Missiegedreven calls (KIC 2020-2023)

Binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 ontwikkelt NWO jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro, de missiegedreven programma's. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

KIC-icoon missie
 • Doel en doelstellingen

  De projecten zijn opgebouwd uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gericht op maatschappelijke impact.

  Kennis en innovatie

  De hoofdlijn MISSIE kent twee PPS-werkvormen met verschillende cofinancieringsvoorwaarden: een werkvorm kennis met 10% cofinanciering en een werkvorm innovatie met 30% cofinanciering. Per missiegedreven programma kan NWO in overleg met de KIA's een mix van deze twee werkvormen inzetten.

  De werkvorm innovatie is daarbij de standaard, gericht is op economische en maatschappelijke innovatie.

  • thema’s bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s, of gerelateerd daaraan
  • cofinanciering: 30%, waarvan minimaal de helft private investering
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash

  De werkvorm kennis wordt specifiek ingezet voor kennisopbouw in geval van kennishiaten.

  •  thema’s bepaald door NWO, gebaseerd op behoeften van het wetenschappelijke veld
  • cofinanciering: 10% privaat 
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash

  Per call for proposals kunnen afwijkende keuzes worden gemaakt ten aanzien van deze standaard indieningsvoorwaarden.

 • Budget en doorlooptijd

  Jaarlijks meerdere grote thematische programma’s (calls for proposals)

  • Omvang: tussen 5 en 15 miljoen euro per programma
  • 1-2 calls for proposals per Kennis- en innovatieagenda (KIA)

  Projectomvang

  Het budget per project kan variëren van 750 duizend tot 4 miljoen euro, afhankelijk van de voorwaarden van een call. De projecten zijn opgebouwd uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gericht op maatschappelijke impact. Cofinanciering door private en publieke partijen vindt plaats op projectniveau. De cofinanciering is opgebouwd uit een cash en in-kind bijdrage van de partners. Verschillende partners kunnen samen de totale cofinanciering leveren, waarbij niet elke partner per definitie evenredig bijdraagt. 

  Cofinanciering projecten

  Cofinanciering van projecten door private en publieke partijen is verplicht en is opgebouwd uit een cash en in-kind bijdrage van de partners. Verschillende partners kunnen samen de totale cofinanciering leveren, waarbij niet elke partner per definitie evenredig bijdraagt. 

 • Calls vanaf 2020

  Deze programma’s worden door NWO geharmoniseerd uitgevoerd waardoor de werkwijze voor aanvragers overzichtelijker en eenvoudiger wordt. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de KIA’s. Uitzondering daarop vormt het programma ‘Human Capital’. Dit programma kent een oriëntatie door alle KIA’s heen.

  Energietransitie en Duurzaamheid 
  Budget: 17,5 miljoen euro
  Call: Innovaties voor wind- en zonne-energie
  Call: Circulariteit
  Call: Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging

  Gezondheid en Zorg
  Budget: 11 miljoen euro
  Call: Leefstijl en leefomgeving
  Call: Leven met dementie 

  Human Capital
  Budget voorlopig: 3 miljoen euro
  Call: Learning communities als innovatieversneller (KIC)

  Landbouw, Water en Voedsel 
  Budget: 11 miljoen euro
  Call: Aquatische Voedselproductie
  Call: Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer 

  Maatschappelijk verdienvermogen
  Budget: 4,75 miljoen euro
  Call: Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context

  Sleuteltechnologieën
  Budget: 11 miljoen euro
  Call: Sleuteltechnologieën

  Veiligheid 
  Budget: 6 miljoen euro
  Call: Data en Intelligence
  Call: Maritieme hightech

   

 • Maatregelen i.v.m. coronavirus

  Voor de calls van 2020 hanteert NWO versoepelde cofinancieringsvoorwaarden die afwijken van de bovengenoemde standaardvoorwaarden. Deze omvatten o.a. de mogelijkheid voor cofinanciers om in kind in plaats van cash bij te dragen en een lager cofinancieringspercentage. Per call zijn hiervoor keuzes gemaakt.

 • Interdisciplinaire samenwerking

  Missiegedreven onderzoek vraagt om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. NWO vraagt daarom expliciet aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. In 2020 worden onderzoekers gestimuleerd om interdisciplinaire projectvoorstellen in te dienen; vanaf 2021 is de interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde voor onderzoeksvoorstellen binnen de missiegedreven calls, met uitzondering van calls voortkomend uit de KIA Sleuteltechnologieën.

  Interdisciplinaire samenwerking in KIC

 • Human capital

  Het in gang zetten van innovaties en het werken aan de realisatie van de beoogde impact van de KIC-missies, stelt de komende jaren hoge eisen aan werkend Nederland. Gerichte inzet en nieuwe inzichten op het gebied van leren, werken en innoveren zijn nodig om het arbeidspotentieel op het benodigde niveau te brengen en de innovatiekracht te vergroten. Human capital richt zich op dit vraagstuk en vormt daarom een belangrijk speerpunt in het KIC om het innovatiebeleid tot een succes te maken.

  Human capital

 • Matchmakingbijeenkomsten

  Missiegedreven onderzoek vraagt om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. NWO vraagt daarom expliciet aandacht voor interdisciplinaire samenwerking binnen de projectvoorstellen.

  Om dit te ondersteunen organiseert NWO per call een matchmakingbijeenkomst waarin betrokken uit andere disciplines en bedrijfsleven samenkomen om de mogelijkheden verkennen om te komen tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen. Kijk voor de geplande data van deze matchmakingsbijeenkomsten bij de programma's die vallen onder missiegedreven calls.

Meer informatie

Op 13 oktober 2020 vond de informatiebijeenkomst over de Missiegedreven calls plaats. Bekijk de webinar hier terug.