Water en klimaat

Water is onontbeerlijk voor het leven op aarde en van cruciale betekenis voor de maatschappij. Ook in het klimaat speelt water een grote rol. De natuurlijke kringloop van oceaan naar atmosfeer, door neerslag weer terug op aarde en via rivieren naar de oceanen is van doorslaggevende invloed op regionale en mondiale klimaatpatronen.

Nederland heeft een internationale status als kennisland op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid, watertechnologie, zeeonderzoek en scheepsbouw. Ook op het terrein van afvalwaterzuivering, klimaatmodellen en deltatechnologie doen Nederlandse wetenschappers belangrijk onderzoek.

Binnen het NWO-thema Water en klimaat wordt onderzoek gedaan naar onder meer de fundamentele achtergronden van extreem weer, overstromingsveiligheid, de zoetwatervoorziening, veranderende ecosystemen en de (on)voorspelbaarheid van het klimaat.

 • Uitdagingen

  Nederland is een waterland, een bewoonde delta. Door de unieke ligging in de delta van vier grote rivieren kennen wij een lange traditie in het werken met en tegen water. Nederland heeft internationaal een goede naam als kennisland op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid, watertechnologie, zeeonderzoek en scheepsbouw. Dit biedt unieke kansen voor wetenschap en economie.

  Kansen en calamiteiten

  Water biedt kansen, maar teveel of te weinig ervan kan tot grote calamiteiten en humanitaire rampen leiden. Ook het klimaat op aarde is nauw verweven met water. De natuurlijke kringloop van oceaan naar atmosfeer, door neerslag weer terug op aarde en via rivieren naar de oceanen is van doorslaggevende invloed op regionale en mondiale klimaatpatronen. Bovendien wordt zeventig procent van onze planeet bedekt door water in de vorm van oceanen. Deze bevatten grote en deels onbekende schatten in termen van biodiversiteit en grondstoffen.

  Water in al zijn facetten

  Het NWO-thema Water en klimaat biedt ruimte voor wetenschappelijk onderzoek naar zowel zoet als zout water en gaat in op oorzaken en gevolgen van klimaatvariabiliteit, adaptatie bij zeespiegelstijging en bodemdaling, governance-vraagstukken en innovatief waterbeheer, waterzuivering en duurzame drinkwatervoorziening, verdere exploratie en verantwoordelijke exploitatie van oceanen en behoud van biodiversiteit en modern natuurbeheer.

  Nederland watermanagementland

  Met de kennis die zo verkregen wordt, kan op al deze terreinen een efficiënter beleid worden uitgezet. Bovendien kan Nederland zijn mondiale positie als expertiseland bij uitstek op het gebied van watermanagement vasthouden en verder versterken.

 • Internationaal

  Binnen het thema Water en klimaat bestaat een aantal internationale samenwerkingsverbanden.

  • JPI Water Challenges for a Changing World: Europese samenwerking met als doel het bereiken van een duurzame waterhuishouding in Europa en daarbuiten. Joint Programming Initiative
  • JPI Connecting Climate Knowledge for Europe
   Europese samenwerking voor de coördinatie van klimaatonderzoek. Joint Programming Initiative
  • JPI Healthy and Productive Seas and Oceans
   Europese samenwerking gericht op duurzame omgang met zee en oceanen, inclusief visserij en transport.

   Joint Programming Initiative

  • 2ENRICH
   Samenwerking met Zuid Afrika om de technologische capaciteiten op het terrein van landbouw en water in Afrika te versterken.