Gehonoreerde activiteiten 2020

Vierendertig teams gaan activiteiten organiseren zoals workshops en uitwisselingen met onderzoekers en stakeholders uit Brazilië, China, Indonesië, India, Rusland, Zuid-Afrika of Turkije. Bekijk hieronder de lijst met toekenningen (op naam projectleider, titel, korte samenvatting).

Gesorteerd op alfabetische volgorde naam projectleider

Pilot-project of exchange of members of the Leiden-Delft Casimir Research school with Physics PhD Resears school of HSE Moscow
Hoofdaanvrager: Prof. dr. J. Aarts (LEI)

De Faculteit Natuurkunde van de Higher School of Economics in Moskou is recent begonnen met de opbouw van een PhD Researchschool geïnspireerd door de Leiden-Delft Casimir researchschool. De steun van NWO maakt het mogelijk voor 2 docenten en 5 promovendi van de Casimir Researchschool om aan een wetenschappelijke workshop voor PhD-studenten deel te nemen, te houden in het HSE Science Center in Voronovo (2-6 Juni 2020). In het najaar zullen leden van de PhD-council van de HSE PhD Researschool en docenten een bezoek brengen aan de PhD-council van Casimir en de directeur.

Towards achieving a shared aim: Education for Global Citizenship and Sustainable Development by Using Socio-scientific Issues in Science Education
Hoofdaanvrager: Dr. D. Bayram-Jacobs (TU/e)

Dit project is bedoeld om de ervaringen van goede praktijken en bestaande materialen over Socio-scientific Issues (SSI) met betrekking tot burgerschap te delen, ter verbetering van de kennis en vaardigheden van belanghebbenden op dit gebied. Het zal capaciteit opbouwen in organisaties door een competentiekader te ontwikkelen voor competenties die worden gepromoot door de SSI-materialen. De workshop biedt Turkse en Nederlandse teams de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en ideeën te ontwikkelen voor verdere samenwerking. Een seminar, met een diverse groep belanghebbenden, zal hen helpen ideeën te ontwikkelen over de integratie van SSI in wereldburgerschap in hun praktijken.

Resilience of the Richest Reefs: Building the resilience of Marine Protected Areas to climate change in an age of growing tourism
Hoofdaanvrager: Dr. L.E. Becking (WUR)

Indonesië heeft de hoogste koraalrifbiodiversiteit ter wereld. Deze riffen zijn topprioriteit voor natuurbehoud en worden gepromoot voor toerisme. Door de expertise te combineren van Indonesische en Nederlandse wetenschappers, docenten, natuurbeschermers en beleidsmakers, willen we begrijpen hoe de rijkste riffen van de wereld onder toenemende druk van het toerisme veerkrachtig kunnen blijven tegen klimaatverandering. We zullen het sociaal-ecologische systeem bestuderen, waarbij we een benadering kiezen die de veerkracht van ecosystemen expliciet koppelt aan bestuursstructuren, economie en de samenleving. Ons doel is het ontwikkelen van kennisvideo-clips en gedeelde onderwijs- en onderzoeksprogramma's om veerkrachtig onderzoek voor de toekomst te waarborgen.

Preparatory workshop for a joint Indonesian Netherlands scientific biodiversity expedition in Indonesia
Hoofdaanvrager: Prof. dr. J.C. Biesmeijer (Naturalis)

Biodiversiteit in Indonesië en Nederland staat onder sterke druk met gevolgen voor de overleving van soorten en negatieve effecten op het welzijn van mensen. Nederland en Indonesië hebben een lange gezamenlijke geschiedenis in biodiversiteitsonderzoek en werken samen aan het beschrijven, begrijpen en beschermen van biodiversiteit. In november 2021 wordt er een grote, gezamenlijke mariene en terrestrische expeditie gehouden. Tijdens een workshop in herfst 2020 wordt daarvoor een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld, worden de logistiek, veiligheidsprotocollen, het juridische raamwerk en een publicatieplan besproken. Daarnaast wordt een groot capacity building project voorbereid over het onderhoud van collecties, digitalisatie, DNA-barcoding, genomics en beeldherkenning.

Agricultural and environmental 2D gas sensors
Hoofdaanvrager: Prof. dr. A.A. Bol (TU/e)

Gasdetectie is van vitaal belang voor het meten van luchtvervuiling, het monitoren van klimaatverandering en het waarborgen van duurzame landbouwproductiviteit in zowel Nederland als India. Deze Indo-Nederlandse wetenschapsuitwisseling brengt wetenschappers van TU Delft, TU Eindhoven en IIT Bombay bij elkaar om hun complementaire expertise op het gebied van schaalbare sensor systemen gebaseerd op nieuwe twee-dimensionale materialen te delen, en bij te dragen aan het peilen van milieueffecten en landbouwuitstoot. Gezamenlijke seminars en universiteitsbezoeken zullen de Indo-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking versterken. Het uiteindelijke doel is om samen een groot internationaal onderzoeksvoorstel te schrijven, waarvoor preliminair onderzoek gedaan zal worden tijdens deze uitwisseling.

Differences between the urban versus rural mindset: origins, expressions, and implications for policy
Hoofdaanvrager: Dr. M. Deschesne (LEI)

Waarin verschillen de ervaringen en percepties van mensen in de stad van mensen die op het platteland leven? Wat zijn de implicaties wanneer de stad en het platteland met elkaar in contact komen? Hoe moeten met deze verschillen worden omgegaan bij duurzame landbouw? Het symposium “verschillen in mentaliteit tussen stad en platteland: oorsprong, uitdrukking, en implicaties voor beleid” verenigt Russische, Nederlandse, en Japanse onderzoekers om de meest recent academische inzichten op dit gebied te bespreken, en inzicht te bevorderen m.b.t. verschillen in mentaliteit als een belangrijke bouwsteen voor effectief beleid en internationale samenwerking op het gebied van duurzame landbouw.

Towards a Russian Grammar
Hoofdaanvrager: Dr. E.L.J. Fortuin (LEI)

De Russische taal is een wezenlijk en centraal kenmerk van de Russische samenleving en cultuur en een bron van trots en prestige. Naast Russische taalwetenschappers dragen ook niet-Rusissche taalwetenschappers bij aan de kennis van de Russische grammatica. Juist doordat de theoretische kaders van Russische en westerse wetenschappers soms verschillend zijn, is deze samenwerking van grote wetenschappelijke meerwaarde. Het huidige project levert een bijdrage aan deze internationale samenwerking door het bij elkaar brengen van Russische en Nederlandse taalwetenschappers. De bedoeling is dat deze samenwerking zal leiden tot een wetenschappelijk kruisbestuiving en bevordering van contacten tussen Nederlandse en Russische wetenschappers.

Transitional regional training programme (TRTP)
Hoofdaanvrager: Dr. M.L. Franco García (UT)

Circulaire economie (CE) is in Nederland een manier om het regionale hulpbronnenbeheer te verbeteren, terwijl de milieueffecten van onze lineaire productie- en consumptiesystemen kunnen worden beperkt. Na gegevensverzameling en systematische literatuuronderzoek ontwikkelden UT-onderzoekers een regionaal transitieprogramma (TRTP). Omdat China één van de meest succesvolle landen is die CE-beleid en -doelen vaststellen, is het verwachte wetenschappelijke effect van dit project om bij te dragen aan TRTP-validatie en kalibratie. Bovendien vragen coronavirus-effecten in China nadrukkelijk om de diplomatieke relatie tussen de twee landen te versterken. Dit is het belangrijkste argument om met Chinese organisaties samen te werken.

Dutch Diagnostic tests for Tuberculosis in Indonesia
Hoofdaanvrager: Prof. dr. A. Geluk (LUMC)

Tuberculose (tbc) is de meest dodelijke infectieziekte, met dagelijks meer dan 3.800 doden. Indonesië staat wereldwijd op de derde plaats als het land met de meeste tuberculose.
Vroege diagnose is essentieel voor effectieve TB-controle. Echter, 1/3 van de patiënten worden niet of onjuist gediagnosticeerd.
Het LUMC-onderzoeksteam heeft recent een point-of-care (POC) TB-test ontwikkeld, toepasbaar in minder geavanceerde gezondheidszorg die de huidige TB-diagnostiek essentieel kan verbeteren. Voortbouwend op bestaande TB-onderzoekssamenwerkingen zal dit project nieuwe wetenschappelijke en diplomatieke samenwerking tussen wetenschappers en clinici uit beide landen tot stand brengen, ter voorbereiding op de introductie van de Nederlandse POC TB-test in Indonesië.

Cultural Heritage Technologies for Sustainable Cities
Hoofdaanvrager: Dr. F.A. Gerritsen (LEI)

Onderzoek, behoud, beheer en valorisatie van stedelijk erfgoed maken in toenemende mate gebruik van computerwetenschap en ICT, waaronder kunstmatige intelligentie en ‘augmented reality’. Dit project beoogt de vorming van een Nederlands-Turks netwerk van experts in erfgoedwetenschappen, beleidskunde en computertechnologie. In dit netwerk zullen we bestaande technologieën kritisch evalueren en een plan opstellen voor de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technologieën en hun implementatie in erfgoedbeleid en erfgoedpraktijk. Speciale aandacht zal gaan naar technologie waarmee urbaan erfgoed kan bijdragen aan het verduurzamen een leefbaar houden van steden. Het project vindt plaats in Istanbul, waar werelderfgoed en snelle stedelijke transformaties samenkomen.

The Boerhaave-Ruysch-Pirogov Exhibition
Hoofdaanvrager: Prof. dr. P.C.W. Hoogendoorn (LUMC)

De medische faculteit Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Nederland, de Militaire Medische Academie, het Militair Medisch Museum en de Anatoly Sobchak Foundation in Sint-Petersburg Russische Federatie ondertekenden twee memoranda van overeenstemming één in 2016 en een andere in 2018. De Memoranda bestaan onder andere uit uitwisseling van wetenschappelijke kennis, masterclasses, en een tentoonstelling “Boerhaave-Ruijsch-Pirogov” over  de gemeenschappelijke Nederlands-Russische medische geschiedenis. De tentoonstelling en masterclasses waaraan ook het Naturalis Biodiversity Center deelneemt zijn gepland vanaf oktober/november 2020. Het programma laat zien hoe met respect voor elkaars meningsverschillen en politiek samenwerking op basis van vertrouwen succesvol kan zijn.

Comércio de Natureza Bemdiverso - Science diplomacy for sustainable development of small-scale bio-culturally diverse forest and farm product value chains
Hoofdaanvrager: Dr. V.J. Ingram (WUR)

Bevordering van wetenschapsdiplomatie voor duurzame ontwikkeling van de Braziliaanse Cerrado-savanne. Dit bouwt voort op de Nederlands-Braziliaanse handels- en diplomatieke relaties in landbouw- en bosproducten. Wetenschappers van EMBRAPA, UFV, UnB en Wageningen Universiteit samenwerken in interdisciplinaire uitwisselingen over de successen, mislukkingen en lessen voor het ontwikkelen van duurzame waardeketens van bos- en landbouwproducten, door gebruik te maken van multimediale kennisuitwisselingen tussen wetenschappers, boeren en oogstmachines en kleine ondernemingen, en vervolgens met beleidsmakers. De diplomatie heeft als doel maatschappelijke en politieke waarde te creëren voor kleine boeren, bossen, natuurlijke en culturele diversiteit in stand houdt en resulteert in nieuwe Nederlands-Braziliaanse wetenschappelijke resultaten.

Improving health behavior interventions in Indonesia
Hoofdaanvrager: Prof. dr. K. Jonas (UM)

Verbetering van gezondheids interventies in Indonesië is een samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Open Universiteit van Nederland, en Universitas Indonesia, en vindt plaats in het gebied van Groter Jakarta. Indonesië met zijn grote en diverse bevolking heeft te maken met een aantal van psycho-sociale uitdagingen op het gebied van gezondheid en gedrag. Deze uitdagingen vragen om state-of-the-art interventie vaardigheden. Twee uitdagingen waar Indonesië mee te maken heeft is HIV en geestelijke gezondheid. Onze samenwerking stelt onze partners in Indonesië in staat zelf noodzakelijke interventies op het gebied van gezondheid te ontwikkelen, en is een showcase voor Nederlandse kennis op dit gebied.

BRidging Astrocytic – NEurons Interactions in Neuronal Degeneration (BRA-NED)
Hoofdaanvrager: Prof. dr. H.H. Kampinga (UMCG)

Bij neurodegeneratieve ziekten verliezen neuronen hun functies en sterven af. Daarnaast hebben de reacties van de glia-cellen, die de neuronen ondersteunen, een grote impact. De bijdragen van beide aspecten voor de functionele achteruitgang van patiënten is nog onduidelijk. Partners uit Brazilië en Nederland hebben langdurige onderzoekssamenwerkingen op beide aspecten van neurodegeneratie. De groepen combineren expertise met experimentele modellen en patiënten. Dit voorstel richt zich op de organisatie van een 5-daags symposium met als doel onze wetenschappelijke connectie te verbinden en uit te breiden en om duurzame onderzoekssamenwerkingen op te bouwen die verder gaan dan individuele impact.

Sustainability and Geopolitics: Dutch-Russian Cooperation in Arctic Affairs
Hoofdaanvrager: Prof. dr. M. Kemper (UvA)

Door het smelten van het zee-ijs wordt het beschermen van het Noordpoolgebied nog urgenter. De uitbouw van de noordelijke handelsroute en de toenemende exploitatie van grondstoffen maken het arctische gebied tegelijkertijd onderwerp van discussies over geopolitiek en veiligheid. Hoe kunnen verschillende nationale belangen verbonden worden met natuurbescherming en de rechten van inheemse volkeren? Welke lessen kunnen we trekken uit meer dan 25 jaar samenwerking in de Arctische Raad, waar Nederland observer status heeft? Drie panels, in Groningen, Amsterdam en Sint Petersbrug, brengen wetenschappers, diplomaten en stakeholders uit Nederland, Rusland en andere landen samen om deze vraagstukken te bespreken.

Heritage, challenges and perspectives of scientific collaboration between Russia and the Netherlands
Hoofdaanvrager: Prof. dr. A.V. Kimel (RU)

Wetenschap en wetenschappers zijn altijd een efficiënt middel geweest om het dialoog tussen landen te onderhouden. Nederland noch Rusland steunt programma’s voor wederzijdse wetenschappelijke samenwerking, terwijl Rusland dergelijke bilaterale overeenkomsten wel heeft met Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, en Vlaanderen (België). Derhalve mist Nederland de mogelijkheid tot wetenschappelijke diplomatie met Rusland. We stellen voor om een multidisciplinair forum te organiseren, hetgeen wetenschappers samenbrengt uit de disciplines van de humaniora en natuurkunde. Dit forum helpt handelingen te definiëren die wetenschappelijke samenwerkingsverbanden tussen onze landen stimuleren en onderwerpen voor te stellen voor coöporatieve megaprojecten met als doel het aankaarten van de urgente problemen van onze samenleving.

Exploring Opposing Worldviews: Dutch-Russian Relations through the eyes of W.J. Oudendijk, the Last Dutch Envoy to (pre)-revolutionary Russia
Hoofdaanvrager: Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge (RUG)

Momenteel bevinden de betrekkingen tussen Rusland en Nederland (en het Westen) zich op een dieptepunt. Het feit dat Rusland en Westerse overheden hun binnenlands en buitenlands beleid laten vormen door verschil-lende wereldbeelden is daar mede debet aan. Dit was ook het geval in de jaren voorafgaand aan – en volgend op – de Russische revolutie. Dit project stelt voor de geschiedenis van die periode, bezien door ogen van een van de hoofdpersonen, de laatste Nederlandse gezant in Rusland, J.W. Oudendijk, te gebruiken om een brede interdisciplinaire discussie tussen wetenschapers uit verschillende disciplines en mensen uit de praktijk, zoals diplomaten, te entameren.

Russian-Dutch Collaboration in Computational Science
Hoofdaanvrager: dr. V.V. Krzhizhanovskaya (UvA)

Het project stimuleert internationale wetenschappelijke samenwerking tussen Nederlandse en Russische onderzoeksinstellingen op het gebied van computational science, toegepast op duurzame energie en gezondheidssectoren. De onderzoekers zullen elkaar ontmoeten op de Internationale Conferentie over Computational Science georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, aan ITMO University en in het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg, in een multidisciplinaire open-science omgeving. Het project zal de zichtbaarheid en de internationale positie van de Nederlandse wetenschap vergroten en de diplomatieke betrekkingen met Rusland verbeteren, door de docenten en onderzoekers te ondersteunen bij het reizen en verblijven van de projectpartners (UvA, VU, TNO, ITMO, NIP) en andere instellingen.

Nutrients removal and resource recovery from wastewater
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. J.B. van Lier (TUD)

Energie efficiëntie, terugwinning van grondstoffen en beschikbaarheid van schoon water bepalen op dit moment vaak de richting voor technologieontwikkeling, ook op het gebied van (afval)waterbehandeling. In de voorgestelde 3-daagse workshop, worden afvalwaterzuiveringsinnovaties uit Nederland en Brazilië gepresenteerd en uitdagingen bediscussieerd. Wetenschappers, bedrijven en eindgebruikers uit beide landen zullen hun kijk op (afval)watermanagement presenteren in de context van de circulaire economie. Hiermee richten we ons op kennisuitwisseling en is het doel om tot een gemeenschappelijke onderzoeksagenda te komen op het gebied van huishoudelijk en industrieel afvalwatermanagement, ingebed in het nieuwe ‘Brazilian Water Research Centre’.

Chinese-European Workshop on functional pavements for better urban infrastructure
Hoofdaanvrager: Dr. X. Liu (TUD)

Wegen spelen een cruciale rol in de Nederlandse en Chinese transportinfrastructuur en stimuleren economische groei en sociaal welzijn. Om de samenwerking op het gebied van transportinfrastructuur tussen Nederland en China te verbeteren, heeft dit project als doel om een Chinees-Europese workshop over functionele asfaltdeklagen te organiseren om een platform te creëren voor wetenschappelijke / technische uitwisseling, samenwerking tussen publieke en private sectoren die werken op het gebied van functionele asfaltdeklagen. Er wordt gedacht dat de succesvolle uitvoering van dit project de samenwerking en diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en China bevordert en de zichtbaarheid van de Nederlandse wetenschap vergroot.

New Directions in Child Protection Policy, Practice and Research in Indonesia and the Netherlands
Hoofdaanvrager: Dr. M. López López (RUG)

Kindermishandeling en verwaarlozing is een groot probleem wat iemands gezondheid en kwaliteit van leven sterk kan beïnvloeden, resulterend in grote kosten voor onze samenlevingen. Dit voorstel heeft als doel om de lange-termijnsamenwerking tussen Nederland en Indonesië te versterken, door aansporing van dialogen tussen beleidsmedewerkers, de burgermaatschappij en het academische werkveld gerelateerd aan de kinderbescherming sector in beide landen. Deze integratie van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs als een academische diplomatische onderneming bestaat uit een 2-daagse symposium in Indonesië, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Padjadjaran Universiteit.

Bruggenbouwers: Russische neerlandistiek en Nederlandse russistiek in historisch perspectief
Hoofdaanvrager: Dr. E. (Eric) Metz (UvA)

Tijdens twee congressen willen we een aantal casussen van 1300 tot heden presenteren die afkomstig zijn uit de niet-geïnstitutionaliseerde en geïnstitutionaliseerde neerlandistek in Rusland en russistiek in Nederland. De nadruk ligt daarbij op de twintigste eeuw, toen zowel de Russische neerlandistiek als de Nederlandse russistiek/slavistiek werden opgericht. Behalve institutionele geschiedenis en de studie van het oeuvre van bekende neerlandici en slavisten, besteden we aandacht aan lexicografie en aan literair vertalen. Beide colloquia omvatten ook lezingen voor een breder publiek. Het project moet resulteren in een inventarisatie van kennis en expertise en het is de opmaat tot een grotere bilaterale onderzoeksaanvraag.

“Astronomy for development" events at the United Nations General Assembly
Hoofdaanvrager: Prof. dr. G. K. Miley (LEI)

Vanwege de prominente positie van Nederland in sterrenkunde en het benutten ervan om de SDG's te bevorderen, zijn we uitgenodigd om een programma voor 'Astronomy for Development' te organiseren op een prestigieuze conferentie rond de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Onze activiteiten zullen de bijdrage van sterrenkunde aan de vooruitgang van SDG4 (onderwijs), SDG9 (infrastructuur), SDG13 (klimaatactie), SDG16 (vrede), SDG5 (gendergelijkheid) en SDG10 (ongelijkheden) betreffen. Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pandor zal een belangrijke rol spelen. Ze is ere-hoogleraar 'Astronomy for Development' bij Universiteit Leiden. Dit initiatief zal bijdragen aan de drie belangrijkste dimensies van “science diplomacy.

Nieuwe Inzichten: De Russisch-Nederlandse contacten in de architectuur en stedenbouw
Hoofdaanvrager: Dr. ir. I.V. Nevzgodin (TUD)

Ivan de Verschrikkelijke, de eerste tsaar aller Russen, heeft indertijd met zijn uitnodiging aan Nederlandse steenhouwers om naar Moskou te komen een begin gemaakt met Russisch-Nederlandse bouwkundige betrekkingen. Vanaf de 16de eeuw bloeiden de contacten tussen beide landen op met als aandachtsgebieden het landschap en de industriële, de militaire en de burgelijke architectuur. Voorts de stedenbouw, de cartografie en de ingenieurskunde. Deze betrekkingen blijken duurzaam en veerkrachtig.
De doelen van een te effectueren seminar/workshop zijn: het lopende multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoek in beide landen te evalueren en (waar van belang) nieuwe thema’s te formuleren voor toekomstige samenwerking. Daarmee zal tevens het publieke draagvlak voor het gezamenlijke erfgoed worden vergroot. Dit fascinerende deel van de Russisch-Nederlandse geschiedenis zal een stevig fundament voor toekomstige bilaterale betrekkingen gaan vormen.

Brazil-Netherlands symposium on water technology solutions for arid regions
Hoofdaanvrager: Dr. ir. P.R. van Oel (WUR)

Al eeuwenlang werken overheden in Noordoost Brazilië aan beleid voor het omgaan met en het bestrijden van de gevolgen van droogte. Traditionele interventies zijn dammen, kanalen, pijpleidingen, putten, reservoirs en ontziltingsinstallaties. Deze deels succesvolle interventies zijn echter ontoereikend voor een groot deel van de plattelandsbevolking. Bruikbare en mogelijk breed inzetbare alternatieven voor effectief en proactief droogtebeheer zijn innovaties zoals Air-to-Water Technology en Compact Water Treatment. Voor de bevordering van de ontwikkeling en implementatie van deze oplossingen stellen wij daarom voor de meest relevante publieke en private partijen uit zowel Nederland als Brazilië samen te brengen in een matchmaking evenement.

A workshop on mammography screening to improve the early detection of breast cancer in Indonesia
Hoofdaanvrager: Prof. R.M. Pijnappel (UMCU)

Borstkanker is de meest gediagnosticeerde vorm van kanker en de belangrijkste oorzaak van sterfte aan kanker in vrouwen in Indonesië. Vrouwen hebben slechts beperkt toegang tot borstkankerscreening en borstkanker wordt daardoor vaak pas in een laat stadium ontdekt. Dit resulteert in een hoge borstkankersterfte. Het Dutch Expert Centre for Screening (LRCB) zal in samenwerking met lokale organisaties een workshop over mammografie screening organiseren, als onderdeel van een groter initiatief om de vroege opsporing van borstkanker in Indonesië te verbeteren. De evidence-based workshop zal bijdragen aan capaciteitsopbouw in borstonderzoek met beeldvorming.

Renewable Energy in the Making – Russian and Dutch Perspectives on the Future of Renewable Energy Regulation
Hoofdaanvrager: Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp (RUG)

Deze tweedaagse conferentie heeft tot doel om ideeën en ervaringen uit te wisselen m.b.t. de rol van hernieuwbare energiebronnen in de energietransitie vanuit Nederlands én Russisch perspectief. De conferentie focust daarbij op de regulering van hernieuwbare energiebronnen in de energietransitie. In beide landen speelde aardgas al decennia een belangrijke rol in de energievoorziening, met als gevolg dat de introductie van hernieuwbare energiebronnen traag verloopt. Onderwerpen die in de conferentie aan bod komen, zijn subsidiemechanismen voor hernieuwbare energie, het vergroenen van de gassector, lokale energiesystemen en -gemeenschappen en de rol van regulering daarbij, en de regulering van warmtelevering en warmtenetten.

On News and Fake News: What Did the Dutch Really Think About Russia in the Early Seventeenth Century?
Hoofdaanvrager: Prof. dr. J. Schaeken (LEI)

Vierhonderd jaar geleden werd het Nederlandse publiek voor het eerst in de geschiedenis uitgebreid geïnformeerd door een landgenoot over de stand van zaken in Rusland: de gewoonten en gebruiken van de Russen en hun geschiedenis. Zogenaamd informatie uit de eerste hand. Dat blijkt op het eerste gezicht niet helemaal waar te zijn. Wat is feit en wat is fictie? Nederlandse en Russische wetenschappers gaan gezamenlijk op zoek naar het antwoord op deze kernvraag: news of fake news? Is er eigenlijk wel iets veranderd wat betreft betrouwbare informatievoorziening tussen beide landen in al die afgelopen eeuwen?

Multilingualism: an impetus for education and the economy
Hoofdaanvrager: Prof. dr. N.O. Schiller (LEI)

Er is al veel onderzoek gedaan naar meertaligheid en de vele voordelen ervan: talen verenigen mensen en versterken het intercultureel begrip. Ze spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de inzetbaarheid en mobiliteit, en zijn daarmee ook van politiek en economisch belang.
Een meertalige realiteit is echter nog toekomstmelodie en de kloof tussen theorie en praktijk groot. De voorgestelde driedaagse conferentie zal wetenschappers, beleidsmakers en leraren uit Nederland, India en elders samenbrengen om de nieuwste inzichten uit onderzoek de delen, te vertalen naar implementatie in het taal- en onderwijsbeleid en om toekomstige samenwerking op te zetten.

Strengthening the Science-Policy Interface between the Netherlands and Russia in Sustainable Agriculture and Smart Urban-Rural Innovations (Acronym: RUSARUR)
Hoofdaanvrager: Dr. V. Simeonova-Van der Grift (WUR)

Dit RUSARUR-project verstrekt de wetenschap-beleidsinterface tussen Nederland en Rusland op het terrein van duurzame landbouwinnovaties in de rurale en peri-urbane gebieden. Het project stimuleert de uitwisseling van wetenschappelijke expertise in de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen en het vergroten van het regionale innovatiepotentieel. Het project bevordert de ontwikkeling van nieuwe kennis in interdisciplinaire onderzoeksstrategieën en sector overschrijdend beleid, nodig om belangrijke uitdagingen te adresseren in voedselproductie en -consumptie, waardeketens, gelijke toegang tot veilig en gezond voedsel en ecologische duurzaamheid. RUSARUR is een samenwerking tussen vooraanstaande Nederlandse en Russische academische instellingen die een brede betrokkenheid van belanghebbenden bij onderzoeksinitiatieven zal stimuleren.

From Knowledge to Effective Policies: the role of the law in realizing access to and protection against water
Hoofdaanvrager: Dr A. Tollenaar (RUG)

Toegang tot water geldt als een van de sustainable development goals. Er is vaak al veel kennis beschikbaar over de oorzaken en gevolgen van watervervuiling in specifieke rivieren en risico’s op overstroming, maar wat ontbreekt is de schakel naar effectief beleid. Omdat toegang tot water ook wordt gezien als mensenrecht is dat ook een vraag naar het functioneren van het recht. Hoe wordt toegang tot water gereguleerd? Hoe de bescherming tegen overstromingen? Wordt daarin voldoende rekening gehouden met de bekende oorzaken? Kan handhaving van die regels worden afgedwongen, oftewel: op welke wijze kunnen burgers een recht op schoon water realiseren? En welke rol spelen non-gouvernementele organisaties daarbij?

Diplomacy and Religion. Meeting Each Other in the Post-Soviet Russian Case
Hoofdaanvrager: Prof. dr. E.V. Tolstoj (VU)

Religie heeft in post-Sovjet Rusland een brede en complexe heropleving doorgemaakt na
decennia van atheïstische ideologie. In toenemende mate is religie present in de maatschappij, maar ook in Russische nationale en internationale politiek. Deze (geo)politieke rol van religie vormt een uitdaging voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet minder voor diplomatie, waar dringend behoefte is aan expertise op het gebied van religie. Gezien de belangrijke en gevoelige diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Rusland initiëren wij een dialoog tussen wetenschappers en diplomaten om Nederlands-Russisch onderzoek en diplomatiek contact te versterken.

Re-Feeding Istanbul Event, Towards a more self-reliant Metropolitan Area on the topic of agri-food
Hoofdaanvrager: Dr. E.J. Veen (WUR)

Eén van de meest prangende vragen van dit tijdperk is hoe een metropool op een gezonde en duurzame wijze te voeden. Ook voor Istanbul is dit een essentiële vraag. De metropool is op zoek naar nieuwe manieren die het potentieel van grootstedelijke voedselproductie integreert met ecologie-, energie-, afval-, water-, management, leefbaarheids- en verstedelijkingsvraagstukken. Het ‘Re-Feeding Istanbul Event’ brengt Nederlandse en Turkse experts en onderzoekers op het gebied van duurzame stedelijke voedselproductie en consumptie samen, om expertise uit te wisselen en samen na te denken over nieuwe oplossingsrichtingen op micro-, meso- en macroniveau voor de metropool Istanbul.

Viruses at the Human-Animal interface: Building Bridges and Crossing Boundaries
Hoofdaanvrager: Dr. C.A.D.M. van de Vijver (WUR)

We leven in een snel veranderende wereld. De toenemende druk van virussen, de snellere verspreiding, en meer frequente ‘spillover’ tussen diersoorten is hier een gevolg van. Om de gevolgen voor gezondheid en economie te beperken is internationale en interdisciplinaire samenwerking van groot belang. Het doel van dit project is om de belangrijkste hiaten in onze kennis te identificeren en nieuwe gezamenlijke onderzoekslijnen op te zetten om beter voorbereid te zijn op uitbraken. We stellen een gezamenlijke workshop en seminar voor tussen lokale en Chinese partners om dit te bewerkstelligen.