Projecten Ideeëngenerator

De onderstaande projecten (gesorteerd op achternaam van de hoofdaanvrager) ontvangen een financiering van 50.000 euro voor de looptijd van 1 jaar om hun idee verder te onderzoeken.
 • Toekenningen 2019-2

  Dike Monitoring for Crack Detection with Distributed Temperature Sensing based Convolutional Neural Network
  J.P. Aguilar-Lopez (Technische Universiteit Delft)

  Scheuren op de oppervlakte van dijken vanwege droogte zijn een groot gevaar voor de veiligheid van poldergebieden. Wij stellen een nieuwe dijkmonitoringstechniek voor, waarin de kosteneffectiviteit en nauwkeurigheid van 'Distributed Temperature Sensing' (DTS) metingen gecombineerd worden met innovatieve beeldclassificatie en objectdetectie methoden (neurale netwerken).

  Using AI for consumer protection – creating AI based persona for mystery shopping
  Dr. C.A.N.M.Y. Cauffman (Maastricht University)

  Dit project betreft een haalbaarheidsstudie voor een AI tool die ‘personas’ genereert en hen ‘mystery shopping’ laat uitvoeren. Deze tool helpt consumentenautoriteiten om inbreuken op consumentenrecht efficiënt op te sporen en academici om informatie te verzamelen over het gebruik van big data door verkopers om prijzen en winkelervaringen te personaliseren.

  Improving the accessibility of textual historical collections via transfer learning
  G. Colavizza (Universiteit van Amsterdam)

  Gedigitaliseerde erfgoedcollecties worden overvloedig dankzij jarenlange inspanningen van erfgoedinstellingen over de hele wereld. We kunnen nu werken aan het beter toegankelijk maken van deze collecties voor het publiek. We zullen nieuwe overdrachtleertechnieken toepassen om het zoeken naar erfgoedcollecties net zo soepel te maken als zoeken op het web.

  Micro-architecture property-space and optimum functional conditions mapping of bioinspired multi-material 3D printable composites with the use of finite element method in conjunction with machine learning algorithms
  M. Cruz Saldivar (Technische Universiteit Delft)

  Natuurlijke materialen hebben altijd efficiënte en elegante manieren gevonden om verschillende moeilijke omstandigheden te weerstaan. De harde en zachte fases van deze materialen worden afwisselend gerangschikt om complexe structuren te vormen. Wij hebben als doel om een methode te ontwikkelen die de mechanische eigenschappen van deze natuur-geïnspireerde materialen in kaart brengt en de voorwaarden voor hun optimale functioneren vindt.

  The local network evaluation field kit
  S.C. Douglas (Universiteit Utrecht)

  Twee miljoen Nederlandse mensen missen de taal-, reken- of digitale vaardigheden om volledig mee te doen aan de samenleving. Lokale netwerken van publieke, private en maatschappelijke organisaties pakken dit probleem aan, maar missen instrumenten om hun aanpak te evalueren. Dit project ontwikkelt een gereedschapskist waarmee netwerken kunnen leren wat werkt.

  Single-molecule analysis of chaperone-assisted folding of androgen receptor for innovative drug discovery
  T.M.J. Evers (Universiteit Leiden)

  Androgenen zijn betrokken bij meerdere ziekteprocessen, waaronder onvruchtbaarheid en kanker. Dit maakt het androgeenreceptoreiwit een gewenst geneesmiddeldoelwit. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is om de structuur van dit eiwit te kennen. Dit is een grote uitdaging omdat het eiwit zeer dynamisch is en aggregeert.

  Resuscitation decisions in Dutch hospitals: perspectives of patients, relatives and health care professionals
  E.C.T. (Eric) Geijteman (Erasmus MC)
  Consortiumpartner:
  Patiëntenfederatie Nederland

  Er is al decennialang discussie over wanneer en hoe reanimeerbeslissingen in ziekenhuizen moeten worden genomen. Dit onderzoek zal voor het eerst inzichten geven in de perspectieven van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals op de vraag wanneer en hoe reanimeerbeslissingen in het ziekenhuizen moeten plaatsvinden.

  Quantum Algorithm Recursion
  Dr. ir. M.E.T. Gerards (Universiteit Twente)

  Kwantumalgoritmen worden gezien als moeilijk te begrijpen. De onderzoeker op dit project ontwikkelt een methodologie om het gemakkelijker te maken om kwantumalgoritmen te begrijpen. Gebaseerd op deze methodologie wordt een proof-of-concept kwantumprogrammeertaal die meer inzicht geeft in de werking van deze algoritmen ontworpen.

  Treating virus infections in mosquitoes – a novel strategy to prevent disease transmission
  R. Halbach (Radboud Universitair Medisch Centrum)

  Aedes muggen verspreiden vele ziektemakers waaronder het dengue (knokkelkoorts) en het Zikavirus. Het gebruik van insecticiden kan virusverspreiding tegengaan, maar muggen kunnen snel resistent worden en nuttige insecten worden ook aangetast. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe, milieuvriendelijke methode om virusverspreiding door de mug tegen te gaan.

  Juveniles’ influence on probation officers’ practice
  Prof. dr. A.T. Harder (Erasmus Universiteit Rotterdam)

  Wat kunnen reclasseringswerkers leren van jongeren met een delictverleden over empathie en communicatievaardigheden? In dit onderzoek, met gebruik van storytelling, observaties, audio-reflecties en survey data, kijken we naar wat ervaringsdeskundigen aan professionals meegeven, hoe professionals deze overdracht ervaren en wat zij hiervan gebruiken in hun dagelijkse praktijk als reclasseringswerker.

  Redesigning dosing schedules to reverse antibiotic resistance
  Dr. J.G.C. van Hasselt PhD (Universiteit Leiden)

  Chronische bacteriële infecties in patiënten met cystic fibrosis (CF) zijn lastig te behandelen omdat patiënten vaak resistentie tegen meerdere antibiotica ontwikkelen. Dankzij een innovatieve combinatie van geavanceerde laboratorium proeven met computermodellen ontwikkelen wij een nieuwe antibiotica combinatietherapie die resistentieontwikkeling in CF patiënten kan voorkomen en mogelijk kan terugdraaien.

  Using simulation modelling to improve food safety: the case of Campylobacter contamination in poultry (CAMPYNAMICS)
  A. Horvat PhD (Wageningen University & Research)

  Campylobacter is nog steeds een veel voorkomende oorzaak van voedselvergiftiging. De veelheid aan contaminatie routes bemoeilijken de toepassing van biosecurity maatregelen door boeren. We willen boeren en wetenschappers betrekken bij de ontwikkeling van computersimulaties die inzicht geven in de effectiviteit van de maatregelen als basis voor een betere voedselveiligheidsbeheersing.

  A paradoxical idea: Stimulating integration through spatially concentrating refugees at the microlevel?
  C.J. Huisman (Technische Universiteit Delft)

  De behoefte aan betere integratie-uitkomsten in Nederland is urgent. Sociale bindingen spelen een cruciale rol bij integratie, terwijl het huidige beleid is gebaseerd op de spreiding van vluchtelingen op meerdere geografische niveaus. Dit project geeft inzicht in de effecten van ruimtelijke clustering en ruimtelijke isolatie op de netwerken van vluchtelingen.

  Sensorized shoes for gait monitoring and biofeedback rehabilitation in Parkinson’s patients
  Dr. A.G.P. Kottapalli (Rijksuniversiteit Groningen)

  De ziekte van Parkinson (PD) is een neurodegeneratieve aandoening die gepaard gaat met een verslechterd looppatroon.Hierin stellen we goedkope gesensibiliseerde schoenen voor patiënten voor om het looppatroon te controleren en valcondities te voorkomen via een gesproken waarschuwing voor biofeedback. De technologie maakt verbeterde zorg en diagnose van PD mogelijk.

  Achieving a smoke-free generation by 2040 among disadvantaged youth
  Dr. M.A.G. Kuipers (Amsterdam UMC - Locatie AMC)

  Naar verwachting wordt het doel voor een Rookvrije Generatie in 2040 niet bereikt in jongeren in achterstandsposities. Deze studie brengt het complexe adaptieve systeem in kaart dat ten grondslag ligt aan beginnen met roken in deze groep en identificeert aangrijpingspunten voor interventies en beleid om dit systeem gunstig te beïnvloeden.

  Unfired brick made from mud and cow-dung that can regulate indoor climate
  Y. Kulshreshtha (Technische Universiteit Delft)

  De energiebehoefte voor verwarming van gebouwen kan substantieel verminderd worden door toepassing van innovatieve leemstenen die zowel relatieve luchtvochtigheid als temperatuur van ruimtes in gebouwen kunnen reguleren. De leemstenen worden gemaakt door twee specifieke fracties uit koemest als ingrediënt toe te voegen.

  ENVELOPE (ENhanced Vehicle Evaluation Leading to Optimized PErformance)
  K. Kural MSc (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

  Alles wat fysiek wordt vervoerd, genereert een CO2 voetafdruk. Het ENVELOPE-project heeft tot doel een methodiek te ontwikkelen, waarmee op een veilige wijze energetisch efficiëntere voertuigen, die deze voetafdruk verkleinen, kunnen worden ingezet voor het goederenvervoer over de weg.

  T-cell repertoires as biomarker for vaccination efficacy
  J. Lanfermeijer (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

  T‐cellen spelen een belangrijke rol tegen ziekteverwekkers. Het aanwezige repertoire van T‐cellen verschilt per individu. Daarom willen we onderzoeken of we het T‐cel repertoire kunnen gebruiken om afweer geheugen te meten na vaccinatie als nieuwe onderzoeksmethode. Dit met als doel een meer gepersonaliseerde aanpak van het vaccinatieprogramma.

  Ultra-Fast Volumetric 3D Bioprinting to Drive Osteochondral Regeneration
  R. Levato (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

  Nieuwe 3D-printtechnieken kunnen de productie van functionele menselijke weefsels mogelijk maken. Binnen de regeneratieve geneeskunde kunnen deze weefsels worden gebruikt om de functie van beschadigde kniegewrichten te herstellen. Wij gaan een innovatieve ultrasnelle volumetrische bioprint strategie ontwikkelen waarmee bot- en kraakbeenimplantaten met stamcellen geproduceerd kunnen worden om artrose te verhelpen.

  Recommender requirements for pluriform perspectives in local public libraries
  Dr. C.C.S. Liem (Technische Universiteit Delft)

  Publieke bibliotheken zijn niet meer onze primaire kennisbron, maar vormen nog steeds een vertrouwde omgeving om contrasterende perspectieven te ontdekken. Om te begrijpen wat bibliotheekleden momenteel kunnen vinden, analyseren en visualiseren we lenergedrag in verschillende lokale bibliotheken. Hiermee starten we een discussie naar hoe toekomstige aanbevelingstechnieken dit kunnen verbreden.

  A resource allocation theory for the evolution of microbial communities
  Dr. J. Lischke (Vrije Universiteit Amsterdam)

  Microbiële gemeenschappen komen overal voor, in de natuur en industrie. Ons idee is om theorie over optimale verdeling van beperkte grondstoffen, succesvol voor enkele microben, toe te passen op microbiële gemeenschappen. Als het lukt, verandert het perspectief van miljoenen potentiële interacties tussen soorten, naar een handjevol begrenzingen aan het ecosysteem.

  Financial support needs of the people in debt
  T.E. Madern (Hogeschool Utrecht)

  Problematische schulden hebben een hoog risico om te escaleren, wat vroeg ingrijpen belangrijk maakt. Er is weinig bekend over het soort ondersteuning waaraan mensen met financiële problemen behoefte hebben. Met een interdisciplinaire aanpak gebaseerd op de fieldlab methode willen wij diepte-interviews voeren over de hulpbehoefte van deze mensen.

  GREENSED: GREen ENgineering solutions for SEDiments
  Dr. V. Magnanimo (Universiteit Twente)

  Miljoenen kuub sedimenten worden jaarlijks in Europa opgebaggerd en als afval verwijderd. GREENSED richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde behandelingen voor vervuilde sedimenten, met behulp van bijproducten vanuit de lokale economie. Afvalstoffen worden hierdoor omgezet in het bysed-ment, een vernieuwend bouwmateriaal nuttig voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving

  Personalizing health care in psychiatry by exploring biomarkers for staging models
  A. (Afra) van der Markt (Amsterdam UMC)

  Stageringsmodellen kunnen de classificatie en behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen verbeteren. Een klinisch bruikbaar model weerspiegelt de onderliggende ziekteprogressie. In deze studie testen de onderzoeker een verouderingsmarker op basis van informatie uit hersenscans (MRI), en onderzoekt men of deze een stapsgewijze toename laat zien overeenkomstig met stadia van het stageringsmodel.

  3D printed biomimetic interfaces
  Dr. M.J. Mirzaali (Technische Universiteit Delft)

  Het koppelen van harde aan zachte materialen is zeer uitdagend. In dit project passen wij een unieke benadering toe, waarbij wij ons laten inspireren door hard-zacht verbindingen in de natuur. Dergelijke verbindingen worden ontwikkeld d.m.v. functionele gradiënten gemaakt met een 3D-bioprinter. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor tissue.

  Catch Me If You Can: Mapping EU Company Mobility & Abuse-Detection
  Dr. K. Moodley (Maastricht University)

  Financiële fraude en belastingontwijking door bedrijven in de EU veroorzaken jaarlijks een verlies van 110 miljard euro. Dit project heeft tot doel de opsporing van dergelijke misdrijven te verbeteren door potentiële misbruikers automatisch te signaleren. Daartoe zal Een innovatief AI-systeem worden gecreëerd dat juridische expertise, NLP- taalanalyse, machine-learning en knowledge-graphs combineert.

  Flying cow: Decreasing nitrogen and methane emissions from the dairy sector by using non-edible insect-derived products as feed ingredients
  Dr. ir. ing. D.G.A.B. Oonincx (Wageningen University & Research)

  Koeien produceren melk en vlees. Dit gaat gepaard met ammoniak emissies en productie van het broeikasgas methaan. Het gebruik van hoge kwaliteit, niet-fermenteerbaar, eiwit van, zoals chemisch of hitte behandeld soja, kan deze emissies verkleinen. Wij gaan onderzoeken of bij-producten van insecten, ongeschikt voor humane consumptie, dit sojaschroot kan vervangen.

  Understanding the dynamics of online sexual information sharing
  Dr. J.M.F. van Oosten (Universiteit van Amsterdam)

  Met behulp van machine learning wordt onderzocht hoe (correcte en incorrecte) informatie en (positieve en negatieve) attitudes over seksueel gedrag worden gedeeld in online openbare ruimtes, zoals commentaarsecties van vlogs en vraag- en antwoordforums. De bevindingen zullen resulteren in aanbevelingen om online en offline seksuele voorlichting te optimaliseren.

  Binging on processed foods; do processed foods trick our brain into overeating?
  A.M. van Opstal (Leids Universitair Medisch Centrum)

  Obesitas is een grote belasting voor de maatschappij. Obesitas wordt mede veroorzaakt door ons dieet van bewerkt voedsel wat leidt tot overeten. Begrip van regulerende processen in het brein die hiertoe leiden zullen aanknopingspunten geven om de negatieve effecten van bewerkt voedsel te verminderen en obesitas te voorkomen en bestrijden.

  How does the living environment affect our lifestyles and associated greenhouse gas emissions? Working with citizens towards an answer
  F. Orsi (Wageningen University & Research)

  De uitstoot van broeikasgassen door huishoudens staat in relatie tot de leefomgeving en de leefstijl van gebruikers. In dit project ontwikkelen we een digitale applicatie om deze relatie binnen een gevarieerde groep burgers te kunnen monitoren en hen te betrekken bij de resultaten en lessen voor ruimtelijke planning en ontwerp.

  Safe and Tangible Interpretation of Machine Useful Limits for an Automated vehicle system via TEsting (STIMULATE) –Phase-1
  M. Padarthy (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

  De voordelen van voertuigautomatisering kunnen geoptimaliseerd worden door geautomatiseerde voertuigsystemen binnen hun operationele limieten te gebruiken. Het voorgestelde onderzoek heeft tot doel een effectieve testmethodiek te ontwikkelen, waarmee deze limieten robuust vastgesteld kunnen worden in vergelijking met praktische verkeerssituaties.

  EquiCity: Digital serious gaming for participatory city planning and management
  Dr. ir. A.R.G.G.M. Pereira Roders (Technische Universiteit Delft)

  We stellen een serious game voor als een ‘slim poldermodel’ ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen bij ruimtelijke ordening en bestuursvraagstukken in historische steden. Het spel zal een participatiemechanisme hebben voor het in evenwicht brengen van sociale, economische en ecologische duurzaamheid bij het formuleren en oplossen van ruimtelijke, multi-criteria en multi-actor besluitvormingsprocessen.

  CItizens FInd microfibres iN Dutch watERs (CIFINDER)
  Dr. A. Praetorius (Universiteit van Amsterdam)

  Miljoenen microvezels kunnen vrijkomen tijdens een enkele wasbeurt van synthetisch textiel. Dit project zal samenwerken met burgerwetenschappers om te beoordelen hoe onze gewoonten - welke kleding we wassen, welke instellingen we gebruiken - de afgifte van microvezels beïnvloeden. Dit is een belangrijke bron voor microplastics in het milieu.

  Recycling of ammonia from animal manure
  Dr. ir. M. Ramdin (Technische Universiteit Delft)

  De emissie van stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3) door de landbouw sector vormt een groot gevaar voor  de biodiversiteit in Natura 2000 gebieden. In dit voorstel zal ik biobased materialen zoals natuurlijke diep eutectisch oplosmiddelen en verkoolde biomassa toepassen om ammoniakafvang en -hergebruik bij een mestverwerker te onderzoeken.

  Developing and testing a sponsorship pictogram to foster a safer and more transparent online media environment for Children
  Dr. E.A. van Reijmersdal (Universiteit van Amsterdam)

  Kinderen worden online bestookt met onherkenbare reclame die verwerkt is in filmpjes. Onherkenbare reclame is oneerlijk, omdat het kinderen onbewust kan beïnvloeden. Dit project ontwikkelt, samen met kinderen en het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), een uniek pictogram dat duidelijk maakt of een online filmpje reclame bevat.

  SPREAD: reduce Scabies impact on Poverty with a tool to estimate prevalence based on self-diagnosis.
  Y. Stienstra (Universitair Medisch Centrum Groningen)

  Schurft is sterk verbonden aan armoede. Om de impact van schurft te verminderen, moeten in sommige populaties alle inwoners behandeld worden ongeacht klachten. Wij ontwikkelen hiervoor een interactief, digitaal hulpmiddel waarmee mensen zelf de diagnose schurft kunnen stellen en beleidsmakers op basis van prevalentiecijfers weten welke populaties behandeld moeten worden.

  Unravelling the mysteries of muscle injuries by delving into new dynamic measurements during high-speed running
  J.J.M. Suskens (Amsterdam UMC - Locatie AMC)

  Acute spierblessures zijn de meest voorkomende sportblessures, en het aantal blessures over de afgelopen decennia is niet afgenomen. Huidig onderzoek faalt, en kenmerkt zich door statische, en geïsoleerde methodiek. Wij streven naar het dynamisch testen van hamstringspieren tijdens sprinten om zo de etiologie van spierblessures te ontrafelen.

  Invoking the Sacred: Towards Alternative Strategies Against Climate Conflicts
  Dr. J. Tarusarira (Rijksuniversiteit Groningen)

  Klimaatverandering versterkt gewelddadige conflicten en ondermijnt de internationale vrede en veiligheid. De rol van geheiligde overtuigingen en praktijken in klimaat-gerelateerde conflicten is nog onbekend. In dit project wordt onderzocht welke invloed de weergave van klimaat-gerelateerde conflicten in geheiligde overtuigingen en praktijken heeft op vredes- en verzoeningsstrategieën van beleidsmakers en NGOs.

  Changes in neighbourhood walkability: an avenue to promote physical activity in old age?
  E.J. Timmermans MSc (Amsterdam UMC - Locatie VUmc)

  Hoewel de gezondheidsvoordelen van lichamelijke activiteit bekend zijn, is de meerderheid van de ouderen onvoldoende actief. Sociale en fysieke buurtkenmerken beïnvloeden mogelijk hun activiteit. Door unieke omgevingsdata te combineren met gegevens van een grootschalige cohortstudie zullen wij nieuwe inzichten verkrijgen in welke buurtkenmerken de lichamelijke activiteit van ouderen kunnen beïnvloeden.

  Virus-induced hearing loss: a study in inner ear cells
  A.C.T.M. Vossen (Leids Universitair Medisch Centrum)

  Congenitale cytomegalovirus infectie (cCMVi) is een belangrijke oorzaak van gehoorverlies bij kinderen. Een innovatief laboratorium model van het binnenoor zal worden gebruikt om te bestuderen hoe cCMVi leidt tot gehoorverlies en hoe we de infectie kunnen voorkomen of behandelen zodat we gehoorverlies kunnen beperken.

  The role of evolution in the infant microbiome
  Dr. M.T. Wortel (Universiteit van Amsterdam)

  Ons lichaam bestaat uit evenveel micro-organismen als humane cellen, en hoewel humane cellen gedurende een levens niet evolueren, doen snelgroeiende micro-organismen dat wel. Is hun evolutie belangrijk of worden ze vervangen door stammen uit de omgeving? Dit onderzoek zal onthullen hoe belangrijk evolutie is in het darm microbioom van babies.

  How Nature prevents protein aggregation in cells
  Prof. dr. S. Woutersen (Universiteit van Amsterdam)

  We gaan onderzoeken hoe in cellen het samenklonteren van eiwitmoleculen wordt voorkomen door middel van ATP- moleculen. Het onderzoek werpt nieuw licht op het ontstaan van leven, maar is ook belangrijk voor het begrijpen en voorkomen van ziektes als Alzheimer en Parkinson’s die worden veroorzaakt door het samenklonteren van eiwitmoleculen.

 • Toekenningen 2019-1

  Disease biomarker detection for Ebola and Lassa virus induced vasculopathy
  Y. Abouleila (Universiteit Leiden)

  Vroege detectie van Ebola- en Lassavirusziekten en de ontwikkeling van geschikte effectieve behandelingen worden in dit project met nieuwe metabole biomarkers onderzocht. Hierbij wordt een nieuw platform dat orgaan-op-een-chip en massaspectrometrie combineert gebruikt.

  Case: Broeikasgassen voor chemische industrie?

  Challenging the dogma of tick-borne disease transmission: can the expansion of a rodent species trigger the outbreak of tick-borne encephalitis virus?
  J.W. Bakker (Wageningen University & Research)

  Het teken-encefalitis virus verspreidt zich sinds 2016 in Nederland. Alhoewel dit een veelvoorkomend virus is in grote delen van Europa en Azië, blijft de aanwezigheid en verdere verspreiding in Nederland moeilijk te voorspellen. Om dit beter te begrijpen is het noodzakelijk om de rol van mogelijke gastheren van dit virus beter in kaart te brengen.

  Integration of machine learning and mechanistic models to analyse network dynamics
  Dr. J.B. Beltman (Universiteit Leiden)

  Wiskundige modellen, gebaseerd op bekende en nog onbekende mechanismen, die dynamische veranderingen van biologische netwerken beschrijven kunnen netwerkgedrag goed voorspellen maar zijn tijdrovend om te ontwikkelen. In dit project genereren de onderzoekers zulke mechanistische modellen gebaseerd op machine learning om het model-ontwikkelproces te versnellen.

  How do people who voluntary stop eating and drinking (VSED) die? A prospective study among people who chose for VSED, their relatives and care professionals
  E.E. Bolt (Amsterdam MC)

  Ouderen die hun levenseinde willen bespoedigen in eigen regie, kunnen stoppen met eten en drinken. Deze methode wordt al ruim 20 jaar bediscussieerd maar er is maar weinig over bekend. Bijvoorbeeld of het tot onnodig lijden leidt. Dit onderzoek geeft inzicht of en hoe deze methode acceptabel is voor de verschillende betrokkenen.

  Is air pollution behind dementia? Unraveling the origin of magnetite nanoparticles in the brain
  Dr. L. Bossoni (Leiden University Medical Center)

  IJzer-nanodeeltjes in de hersenen zijn geopperd als een risicofactor voor dementie. De oorsprong van dit gemineraliseerde ijzer is onbekend, hoewel luchtvervuiling mogelijk de schuldige is. Onderzoek naar de magnetische eigenschappen en de structuur van deze deeltjes helpt om de oorsprong en hun rol in neurodegeneratie te ontrafelen.

  An antibiotic-free treatment of drug-resistant tuberculosis
  Dr. J. Buter (Rijks Universiteit Groningen)

  Tuberculose doodt jaarlijks 1,3 tot 1,5 miljoen mensen. Samen met de opkomst van antibioticaresistentie vormt dit een wereldwijde gezondheidsbedreiging. En baanbrekende therapie kan worden ontwikkeld door de bacterie Mycobacterium tuberculosis te misleiden om een fotosensitizer metabolisch op te nemen. Door de fotosensitizer met licht te activeren en gaat deze reactief zuurstof produceren, wat de bacterie doodt.

  Plasticity Determination of Plants' Root System by Animal Neurotransmitters Assessed with Magnetic Resonance Spectroscopy
  Dr. Y. Caspi (Universiteit Utrecht)

  Bij de vorming van het wortelsysteem van planten helpen dierenneurotransmitters, die ook in planten voorkomen, doordat ze een interactie aangaan met belangrijkste ontwikkeling-hormonen van de plant. Hoe deze moleculen op elkaar inwerken geeft meer inzicht in de fundamentele plasticiteit principes die gelden voor meercellige organismen. De onderzoekers gebruiken hiervoor magnetische resonantie spectroscopie.

  Identification of new leads active against Gram-positive and negative pathogens: the potential of resveratrol derivatives
  Dr. R. Cebrian Castillo (Rijks Universiteit Groningen)

  Antimicrobiële resistentie is een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. De identificatie van nieuwe, veilige en zeer werkzame antibiotica die nieuwe targets aangrijpen, vooral in Gram-negatieve pathogenen, is daarom van cruciaal belang. Resveratrolderivaten hebben de potentie om te voorzien in deze behoefte voor nieuwe antibiotica.

  Case: Bron alternatief medicijn zit in rode wijn

  What’s app: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile offenders
  Dr. H.E. Creemers (University of Amsterdam)

  Informatie over risicofactoren, behoeften en capaciteiten van kortverblijvers in jeugdgevangenissen ontbreekt vaak. Deze is echter wel essentieel voor een passende behandeling van deze jongeren om delinquent gedrag te voorkomen. Dit project onderzoekt of een digitale, aansprekende applicatie bruikbaar en valide is om deze gegevens te verzamelen.

  Is a dialect speaking robot more easily accepted by the elderly?
  J. van Doorn (Rijks Universiteit Groningen)

  Spraaktechnologie zou het voor ouderen makkelijker moeten maken met technologie om te gaan. Toch zijn veel ouderen terughoudend tegenover technologische oplossingen ter ondersteuning van hun dagelijks leven. Dit multidisciplinaire project onderzoekt of de ervaring, die ouderen met technologie hebben, verbetert als de spraaktechnologie gebruik maakt van de regionale taal.

  Lucid dreaming as a model for EEG-based communication in locked-in syndrome
  Dr. M. Dresler (Radboud Universitair Medisch Centrum)

  Bij verlamde personen is het moeilijk te bepalen of zij nog bewustzijn hebben. Om hierachter te komen, kan een patiënt leren een computer te besturen met zijn/haar hersenactiviteit. Onderzocht wordt of lucide dromers in staat zijn om zo’n Brain Computer Interface (BCI) te controleren. Toekomstige studies kunnen dan gebruik maken van deze meer toegankelijke groep proefpersonen.

  A gamified application for citizens' participation in urban green space design
  E.D. Ekkel (Aeres Groep)

  Een aantrekkelijke groene ruimte draagt bij aan gezonde mensen. Het project ontwikkelt een applicatie waarmee bewoners toegang krijgen tot een game om de groene ruimte om hen heen vorm te geven. Ze kunnen zo actief zelf meedenken over een groene en gezonde buurt.

  An artscience approach to Kombucha and plant based living fabrics for sustainable fashion, hydroponics and circular economy
  Dr. R.N. Frese (Vrije Universiteit Amsterdam)

  Kunstenaars en wetenschappers gaan samen proberen om biologisch materiaal te maken van water, algen, bacteriën, gist en planten, welke de grondstof vormt voor onze eerste levensbehoeften: voedsel, drinken, energie en kleding. Wie weet kan iedereen binnenkort hun levende, ademende en luchtzuiverende kleding dragen.

  Case: Circulaire kleding uit kombucha

  Does environmental pollution enhance the allergenic nature of pollen?
  Dr. W.D. Gosling (Universiteit van Amsterdam)

  Naar schatting 3 miljoen Nederlanders hebben hooikoortsklachten na contact met pollen in de lucht. Luchtverontreiniging kan mogelijk de pollen zo veranderen dat ze meer allergische reacties veroorzaken. Dit project zal onderzoeken of de verschillende soorten pollen in steden chemisch veranderd zijn en of deze veranderingen verschillen gedurende het jaar.

  Self-organising adaptation: a universal mechanism for microbial protein expression regulation
  D.H. de Groot (Vrije Universiteit)

  Cellen kunnen zich aanpassen aan, en groeien in, een verbluffende hoeveelheid omgevingen. Dit lijkt, gezien de eenvoud van individuele cellen, een onmogelijke prestatie. Maar hoe zit dit als een populatie cellen gaat samenwerken? De onderzoekers stellen een universeel mechanisme voor dat een populatie cellen in staat stelt te overleven, maar waar individuele cellen zouden falen.

  Case: Broeikasgassen voor chemische industrie?

  Recovering memories ‘thought-to-be-lost’ in the sleep-deprived brain
  Dr. R. Havekes (Rijks Universiteit Groningen)

  Het onthouden van slaap is nadelig voor ons brein en veroorzaakt geheugenproblemen. Het is echter onduidelijk of ‘slaapdeprivatie’ de opslag van informatie ondermijnt of slechts het herinneringsproces. Neurowetenschappers gaan onderzoeken of ogenschijnlijk ‘verloren’ herinneringen kunnen worden teruggehaald uit het vermoeide brein. Hiervoor gebruiken ze gedragsonderzoek en innoverende methoden om hersenactiviteit te manipuleren.

  Demand response voor open water systemen en kunstwerken
  Ir. T.J.T. van der Heijden (TUD)

  Duurzame energie heeft een destabiliserend effect op het elektriciteitsnetwerk, door de onvoorspelbare aard van de bronnen. Het Nederlandse watersysteem heeft een gecombineerd pompvermogen van 221MW, wat ingezet zou kunnen worden om het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren. Onderzoek naar optimale gebruik van de opslagcapaciteit in het watersysteem zou de Nederlandse energietransitie aanzienlijk kunnen versnellen.

  Case: Circulaire kleding uit kombucha

  Restored sound localization for hearing impaired people
  Dr. Ir. R.C. Hendriks (Technische Universiteit Delft)

  Mensen met gehoorverlies ondervinden veel problemen met geluidlokalisatie wat grote impact heeft op hun zelfstandigheid en welzijn. Mensen met een gehoorbeperking kunnen niet dezelfde lokalisatie-informatie gebruiken als normaalhorende mensen. In dit project wordt onderzocht of lokalisatie-informatie die voor slechthorenden onhoorbaar is, om te zetten is in een hoorbare vorm.

  Off-the-shelf umbilical cord blood derived natural killer cells for cancer immunotherapy
  P.K.J.D. de Jonge (Radboud Universitair Medisch Centrum)

  Natural killer celtherapie is een interessante, relatief nieuwe vorm van immuuntherapie met weinig bijwerkingen. Doordat deze therapie is gepersonaliseerd en de celkweek veel tijd vergt, is deze duur en moeilijk planbaar. Het doel van dit project is het maken van grote hoeveelheden ingevroren cellen voor directe toediening en tegen sterk gereduceerde kosten.

  Hoe ontstaat de kansenkloof? Lessen uit Nederlandse big data over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
  C.W.A. van de Kraats (Vrije Universiteit)

  Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen, verdienen op latere leeftijd gemiddeld genomen ook minder en leiden een ongezonder leven. In hoeverre worden deze ongelijke uitkomsten gedreven door ongelijke kansen? Dit project gebruikt nieuwe data over de ontwikkeling van kinderen in Nederland om ongelijkheid van kansen in kaart te brengen.

  Disturbance of the axon-myelin synapse as root cause for multiple sclerosis
  A. Luchicchi (Amsterdam UMC)

  Volgens recente studies is multipele sclerose (MS) in eerste instantie geen een ziekte van het immuunsysteem. Wat veroorzaakt MS dan wel? Gebruikmakend van de nieuwste fysiologische en imagingtechnieken in MS weefsel van overleden patiënten willen de onderzoekers aantonen dat de hersenen zelf vermoedelijk een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte.

  Vivianite for lake restoration and phosphate recovery
  Dr. M.F.L.L.W. Lurling (Wageningen University & Research)

  Fosfaatophoping in de onderwaterbodem en het beschikbaar komen van de fosfaten voor blauwalgen vormt één van de grootste bedreigingen voor een goede waterkwaliteit. Het idee is om een nieuwe methode te ontwikkelen om een stabiel ijzerfosfaat mineraal te maken wat met behulp van een magneet kan worden geoogst. Hiermee kan de sluiting van de fosfaatkringloop worden verkregen.

  The Unconscious Road to Alleviating Body Image Concerns: A Novel Evaluative Conditioning Approach using Continuous Flash Suppression
  I. Masselman (Rijks Universiteit Groningen)

  Negatief lichaamsbeeld (NLB) is een kernsymptoom van een aantal ernstige stoornissen. Een nieuwe techniek om plaatjes van het eigen lichaam onbewust te conditioneren met positieve feedback kan deze NLB mogelijk aanpakken. Dit is wellicht veel effectiever dan bestaande (bewuste) interventies omdat het (re)activatie van negatieve lichaams-associaties voorkomt.

  Family matters in the prediction of juvenile delinquency: Sustainable solutions for the Kingdom of the Netherlands
  M. Meijeren (Fontys Hogeschool)

  De onderzoekers zetten vraagtekens bij de bruikbaarheid van dominante westerse modellen voor risicotaxatie en preventie van criminaliteit in niet-westerse culturen. Het project onderzoekt welke risico- en protectieve familiefactoren invloed hebben op delinquent gedrag van Antilliaanse jongeren op Curaçao en in Nederland, en wat de mogelijke invloed hiervan is op criminele carrières in de verschillende culturen.

  Do ethnic and gender stereotypes lead to disparities in child protection decision-making?
  F. Middel (Rijks Universiteit Groningen)

  Bij vermoedens van kindermishandeling lijken etnische achtergrond en geslacht van de ouder de besluitvoering in de jeugdbescherming te beïnvloeden. Deze studie bekijkt in Nederland en de Verenigde Staten de impact na van etnische en genderstereotypen op het onderzoek na melding van kindermishandeling en de hierop volgende besluitvorming.

  The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism
  Prof. dr. ir. M. Mohammadi (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

  De huidige fysieke ruimte van een school is statisch en daardoor niet geschikt voor passend onderwijs. Integratie van ambient technology maakt het mogelijk om een sensitieve en dynamische omgeving te creëren. In dit project wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme.

  Case: Bron alternatief medicijn zit in rode wijn

  Reliable and rapid evaluation of clinical evidence in the public domain
  Prof. dr. W.M. Otte (Universiteit Utrecht)

  Vanwege noodzakelijke replicatiestudies kan het betrouwbaar inschatten van nieuwe klinische resultaten soms jaren duren. Door het maken van een kalibratiemodel aan de hand van 200.000 representatieve klinische studies willen de onderzoekers nieuwe resultaten zonder vertraging en betrouwbaar kunnen interpreteren. Een online interface geeft iedereen toegang tot dit model.

  Switch from urgency- to benefit-based organ allocation
  Prof. dr. H. Putter (Universiteit Leiden)

  Er is een tekort aan donororganen en niet iedereen kan worden getransplanteerd. Op dit moment krijgen de ziekste patiënten voorrang bij het ontvangen van een orgaan. Gezondere patiënten leven echter langer na een transplantatie. Deze studie onderzoekt hoe via orgaanverdeling de meeste levenswinst voor iedereen gehaald kan worden.

  Exploring the impact of dating apps on the heterogeneity of Dutch couples
  G. Ranzini (Vrije Universiteit)

  De populariteit van online dating wordt vaak gelinkt aan de toename van interraciale (gemengde) huwelijken in westerse landen. Dit project heeft als doel om de effecten van online dating op een heterogene groep Nederlandse koppels te onderzoeken, via een vragenlijst en een labexperiment.

  Case: Bron alternatief medicijn zit in rode wijn

  Experimental evolution of beneficial soil microbiomes
  Dr. D.E. Rozen (Universiteit Leiden)

  Plantenziekten veroorzaken opbrengstverliezen en bedreigen de voedselveiligheid voor een groeiende wereldbevolking. Het project onderzoekt een nieuwe en milieuvriendelijke oplossing door het evolueren van microbiële gemeenschappen, die infecties van bodemgebonden ziekteverwekkers onderdrukken. Een dergelijke aanpak kan leiden tot een verminderd gebruik van pesticiden en kunstmest en tot een betere voedselveiligheid.

  Bullying and Aggression in Nursing Homes: Types, Motivations, Prevalence, and Consequences
  Dr. J.J. Sijtsema (Tilburg University)

  Pesten en agressie onder ouderen kan een sterke negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven, maar is momenteel weinig onderzocht. Om de rol van sociale relaties en sociale dynamieken op pesten en agressie in verzorgingshuizen te onderzoeken worden inzichten en methoden vanuit de kind- en adolescentieliteratuur toegepast.

  Converting the greenhouse gases methane and carbon dioxide into value-added products
  Dr. J.C. Slootweg (Universiteit van Amsterdam)

  Dit project richt zich op het efficiënte omzetten van de broeikasgassen methaan en koolstofdioxide in azijnzuur. Dit draagt bij aan het beter benutten van de koolstofcyclus alsmede de vervaardiging van een afvalvrije samenleving.

  Case: Broeikasgassen voor chemische industrie?

  Ultimate remedium or optimum remedium? Towards resilient forms of restorative dispute resolution in local community safety
  Dr. R. van Steden (VU)

  Dit onderzoek wil experimenteren met probleemoplossende en herstelgerichte manieren van werken in het aangifteproces bij de politie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘mediation’. Het doel is om een nieuw type ‘genetwerkte’ politieprofessional te ontwikkelen die in het contact met burgers de grenzen van het strafrecht en herstelrecht overstijgt.

  Reframing PJU, a contribution to current discussions on the decolonisation of museum collections and the development of experimental qualitative research methods
  A.G.E. Stultiens (Koninklijke Academie voor de Kunsten)

  De foto’s en films die ontdekkingsreiziger Paul Julien maakte op het Afrikaanse continent maken deel uit van de collectie van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. In dit project worden de beelden voorzien van nieuwe informatie en contexten, die worden aangeleverd door mensen die een directe band hebben met wat er op het materiaal te zien is.

  Case: Circulaire kleding uit kombucha

  Straight Walking Again: Continuous Sensory Rehabilitation through Real-Time Feedforward
  Drs. T.A.M. Theunissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

  Voor CVA-patiënten is continu trainen essentieel voor het terugwinnen van verloren functionaliteit. Om de uitstekende faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven, stellen de onderzoekers een oplossing voor middels sensorische feed-forward. Patiënten kunnen die al in de kliniek gebruiken en vervolgens inzetten in de leef- en werkomgeving.

  How to put a break on rumination: tracking effects of fantasizing- and mindfulness-based interventions on depressive vulnerability in the wild.
  Dr. M.J. van Tol (RUG)

  Negatief, eindeloos malen en zorgelijk nadenken zijn sleutelkenmerken van terugkerende depressie. Therapeutische technieken, zoals fantaseren en mindfulness, lijken deze negatieve gedachtestroom te verminderen, maar werken waarschijnlijk anders. Dit project beoogt objectieve meetinstrumenten te ontwikkelen om gedachten te meten en om te onderzoeken hoe deze te veranderen om depressie te voorkomen.

  Ex-vivo dialysis of human kidneys for regenerative medicine
  F.M.R. Witjas (Universiteit Leiden)

  Het idee is systeem met een dialyse-ondersteund orgaankweek te ontwikkelen, waarbij humane nieren voor langere tijd buiten het lichaam in leven worden gehouden (7-14 dagen). De volgende stap is om in dit systeem de toepassing van nieuwe regeneratieve therapieën, zoals stamcellen, op functionaliteit testen.