NWA-beeld-Jeugd-en-Digitalisering_Website_NWA_ZonMW

Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid

Dit programma wil bijdragen aan een beter en meer integraal begrip van de impact van digitalisering op het welbevinden, het welzijn, de identiteit en relaties, en de kansen(on)gelijkheid van kinderen en jongeren.

 • Doel en doelstellingen

  Jeugdigen (in dit programma 0-18 jaar) leren en ontwikkelen zich in verschillende contexten, relaties en netwerken. In dit programma wordt de impact van digitalisering bezien vanuit verschillende leefgebieden en vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan school, thuis, de buurt en digitale omgevingen en gemeenschappen. Er staan in het programma twee vraagstukken centraal:

  • De impact van digitalisering op de identiteit en relaties van jeugdigen. Denk hierbij aan de impact op verschillende en mogelijk veranderende relaties die jeugdigen in verschillende offline en digitale leefgebieden hebben met andere jeugdigen en volwassenen die een rol spelen bij het opgroeien of opvoeden van jeugdigen, en de wijze waarop dit de identiteit van jeugdigen beïnvloedt.
  • De impact van digitalisering op (mogelijk nieuwe vormen van) kansen(on)gelijkheid of sociale scheidslijnen voor jeugdigen.
 • Budget en doorlooptijd

  Voor dit programma is 2.865.000 euro beschikbaar voor een project met een maximale looptijd van 60 maanden.
  In juli 2022 wordt het besluit genomen, in het najaar 2022 zal het project starten.

 • Partners

  De initiatiefnemers van dit onderzoeksprogramma zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Commissies

  NWA-thematische programma's hebben twee commissies: een begeleidingscommissie en een beoordelingscommissie.

  Begeleidingscommissie

  Voor elk NWA thematisch programma wordt een adviserende begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie draagt zorg voor de inhoudelijke begeleiding van het programma en de projecten. Zij monitort de verbinding tussen de verschillende projecten, hun voortgang en de behaalde resultaten met het oog op kennisbenutting. De begeleidingscommissie kan ook een rol spelen in het stimuleren van productieve interacties tussen consortia en de beleidspraktijk.

  In de begeleidingscommissie zijn de betrokken overheden vertegenwoordigd, naast een afvaardiging uit het onderzoeks- en het maatschappelijke veld. Belangrijke stakeholders kunnen ook in de begeleidingscommissie deelnemen, bijvoorbeeld omdat zij het brede veld vertegenwoordigen en voor kennisuitwisseling- en deling met de praktijk kunnen zorgen.

  Beoordelingscommissie

  Een onafhankelijke commissie beoordeelt de vooraanmeldingen en de voorstellen. De beoordelingscommissie wordt, volgens de NWA-aanpak, breed samengesteld. Dit betekent dat niet alleen wetenschappers maar ook vertegenwoordigers uit de hele kennisketen en maatschappelijke stakeholders in de beoordelingscommissie kunnen zitten. De betrokken overheden zijn geen lid van de beoordelingscommissie maar kunnen wel als waarnemer aan de vergaderingen deelnemen.

 • NWA route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

  Het programma Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansen(on)gelijkheid past binnen de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Binnen deze route wil het onderzoek bijdragen aan het gelukkig, gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien van kinderen en jongeren. Om de juiste voorwaarden te creëren voor deze goede basis hebben we kennis nodig: kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs. In deze route zijn verschillende thema’s benoemd, waar digitalisering ook steeds een rol heeft. Voor meer informatie zie: www.nwa-jeugd.nl

Contact

Lieke Nijland MA - NWA

Lieke Nijland MA - NWA


Stuur e-mail