FAQ Inbeddingsgarantie

De grote toename in de aanvraaglast en het lage percentage honoreringen is geleidelijk aan problematisch geworden, zowel voor de onderzoekers als voor NWO. Daarom heeft NWO in 2017 in samenspraak met de VSNU maatregelen aangekondigd om de aanvraagdruk en de werklast voor wetenschappers te verminderen en de slagingspercentages te verhogen.

Deze maatregelen zijn het resultaat van een traject waarin NWO nadrukkelijk de samenwerking met het veld heeft opgezocht. NWO consulteerde wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers, partners van NWO (o.a. KNAW, VSNU en ministeries) en zusterinstellingen uit het buitenland. NWO is voornemens deze breed gedragen maatregelen in overleg met haar partners in de loop van 2018 en 2019 in te voeren.

Veelgestelde vragen

 • Waarom vraagt NWO een inbeddingsgarantie?

  Na afstemming met (het rectorencollege van) de VSNU kondigde NWO eind februari 2018 de invoering van de inbeddingsgarantie voor de komende Vidi en Veni ronde aan. Voor de desbetreffende wetenschappers is het van groot belang dat zij weten dat ze onderzoek uitvoeren bij een onderzoeksgroep waar hun onderzoek een goede plek krijgt. Ook biedt het ze een garantie dat zij gebruik kunnen maken van de aanwezige apparatuur, kennis en faciliteiten die hiervoor nodig zijn voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek . De inbeddingsgarantie is mede bedoeld om universiteiten meer ruimte te bieden in hun eigen personeelsbeleid door vooraf scherper te kunnen kiezen welke onderzoekers wel/geen energie moeten steken in de voorbereiding van een (vaak) tijdrovende aanvraag. NWO faciliteert dit proces en stimuleert dat de onderzoeker en de onderzoeksleider en leidinggevende in de instellingen met elkaar in gesprek gaan over wederzijdse verwachtingen en perspectieven, omdat deze voortaan in de inbeddingsgarantie worden vastgelegd. Met de inbeddingsgarantie tonen de instellingen hun commitment voor inbedding en uitvoering van het project in hun organisatie.

 • Waarom helpt een inbeddingsgarantie om de aanvraaglast te verminderen?

  Als de universiteiten zo’n garantie afgegeven, betekent het dat ze eerst met de betreffende aanvrager in gesprek gaan over het voorstel. Doordat de universiteit bepaalt welk onderzoek past binnen de organisatie en binnen het beleid van een faculteit past, kan niet iedere onderzoeker meer een aanvraag indienen. Voor het krijgen van een inbeddingsgarantie zal de betreffende onderzoeker dus eerst in gesprek moeten gaan met de beoogde werkleider om te bepalen of het onderwerp wel of niet past binnen de speerpunten van de faculteit/instelling. Dat kan bijdragen aan een vermindering van de aanvraaglast.

 • Wat houdt de inbeddingsgarantie voor de Veni in?

  Voor de Veni betreft het een 'welkomstgarantie'. De inbeddingsgarantie verwoordt de afspraak die de (werkleider binnen de) instelling met een Veni-kandidaat in een gesprek gemaakt heeft. Dit betreft de toezegging van alle medewerking, in termen van gebruik van faciliteiten en samenwerking met collega’s in de groep waarin de Veni-laureaat werkzaam zal zijn, om het onderzoek binnen die instelling uit te kunnen voeren.

 • Wat houdt de inbeddingsgarantie voor de Vidi in?

  De inbeddingsgarantie verwoordt de afspraak die de (werkleider binnen de) instelling met een Vidi-kandidaat in een gesprek gemaakt heeft over het loopbaanperspectief. De ontvangende instelling verklaart dat een Vidi-kandidaat bij toekenning van het Vidi voorstel een tenure track-aanstelling of een vaste aanstelling krijgt, mits - voor zover het een tenure track betreft - er geen aanleiding bestaat de kandidaat bij een eventuele tussentijdse of eindbeoordeling een negatieve kwalificatie te geven. In het geval van een negatieve (eind) beoordeling eindigt de tenure track en daarmee ook de Vidi-aanstelling.

 • Is het hebben van een tenure track bij het indienen voor Vidi voldoende om aan de voorwaarde te voldoen, ook al loopt de tenure track af voor einde van Vidi-financiering?

  Nee, dat is niet voldoende: er dient een inbeddingsgarantie afgegeven te worden waarin staat dat de kandidaat bij honorering een tenure track krijgt en in het geval van een aflopende tenure track tijdens de Vidi-aanstelling, een vast contract.

 • Wat zijn de voorwaarden voor een tenure track positie?

  Het beleid voor een tenure track is een zaak van de universiteit en verschilt per universiteit. Een tenure tracker werkt toe naar een vaste baan. Dit kan een vaste baan zijn als universitair docent (UD), maar ook als universitair hoofddocent (UHD) en eventueel doorstromend naar een hoogleraarschap. Het beleid richt zich ook op verschillende thema’s, zoals wetenschappelijke onafhankelijkheid en zichtbaarheid en/of helder loopbaanperspectief.

 • Is de inbeddingsgarantie en de afspraken die erin vermeld staan van invloed op het selectieproces?

  De inbedding van het onderzoek is een belangrijke factor voor de succesvolle uitvoering ervan. Het indienen van een inbeddingsgarantie is een ontvankelijkheidscriterium maar wordt noch aan reviewers, noch aan de beoordelingscommissie voorgelegd.

 • Kan na honorering van het voorstel nog van instelling veranderd worden?

  Indien een laureaat na honorering bij een andere dan in de aanvraag vermelde instelling haar/zijn onderzoek wil gaan uitvoeren, zal vanuit die nieuwe universiteit een inbeddingsgarantie afgegeven moeten worden en daarnaast een motivatie van de kandidaat waarom hij/zij van instelling wil veranderen. Beide zullen worden getoetst door NWO zo nodig in samenspraak met (een lid) van de beoordelingscommissie.

 • Moeten er in de inbeddingsgarantie afspraken gemaakt worden over het personeel dat de Vidi-laureaat aanstelt in het kader van het project?

  Nee, de inbeddingsgarantie is uitsluitend bestemd voor de kandidaat-aanvrager zelf dus afspraken over wie verder aangesteld gaat worden op het Vidi-project behoeven niet in de verklaring opgenomen te worden.