Logistiek

De logistieke sector is van groot economisch belang voor Nederland. De sector beslaat logistieke dienstverleners zoals transporteurs, ketenregisseurs en automatisering, en knooppunten zoals havens en vliegvelden, maar ook de logistieke functies binnen verladende bedrijven en de dienstverleners eromheen. Daarmee draagt logistiek maximaal bij aan de positie van vele sectoren in Nederland en hun internationale concurrentiepositie.

Ondertussen verandert de wereld om ons heen; technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen, mondiale economische transities, duurzaamheidsvraagstukken. De logistieke sector blijft innoveren om haar koppositie te behouden. NWO zet samen met de Topsector Logistiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in op de financiering van onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten die hieraan bijdragen.

 • Programma's

  In samenwerking met de topsector logistiek heeft NWO de onderstaande onderzoeksprogramma’s vormgegeven:

  Vitale logistiek

  Het onderzoeksprogramma Vitale Logistiek stimuleert onderzoek dat bijdraagt aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. In deze call worden drie onderzoekthema’s onderscheiden: Innovatie en Adoptie, Governance & Stakeholders en Complexe Netwerkvraagstukken. Een belangrijke randvoorwaarde voor de projecten is de actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk.

  Vitale logistiek  


  Accelerator

  Binnen de rondes van Accelerator (2015, 2016, 2019 en 2020) onderzoeken consortia kansen voor een betere concurrentiepositie van de logistieke sector. Het Accelerator programma is bedoeld voor projectvoorstellen die voortkomen uit innovatie-communities. Deze komen bijvoorbeeld voort uit lopende en afgeronde onderzoeksprojecten, en bieden een basis voor het structureel en robuust uitvoeren van (een deel van) de innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

  Accelerator


  Big Data: real time ICT for logistics

  De behoefte aan ICT-oplossingen binnen de sector logistiek is breed en divers. Big Data: real time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt.

  Big data logistics


  Complexiteit in transport en logistiek

  Logistiek bestaat uit verschillende complexe systemen die met elkaar verknoopt zijn. Het doel van het programma Complexiteit in transport & logistiek is vernieuwend en multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem.

  Complexiteit van transport & logistiek


  Duurzame Living Labs (DLL)

  Binnen het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs (DLL fase 1 en fase 2) ontwikkelden NWO en TKI Dinalog meerdere duurzame living labs voor de logistiek. Deze living labs bieden wetenschap en bedrijfsleven de kans om maatschappelijk verantwoord te innoveren in praktijksituaties.

  Duurzame Living Labs


  Duurzame Logistiek

  Het doel van het programma Duurzame Logistiek is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. Een belangrijk aspect van dit programma vormt het gebruiken en verspreiden van kennis en de overdracht van ontwikkelde (en reeds aanwezige relevante) kennis naar partners en gebruikers. Het onderzoek is gericht op onderwerpen zoals verandermanagement, innovatieadoptie, stakeholder engagement, en complexe vraagstukken in netwerken, steeds in nauwe verbinding met onderliggende logistieke vraagstukken.

  Duurzame logistiek


  Human Capital: Future of work

  Ontwikkelingen zoals de robotisering in warehouses, truck platooning in de transportsector en intelligente planningssystemen veranderen het werk in de logistieke sector. Future of Work richt zich op nieuwe kennis en inzichten over hoe werken en leren in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht.

  Human Capital: Future of Work


  Human Capital: Verandering van banen

  Hoe verander je, met reeds beschikbare, bruikbare kennis logistieke werkprocessen en de daarmee verbonden leer-werkomgevingen? Het beoogde onderzoek binnen het programma Human Capital verandering van banen is gericht op factoren die belemmerend werken of juist bijdragen aan de invoering van gewenste veranderingen.

  Human Capital: Verandering van banen


  Impuls voor zelforganiserende logistiek

  Physical Internet zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen de logistieke sector. Voorwaarde hiervoor is dat alle verzenders en ontvangers op dezelfde manier zijn verbonden, en de routering en behandeling van lading is gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Het doel van deze call is een proof-of concept project te financieren dat de pakketbezorging voorbereidt op het Physical Internet.

  Impuls voor zelf-organiserende logistiek


  Physical Internet Reisbeurzenprogramma

  Het doel van het Physical Internet Reisbeurzenprogramma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de onderzoekers van het Georgia Institute of Technology voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet en Interconnected Logistics. Het programma is opgezet in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die het TKI Dinalog heeft gesloten met het Georgia Institute of Technology

  Physical Internet Reisbeurzenprogramma


  Innovation in Supply Chain Compliance and Border Management (ISCOM)

  Nederland heeft een sterke positie in de internationale handel en transport en wil dat graag zo houden. Het onderzoeksprogramma Innovation in Supply Chain and Border Management (ISCOM) draagt bij aan deze positie. Het onderzoek versterkt en verbetert de samenwerking tussen bedrijven en de douane.

  Innovation in supply chain and Border management (ISCOM)


  Integrator

  Het onderzoeksprogramma Integrator heeft tot doel het financieren van vernieuwend onderzoek van hoog niveau dat transdisciplinair is, internationaal georiënteerd en gericht is op topsectordoorsnijdende thema's. De onderzoeksprojecten die gehonoreerd worden, zullen een lange termijn bijdrage moeten gaan leveren aan de ambities van de Topsector Logistiek op de thema's bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht.

  Integrator


  Kennis en Innovatie Mapping (KIEM)

  De stimuleringsregeling KIEM is gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb en de publieke sector, en hogescholen en universiteiten. De samenwerkingspartners doen verkennend onderzoek op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. KIEM wordt gecoördineerd door Praktijkorgaan SIA.

  KIEM


  Logistics: Digitisation of certificates in trade

  Binnen het onderzoeksprogramma Logistics: Digitisation of certificates in trade wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van gezondheidscertificaten voor internationale handelsstromen en deze te verbeteren met behulp van digitalisering.

  Logistics: Digitisation of certificates in trade


 • Over de topsector Logistiek

  Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft. De topsector Logistiek is een van die topsectoren.

  Binnen het kader van de logistieke sector werkt NWO samen met TKI Dinalog, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie. TKI Dinalog vormt de linking pin tussen wetenschap en bedrijfsleven en is het aanspreekpunt voor innovatie in logistieke sector.

  TKI Dinalog heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten.