaarheid en de controle op juistheid zijn daarbij veel complexer. Dit project onderzoekt hoe journalisten aan betrouwbare bronnen en informatie komen in het digitale tijdperk.

  De metabole kosten van het gaan
  Drs. H. (Herre) Faber (m) Haagse Hogeschool, Den Haag - VU
  Kennis van de relatie tussen het looppatroon en het energieverbruik is nodig om het relatief hoge energieverbruik van lopen bij ouderen en mensen met een aandoening te verminderen. Echter, deze relatie is onbegrepen. Door gebruik te maken van experimenten en geavanceerde computermodellen van spieren wordt geprobeerd deze relatie te ontrafelen.

  The Meta-Poetical Use of Katabasis and Dream-Vision in Contemporary English Literature
  Drs. A.G.B.M. (Amaranth) Feuth (v), Marecollege, Leiden – UL
  Dit onderzoek betreft het meta-literaire karakter van contemporaine Engelse teksten waarineen schrijver contact zoekt met de onderwereld en daarmee de traditie van de westerse literatuur. Deze klassieke allegorie over schrijverschap komt veel voor bij culturele minderheden die zo reflecteren op de integratie van westerse literatuur met de eigen cultuur.

  De eerste minister in de Republiek
  Drs. J.H.F. (Jaap) de Haan (m), Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam – UU
  Onderzoek naar de manier waarop de Hollandse raadpensionarissen Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt en Gaspar Fagel in Gouden Eeuw erin slaagden de Republiek der Verenigde Nederlanden te besturen. Zijn zij te vergelijken met de eerste minister in Engeland, Frankrijk en Spanje in dezelfde tijd en met een moderne minister-president?

  Een beweegparcours als praktisch alternatief voor een motoriektest in het bewegingsonderwijs
  J.J.A.A.M (Joris) Hoeboer, MMI (m) Haagse hogeschool, Den Haag – VU
  De motorische vaardigheid van kinderen gaat al decennia lang achteruit. Dit is zorgwekkend gezien het verband tussen motorische vaardigheden en een actieve leefstijl. Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de motorische vaardigheid van kinderen is er behoefte aan een valide meetinstrument dat in de gymles gebruikt kan worden.

  De proef op het leven. Over het proza van Johan de Meester en verwante realistische schrijvers en de plaats van dit proza in de literatuur van na 1890
  A.W.M. (Aukje) van Hout, MA (v) Dominicus college, Nijmegen – RU
  Het proza van Johan de Meester is, ondanks dat het tussen 1880 en 1930 ontstond, vanwege de thematiek verrassend modern. Juist door de grote afstand in tijd en in wereldbeeld is deze literatuur een uitstekend middel om leerlingen vanuit historisch perspectief te laten reflecteren op de maatschappij van nu.

  Evaluatie van actieve leefstijl interventies bij VMBO jongeren
  Drs. J.H. (Huib) van de Kop (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Steeds meer VMBO scholieren zijn te zwaar. Dat vergroot de kans op chronische ziekten. Traditionele beweeginterventies werken wel bij havo scholieren, maar niet bij vmbo leerlingen. Wat werkt dan wel? In dit onderzoek worden traditionele beweeginterventies vergeleken met die waarbij de VMBO leerling zelf wordt uitgedaagd om keuzes te maken.

  Between Europe and North Africa : Contemporary Francophone Jewish writers from the Maghreb
  P.R.A. (Patricia) Llorens, MA (v) het Barlaeus Gymnasium, Amsterdam – UvA
  Het doel van dit onderzoek is te definiëren hoe de hedendaagse Franstalige Sefardische literatuur van de Maghreb kan bijdragen tot een bijstelling van de beeldvorming over en weer tussen de joodse en moslim gemeenschappen in Europa en hoe dit tot een versterking van banden tussen Oost en West kan leiden.

  Noorthey Rules!
  Drs. J. (Jan) Luitzen (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – RU
  Vanaf medio negentiende eeuw werden cricket, voetbal, honkbal, hockey en lawntennis en de bijbehorende Engelse sportterminologie via literatuur, instructieboeken en kranten/tijdschriften in Nederland geïntroduceerd en resulteerden in een specifieke anglofiele sportcultuur en -taal. Beoefening en verspreiding hiervan belicht ik via een analyse van het elitaire jongensinstituut Noorthey en zijn oud-leerlingen.

  Kopzorgen: hoofdpijn en kaakklachten
  H.A. (Hedwig) van der Meer, Msc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Hoofdpijn wordt in sommige gevallen veroorzaakt door kaakklachten en is dan te beïnvloeden door de kaakklachten te behandelen. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe vaak dit voorkomt en om goede diagnostiek en behandeling voor deze hoofdpijn te ontwikkelen.

  MOtiverende Technologie voor Ouderen in Beweging (MOTO-B)
  Drs. S. (Sumit) Mehra (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
  Bewegen is goed voor de mens. De helft van de ouderen krijgt echter te weinig lichaamsbeweging waardoor de kans op gezondheidsproblemen onnodig toeneemt. Met de inzet van persuasieve technologie kunnen ouderen gestimuleerd worden om naast een groepsles een aanvullende training thuis te volgen en een actieve levensstijl na te streven.

  Veerkrachtig of buigzaam. De implicaties van het hedendaagse burgerschapsideaal voor de inzet van het sociaal kapitaal van kwetsbare ouderen en mensen met een lichte verstandelijke beperking voor duurzame ondersteuning.
  Drs. J. (Jaap) Olthof (m) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – RUG
  Van kwetsbare burgers zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen wordt verwacht dat ze meedoen en meer worden geholpen door familie, vrienden en buren. Door meer te weten te komen over de manieren waarop kwetsbare burgers sociale relaties aangaan kunnen we in de toekomst beter bepalen hoe we kunnen ondersteunen.

  Ruimtelijk logistiek keuzegedrag in productketens
  Drs. Ing. A.T.C. (Sander) Onstein (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – TUD
  De weg die een product aflegt van producent naar consument kent meerdere tussenstations, waaronder distributiecentra. Voor bedrijven is het ingewikkeld waar logistiek gezien slimme locaties liggen voor distributiecentra. Er is nog weinig bekend over hoe bedrijven de afweging maken of, en zo ja waar, er distributiecentra gebruikt moeten worden.

  Aandacht voor het vertaalproces ter versterking van de metacognitie bij hoogbegaafde leerlingen
  C. (Chelsea) O’Brien, MA (v) SG Huizermaat, Huizen – UvA
  Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak onderpresteerders. Zij lopen niet vaak tegen hun grenzen aan, waardoor zij niet leren hoe iets aangepakt moet worden. Daartoe zijn complexe taken zoals het vertalen van Latijnse teksten nodig, mét een procesgerichte vertaaldidactiek. Met dit onderzoek verwacht ik effecten van zo’n didactiek vast te stellen.

  Fostering student’s innovative capacity in undergraduate Building Technology Education (BTE)
  Ir. A.R. (Akugbe Robert) Ovbiagbonhia, Msc (m) Hanze Hogeschool Groningen, Groningen – TU/e
  Building Technology curricula does little to foster undergraduate engineers' innovativeness. Employers however, require innovative engineers. Therefore, this research aims to develop, evaluate and experimentally test teaching for- learning strategies that improve students’ innovative capacity in Building Technology Education.

  Het effect van creatief schrijven op het schrijfproces en de tekstkwaliteit
  Drs. A.A. (Anouk) ten Peze (v) Kennemer Lyceum, Overveen - UvA
  Zowel creativiteit als schrijfvaardigheid zijn in de huidige samenleving belangrijk. In het onderwijs Nederlands kan de bevordering van creativiteit en schrijfvaardigheid samen gaan. We onderzoeken of lessen creatief schrijven leerlingen helpen beter te schrijven, op een creatievere manier. De verwachting is dat leerlingen beter leren schrijven en andere schrijfstrategieën gebruiken.

  Waarden geladen kritisch denken bevorderen door filosofische gesprekken in de filosofieles
  F. (Floor) Rombout, MSc, MA (v) Hermann Wesselink College, Amstelveen - UvA
  Kritisch denken is een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Leerlingen kunnen kritisch leren denken door filosofische gesprekken te voeren. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe filosofiedocenten filosofische gesprekken zodanig kunnen begeleiden dat leerlingen kritisch leren denken, daarbij ook waarden leren betrekken en dit ook buiten de filosofieles kunnen toepassen.

  How to make the learning curve shorter: development of an e-learning education program in musculoskeletal ultrasonography in supraspinatus pathology complexities
  M.J.H. (Marc) Schmitz, MSc (m) Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven - UM
  Shoulder problems are common in clinical physiotherapy. However, it is difficult to diagnose the underlying pathology. To solve this problem, physiotherapists can use musculoskeletal ultrasonography (MSU) which is a medical imaging technique. The proposed PhD-study focuses on developing an e-learning education program to shorten the learning curve and optimize MSU quality.

  Constructing Organizational Legitimacy: Investigating the Influence of Mass Self-Communication
  D. (Deike) Schulz, Msc (v) Stenden Hogeschool, Leeuwarden - RU
  Door interactieve communicatie op basis van sociale media kunnen consumenten tegenwoordig specifieke producten, diensten en acties van bedrijven legitimeren zonder in direct contact te staan met deze bedrijven. In het promotietraject wordt deze legitimeringsdimensie onderzocht met als doel theorie toe te voegen aan het domein bedrijfskunde en meer in het bijzonder legitimering op basis van interactieve communicatie.

  Events as a means for community building in the network society
  Drs. I.P.P. (Ilja) Simons (v) NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Breda – UvT
  In de huidige samenleving is het creëren van sociale binding een uitdaging. Mensen nemen steeds minder deel aan activiteiten die van oudsher binding opleveren. In plaats daarvan ontstaan er nieuwe communities via evenementen en sociale media. Deze studie onderzoekt onder welke voorwaarden deze praktijken tot sociale binding leiden.

  Duurzame relaties in het Hoger Onderwijs: De invloed van relatiekwaliteit op het studieproces & studiesucces van studenten
  Drs. I. (Ingrid) Snijders (v) HZ university of applied sciences, Vlissingen - UU
  De manier waarop hoger onderwijsinstellingen omgaan met en gericht zijn op studenten verandert. Daarom wordt middels deze studie onderzoek verricht naar het effect van de kwaliteit van de relatie tussen studenten en hun opleiding op de betrokkenheid van studenten, hun loyaliteit zowel tijdens als na hun studie, en hun studiesucces.

  Vorming van hbo studenten tot verantwoordelijke professionals met een ethisch kompas
  M.H.M. (Lieke) van Stekelenburg, MA (v) Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Eindhoven – VU
  De samenleving wordt steeds complexer: relaties en arbeidscontexten veranderen doordat mensen langer leven en werken, technologische ontwikkelingen winnen aan kracht en snelheid, milieu- problematieken nemen toe. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe we hbo studenten kunnen vormen tot verantwoordelijke professionals zodat zij met een ethisch kompas deze uitdagingen waardig en vaardig aan kunnen gaan.

  Optimizing indication and content of care delivered by health professionals in Systemic Sclerosis
  J.K. (Juliane) Stöcker, Msc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – RU
  Mensen met systemische sclerose hebben, naast een medische behandeling, ook begeleiding door paramedici nodig om met de gevolgen van deze complexe aandoening om te gaan. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een strategie om de indicatiestelling voor paramedische zorg te verbeteren.

  Alliantie in Beeld: een onderzoek naar de werkrelatie tussen hulpverlener en gezin in de intensieve ambulante gezinshulpverlening
  M.J. (Marianne) Welmers-van de Poll, Msc (v) Windesheim, Zwolle - UvA
  Onderzoek naar de werkrelatie (alliantie) tussen hulpverlener en gezin door middel van vragenlijsten en video-observaties binnen de intensieve ambulante gezinshulpverlening aan multiprobleemgezinnen. De uitkomsten van het onderzoek helpen gezinshulpverleners om de alliantie met het gezin en daarmee de effectiviteit van de hulp positief te beïnvloeden.

  Improving Reading Performance through Motivational Strategies and Content and Language Integrated Learning: An Approach for Academic Success
  Drs. D.J. (Deborah) Yapp-Raphael (v) Hogeschool Leiden, Leiden – UU
  Many Dutch schools face an increasing drop in reading exam results. However, ineffective reading ability is manifested in all academic subjects, not only languages. This intervention aims to create more strategically motivated readers, initially in English but the intention is that this will lead to an overall improvement in reading.

  Het effect van serious gaming op rekenkundig handelen in medicatieveiligheid
  D.P. (Diana) Zwart, Msc (v) Windesheim, Zwolle – UU
  In serious gaming wordt de spelomgeving voorzien van kenmerken die duidelijke doelen bevatten voor het oplossen van problemen. Deze studie toetst het ontwerp van een digitale spelomgeving op rekenkennis en bewustzijn in rekenkundig handelen in medicatieveiligheid bij studenten verpleegkunde van drie hogescholen en bij professionals in twee ziekenhuizen.

 • Toekenningen 2014-2

  Op 25 maart 2015 ontvingen 31 leraren een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren.

  31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs ontvingen een promotiebeurs. Beeld: OCW/KIck Smeets

  Young Adult literature: accepted and mature? Its position within the literary polysystem
  Drs. L.M. (Linda) Ackermans (v) Sint-Janscollege, Hoensbroek – RUN
  Sinds 2010 is Young Adult literatuur in opkomst in het Nederlandse taalgebied. De waardering voor deze literatuur is wisselend. De onderzoekster kijkt naar de rol die uitgevers, boekhandelaren, bibliothecarissen, leesbevorderaars, critici en docenten al dan niet spelen in de groei van en de waardering voor deze literatuur.

  Governmental action in EU-related referendums: when governments fail or succeed
  J.P. (Joost) van den Akker, LLM, MA (m) Zuyd Hogeschool, Maastricht - UT
  Sinds 1970 vonden meer dan 50 EU-gerelateerde referenda plaats over o.a. EU-toetreding, de invoering van de euro en goedkeuring van EU-verdragen. Dit project onderzoekt wat overheden hebben gedaan en wanneer zij erin slagen referenda over Europese integratie voor hen tot een succes te maken.

  Aggregate data meta-analysis of complex practical situations: Evaluating and improving statistical methods
  Drs. O. (Osama) Almalik (m) HAS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch – TuE
  In de medische wetenschap wordt gebruik gemaakt van gegevens van verschillende studies. Deze gegevens worden samengevoegd voor een verbeterd wetenschappelijk inzicht. Statistische methoden, die hierbij worden gebruikt, zijn niet voor alle praktische situaties toereikend. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen en verbeteren van statistische methoden voor complexe praktijksituaties.

  Oorlog in de klas. Een geschiedenis van het Nederlandse middelbaar onderwijs en zijn functioneren onder nationaalsocialistische druk tijdens de Duitse bezetting.
  Mw. N. (Nienke) Altena MA (v) The International School of The Hague, Den Haag - UvA
  Tijdens de bezettingsjaren oefende het Duitse bestuur druk uit op het middelbaar onderwijs om zich te voegen naar de nationaalsocialistische “Nieuwe Orde.” Dit onderzoek richt zich op de botsing tussen de nationaalsocialistische opvatting over het onderwijs en het Nederlandse onderwijsbestel. Het overstijgt de “klassieke” vragen naar collaboratie en verzet.

  De mogelijkheidsvoorwaarden van een epistemische deontologie
  Drs. V. (Valentin) Arts, MA (m) Rythovius College, Eersel – VU
  In de praktijk houden we elkaar niet alleen verantwoordelijk voor wat we doen, maar ook voor wat we geloven. In mijn onderzoek wil ik aantonen dat we die praktijk alleen kunnen rechtvaardigen als we beschikken over een libertarische vrije wil. Dat wil zeggen dat we controle hebben over onze opvattingen en een reële mogelijkheid hebben iets anders te geloven.

  De meerwaarde van de Universitaire Pabo; de invloed van universitair opgeleide leerkrachten op de onderzoekscultuur in de school
  J. (Jan) Baan, MSc (m) Basisschool Onze Wereld, Amsterdam – UvA
  Onderzoeksmatig werken op scholen is een manier om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op de Universitaire Pabo worden studenten tot onderzoekende leerkrachten opgeleid. In dit onderzoek wordt nagegaan of deze leerkrachten in de praktijk onderzoeksmatig (kunnen) werken en welke factoren hierop van invloed zijn.

  Grip op dyslexie in het voortgezet onderwijs
  Mw. L. (Loes) Bazen, MA MSc (v) Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem – UvA
  In dit onderzoek worden het lezen en spellen, de onderliggende vaardigheden (zoals aandacht, werkgeheugen en taakaanpak) en de ervaringen vergeleken van leerlingen die op jonge (basisonderwijs) en oudere leeftijd (voortgezet onderwijs) een dyslexiediagnose krijgen. Daarnaast wordt gekeken of leesondersteuning of een training van tekstaanpak deze groepen leerlingen beter helpt.

  A s(t) imulating school environment: Study on optimizing the transition to (special) secondary education of children with an Autism Spectrum Disorder by using Serious Gaming
  Mw. E.M. (Ewa)Brand, MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - EUR-MC
  Voor jeugdigen met een Autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vaak moeizaam. Om deze jeugdigen spelenderwijs bij deze overgang te ondersteunen, wordt een computerspel ontwikkeld. Doel van beoogd onderzoek is vaststellen of dit computerspel jeugdigen effectief kan ondersteunen bij de overstap naar hun nieuwe school.

  Flashes of Understanding. Animal Poetry and Empathy
  Drs. T.H.G. (Tirza) Brüggemann, BA (v) Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam – VU
  Bij het lezen van een roman verplaatst een lezer zich in het leven van een andere persoon. Maar hoe werkt ons inlevingsvermogen bij gedichten over dieren? Dit project onderzoekt de grenzen van ons voorstellingsvermogen en de morele impact van poëzie, met als doel het literatuur- en filosofieonderwijs te verrijken.

  Improving social policy for financially vulnerable households using behavioural insights
  E. (Ernst-Jan) de Bruijn, MSc (m) Deltion Sprint Lyceum, Zwolle – WUR
  Nederland kent diverse sociale beleidsprogramma’s voor financieel kwetsbare huishoudens. Een gedeelte van de huishoudens maakt hier echter geen gebruik van, andere juist onterecht. Door middel van een literatuurstudie en enkele veldexperimenten zal ik onderzoeken hoe gedragseconomische inzichten bij kunnen dragen aan het verbeteren van deze beleidsprogramma’s.

  Waarom gezoete broodjes en vergrote foto's zo moeilijk te spellen zijn
  Drs. R.J.P.M. (Robert) Chamalaun (m) Jacob-Roelandslyceum, Boxtel – RUN
  De meeste kinderen hebben op de basisschool geleerd dat bijvoeglijke naamwoorden zo kort mogelijk gespeld moeten worden. Waarom schrijven ze dan vergrootte foto in plaats van vergrote foto? In dit onderzoek probeer ik te achterhalen welke processen verantwoordelijk zijn voor dit soort fouten en hoe het spellingonderwijs verbeterd kan worden.

  The impact of cable bacteria on the sediment geochemistry in hypoxic systems
  Mw. N.M.J. (Nicole) Geerlings, MSc (v) Arte College, Almere – UU
  Recentelijk werd ontdekt dat bacteriën elektriciteit kunnen produceren en geleiden via dunne, centimeter-lange “elektriciteitsdraden”. Ze leven in mariene sedimenten waar weinig zuurstof beschikbaar is, en gebruiken sulfide als energiebron. Dit onderzoek richt zich op hoe deze bacteriën hun energie en voedsel verkrijgen en hoe ze de chemie van het bodemwater en de mineralogie van het sediment beïnvloeden.

  Pedagogisch handelen van leraren basisonderwijs onder druk?
  Mw. M.M. (Michelle) Gemmink, MSc (v) Katholieke Pabo, Zwolle – RUG
  Door diverse onderwijsontwikkelingen lijkt het pedagogisch handelen van leraren basisonderwijs onder druk te staan. Deze studie houdt zich bezig met de vraag hoe leraren het pedagogisch handelen ervaren, wat het huidige vaardigheidsniveau is en wat het effect is van professionalisering op de werkplek om het pedagogisch handelen te versterken.

  Kerkarchitectuur, ideologie en cultuurkritiek van M.J. Granpré Molière (1883-1972)
  Ing. A.N.G.H. (Arnoud) Geux (m) SintLucas, Boxtel – RUN
  Het onderzoek analyseert de kerkarchitectuur van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, cultuurcriticus en hoogleraar ir. M.J. Granpré Molière (1883-1972) in relatie tot zijn gedachtegoed, ontwerpopvatting, leven en katholicisme, alsmede de toenmalige cultuurkritiek, ideologieën en de belangrijkste ontwikkelingen in de kerkarchitectuur in Nederland en West-Europa vanaf het interbellum tot en met 1968.

  Local challenges in a rapidly changing world. Comparative Policy Analysis of Attracting and Retaining International Organizations and Non-Governmental Organizations in Four European Cities: The Hague, Geneva, Vienna and Strasbourg
  Drs. R.S. (Rosa) Groen (v) De Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
  This research aims to show how four European cities - The Hague, Geneva, Vienna and Strasbourg – react to the globalization in their policy towards International Organizations and International NGOs. Many of these organizations settle somewhere else or relocate to ‘emerging’ states and cities. Traditional host cities need new strategies to adapt. How do and should they do that?

  The relation between language and experience in Hegel's philosophy
  Drs. A.A. (Annet) Goudriaan (v) Leidsche Rijn College, Utrecht – UU
  Ervaring speelt in het denken van de filosoof Hegel een grote rol en een belangrijke bron om te onderzoeken hoe dat gebeurt is de taal. Dit onderzoek bestudeert Hegels opvattingen over taal in relatie tot ervaring en analyseert tevens hoe Hegels eigen taalgebruik ervaring bij de lezer bewerkstelligt.

  The effectiveness of online branded content
  Mw B. (Bianca) Harms, MSc (v) Stenden Hogeschool, Leeuwarden – RUG
  Er wordt steeds meer geadverteerd op commerciële websites zoals bijvoorbeeld nu.nl. Deze advertenties zien er vaak uit als redactionele artikelen. Omdat afwijkt van traditionele advertenties wordt in dit promotietraject onderzocht wat deze advertenties al dan niet effectief maakt en of consumenten dit een eerlijke manier van adverteren vinden.

  Who teaches right and wrong? Parents, peers, and adolescent behavioural development: The role of moral cognitions
  Mw. K. (Kim) Jansen-Brouwer, MA MSc (v) Hofstad Lyceum, Den Haag – TiU
  Ouders en leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van pro- en antisociale gedragingen van jongeren, maar er is weinig bekend over de onderliggende mechanismen. In dit grootschalige onderzoeksproject onder jongeren wordt daarom onderzocht in hoeverre morele cognities de relatie tussen sociale invloeden en gedrag kunnen verklaren.

  Strategy-based tutoring systems for programming
  Mw. H.W. (Hieke) Keuning, MSc (v) Hogeschool Windesheim – OU
  Learning how to program is becoming increasingly popular but is very challenging at the same time. In our research we will design concepts and solutions for automated programming tutors that help students with the stepwise implementation of programs. The feedback the tutor generates should be easy to adapt by teachers.

  Onderzoekend werken in de HRM-praktijk: onderzoek als professionaliseringinstrument van Human Resource Management
  Drs. L. (Luca) Lopes de Leao Laguna (v) Hogeschool Amsterdam, Amsterdam – TiU
  Dit promotieonderzoek betreft de professionalisering van HRM’ers en het HRM-vakgebied. Professionalisering komt tot stand doordat HRM’ers zelf onderzoek doen naar personele organisatievraagstukken. Onderzocht wordt in hoeverre HRM’ers in Nederland onderzoekend werken en in hoeverre zelf onderzoek doen bijdraagt aan hun professionalisering.

  SWPBS op Nederlandse basisscholen.Een studie naar resultaten afgezet tegen de mate en kwaliteit van implementatie.
  Drs. M.J.M. (Monique) Nelen (v) Hogeschool Windesheim, Zwolle – RUN
  School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak om een veilige en positieve leeromgeving te creëren waardoor gedragsproblemen voorkomen en verminderd kunnen worden. In dit onderzoek worden de resultaten van deze aanpak op Nederlandse basisscholen onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de manier waarop SWPBS geïmplementeerd wordt.

  Empathy competence as predictor of excellent performance: towards an evidence based intervention for developing empathic skills in Communications pre-professionals
  Mw. M.M. (Melissa) Oudshoorn-Fuller, MSc (v) Hanzehogeschool, Groningen – UT
  Empathy is an essential skill for developing effective communication instruments to meet organizational goals and audience needs. Despite this, little attention is given to teaching empathic skills during undergraduate Communication programs. This research will study how empathy contributes to excellent work performance and demonstrate how empathic skills can be trained.

  Ziekteperceptie in de fysiotherapie (The Percept Study)
  E.J. (Edwin) de Raaij, MSc (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
  Hoe mensen denken over hun rugklachten bepaalt mede de ernst van de klachten. In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate gedachten over pijn en ziekte een rol spelen bij mensen die een fysiotherapeut bezoeken. Door dit te begrijpen kan de fysiotherapeutische zorg voor rugklachten worden verbeterd.

  The persuasiveness of grammar - conditional constructions beyond if
  A. (Alex) Reuneker, MA MSc (m) De Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
  Conditionele voegwoorden zoals als, mits en andere conditionele grammaticale constructies komen frequent in taalgebruik voor, maar het is niet duidelijk wat de invloed van verschillende constructies op communicatie is. In dit project worden conditionele constructies onderzocht om te achterhalen of en hoe grammaticale verschillen gerelateerd zijn aan verschillen in overtuigingskracht.

  Consumptie van vruchtensappen en de relatie met chronische ziekten, in vergelijking met fruit en frisdrank, bij volwassenen en kinderen
  Mw. F.R. (Floor) Scheffers, MSc (v), De Haagse Hogeschool, Den Haag – UU
  Fruitconsumptie heeft een beschermend effect op het ontstaan van chronische ziekten. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor vruchtensappen. In vruchtensappen zitten namelijk minder vezels en vitamine C. In dit promotieonderzoek wordt daarom de relatie tussen vruchtensapconsumptie en chronische ziekten bij kinderen en volwassenen onderzocht.

  Het effect van Lesson Study op het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs
  T.M. (Tijmen) Schipper, MSc (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle – RUG
  Lesson Study is een veelbelovende professionaliseringsmethode waarbij docenten gezamenlijk lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Deze studie onderzoekt wat het effect is van Lesson Study op het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten. Het onderzoek vindt plaats op vier scholen bij 60 docenten.

  Between utility and reasonableness: the rise of indigenous executives and the colonial racism they faced in Dutch-Indies' industrial life (1906-1956)
  Drs. B.F.T. (Bart) Schmitz (m) Bonaventuracollege, Leiden - UL
  Dit onderzoek gaat over de vraag hoe Nederlanders en Inlanders in de dagelijkse praktijk van hun werk de ideeën over rassenonderscheid en landsaard in het Nederlands-Indische bedrijfsleven veranderden. Het maakt aannemelijk dat beide groepen onbedoeld de basis legden voor de opkomst van een modern middenkader in de Republik Indonesia.

  Trusting Sustainability - Does sustainable pro-social positioning leads to trust and behaviour change?
  Drs. H.S. (Erik) Schoppen (m) Hanzehogeschool, Groningen – RUG
  Dit onderzoek heeft als doelstelling aan te tonen of een duurzame pro-sociale (merk)positionering leidt tot meer vertrouwen en gedragsverandering, en hoe dit toe te passen binnen een merkstrategie en/of onderwijsprogramma.

  International trade and domestic inequality: A combined macro, meso and micro level approach
  Drs. P.R. (Khadija) van der Straaten (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UvA
  Internationale handel kan op meerdere manieren effect hebben op de ongelijkheid in welvaart en welzijn binnen een land. Binnen dit onderzoek wordt met behulp van nieuwe inzichten, data en technieken gekeken naar de omvang en verklaring van deze relatie tussen internationale handel en ongelijkheid, op nationaal-, bedrijfs-, en individueel niveau.

  The Veluwe reformed. Regional power shift and religious change in the sixteenth century
  C.J. (Jos) de Weerd, MPhil (m) Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn – VU
  Over de religieuze identiteit van de Veluwe wordt veel beweerd, maar is in historisch opzicht weinig bekend. Dit onderzoek wil duidelijkheid geven over de scharnierperiode van de zestiende eeuw. Alleen dan kunnen suggesties over continuïteit van pre-christelijk of middeleeuws geloof of over protestantse verzuiling op hun merites beoordeeld worden.

  Auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen: de rol van de audioloog en de logopedist
  Mw E. (Ellen) de Wit, MSc (v) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – RUG
  Sommige kinderen hebben, ondanks goed horende oren, moeite met het verstaan van spraak (bijvoorbeeld in de klas). Dit worden ook wel luisterproblemen genoemd. Door meer te weten te komen over de luisterproblemen die deze kinderen hebben, kunnen we in de toekomst deze kinderen beter onderzoeken en begeleiden.

 • Toekenningen 2014-1

  Op 8 oktober 2014 ontvingen 29 leraren een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren.

  The development of a training model to enhance reasoning skills of HAVO-4 pupils in secondary education

  R.J.F.J. (Roel) Ariës MSc (m), Graaf Huyn College, Geleen – UM In toetsvragen van de kernvakken van het Cultuur en Maatschappij-profiel staan veel redeneervragen. Leerlingen leren te redeneren in de vaklessen. Leerlingen maken toch vaak fouten in hun redeneringen en antwoorden. Dit onderzoek ontwikkelt en evalueert een algemeen inzetbaar didactisch model voor effectieve examentraining in de Cultuur- en Maatschappijvakken geschiedenis, kunstgeschiedenis en maatschappijwetenschappen.

  Psychomotorische therapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking en agressieproblematiek Drs. T. (Tina) Bellemans (v), Hogeschool Windesheim, Zwolle – RU
  Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben relatief vaak problemen met boosheid en agressie, met veel nadelige gevolgen voor de persoon zelf en anderen. In dit project wordt onderzocht of mensen door psychomotorische therapie boosheid en woede beter herkennen en er beter mee omgaan waardoor de kans op agressief gedrag afneemt.

  The influence of forest management strategies on carbon storage and other forest functions in the Netherlands
  Drs. M. (Meike) Bouwman (v), Sint Vituscollege, Bussum – WUR
  Forests can contribute to reducing the greenhouse effect. This project will examine to what extent Dutch forests can contribute to mitigating climate change by increasing the amount of carbon in forests, while taking into account other forest functions such as timber production, biodiversity conservation and use of biomass for bio-energy.

  Amino Acid Crystallization from Agro-Industrial Waste Streams
  N.A. (Nathan Allen) Bowden MSc (m), Avans Hogeschool, Breda - WUR
  This research concerns a new method to selectively crystallize certain amino acids from hydrolysates for biorefinery. Papers about biorefinery mention isolation of proteins as a feed source, it has also been proven possible to make industrial chemicals from amino acids. The cost-effective isolation of amino acids from these proteins is the missing link between those two possibilities.

  The effects of performance management institutional template on economic and innovative performance in Dutch hotels
  M.D. (Marina) Brinkman-Staneva MSc (v), NHTV University of Applied Science, Breda - UvT
  This study aims at understanding the relation between performance management and innovation in the hotel industry in The Netherlands. The assumption is that performance management is not only a management tool to influence performance, but that it might also represent ‘the way business is run’ and as such it might limit organizations.

  De rol van taal in het onderzoek van Aristoteles
  J.C. (Jori) Castricum MA (m), Jan van Egmond Lyceum, Purmerend – UU
  De filosoof Aristoteles zet zijn onderzoeken doorgaans inductief op, op basis van ervaring. Aristoteles vat ervaring echter ruim op. Taal, als ‘gekristalliseerde’ ervaring, speelt hierin een belangrijke rol. Dit onderzoek bestudeert aan de hand van een zestal passages de rol van taalanalyse in de methodologie van Aristoteles.

  Development of a measurement method to incorporate quality of movement in clinical reasoning
  L.M.A. (Lieke) Dekkers MSc (v), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – RU
  Fysiotherapeuten beoordelen vooral wat iemand kan. Als fysiotherapeuten objectief konden vaststellen hoe iemand beweegt, zouden zij gerichter en effectiever behandelen. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoorde, gebruiksvriendelijke eindversie van een meetinstrument voor kwaliteit van bewegen en methoden voor invoering in werkveld en onderwijs.

  Empathische houding en motiverende gesprekken bij chronische ziekten
  Drs. J.T.P. (Jos) Dobber (m), Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Motivatie speelt een belangrijke rol bij het volhouden van de therapievoorschriften (niet roken, medicijnen gebruiken) bij chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en schizofrenie. Via goede motiverende gespreksvoering kunnen zorgverleners de patiënt waarschijnlijk beter helpen zijn motivatie te versterken en te behouden, waardoor de patiënt minder risico loopt bij complicaties.

  Videogebruik van eigen stagelessen bij het leren van wiskundedidactiek door pabostudenten
  Drs. H. (Hanneke) van Doornik-Beemer (v), Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie, Eindhoven – TU/e
  Onderzocht wordt hoe en wat pabostudenten leren van videobeelden van opgenomen stagelessen rekenen-wiskunde van zichzelf. Er wordt hiervoor een aanpak ontworpen voor in de opleiding, die wordt vergeleken met de normale PABO-lessen. Hiermee wordt onderzocht wat nodig is voor het opleiden van kwalitatief sterke reken- en wiskundeleerkrachten voor het basisonderwijs.

  Psychosociaal welbevinden en studiesucces
  J.M. (Jolien) Dopmeijer MSc (v), Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle – UvA
  Doel is het verbeteren van studiesucces in het hoger onderwijs door psychologische interventies. We ontwikkelen een aanpak waarmee meer hulpbehoevende studenten met bestaande, effectieve psychologische interventies bereikt worden. Onderzocht wordt of hierdoor inderdaad onnodige uitval van capabele studenten met psychosociale problematiek voorkomen wordt.

  The changing role of the graphic designer in an age of democratized means of production and distribution
  M.C. (Marijke) Goeting MA (v), ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem - RU
  Het gereedschap van de grafisch ontwerper is tegenwoordig door de pc voor iedereen toegankelijk. Om die reden is het vak ter discussie komen te staan en overdenken ontwerpers hun maatschappelijke rol. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de visie op de hedendaagse ontwerppraktijk in Nederland.

  Online en beperkt: een onderzoeksvoorstel over online risico
  R.M. (Rogier) de Groot MSc (m), Hogeschool Leiden, Leiden – OU
  Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen mogelijk extra veiligheidsrisico’s in het gebruik van internet, zoals cyberpesten en oplichting. Aandacht voor dit probleem blijft vooralsnog uit. Het promotieonderzoek ‘Online en Beperkt’ wil daarom online gedrag en ervaringen van LVB-jongeren en de daarbij behorende risicofactoren in kaart brengen.

  Thucydides: intellectuele competitie en zelfpresentatie in de 5e en 4e eeuw v.C.
  Drs. E.W.G. (Eric) Haverbeke (m), Stedelijk Gymnasium Breda, Breda – UL
  Thucydides analyseert het patroonmatige verloop van oorlog en de manier waarop maatschappijen moreel afglijden in crisissituaties als epidemieën en burgeroorlog. Deze studie laat zien hoe deze ‘historicus’ zich in stoutmoedige en stilistisch gewaagde analyses meet met de intellectuelen van zijn tijd, de ‘sofisten’. Een verrijking voor wetenschap en gymnasiaal onderwijs.

  Closing the loop: re-use of devulcanized rubber in new tires
  Ir. J.W. (Hans) van Hoek (m), Hogeschool Windesheim, Zwolle – UT
  Scrap tires pose serious problems, which cradle-to-cradle loops will help to solve: they reduce the amount of waste tires and save raw materials. Devulcanization is the best approach: it results in a recyclate with properties close to the original material. This project facilitates and widens the application of recycled rubber.

  Facing the angry client: the distribution of working memory space between interpersonal emotion regulation and job task execution, and the role of executive control
  G.E.P.M. (Godelieve) Hofstee MSc (v), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – VU
  Het onderzoek richt zich op de verbetering van telefonische dienstverlening aan boze klanten. We bekijken in hoeverre medewerkers moeite hebben interpersoonlijke emotieregulatiestrategieën (bijvoorbeeld het onderdrukken van negatieve expressies) die in dit soort situaties noodzakelijk zijn, te combineren met de taakuitvoering. Daarnaast onderzoeken we de rol van cognitieve controle.

  Een flexibel curriculum in de technische lerarenopleidingen
  Drs. H.M. (Herma) Jonker (v), Windesheim Hogeschool, Zwolle – UvA
  Multidisciplinaire docentontwikkelteams ontwikkelen een flexibel (gedeeltelijk) online curriculum waarmee de technische lerarenopleidingen aantrekkelijker worden voor een grotere doelgroep en beter aansluiten op uiteenlopende wensen van het werkveld. Onderzocht worden de processen in docentontwikkelteams, effecten van het flexibele curriculum en de invloed van een online-onderwijsomgeving op professionalisering van docenten.

  Fiets-ergometertest als inspanningsmodel om bij gezonde mensen effecten van voeding op de darm en het afweersysteem te bepalen
  Drs. S.W. (Shirley) Kartaram (v), Hogeschool Utrecht, Utrecht - UU
  Eén van de grootste uitdagingen in het huidige voedingsonderzoek is het vaststellen in hoeverre specifieke voeding de gezondheid bevordert in mensen die al gezond zijn. Dit project beoogt de fiets-ergometertest te standaardiseren en geschikte biomarkers te vinden om effecten van voeding in gezonde personen vast te stellen.

  The humanistic Ad Fontes in a new perspective: Calvin's reception of Chrysostom's method of interpretation
  Drs. J.H. (Jeannette) Kreijkes (v), Reggesteyn, Nijverdal - RUG
  Calvijn staat bekend als voorvechter van letterlijke Bijbelinterpretatie. Naar eigen zeggen vond hij in kerkvader Chrysostomus een medestander. Is hun methode van tekstinterpretatie wel vergelijkbaar en interpreteerden beiden werkelijk ‘letterlijk’? Dit onderzoek geeft meer inzicht in het vroegmoderne gebruik van antieke bronnen en de methodologie om tekstreceptie te onderzoeken.

  ‘Evalueren om te Leren’ bij Lichamelijke Opvoeding
  C.A. (Christa) Krijgsman (v), Sint-Janslyceum, ’s-Hertogenbosch – UU
  Beoordelingen voor Lichamelijke Opvoeding zijn in het huidige onderwijs vaak weinig inzichtelijk voor leerlingen en gericht op eindvaardigheden. Als gevolg daarvan worden goede bewegers sterker gemotiveerd en minder getalenteerden gedemotiveerd. Dit project onderzoekt effecten van ‘Evalueren om te Leren’ op de motivatie voor de les Lichamelijke Opvoeding.

  Improving mathematical abilities of Braille-dependent students
  A.M.J.M. (Annemiek) van Leendert MA (v), Koninklijke Visio, Rotterdam – UU
  De centrale vraag is hoe we wiskundeprestaties van brailleleerlingen kunnen verbeteren. We willen daartoe nagaan of kennis over waarneming en verwerking van wiskundige representaties (zoals formules, tabellen en grafieken) door goedzienden uit te werken is in een aangepast en beter toegankelijk wiskunde-brailleschrift.

  De Statenbijbel als vertaalproject in de 17e eeuw
  Drs. C.J. (Kees Jan) van Linden (m), Pieter Zandt scholengemeenschap, Kampen – VU
  Veel Nederlanders kennen de Statenbijbel: een ouderwetse, letterlijke vertaling van de Bijbel uit de 17e eeuw, die slechts door een kleine groep mensen dagelijks wordt gebruikt. Hoe komt het dat deze vertaling na bijna vier eeuwen nog steeds een monument is? Hoe is deze vertaling ontstaan? Voor wie was hij bedoeld?

  The relevance and applicability of contextual therapy
  J.H. (Jaap) van der Meiden (m), Christelijke Hogeschool Ede, Ede – UvH
  Contextuele therapie is gebaseerd op de veronderstelling dat de kwaliteit van relaties bepaald wordt door de balans van rechtvaardige zorg voor elkaar. Een onderzoek naar de funderende theorie, de therapiepraktijk en ervaringen van cliënten werpt licht op de toepasbaarheid in de hulpverlening en de overdraagbaarheid in de opleiding.

  Pijnrevalidatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
  Drs. J. (Janke) Oosterhaven (v), Hogeschool Utrecht, Utrecht – UvA
  Veel mensen met chronische pijn stoppen voortijdig met de revalidatiebehandeling. Met dit onderzoek wordt bekeken waarom en hoe vaak dit precies gebeurt. Het vermoeden is dat gezondheidsvaardigheden een rol spelen. Dit zijn de vaardigheden die je nodig hebt om op een goede manier met chronische pijn om te kunnen gaan.

  Hechting in interactie
  Drs. H.H. (Ellen) Schep (v), Christelijke Hogeschool Ede, Ede – RUG
  Een gezinshuis (vorm van jeugdzorg) biedt uithuisgeplaatste kinderen en adolescenten een nieuwe en stabiele woonomgeving, wat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een adolescent. Onderzocht wordt hoe gezinshuisouders een hechtingsrelatie aangaan met opgenomen adolescenten. Een goede hechtingsrelatie vergroot de kans dat een adolescent tot 18 jaar binnen hetzelfde gezin zal blijven wonen.

  Foregrounding in liedteksten door de combinatie met muziek
  Drs. Y.P. (Yke) Schotanus (m), SG Het Rhedens Rozendaal, Rozendaal – UU
  Liedschrijvers en literatuurwetenschappers beweren vaak dat een liedtekst eenvoudig moet zijn (en niet zo poëtisch) omdat hij anders niet begrepen wordt. Diverse pedagogen en therapeuten denken juist dat muziek helpt tekst te begrijpen en te onthouden. Hoe zit dit? Een mogelijk antwoord op deze vraag wordt in vier experimenten getoetst.

  De transformatie van de Metamorfosen. Hoe Ovidius werd gelezen in de vroegmoderne Nederlanden
  Drs. J.P.F. (John) Tholen (m), Maaswaal College, Wijchen - UU
  Ovidius’ Metamorfosen staan vol verhalen over seks en geweld. Waarom is juist deze tekst door de eeuwen heen in zoveel edities uitgegeven, zelfs als schoolboek? Een antwoord geeft het medium zelf: analyse van de boeken waarin de Metamorfosen aan ons zijn overgeleverd brengt de leescultuur van deze tekst in beeld.

  Using Scrum in education: the effect of Eduscrum®-didactics with regards to learning achievements in the New Chemistry modules
  Drs. J. (Hans) Vogelzang (m), Greijdanus College, Zwolle – UL
  Het Scheikunde-examenprogramma is vernieuwd. Leerlingen werken meer vanuit aansprekende contexten. Deze aanpak vraagt om vernieuwende didactieken. Dit onderzoek richt zich op effecten van de Eduscrum®-didactiek, een bewerking van de succesvolle scrum-techniek uit de ict-wereld. Onderzocht wordt in welke mate de Eduscrum®-didactiek begrip van scheikundeconcepten bij leerlingen stimuleert.

  Nutritional manipulations of dopamine precursors affect attention deficit hyperactivity disorder
  J.J.M. (Joep) Wolters MSc (m), Fontys Hogeschool Pedagogiek, Eindhoven - UM
  The relation between food intake and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is still unclear. However, certain nutrients have potent properties to show an influence on the symptoms. The current project will investigate these potential influences.

  Valuecreation in networks: the search for new business models in the leisure sector
  Drs. K.H.H. (Kristel) Zegers (v), NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda, Breda – UvT
  De vrijetijdssector is in toenemende mate op zoek naar nieuwe business modellen. Dit onderzoek exploreert hoe actoren werkzaam op het snijvlak van media, entertainment, kunst en cultuur netwerken vormen om waarde te creëren.

 • Toekenningen 2013

  37 docenten ontvingen in 2013 een promotiebeurs voor leraren. NWO zorgde voor de beoordeling en selectie van de docenten, financiering kwam van OCW. 162 docenten dienden een promotievoorstel in bij NWO. Hieronder volgt een lijst van gehonoreerde leraren, onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek uitvoeren.

  Uitreiking Promotiebeurs voor leraren: in het midden minister Jet Bussemaker naast NWO-voorzitter Jos Engelen. Credits: Arie Wapenaar/NWO

  De positie van milieuvluchtelingen in het internationale recht
  Mr. J.M.M. (Jolanda) Bakker-van der Vliet (v) Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
  Milieuvluchtelingen zijn mensen die vanwege milieudegradatie hun woon- en leefgebied gedwongen moeten verlaten. Staten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de opvang. Veel ontwikkelingslanden zijn echter niet voldoende in staat deze bescherming te bieden. De traditionele aanpak binnen het recht biedt onvoldoende antwoord op het mondiale probleem van milieudegradatie. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke uitbreidingen van bestaande beschermingsregimes.

  Leerklimaatonderzoek: een onderzoek naar het pedagogisch klimaat in het (residentieel voortgezet) speciaal onderwijs
  Drs. M.H.M. (Marjorie) Beld (v) Hogeschool Windesheim, Zwolle – UvA
  Verbetering van leerklimaat in scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die zijn verbonden aan residentiele jeugdzorginstellingen. Gedragsmatige vooruitgang van leerlingen meten en komen tot een verbeterde aansluiting tussen de behandeling op de groep en het onderwijs. Zorgen voor een afname van het aantal leerlingen dat om gedragsmatige redenen uitvalt.

  Het gebruik van een praktisch didactisch model door beginnend docenten voor het leren ontwerpen van lessen
  Mw. E. (Eveline) de Boer MSc (v) Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Oegstgeest – UL
  Beginnend docenten hebben vaak moeite met het maken van activerende lessen. In dit onderzoek wordt gekeken of het didactisch bouwstenen model, beginnend docenten een hand kan bieden bij het leren ontwerpen van lessen. Doordat het model het karakter van bouwstenen heeft kan een zeer grote diversiteit aan lessen worden ontworpen.

  The United States of Indonesia, Rise and Fall of a Federal State 1941-1950
  Drs. T. (Tjalling) Bouma (m) Minkema College, Woerden – VU
  In 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. In negen maanden werd van deze federatie een eenheidsstaat gemaakt. Kwam het idee voor een federatie voort uit Nederlands beleid van verdeel en heers en betekende haar opheffing in 1950 dat deze machtsstrijd door Indonesië was gewonnen?

  Mirroring texts: embedded narratives in the Latin epic
  Dhr. P.J. (Pieter) van den Broek MA (m) Stedelijk Gymnasium Schiedam, Schiedam – UvA
  Het Latijnse epos of heldendicht bevat vaak ‘ingebedde’ verhalen die ogenschijnlijk losstaan van het hoofdverhaal. Ze houden daarmee echter wel degelijk verband, subtiel maar overtuigend, en dragen zo bij aan het epos in kwestie – en zijn wisselwerking met andere teksten. Dit onderzoek legt bloot hoe dat werkt.

  Effectiveness of speech and language therapy in preschool children with severe developmental language disorders
  Mw. G.I. (Gerda) Bruinsma MSc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UU
  Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben veel moeite met begrijpen en spreken van taal. Dit heeft gevolgen voor hun totale ontwikkeling. Deze kinderen krijgen logopedie in combinatie met extra hulp op school. In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van deze ondersteuning en hoe logopedische behandeling verbeterd kan worden.

  Wat een prachtige zin, meneer! Jammer dat hij niet rijmt
  Drs. H.C. (Hans) Das (m) Greijdanus College, Zwolle – RUG
  Welke ontwikkeling maken havo/vwo-leerlingen door bij het omgaan met lyriek? Op basis van vakdidactische kennis van expertdocenten en leesprestaties van leerlingen tussen twaalf en achttien jaar wordt een referentiekader ontwikkeld dat docenten helpt om de lyrische ontwikkeling van leerlingen te identificeren en te beïnvloeden.

  Academic language in mathematics; Investigating different practices, knowledge, skills and attitudes of primary school teachers
  Drs. N. (Nanke) Dokter (v) Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 's-Hertogenbosch – UvT
  Op school wordt taal anders gebruikt dan thuis. Leerlingen die deze schooltaal goed beheersen, presteren beter. De leraar is hierbij belangrijk. Hij moet de schooltaal voordoen en leerlingen ermee laten oefenen. In dit onderzoek wordt bekeken wat leraren nodig hebben om leerlingen te begeleiden bij het verwerven van schoolse taalvaardigheid.

  Pre-operative physiotherapeutic risk stratification and tailored intervention for gastro intestinal cancer patients undergoing elective surgery
  Drs. M.A. (Maarten) van Egmond (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – AMC
  Veel patiënten die geopereerd worden voor slokdarmkanker krijgen na de operatie een complicatie. Het herstel na de operatie is afhankelijk van de lichamelijke conditie vóór de operatie. Tijdens dit promotietraject wordt onderzocht welke patiënten een verhoogde kans hebben op een vertraagd herstel en of dat met fysiotherapie kan worden verbeterd.

  The Manichaean Bishop Faustus of Mileve: His Life and Works
  Drs. G.M. (Gijs) van Gaans (m) Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Tilburg – RUN
  Faustus van Milevis (vierde eeuw) was een bisschop in de manichees-christelijke kerk. Deze gnostisch-christelijke stroming werd door de katholieke kerk als ketters beschouwd. Dit onderzoek analyseert zijn leven en werk in relatie tot andere christelijke stromingen, populaire filosofische tradities en belangrijke historische ontwikkelingen.

  More words? A comparative and longitudinal study of the effectiveness of vocabulary education for four-year-olds new to the Netherlands
  Mw. F.C. (Frederike) Groothoff MA (v) Taalschool Het Mozaïek, Utrecht – UU
  Hoe kunnen kinderen die nieuw zijn in Nederland en geen Nederlands spreken zo snel mogelijk hun woordenschat vergroten, zodat hun achterstand op Nederlandssprekende kinderen verkleind wordt? Dit onderzoek vergelijkt de aanpak van verschillende scholen en volgt de prestaties van nieuwkomers van kleuterklas tot en met groep 3.

  Governance as behavior. The effectiveness of supervisory boards in educational institutions
  Dhr. K.B.Th. (Klaas) Heemskerk MA MSc (m) Stedelijk Gymnasium Leiden, Leiden – UvA
  Basisscholen, middelbare scholen en mbo’s worden steeds groter en zelfstandiger. Dat vraagt om goed gedrag van bestuurders en raden van toezicht van scholen, maar welk gedrag goed is, blijft onduidelijk in bestaande discussies. Dit onderzoek bekijkt welk gedrag in welke situatie leidt tot goed toezicht binnen onderwijsinstellingen.

  The psychology of hot desking; Optimizing choice behavior in activity-based work environments
  Ir. J.G. (Jan Gerard) Hoendervanger (m) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – RUG
  De gedachte achter flexplekken is dat men per activiteit steeds een daarvoor geschikte werkplek opzoekt. Maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet, ten koste van de prestaties en de tevredenheid. Hoe kunnen mensen beter gebruik te maken van flexplekken en hoe kunnen deze beter worden afgestemd op hun behoeften?

  Effectieve voedingsbegeleiding van niet-westerse migranten met diabetes
  Mw. M. (Mirjam) Jager MSc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – AMC
  Doel van dit onderzoek is niet-westerse migranten met diabetes effectief te adviseren over gezonde voeding. Onderzocht wordt hoe de diëtist bij deze patiënten effectief rekening kan houden met culturele en sociale achtergronden. Op basis hiervan wordt een training voor diëtisten ontwikkeld en uitgetest in samenwerking met diëtisten en niet-westerse migranten.

  Continued fractions: new directions
  Drs. C.J. (Jaap) de Jonge (m) Gymnasium Felisenum, Velsen-Zuid – TUD
  This study focuses on continued fractions, well-known for yielding good approximations of irrational numbers - numbers that cannot be written as ordinary fractions, such as square roots, pi or logarithms. Recently, new types of continued fractions have been proposed. A realm of interesting questions is waiting to be explored.

  Pathways of rural change. Interplay of livelihoods, gender and policies during the last 25 years in Lubaga, Tanzania
  Ir. J.T. (Koosje) Kingma (v) Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen – WUR
  Analyse van strategieën van boerenhuishoudens in Tanzania om in hun levensonderhoud te voorzien in de afgelopen 25 jaar. Onderzoek bouwt voort op 2 eerder gedane studies en geeft daarmee de mogelijkheid voor een longitudinale studie. Focus ligt op rol van de landbouw en man-vrouw verhouding in dynamisch economische politieke context.

  Students' conceptual development of quantum mechanical concepts
  Ir. K. (Kim) Krijtenburg-Lewerissa (v) CSG Het Noordik, Almelo – UT
  Quantummechanica is de basis van modern natuurkundeonderzoek en wordt daarom deel van het natuurkundecurriculum. Quantummechanica staat ver van de belevingswereld van scholieren en is lastig te begrijpen. Dit onderzoek heeft daarom als doel te analyseren wat er van belang is voor een goede begripsvorming van quantummechanica bij scholieren.

  Increasing task performance by manipulating motor learning
  Mw. D. (Dana) Marquardt MSc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – UMC St Radboud
  Paramedici oefenen de voor patiënten problematische activiteiten, maar wetenschappelijk verantwoorde principes uit leertheorieën kunnen beter gebruikt worden voor een langetermijneffect van leren. Dit promotieonderzoek onderzoekt wat het effect van oefenfrequentie en stress op het verbeteren van prestaties is bij kinderen en volwassenen met of zonder aandoening.

  Naar Gods beeld en gelijkenis: een cognitieve studie naar hoe we het bijbels mensbeeld kunnen interpreteren ten dienste van het (levensbeschouwelijk) onderwijs
  Mw. C.J.M. (Corline) Melisse MA (v) Onze Lieve Vrouwelyceum, Breda – Tilburg University
  Hoe wij ons onderwijs vormgeven, wordt bepaald door ons mensbeeld. Dominante West-Europese mensbeelden zijn in belangrijke mate beïnvloed door de Bijbelse visie dat de mens geschapen is naar het ‘beeld’ en de ‘gelijkenis’ van God. In dit onderzoek wordt nagegaan wat deze begrippen betekenen in hun diverse Bijbelse context.

  Improvisation in 19th century music
  Dhr. A. (Bert) Mooiman (m) Koninklijk Conservatorium, Den Haag – UL
  De moderne manier van uitvoeren van klassieke muziek houdt nauwelijks rekening met het gegeven dat er in voorbije eeuwen veel muziek werd geïmproviseerd. Dit onderzoek richt zich op de oorspronkelijke rol van improvisatie in de muziek van de 19e eeuw, en op de betekenis hiervan voor de uitvoeringspraktijk.

  Functional genomics of orchids
  Ing. A. (Anita) Mulder (v) Hogeschool Leiden, Leiden – Naturalis Biodiversity Center
  Om de enorme diversiteit aan orchideeënbloemen beter te begrijpen is meer onderzoek nodig naar de genen die betrokken zijn bij bloemontwikkeling. Door genexpressie te bestuderen in Erycina pusilla, een kleine, snel groeiende orchidee met een volledig bekend genoom, kan de genetische basis van deze diversiteit worden opgehelderd.

  The role of floral volatiles in host specificity and host shifts in the fig-fig wasp mutualism
  Mw. A. (Aafke) Oldenbeuving MSc (v) Berlage Lyceum, Amsterdam – UvA
  Most fig wasps are highly specialized in pollinating specific fig species. How this textbook mutualism has evolved, and how it is maintained is the main research topic. Using chemical analyses and behavioral assays I aim to find out whether and how volatile chemicals play a role in this plant-pollinator system.

  Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons
  Drs. M.C. (Margriet) Pol (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Sensor monitoring involves the use of sensors to observe activities of daily living. In this research, we will investigate whether sensor monitoring is applicable and effective in measuring and supporting the daily activities of independently living older persons so that they would be able to live independently in their own homes for as long as possible.

  The interactive whiteboard as intervention during practical work in physics class to increase students learning
  Ir. C.F.J. (Freek) Pols (m) ISW Hoogeland, Naaldwijk – TUD
  In dit onderzoek wordt de mogelijke rol van het digitale schoolbord bij het doen van practica en technisch ontwerpen in het natuurkundeonderwijs bestudeerd. Door goed gebruik te maken van de eigenschappen en mogelijkheden van het digitale schoolbord kan het leerresultaat van deze activiteiten vergroot worden.

  Vallen na een beroerte; determinanten en interventie
  Dhr. M. (Michiel) Punt MSc (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
  Mensen na beroerte vallen veel vaker dan gezonden, met soms ernstige gevolgen. Helaas weten wij niet waarom deze mensen vallen en bestaat er geen goede therapie om vallen te voorkomen. Door te onderzoeken hoe lopen en vallen samenhangen, willen wij een effectieve therapie ontwikkelen voor mensen met een hoog valrisico.

  Learning Labs in Conservatoire Education
  Drs. T.W. (Tamara) Roemjantsew (v) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht – UL
  Music profession requires strong reflective, collaborative, creative and improvisational skills, yet prevailing one-to-one tuition in conservatoire education focuses on transmission of craft skills. Examining effects of students' collaborative and experiential learning, as in learning labs, creates understanding of relationships between pedagogy and students’ professional qualities in higher music education.

  Improving nurse-coordinated cardiovascular care from clinic to home
  Mw. M. (Marjolein) Snaterse-Zuidam MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
  Ongezonde leefgewoontes vragen om betere preventieve en begeleidende programma’s. Er is een belangrijke taak voor de verpleegkundige weggelegd in het intensief begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten. Bij deze hoog-risico patiënten is winst te behalen met een gecombineerde aanpak van risicofactoren: roken, onvoldoende beweging, een ongezond voedingspatroon en overgewicht.

  The influence of English as L2 on the acquisition of French as L3
  Drs. R.T. (Rosalinde) Stadt (v) Laar en Berg, Laren – UvA
  De invloed van de tweede taal op de verwerving van een derde taal is een relatief onontgonnen terrein in de taalwetenschap. Dit onderzoek in de context van een tweetalige Nederlandse middelbare school naar de invloed van T2 Engels op T3 Frans draagt bij aan het actuele debat over derde taalverwerving.

  Succesful transfer of algebraic skills to physics in secondary education
  Drs. S. (Süleyman) Tursucu (m) Wolfert van Borselen Scholengroep, Rotterdam – TUD
  Volgens natuurkundeleraren hebben leerlingen uit 4-, 5- en 6 vwo bij natuurkunde problemen met het toepassen van algebraïsche vaardigheden uit de wiskunde. In dit onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden om het leren toepassen van deze algebraïsche vaardigheden te verbeteren.

  De kolonie op drift
  Drs. C.B. (Coen) van ’t Veer (m) SG Spieringshoek, Schiedam – UL
  In fictie uit de periode van 1870 tot 1940 over de bootreis tussen Holland en Indië is een miniatuurversie van de kolonie te vinden. Een nieuwe methodiek van literatuuranalyse onthult het koloniaal discours dat in deze fictie schuilgaat.

  From Faith to Heritage. The change of meaning of religious objects in the context of museums
  Mw. W.P. (Winnie) Verbeek (v) Driestar Hogeschool, Gouda – UvA
  Als religieuze voorwerpen van de kerk naar het museum verhuizen, krijgen ze een nieuwe functie. Zij gaan andere verhalen vertellen. Door de ontwikkeling te bestuderen van museum Catharijneconvent, het rijksmuseum van de geschiedenis van het christendom in Nederland, worden de veranderingen in het denken over godsdienst, erfgoed en identiteit zichtbaar.

  Het verbeteren van tekstbegrip van leerlingen op het voortgezet onderwijs
  Mw. L.V. (Lotte) Vermeij MA (v) Montessori College Twente, Hengelo – UT
  Steeds meer leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met tekstbegrip. Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen wat hun problemen precies zijn. Vervolgens wordt een leermethode ontworpen en getest die tot doel heeft het tekstbegrip van leerlingen te verbeteren.

  Evaluation and improvement of current guidelines for treatment of obesity in older adults
  Ir. A.M. (Amely) Verreijen (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU
  Steeds meer mensen worden oud en obees. Specifieke behandelrichtlijnen voor obesitas bij ouderen bestaan niet, terwijl het voor deze groep juist van belang is om tijdens gewichtsverlies vet kwijt te raken en spiermassa te behouden. Dit project levert praktisch toepasbare kennis om de huidige richtlijn te verbeteren.

  Complaints in (young) adults with Generalized Joint Hypermobility; Interactions between psychological variables, fysical activities and coping strategies
  Mw. J.E. (Janneke) de Vries MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – AMC
  Wanneer bij (jong) volwassenen met soepele gewrichten (pijn)klachten ontstaan, spreekt men van het hypermobiliteitssyndroom. Deze (jong) volwassenen ervaren veel beperkingen in het dagelijkse leven. Tot heden is er geen behandeling beschikbaar omdat onduidelijk is waarom (pijn)klachten ontstaan. Dit onderzoek bestudeert factoren die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van (pijn)klachten.

  Professional development of technical teachers: a content based approach in the lessons of post-secondary vocational technical teachers
  Drs. E. (Elly) Wildeman (v) Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, Eindhoven – TU/e
  Van techniekdocenten in het mbo wordt verwacht dat zij in hun technische vaklessen naast kennisontwikkeling ook aandacht besteden aan de taalontwikkeling van leerlingen. Middels dit onderzoek leren techniekdocenten binnen hun vakgebied taalgericht les te geven, zodat zij handvatten hebben om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren.

  Sedentary behaviour and functional decline in stroke survivors
  Drs. R. (Roderick) Wondergem (m) Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven – Universitair Medisch Centrum Utrecht
  Sedentary behaviour is a risk factor for mortality and morbidity in elderly. Especially stroke patients are highly at risk to develop sedentary behaviour. Because there is no information, the current study will investigate sedentary behaviour and associated risks in stroke survivors and test a newly developed intervention to stimulate activity.

  Een biografie van C.O. Jellema
  Drs. G.H. (Gerben) Wynia (m) OSG Hengelo, Hengelo – RUG
  Deze biografie beschrijft leven en werk van C.O. Jellema in de context van de tweede helft van de twintigste eeuw, waarbij de nadruk valt op zijn literaire standpunten en ontwikkeling, en op de betekenis van zijn homoseksualiteit voor persoon en werk.

 • Toekenningen 2012

  Hieronder volgt een lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar ze hun onderzoek gaan uitvoeren.

  De docenten met promotiebeurs, in het midden toenmalig NWO-voorzitter Jos Engelen en Minister Jet Bussemaker

  Feedback in interaction: Effects of scaffolding during teacher-student feedback dialogues on student's self-regulation and expertise development
  B.T. (Bas) Agricola, BHS (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen -  UU

  In higher education students often receive verbal feedback from teachers during feedback dialogues. Feedback dialogues enable interaction; however, students are rather passive. The aim of this project is to examine how interventions aimed at teachers’ support can influence students’ active roles, that is, taking initiative, for instance by asking questions about the feedback.

  Animal welfare versus public health in poultry housing: The trade off
  Drs. M. (Mariska) van Asselt (v) Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, Dronten - WUR
  In poultry production, housing systems that benefit animal welfare are introduced which may also result in increased public health risks. The purpose is the development of a heuristic model to come to an objective resolution regarding the conflicting interests of animals and people in order to develop justifiable housing systems.

  Cultural tastes, cultural consumption and cosmopolitanism: Lifestyles and attitudes of transnational middle classes
  Drs. T.W. (Tito) Bachmayer (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
  De laatste decennia hebben globaliseringsprocessen geleid tot de opkomst van een hoogopgeleide transnationale middenklasse. Deze vertoont in cultureel opzicht andere kenmerken dan nationaal georiënteerde middenklassen. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre en op welke wijze cultuurconsumptie, smaakvoorkeuren en attitudes van deze twee groepen van elkaar verschillen.

  De identiteit van islamitische basisscholen
  M.M. (Marietje) Beemsterboer, MPhil (v) Basisschool de Bosschool, Bergen - UL
  Dit onderzoek analyseert middels kwalitatieve data de omvang en betekenis van islam op islamitische basisscholen en de manier waarop de religieuze identiteit zich verhoudt tot de maatschappelijke eisen.

  De malaise van de laatmoderniteit. Een cultuurfilosofische duiding van de 'depressie-epidemie'
  Drs. A.J. (Bert) van den Bergh (m) Haagse Hogeschool, ’s-Gravenhage - EUR
  Westerse samenlevingen kampen volgens diverse deskundigen met een ‘depressie-epidemie’. Dit project wil achterhalen waarom dat zo is. Hangt het samen met huidige opvattingen van ‘het goede leven’? Stellen we te hoge eisen aan onszelf? En waarom heette deze stoornis vroeger ‘melancholie’? Behelst die verandering meer dan alleen een naamwisseling?

  Keizers en Decurionen.Verspreiding en acceptatie van keizerlijke macht, ideologie, cultuur en mentaliteit in Romeins Italië (27 v.Chr.- 68 n.Chr.)
  Drs. T. (Tjark) Blokzijl (m) RSG Lingecollege, Tiel - RUG
  Dit onderzoeksproject biedt een verklaring voor de totstandkoming van de monarchie onder Augustus. Centraal staat de gelijktijdige bloei van Romeins burgerschap en burgerparticipatie. Dit maakt het mogelijk om het staatsvormingsproces niet als een “top-down” proces te benaderen maar als een ontwikkeling die gedragen werd van onderaf door de stedelijke elite.

  Acute Pain Services (APS) in The Netherlands
  Mw. R.L.M. (Rianne) van Boekel, BC (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen - UMCSR
  Dit onderzoek beoogt de behandeling van ernstige pijn na operatie te verbeteren door te onderzoeken hoe de huidige behandeling van postoperatieve pijn in ons land verloopt, of kan worden achterhaald welke patiënten een hoog risico lopen op postoperatieve pijn en in hoeverre deze patiënten met extra maatregelen kunnen worden geholpen.

  Molecular Fragment Affinities
  Z. (Zakaria) Boughlala, MSc (m) Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen, Enkhuizen - VU
  Scheikunde, de wetenschap van moleculen en hun reacties, is cruciaal in ons dagelijks bestaan. Toch worden stabiliteit en reactiviteit van moleculen nog steeds onvolkomen begrepen en onttrekken zij zich dikwijls aan kwantitatieve voorspellingen. Dit op computermodeling gebaseerde project beoogt hier verandering in te brengen door de ontwikkeling van het concept van molecuulfragmentaffiniteiten.

  Persistent grammatical writing errors of L1 and L2 learners of French: analysis and remedy
  Drs. M. (Marco) Bril (m) SG Spieringshoek, Schiedam - VU
  De meeste fouten in Franse teksten van zelfs vergevorderde Nederlandse leerders van het Frans betreffen de overeenkomst in geslacht en/of getal tussen woorden in de zin. Onderzocht wordt of digitale grammaticacheckers deze fouten signaleren en of zij gebruikt kunnen worden door middelbare scholieren om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

  Scaffolding small heterogeneous student-groups while discussing mathematics
  Drs. S.M. (Sharon) Calor (v) Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Amsterdam Zuidoost - UvA
  Wij onderzoeken hoe wiskundeleraren het beste begeleiding kunnen geven aan kleine groepen leerlingen van verschillend niveau. Doel is de wiskundige kwaliteit van de discussies tussen de leerlingen te verbeteren en te zorgen dat individuele leerlingen beter presteren bij wiskunde. Veertien heterogene eerste klassen van het voortgezet onderwijs nemen deel aan deze studie.

  Population dynamics and survival of the Smooth Snake Coronella austriaca in a fragmented landscape under changing climatic and environmental conditions
  Drs. D.L.W.M. (Domin) Dalessi (m) Pleincollege Nuenen, Nuenen - RUN
  In deze studie wordt nagegaan of dieren in een metapopulatie tussen versnipperde deelgebieden kunnen uitwisselen, of klimaatverandering aantoonbare effecten heeft op de reproductie en of inteelteffecten worden waargenomen. E.e.a. zal onder meer leiden tot toename van de kennis van de overlevingskansen van dieren in versnipperde leefgebieden en beheers-aanbevelingen t.a.v. natuurbeheer.

  Optimal design of urban green
  Ir. R.P. (Robert) van Dongen (m) NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda - TUE
  Urban green, like trees, parks and grass strips, helps people in cities to recover from the busy city environment. The research will measure how the body reacts to the environment and also ask people how they feel there, combining it to find out how urban green should be designed.

  The implementation of evidence based practice in clinical and shared decision making of nurses
  Drs. J.H.H.M. (Jolanda) Friesen-Storms (v) Hogeschool Zuyd, Heerlen -  Maastricht University
  In de gezondheidszorg moeten keuzes gemaakt worden op basis van wetenschappelijk onderzoek, expertise van de zorgverlener én wensen en mogelijkheden van de patiënt (‘evidence based practice’). Dit gebeurt in de dagelijkse verpleegkundige praktijk onvoldoende. Het onderzoek richt zich op het implementeren van EBP en het gezamenlijk nemen van besluiten.

  Life trajectory of unaccompanied refugee minors in the Netherlands
  S. (Safoura) Ghaeminia, MSc (v) Saxion Hogescholen, Enschede - VU
  Unaccompanied minors depend on people and policy for support. This dependence can have a decisive influence on their future. This research will focus on how the interplay of individual and contextual factors influences the life trajectories of these minors.

  Computational Thinking in Dutch Secondary Education
  Ing. N. (Natasa) Grgurina (v) OSG Sevenwolden, Heerenveen - RUG
  Computational Thinking is een fundamentele vaardigheid die informaticaconcepten over probleemformulering en gegevensorganisatie, -analyse en -representatie gebruikt voor het oplossen van (niet informatica) problemen met behulp van ICT technieken en gereedschappen. Onderzocht wordt hoe Computational Thinking kan worden vormgegeven binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs en hoe het kan worden onderwezen.

  Leraren als change agents
  Drs. H.R.M.A. (Monique) van der Heijden (v) Hogeschool de Kempel, Helmond - TUE
  Leraren basisonderwijs die in hun school met regelmaat het onderwijs ontwikkelen of veranderen, kunnen ‘change agents’ worden genoemd. Met dit onderzoek identificeren we kenmerken van deze leraren basisonderwijs en generen we kennis over de wijze waarop en de mate waarin zij als change agents in de basisschool functioneren.

  Jan van Scorel, lantaarndrager
  G. (Gaila) Jehoel, MA (v) Herbert Vissers College, Nieuw-Vennep - UvA
  Deze aanvraag gaat over de ontwikkeling van Nederlandse culturele netwerken in Italië en vroege vormen van kunstmecenaat. Doel van het onderzoek zijn de werkwijze van Nederlandse kunstenaars binnen de Italiaanse atelierpraktijk, samenwerkingsvormen en de uitwisseling van beeldmotieven in Venetië en Rome. Kan Jan van Scorel als wegbereider worden gezien?

  Foolish texts from 1561
  Drs. A.J.B. (Bas) Jongenelen (m) Fontys Hogeschool Tilburg, Tilburg - RUN
  Op de twee literaire festivals van Antwerpen en Rotterdam in 1561, werden naast serieuze ook humoristische gedichten en toneelstukken gebracht. De humoristische teksten waren niet alleen grappig, ze pasten ook binnen de intellectuele debatten uit die tijd. Ik wil onderzoeken in hoeverre ook deze komische stukken betogend waren.

  Terror Germanicus. German threat and memoria in the age of Augustus and Tiberius, 12 BC-AD 16
  Drs. B.J.P. (Bernt) Kerremans (m) Mgr. Frencken College, Oosterhout NB - RUN
  Dit onderzoek naar herinneringscultuur in de Romeinse wereld analyseert op welke wijze een negatief Germanenbeeld, ontstaan door de herinnering aan eerdere oorlogen met verschillende Germaanse stammen in de Late Republiek, de Germanenpolitiek ten tijde van de Romeinse keizer Augustus (27 v.C.- 14 n.C.) heeft beïnvloed.

  Interventions to increases the effectiveness of long-term care for people with a severe mental illness
  Drs. ing. G.W. (Gerhard) Klein Entink (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen - RUN
  De duur van de ambulante zorg door HBO-professionals aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Dit onderzoek wil achterhalen welke factoren de duur van deze zorg beïnvloeden. Met behulp van deze informatie zullen interventies die de zorgduur verkorten ontwikkeld en op effectiviteit getoetst worden.

  Human-computer interaction between revenue management professionals and forecasting support systems
  Drs. L. (Larissa) Koupriouchina (v) Hotelschool Den Haag, ‘s-Gravenhage - UL
  Hotel performance is heavily affected by seasonality of demand. Accurate forecasting is therefore a cornerstone for financial success and impacts decisions such as pricing and operational planning. This project contributes to the academic debate about why revenue management professionals override automated forecasting systems and whether this positively contributes to financial performance.

  Ganassi's La Fontegara - the Origins of Instrumental Diminution in Renaissance Venice
  Drs. D.M. (Dina) de Oliveira Titan (v) International School of The Hague, ’s-Gravenhage - UU
  Silvestro Ganassi's La Fontegara (Venice 1535) is crucial to our understanding of diminutions in Renaissance music. It is the first in a series of diminution treatises and the most distinct of them all. This study will help us re-define our view of the style and the role unwritten instrumental music played in general. It will also enlarge our comprehension of the teaching of improvised music and will shed light on the nature of the relationship of Renaissance musicians to their patrons.

  Seeking recognition as a female artist in the nineteenth century: Gender and fame in the diary of Marie Bashkirtseff (1858-1884)
  Drs. L.A.M. (Loes) Opdam (v) Staring College, Lochem - RUN
  Het schrijven van dagboeken hielp negentiende-eeuwse kunstenaressen om maatschappelijke erkenning te zoeken. Middels onderzoek van de vorm, inhoud en navolging van het dagboek van Marie Bashkirtseff wil ik inzicht geven in de mogelijkheden en belemmeringen voor kunstenaressen om beroemd te worden in de context van de machtsverhoudingen in die tijd.

  Causes and consequences of dietary patterns in Amsterdam born children with divers cultural and social-economic background
  Ir. V. (Viyan) Rashid (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
  Overgewicht komt veel vaker voor bij Amsterdamse kinderen van niet-Nederlandse afkomst en uit een lagere sociale klasse. Over de oorzaken weten we weinig. Voeding lijkt een belangrijke factor. Met kennis uit het Amsterdam Born Children and Development (ABCD) cohort hopen we bij te kunnen dragen aan gezondere eetgewoonten voor kinderen.

  The enthroned goddess, Terracotta votives and the formation of religious beliefs in Sicily from the 7th to the 5th cent. BC
  G.K. (Gerrie) van Rooijen, MA (v) Driestar College, Leiden - UL
  In de Griekse koloniën op Sicilië werden vanaf de 7e eeuw terracotta beeldjes als wijgeschenk bij heiligdommen, in graven en op huisaltaren neergezet. De stijl en symbolische versieringen van deze massaal geproduceerde beeldjes geven blijk van een multiculturele samenleving: religieuze praktijken hebben hun oorsprong in verschillende culturen.

  John's Baptism. Symbols and Geography
  Drs. M. (Marco) Rotman (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede Gld - VU
  Dit onderzoek richt zich op het optreden van Johannes de Doper, in het bijzonder de symbolische associaties die in zijn tijd verbonden werden aan de plaats(en) waar christelijke bronnen zijn optreden lokaliseren. Het onderzoek levert een noodzakelijke aanvulling op de bestudering van de vroegste geschiedenis van het christendom.

  Functionele aspecten van het Hypermobiliteits Syndroom bij kinderen
  Drs. M. (Mark) Scheper (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - AMC
  Men spreekt van het hypermobiliteitssyndroom bij kinderen met soepele gewrichten die pijnklachten hebben. Deze kinderen ervaren veel beperkingen in het dagelijks leven. Tot heden is er geen behandeling beschikbaar omdat onduidelijk is waardoor de klachten ontstaan. Dit onderzoek bestudeert factoren die mogelijk ten grondslag liggen aan het krijgen van klachten.

  Religious Conflict in Late Antiquity -  A Multi-Disciplinary Studyreligious Conflict in Late Antiquity - A Multi-Disciplinary Study
  Mr. Drs. F.L. (Feyo) Schuddeboom (m) Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam - UU
  The proposed study investigates the structure and dynamics of religious conflict in Late Antiquity. Rather than presenting a new compilation of evidence, it goes to the core of the problem by studying well-documented examples of Christian-pagan conflict from four different angles and through the prism of contemporary theory of conflicts.

  Hendrik Arent Hamaker (1789-1835): an orientalist in 19th-century Holland
  Drs. H.W. (Hendri ) Schut (m) Isendoorn College, Warnsveld - UL
  De Leidse hoogleraar Oosterse Talen H.A. Hamaker (1789-1835) was een spraakmakend academicus in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat van de vroege negentiende eeuw. Een studie naar zijn leven en werk maakt duidelijk hoe groot zijn rol was en zijn invloed en die van zijn vakgebied op toenmalige opvattingen en inzichten.

  Construction and validation of an implicit method for measuring god representations
  Drs. H.P. (Henk) Stulp (m) Gereformeerde Hogeschool  Zwolle, Zwolle - UL
  In dit onderzoek wordt bij jongvolwassenen met en zonder psychische problemen nagegaan of onbewuste aspecten van iemands godsbeeld betrouwbaar en valide vast te stellen zijn op basis van verhaaltjes die iemand vertelt – aan de hand van 15 afbeeldingen - over de relatie tussen mensen en de god waarin ze geloven.

  Rituelen in de Intramurale Jeugdzorg
  Drs. G. (Gert) Vierwind (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede - RUN
  Dit onderzoek richt zich op vorm en werking van rituelen in de intramurale jeugdzorg. Rituelen zijn (terugkerende) handelingen met symboolwaarde (o.a. opvoedingsrituelen). Welke rituelen zijn voor jongeren van 12 tot 18 jaar vooral van belang en hoe kunnen hulpverleners daarmee werken?

  Toepassing van de positieve psychologie bij het remediëren van studie-uitstelgedrag
  Drs. L.B. (Lennart) Visser (m) Driestar Educatief, Gouda - VU
  We onderzoeken bij studenten/leerlingen de invloed van factoren in de persoon zelf op studie-uitstelgedrag. Onderzocht wordt of deze factoren en het studie-uitstelgedrag veranderen door een interventie waarbij wordt voortgebouwd op positieve belevingen en persoonlijke kwaliteiten. Dit gebeurt eerst bij PABO-studenten en daarna worden docenten geschoold voor interventies bij VO-leerlingen.

  The caring civilian, the birth of civil society
  Drs. C.H.H. (Cornelis) de Vries (m) Scholengemeenschap Leonardo da Vinci, Leiden - VU
  Johannes Lublink jr. (1736-1816) was de verpersoonlijking van de Nederlandse Verlichtingsbeweging. Deze wordt nog vaak gezien als een louter op rede en redelijkheid gerichte stroming. Het onderzoek laat zien dat voor prominente Verlichtingsfiguren als Lublink de emotionaliteit minstens zo belangrijk was in het streven naar verbetering van individu en samenleving.

 • Toekenningen 2011

  Hieronder volgt een lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar ze hun onderzoek gaan uitvoeren.

  Social work in cross-cultural contexts: does seeking and accepting help depend on worldviews?
  Drs. B. (Birol) Akkus (m) Saxion Hogescholen, Enschede - RUG

  When people with non-western backgrounds have problems with mental health and domestic violence, they receive too little help. This research examines why. We believe that there are cultural differences in help seeking and acceptance. In our research we identify the causes of the problem: A first step towards a solution.

  Multi-objective optimal network design problem for junctions in urban traffic networks
  Drs. ing. E.M. (Erwin) Bezembinder (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle - UT
  Dit onderzoek zoekt antwoord op de vraag hoe kruispunten in een stedelijk verkeersnetwerk zodanig ingericht kunnen worden, dat de negatieve effecten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en milieu zo minimaal mogelijk zijn. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden variërend van de hoofdvorm van het kruispunt tot de configuratie van verkeerslichtenregelingen.

  Martial women in ancient heroic epic
  Drs. S. (Susanne) Borowski (v) Het 4e Gymnasium, Amsterdam - UvA
  De klassieke literatuur heeft veel heldenepen voortgebracht. Hierin worden grote daden van mannen uit het verleden verteld. Meestal zijn er ook een of meerdere vrouwen die de wapens oppakken. Waarom nemen auteurs dit motief op? En wat zegt het over de maatschappij waarin de epen werden geschreven?

  Curriculum integration: teaching basic physics concepts through technical design
  Drs. D.H.J (Dave) van Breukelen (m) Fontys Lerarenopleiding, Sittard - TUD
  Het onderzoek gaat na welke eigenschappen een technische ontwerpopdracht moet hebben om leerlingen impliciet natuurwetenschappelijke kennis aan te leren. Met als resultaat een nieuwe benadering om de schoolvakken techniek en nask (natuur- en scheikunde) te integreren binnen het voortgezet onderwijs. Verkregen inzichten verbeteren het onderwijsaanbod en zijn overdraagbaar op andere onderwerpen.

  Development of visual information processing during adolescence
  Drs. R. (Rudolf) Burggraaf (m) Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum - Erasmus MC
  Tijdens de adolescentie veranderen de hersenen nog volop, onder andere de delen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen en de planvaardigheid. Deze twee eigenschappen zijn nodig om goed te kunnen zoeken. Wij volgen gedurende vier jaar adolescenten en meten hoe hun manier van zoeken verandert.

  The impact of time on the relationship between travel behaviour and the built environment
  Drs. ing. P.P. (Paul) van de Coevering (m) NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda - TUD
  Smart designs of cities and neighbourhoods encourage people to travel less by car and more by public transport and bicycle. Does this work better if people are satisfied with their environment? And what happens if household characteristics change and accordingly preferences? We study this by comparing household travel over time.

  'In alle dingen heb ik rust gezocht': over eenheid en veelheid in de filosofie van Meister Eckhart en zenmeester Dogen
  Drs. M. (Michel) Dijkstra (m) Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen - RU
  Meister Eckhart (dertiende eeuw) en zijn Japanse bijna-tijdgenoot zenmeester Dogen houden zich bezig met een gelijksoortige problematiek: de verhouding tussen eenheid en veelheid. In mijn studie onderzoek ik in hoeverre hun (levens)filosofieën elkaar wederzijds kunnen verhelderen. Ik verwacht dat hun inzichten urgent zijn voor hedendaagse filosofische en religieuze debatten.

  Apport!: Sluipwespen in gebruik als speurneus
  Drs. M. (Michel) Grobbe (m) Stoas Hogeschool, Wageningen - WUR
  Sluipwespen kunnen zeer snel geuren leren herkennen, en zijn daarom toepasbaar om specifieke geuren van bijvoorbeeld explosieven en drugs te detecteren. In dit onderzoek wordt bepaald hoe goed sluipwespen zijn in het onderscheiden van aangeleerde geuren t.o.v. maskerende achtergrondgeuren, wat het optimale trainingsprotocol is en onder welke condities ze inzetbaar zijn.

  Improving the understanding of historical time of students aged 6 to 12
  Drs. M.J. (Marjan) de Groot-Reuvekamp (v) Fontys Pedagogische Opleidingen, 's-Hertogenbosch - EUR
  Vanuit een onderzoek naar de niveaus van historisch tijdsbesef bij leerlingen van 6 tot 12 jaar wordt een methodiek ontwikkeld waarmee zij leren historische zaken in de tijd te plaatsen. De resultaten van deze aanpak worden gemeten in de groepen 3/4 en 6/7. Hieruit volgen aanbevelingen voor basisonderwijs en lerarenopleidingen.

  Impact of functional attributes of tree species on litter decomposition, soil properties and biodiversity in forests
  Drs. E.H.M. (Erich) Grothe (m) Helicon Opleidingen MBO, Velp - WUR
  It is unclear what exactly could potentially increase biodiversity in forests. We suspect that trees themselves play a crucial role: by dropping leaves and taking up nutrients, they influence which and how much nutrients are available for other plants to grow. We will investigate these intimate tree-soil interactions in detail.

  Kennisontwikkeling in een online-leeromgeving: naar een beter resultaat
  Drs. H. (Hennie) van Heijst (v) Stoas Hogeschool, Wageningen - OU
  In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van samenwerkend leren met behulp van computerprogramma’s. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te verschaffen in de manier waarop studenten en docenten in dergelijke leeromgevingen tot uitwisseling komen. De veronderstelling is dat meer inzicht studenten kan helpen om het leerresultaat te vergroten.

  The quality and effectiveness of history teachers’ instructions in classrooms
  Drs. T.D. (Tim) Huijgen (m) H.N. Werkman College, Groningen - RUG
  Veel leerlingen kijken naar het verleden vanuit onze huidige waarden en normen (presentisme). Daarom wordt onderzocht hoe geschiedenisleraren leerlingen leren historische verschijnselen in de juiste chronologische, ruimtelijke en sociale context te plaatsen (contextualiseren). Ten slotte wordt onderzocht of en hoe het aanleren van contextualiseren leidt tot minder presentisme onder leerlingen.

  Religieuze elementen in de communicatie over natuur
  Ir. ing. P. (Peter) Jansen (m) Christelijke Hogeschool Ede - WUR
  Natuurbeelden verraden een bepaalde manier van denken over natuur. Ze zijn niet alleen al min of meer bewust bij mensen aanwezig, maar worden ook gevormd in de communicatie. Hierbij is altijd een zingevingsdimensie aanwezig. Daarom worden natuurbeelden in dit onderzoek ook opgevat als verhalen, waarin religieuze elementen een rol spelen.

  Denken in regionale samenhang, een mysterie?
  Drs. J. (Jan) Karkdijk (m) Calvijn College, Goes - VU
  Bij aardrijkskunde gaat het om verbanden leggen tussen mens en natuur, binnen en tussen gebieden. Leerlingen vinden dat moeilijk; leraren zoeken naar manieren om het ze aan te leren. De werkvorm 'mysterie' kan hiervoor goede handvatten bieden. Naar de manier waarop en in welke mate richt zich dit onderzoek.

  Diagrammatic literacy. Improving the interpretation of diagrams in biology education
  Drs. M. (Marco) Kragten (m) O.S.G. West-Friesland, Hoorn - UvA
  Om complexe processen te begrijpen is het interpreteren van diagrammen een belangrijke vaardigheid binnen het natuurwetenschappelijke onderwijs. Het huidige onderzoek richt zich op het verbeteren van deze vaardigheden.

  Privacy in gevaar: publieke legitimiteit en veiligheid
  Mr. G. (Gerdo) Kuiper (m) Hogeschool Leiden - UvA
  De overheid neemt steeds vaker ingrijpende veiligheidsmaatregelen die leiden tot inperkingen van het recht op privacy. Dit vernieuwende onderzoek betreft de vraag of deze inperkingen verdedigbaar zijn vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse burger, de rechtspraktijk en het rechtsfilosofische debat over de juiste balans tussen privacy en veiligheid.

  Egyptian temple oaths in Ptolemaic Egypt
  Drs. V. (Viviana) Massa (v) Stedelijk Gymnasium Leiden - UL
  In het oude Egypte vervulde de eed belangrijke juridische en sociale functies, zoals het beslechten van geschillen. Dit onderzoek, met nieuw tekstmateriaal, betreft eden afgelegd in tempels onder goddelijke auspiciën. Belangrijke aspecten zijn: rechtsuitoefening, de rol van de tempel, machtsverhoudingen tussen autochtonen (Egyptenaren) en allochtonen (Grieken) en de maatschappelijke positie van de vrouw.

  Jets in lawines van hoog-energetische kosmische straling
  Drs. J.M.C. (Hans) Montanus (m) Oostvaarders College, Almere - NIKHEF
  Deeltjes uit de ruimte bombarderen continu de aarde. Zij veroorzaken in de atmosfeer lawines van deeltjes. Als het deeltje uit de ruimte een hoge energie heeft, kunnen er meerdere posities zijn waar de lawine dicht bevolkt is. Metingen geven inzicht in de fysica van de vroege ontwikkeling van de lawine.

  Bards and bloggers of war: tradition and evolution in war literature (1914-2014)
  Drs. A.J. (Andrew) Niemeijer (m) O.S.G. West-Friesland, Hoorn - VU
  All major wars of the past hundred years have been captured in war narratives, but for each war different forms have dominated: poetry, novels, films, and blogs. How have historical and technological changes altered the way in which war is narrated? Do these changes constitute a development or even progress?

  The wigs of Brutus. Classical heroes between theatre and politics in the Dutch Republic, 1770-1800
  Drs. A.M.R. (Amber) Oomen-Delhaye (v) Maaswaal College, Wijchen - VU
  In de politiek woelige periode van eind achttiende eeuw, nam het toneel een belangrijke maatschappelijke en vormende positie in. Dit is te zien in de evolutie van klassieke helden op het toneel. In mijn onderzoek bekijk ik hoe die klassieke helden (o.a. Brutus) politiek geherinterpreteerd werden en welke rol zij speelden in het politieke debat.

  Phenotypic variance and the internal environment: early manipulation and consequences for later life
  Drs. M.F.J. (Martin) Perescis (m) Hogeschool HAS Den Bosch - RU
  Genetically identical animals often display a great deal of individual variation in the expression of traits, e.g. absence seizures. Since the external environment appears to be of little influence to the phenotype, the present aim is to shed light on the contribution of the endogenous environment and early manipulation thereof.

  Toetsing van een geïntegreerd behandelprotocol voor patiënten met meerdere stoornissen
  Drs. G. (Georg) Riemann (m) Saxion Hogescholen (Academie Mens en Arbeid), Deventer - VU
  Patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis lijden vaak ook aan andere psychische stoornissen. Wij willen onderzoeken hoe vaak in een ambulante GGZ-behandelsetting de combinatie met een borderline persoonlijkheidsstoornis voorkomt. Verder zal in een experiment gekeken worden of deze specifieke groep van patiënten kan profiteren van een nieuw behandelprotocol waarin specifiek aandacht wordt besteedt aan aspecten van de persoonlijkheidsstoornis.

  Exergetic building envelope
  Drs. M. (Michiel) Ritzen (m) Zuyd Hogeschool, Heerlen – TU/e
  The objective of this research project is to develop an interactive model in which the level of sustainability of façade solutions can be calculated. The model will be used to realize a façade that provides enough energy for the building and its users using a minimal amount of energy and materials.

  Seasonal fluctuations in circadian rhythms of natural populations of mice
  Drs. Y. (Yuri) Robbers (m) Stedelijk Gymnasium Leiden - LUMC
  Doel van dit onderzoek is te bestuderen hoe de dag-nachtritmes (biologische klok) van in het wild levende muizen worden beïnvloed door de seizoenen, door soortgenoten en door andere diersoorten, die bijvoorbeeld hetzelfde voer eten, of die muizen eten.

  The reactions in the Netherlands on the persecution of the Armenians in the Ottoman Empire (1894-1923)
  Drs. D. (Dirk) Roodzant (m) Zeldenrust-Steelantcollege Terneuzen - UvA
  Dit onderzoek betreft de reacties van het christelijk-neutrale Nederland op de vervolging van de Armeense christenen in het Ottomaanse Rijk (1894-1923). Ten tweede: hoe werd Nederland hierbij door Duitsland en Groot-Brittannië beïnvloed? Tenslotte: hoe verhielden de reacties van Nederland zich tot die van twee andere neutrale staten: Denemarken en Zwitserland?

  Hoe Negerhollands is de achttiende-eeuwse variant van Negerhollands?
  Drs. C.G.Th. (Cefas) van Rossem (m) Olympus College, Arnhem - RUN
  Creooltalen zijn op een specifiek moment ontstaan. In het geval van het op het Nederlands gebaseerde Negerhollands was dat rond 1700 op de Maagdeneilanden in het Caribisch gebied. Er is een groot corpus aan teksten in die taal uit de vroegste periode. Ik wil onderzoeken hoe betrouwbaar die teksten zijn.

  The well-being of children subjected to divorce in co-parenting families
  Drs. I.M. (Inge) Saris-van Bijnen (v) Fontys Hogeschool Pedagogiek, Tilburg - EUR
  Op basis van diepte-interviews en vragenlijsten wordt vanuit het kindperspectief antwoord gegeven op de vraag: In hoeverre en waardoor verschilt het welbevinden van kinderen opgroeiend in een co-oudergezin van kinderen die een reguliere scheiding meemaken? De uitkomsten kunnen benut worden bij formulering van beleid en advies inzake ouderschapsplannen en co-ouderschap.

  Goal orientations in VMBO and MBO
  Drs. P.A.M. (Peter) Scheltinga (m) Friesland College, Leeuwarden - RUG
  De manier waarop je situaties waarin je moet presteren bekijkt (doeloriëntatie) is heel bepalend voor de prestatie. Het onderzoek gaat over verbanden van doeloriëntaties met motivatie, leeropbrengst en persoonlijkheid, in VMBO/MBO en HAVO/VWO. De resultaten zijn belangrijk in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten.

  Ethnic diversity and school performance
  Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Veerman (m) De Koepelschool, Ede - UvA
  Naast het percentage allochtonen heeft de etnische diversiteit van een school invloed op de onderwijsprestaties. In deze promotiestudie onderzoek ik of de invloed van etnische diversiteit verschilt tussen verschillende schoolvakken, leeftijdsfases, wijken en landen. Door verbeteringen in de gangbare onderzoeksmodellen maak ik duidelijk hoe het effect van etnische diversiteit werkt.

  Screening for dyslexia in a multicultural context
  Drs. A. (Anick) Verpalen (v) Basisschool De Grebbe, Bergen op Zoom - UvT
  Allochtone kinderen lopen een verhoogde kans om als mogelijk dyslectisch uit de Dyslexie Screening Test te komen als zij onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en cultuur. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre dit het geval is, om met de resultaten een betere test te ontwikkelen.

  Flavius Josephus and the humanitarian consequences of the first Jewish War (A.D. 66-70)
  Drs. H.C.A. (Bart) Wagemakers (m) Hogeschool Utrecht - UvA
  In 66 n. Chr. kwamen inwoners in het huidige Israël in opstand tegen het Romeinse bewind. Pas na vier jaar wisten de Romeinen Jeruzalem in te nemen en de opstand definitief neer te slaan. Dit onderzoek concentreert zich op de humanitaire gevolgen die de oorlog had voor de bevolking in het gebied.

  Christian epic at the crossroads of cultures: Sedulius' Carmen Paschale book 5
  Drs. G.F. (Gerben) Wartena (m) Mendelcollege, Haarlem - VU
  Het schrijven van een vernieuwend commentaar op boek 5 van het Carmen Paschale (Paaslied), een Bijbels epos van de 5e-eeuwse dichter Sedulius. De aanpak is interdisciplinair: moderne literatuurwetenschappelijke en taalkundige benaderingen worden gecombineerd en gekoppeld aan een analyse van de cultuurhistorische context van het dichtwerk.

  Auteursrecht 2.0: handhaving van de regels of de regels handhaven?
  Ing. E.M. (Ellen) Wesselingh (v) Haagse Hogeschool, Zoetermeer - UL
  Iedereen krijgt te maken met auteursrecht: 'gratis' films downloaden of je favoriete muziek met een eigen film remixen en het resultaat op Youtube zetten. Op deze situatie is het auteursrecht niet goed meer van toepassing. Dit onderzoek probeert criteria te vinden voor een auteursrecht dat beter past bij deze tijd.

  European Brown Hare (Lepus europaeus) population reproduction as a resultant of landscape quality
  Drs. Ing. M.J.A. (Martijn) Weterings (m) Van Hall Larenstein Instituut, Leeuwarden - WUR
  Intensified human interaction with its surrounding landscape since the 1900’s lead to a decrease in landscape quality, resulting in a long-term decreasing trend in Brown hare population numbers. The relation between landscape quality and Brown hare population numbers (as indicator species) needs thorough investigation.

  Voltooid Leven - Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen
  Drs. E.J. (Els) van Wijngaarden (v) Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle - UvT
  Dit promotieonderzoek beoogt een kwalitatieve doordenking van de thematiek 'voltooid leven'. Het probeert zicht te krijgen op de belevingswereld van ouderen die hun leven als 'voltooid' beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. In het onderzoek krijgt het perspectief van betekenisvolle naasten ook een plaats.

  Early modern historic songs based on medieval narrative prose
  Drs. M.N.A. (Martijn) Wijngaards (m) Canisius College Nijmegen - UL
  Bekende middeleeuwse verhalen (zoals Floris en Blanchefleur) worden gedrukt als prozaroman. Sommige daarvan worden bewerkt tot balladeachtige ‘historieliederen’. Deze blijven populair tot aan de Romantiek. Ze getuigen van de invloed van de middeleeuwse cultuur op de vroegmoderne tijd. Dit onderzoek gaat over ontstaan, ontwikkeling en populariteit van het genre.