Migration, Development and Conflict
Programma

Migration, Development and Conflict

Het programma Migration, Development and Conflict onderzocht de positieve en negatieve aspecten van migratie.

Please find more information on the programme and its projects in English.

De onderzoeksprojecten in het programma Migration, Development and Conflict beoogden nieuwe inzichten op te leveren in de gevolgen van transnationalisme en daarmee bij te dragen aan het debat over migratie. De projecten waren vooral gericht op Zuid-Afrika, India en Nederland, landen die al lang samenwerken op het gebied van de sociale wetenschappen. Dat maakte het mogelijk deze landen met elkaar te vergelijken. Zulk vergelijkend onderzoek was een vernieuwende manier om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van migratie over grote afstand. Daarnaast was ook onderzoek in andere landen mogelijk.

Drie onderzoeksthema's

Migratie en ontwikkeling

Migranten maken geld over naar het land van herkomst. Ook introduceren ze daar sociale en politieke ideeën die ze hebben opgedaan in het land waar ze wonen. Ze raken ingeburgerd, maar keren mogelijk na verloop van tijd weer terug naar hun land van herkomst. Welke positieve en negatieve effecten hebben deze verschijnselen op de ontwikkeling van het land van herkomst?

Burgerschap en 'erbij horen'

Vreemdelingenhaat en het verschil in status tussen migranten en autochtonen zijn belangrijke discussieonderwerpen in de politiek en de samenleving. Hoe beïnvloedt de opname of uitsluiting van migranten henzelf en de samenleving? Hoe verhoudt de nadruk op de eigen nationaliteit zich tot de toenemende etnische, religieuze en taalkundige diversiteit?

Conflict en geweld

Migratie kan leiden tot spanningen, conflicten en zelfs gewelddadige uitbarstingen. Hoe is dat te voorkomen? Hoe kunnen zulke conflicten worden opgelost? Wat als ze niet worden opgelost? Ideeën over conflictoplossing vinden ook hun weg naar het land van herkomst en naar migranten in andere landen. Welke praktijken en initiatieven verergeren spanningen en conflicten, en welke kunnen ze juist verminderen?

Looptijd tot 2015

Migration, Development and Conflict is gestart in 2011 en liep tot 2015.

Er was in totaal 550.000 euro beschikbaar voor het programma. Migration, Development and Conflict was een gezamenlijk programma van NWO Maatschappij-en Gedragswetenschappen en WOTRO Science for Global Development. WOTRO coördineerde het programma.