KIC IDS banner

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

 • Doel en doelstellingen

  Rol NWO

  Via het KIC 2020-2023 draagt NWO bij aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Om dit te bereiken initieert NWO samenwerkingen, leggen we verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. De financiële NWO-bijdrage aan de KIC is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven.

  Begeleiding en matchmaking

  Binnen het KIC begeleidt NWO innovatieclusters en initiatieven actief. Dit omvat het organiseren van matchmakingactiviteiten en het aanbieden van sandpit-procedures om de passendheid van onderzoeksinitiatieven in een vroege fase te verkennen.

  Monitoring

  NWO zal de uitkomsten van de calls en de ervaringen van kennisinstellingen en partners zorgvuldig monitoren. Waar nodig zal NWO in overleg met de partners de aanpak in het KIC 2020-2023 bijstellen.

 • Budget en doorlooptijd

  KIC-icoon- schuddende handen

  De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. 

  Beschikbare financiering 

  Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband. Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen:

  1. Missiegedreven calls
  2. Partnerschappen
  3. Strategische samenwerkingen
  4. Praktijkgerichte instrumenten

  Hiervoor is jaarlijks 118 miljoen euro gereserveerd.

 • Hogescholen en mkb

  Er is in alle vier hoofdlijnen van de NWO-instrumenten van het KIC ruimte voor deelname van hogescholen als consortiumpartner en voor het aanvragen van innovatiestages. Tevens worden specifieke maatregelen genomen om in alle financieringsinstrumenten deelname van mkb in onderzoek extra aantrekkelijk te maken.

  Mkb-stimuleringsmaatregelen

 • Interdisciplinaire samenwerking

  Missiegedreven onderzoek vraagt om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. 

  Interdisciplinaire samenwerking in KIC

 • Human capital

  Het in gang zetten van innovaties en het werken aan de realisatie van de beoogde impact van de KIC-missies, stelt de komende jaren hoge eisen aan werkend Nederland. Gerichte inzet en nieuwe inzichten op het gebied van leren, werken en innoveren zijn nodig om het arbeidspotentieel op het benodigde niveau te brengen en de innovatiekracht te vergroten. Human capital richt zich op dit vraagstuk en vormt daarom een belangrijk speerpunt in het KIC om het innovatiebeleid tot een succes te maken.

  Human capital

 • Programmacommissie

  De raad van bestuur van NWO heeft een programmacommissie ingesteld voor het KIC-programma. Deze commissie adviseert de RvB over onder meer de opzet van de KIC-financieringsinstrumenten, de inhoudelijke prioriteiten en de teksten van de calls for proposals. De programmacommissie bestaat uit de volgende personen:

  Dr. R.G.M. Penning de Vries (voorzitter)

  René Penning de Vries vervult diverse rollen op het terrein van de hightech en gezondheidszorg, dikwijls op het publiek-private snijvlak. Hij is momenteel bestuursvoorzitter van Health Valley, president-commissaris van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom) en boegbeeld van PhotonDelta, naast toezichthoudende rollen bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en de Ventures Holding van de Universiteit van Amsterdam.  Eerder was hij boegbeeld van de topsector ICT. Penning de Vries is opgeleid als fysicus aan de Radboud Universiteit, gevolgd door een promotie aan de Universiteit Twente. Na een loopbaan in R&D was hij chief technology officer bij Philips Semiconductors. Toen deze divisie van Philips zich afsplitste, maakte hij de overstap naar NXP Nederland, waar hij tot 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur was.

  L.C.A. Declercq MSc

  Lieve Declercq is algemeen directeur van technisch dienstverlener SPIE Nederland en lid van het Executive Committee van de SPIE Group SA. Zij is opgeleid als technisch bedrijfskundige aan de KU Leuven en startte haar loopbaan bij Esso Benelux. Vervolgens was zij marketingdirecteur bij Van Gansewinkel en algemeen directeur van de Maltha Groep. Voordat Declercq bij SPIE aantrad, was zij vijf jaar directievoorzitter van waterbedrijf Vitens.

  Prof. dr. J.H. Garretsen

  Harry Garretsen is hoogleraar International Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) van NWO. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde daar in 1991. Eerder werkte Garretsen bij De Nederlandsche Bank en was hij hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Utrecht. Hij is redacteur van het online discussieforum voor economen Me Judice.

  Drs. M. van der Heijden

  Maria van der Heijden is directeur-bestuurder van MVO Nederland, een groot bedrijvennetwerk dat zich richt op innovatie om de nieuwe, toekomstbestendige economie te bereiken. Zij studeerde business administration aan de Erasmus Universiteit en vervulde verschillende managementfuncties bij FloraHolland en Rabobank. Van der Heijden is mede-oprichter van Women on Wings, een sociale onderneming die werkgelegenheid creëert voor vrouwen op het platteland van India.

  Dr. ir. S. Heimovaara

  Sjoukje Heimovaara is algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Science Group van Wageningen Universiteit & Research. Zij studeerde plantenveredeling aan Wageningen University en promoveerde in de celbiologie aan de Universiteit Leiden. Na haar promotie werkte zij voor TNO en vervolgens was ze ruim vijftien jaar werkzaam bij Royal Van Zanten als directeur R&D en CEO. Heimovaara is onder meer lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI), en bestuurslid van het Top Institute Food & Nutrition (TiFN).

  Dr. G.R. Meijer

  Geleyn Meijer is rector van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is opgeleid als natuurkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in de robotica en informatica. Meijer werkte geruime tijd in de softwareconsultancy bij Logica en CMG en was verantwoordelijk voor de R&D- en innovatie-activiteiten. Hij was tevens universitair hoofddocent bij het Human Computer Studies Laboratory van de Universiteit van Amsterdam. Hij was directielid van het landelijke ICT-onderzoeksprogramma COMMIT en bestuursvoorzitter van het innovatienetwerk creatieve industrie CLICKNL. Voor zijn aantreden als rector was hij decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam.

  Prof. dr. H.A.P. Pols

  Huibert Pols is hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit en vicevoorzitter van de raad van bestuur van ZonMw. Eerder was hij was decaan van het Erasmus Medisch Centrum en rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Op dit moment bekleedt Pols functies in een aantal Raden van Toezicht: bij Sanquin, bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en bij Concertgebouw De Doelen in Rotterdam.

  Dr. ir. P.E. Wierenga

  Peter Wierenga werkt als onafhankelijk adviseur en coach op gebieden als innovatie, R&D en nieuwe business en is lid van het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) van NWO. Hij is opgeleid in de technische natuurkunde en promoveerde aan de Universiteit Twente. Wierenga werkte lang bij Philips, waar hij begon als onderzoeker bij het Natlab en eind 2010 afscheid nam als CEO van Philips Research. Als expert van de Stichting PUM is hij actief in verschillende ontwikkelingslanden op het gebied van incubatie. Wierenga is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Vier hoofdlijnen KIC