Banner_jacquard2

Jacquard

Het programma Jacquard richt zich op de versterking van het Nederlandse onderzoek op het gebied van software engineering en software services. Het bedrijfsleven is sterk betrokken bij de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek in het programma.​​​​​​

 • Doel en doelstellingen

  Het onderzoek binnen het programma Jaquard heeft de vorm van 'concurrent research'. Dat is het gelijktijdig uitvoeren van theoretisch, empirisch en experimenteel onderzoek. Jacquard spitst zich toe op de voortdurende evolutie en de steeds verder toenemende complexiteit van softwaresystemen.

  Software engineering 

  Software engineering omspant het hele spectrum van de ontwikkeling van software voor complexe systemen: van het bepalen van de eisen tot aan de oplevering. Software engineering wordt ook wel gedefinieerd als 'een systematische, gedisciplineerde, kwantificeerbare aanpak bij de ontwikkeling, uitvoering, en onderhoud van software'.

  • Wiskundige aspecten spelen een rol waar het gaat om de correctheid van software;
  • Engineering-aspecten, zowel constructie als afweging van conflicterende eisen op het gebied van functionaliteit en kwaliteit, zijn belangrijk opdat het proces bruikbare producten oplevert;
  • Psychologische aspecten spelen een rol waar het gaat om de communicatie tussen mens en machine;
  • Managementaspecten spelen een rol bij de beheersing van de vaak omvangrijke projecten.

  Tenslotte speelt bij de ontwikkeling van software ook steeds een specifiek toepassingsdomein een belangrijke rol.

  Software als service 

  De laatste twee subsidierondes in Jacquard hadden als thema 'Software als service'. Dat is een model van ict-dienstverlening waarbij de functionaliteit van applicaties via internet worden aangeboden en niet de applicaties zelf. De leverancier van de service draagt zorg voor het onderhoud, de operationalisering en ondersteuning van de softwarecomponenten aan de gebruiker. Software als service biedt belangrijke kansen voor de Nederlandse dienstensector. Het regieorgaan ICTRegie had het als een van haar speerpunten benoemd.

  Samenwerking met bedrijfsleven 

  Samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel van het programma. Door de inbreng van beide kanten hebben de projecten een toegepast, industrieel karakter met een academische basis als fundament. Partners uit het bedrijfsleven denken actief mee tijdens gebruikersvergaderingen. Zij zetten ook zelf mensen in op de projecten, die kennis kunnen opdoen van academische vakgenoten. Tenslotte kunnen de bedrijven cases aandragen die worden meegenomen in het onderzoek. Op deze manier is het onderzoek toepassingsgericht en werpt het direct vruchten af voor deelnemende bedrijven.

  Joseph Marie Jacquard 

  Joseph Marie Jacquard (1752-1834) was de eerste echte software engineer, die als een traditioneel ingenieur op het snijvlak van hard- en software werkte. Hij is verantwoordelijk voor het uitvinden van de ponskaart gestuurde weefmachine. Jacquard leefde in Frankrijk. Het acronym Jacquard staat voor Joint Academic and Commercial Quality Research & Development.

 • Budget en doorlooptijd

  Looptijd tot 2012 

  Jacquard is in 2002 van start gegaan en liep tot 2012. Er zijn vijf subsdierondes geweest.

  Aanvragen niet meer mogelijk 

  Er komen geen subsidierondes meer in dit programma.​​​​​​

 • Partners

  Jacquard is een programma van het ministerie van EZ, ICTRegie, NWO Exacte Wetenschappen, Technologiestichting STW en het Algemeen Bestuur van NWO.

 • Commissies

  Jacquard geeft uitvoering aan het beleid dat geformuleerd is in de Nationale Onderzoeksagenda Informatica 2001-2005 (NOAG-i) en de nota Concurreren met ICT-competenties. Deze nota's onderstrepen het strategische belang van software engineering voor Nederland op de middellange termijn. Op verzoek van het ministerie van EZ en NWO werd Jacquard voorbereid door een commissie met vertegenwoordigers uit onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

  De stuurgroep beslist over subsidietoekenning op basis van voorstellen van de programmacommissie, controleert deze op objectieve beoordeling, op een goede uitvoering van het programma en op het bewaken van het programmatische karakter van Jacquard.

  De programmacommissie organiseert subsidierondes, formuleert voorstellen voor allocatie van middelen, bewaakt de relevantie van de onderzoeksprojecten, controleert de uitvoering van het onderzoek, is actief betrokken bij de opzet van plannen en acties voor kennisoverdracht, en stelt jaarrapportages en werkplannen op.

  Samenstelling programmacommissie 

  • Dhr. prof. dr. ir. J.C. Wortmann, RUG (voorzitter)
  • Dhr. prof. dr. J.M. Akkermans, VU
  • Dhr. prof. dr. M.G.J. van den Brand, TU/e
  • Dhr. prof. dr. A. van Deursen, TUD en CWI
  • Dhr. ing. G. Florijn, DNV-CIBIT
  • Dhr. L. Koch, Philips Healthcare
  • Dhr. prof. dr. P. Klint, CWI
  • Dhr. prof. dr. M.P. Papazoglou, UT
  • Dhr. prof. dr. W.J.A.M. van den Heuvel, UT
  • Dhr. ing. R.J.H. Tolido, Capgemini
  • Dhr. ir. R.C.P. van der Veer, Serials Solution Medialab
  • Dhr. drs. M.M.A. Ramselaar, Sogeti
  • Dhr. prof. dr. R.J. Wieringa, UT

  Waarnemers 

  • Dhr. drs. ing. M.R. Dasselaar, Agentschap NL
  • Dhr. dr. ir. F.A. Karelse, Technologiestichting STW

  Secretariaat 

  Dhr. drs. S.G. Meihuizen, NWO Exacte Wetenschappen