KIC_klimaatrobuusteproductiesystemen en waterbeheer.jpg

Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. De effecten en mogelijkheden voor oplossingen zijn afhankelijk van het lokale bodem- en watersysteem en kunnen daarom per regio sterk verschillen. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met (innovaties in) het waterbeheer te ontwikkelen. Daarbij zullen de maatschappelijke aspecten van beoogde innovaties meegenomen moeten worden.

 • Doel en doelstellingen

  Innovatieve oplossingen waarbij land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met waterbeheer beschouwd worden, zijn essentieel voor toekomstbestendige en duurzame agrarische productie. Het doel van dit onderzoeksprogramma is het ontwikkelen van kennis voor klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met onderzoek naar de effecten van waterkwaliteit, -schaarste en -overschot. De uitkomsten van het onderzoek moeten innovatieve en integrale oplossingen voor klimaatbestendige agrarische productie passend binnen de regionale bodem- en watersystemen mogelijk maken, en daarbij rekening houdend met maatschappelijke uitdagingen, transities, impact en draagvlak. 

 • Onderzoeksterreinen en integrale aanpak

  Het doel van dit programma vraagt om een integrale aanpak, waarin onderzoek naar land- en tuinbouwproductiesystemen, water- en bodemsystemen, en de maatschappelijke aspecten van innovaties wordt gecombineerd. Aspecten van alle drie de onderzoeksterreinen moeten aan de orde komen worden in een onderzoeksproject. De integrale aanpak moet tevens tot uiting komen in de consortiumsamenstelling met onderzoekers en partners uit verschillende disciplines.

 • Aansluiting bij onderzoeksagenda’s en bestaande initiatieven

  Dit programma verbindt de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem, binnen de missies van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel. De volledige KIA van dit thema en de onderliggende Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) zijn hier te vinden.

 • Budget en doorlooptijd

 • Wie kunnen aanvragen?

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook cofinanciers zijn betrokken.