Women in Science Excel (WISE)

Overzicht van strategie en onderzoeksthema's van de NWO-onderzoeksinstituten die in 2019 deelnemen aan WISE

Overige NWO-instituten die niet deelnemen aan de ronde van 2019


AMOLF

AMOLF is not participating in round 2019

AMOLF neemt niet deel aan de ronde van 2019

AMOLF verricht toonaangevend onderzoek naar de fundamentele fysica en ontwerpprincipes van natuurlijke en door de mens gemaakte complexe materie. Het onderzoek van AMOLF levert fundamentele inzichten op over onderwerpen zoals de interactie tussen licht en materie op nanoschaal, de programmeerbare eigenschappen van mechanische metamaterialen en de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de werking van cellen. Deze inzichten gebruikt AMOLF om nieuwe functionele materialen te maken en oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame energie, groene ICT en gezondheidszorg.

Het onderzoeksprogramma van AMOLF bestaat uit vier onderling verband houdende onderzoeksthema's: Nanophotonics, het onderzoek naar en de beheersing van licht op nanoschaal; Nanophotovoltaics, de uitvinding van revolutionaire nieuwe concepten voor geavanceerd licht- en dragerbeheer in nanogestructureerde fotovoltaïsche materialen; Designer Matter, het onderzoek naar nieuwe materialen met speciale eigenschappen die voortvloeien uit hun opbouw; en Living Matter, de biofysica van levende systemen op cellulaire en multicellulaire schaal. Het onderzoeksprogramma van AMOLF brengt fysica, chemie, biologie, materiaalwetenschappen en techniek bij elkaar en is met name gericht op de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde wetenschappelijke instrumenten en kwantitatieve modellering. AMOLF is een van de nationale onderzoeksinstituten van NWO. Er werken ongeveer 130 onderzoekers en 75 medewerkers voor technische en administratieve ondersteuning. AMOLF is te vinden op het Science Park in Amsterdam, in de buurt van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Voor beginnende tenure-trackonderzoekers wordt een ruim opstartpakket beschikbaar gesteld, bestaande uit één of twee promovendi-aanstellingen en een startbudget. Met dit startbudget kan de tenure-trackonderzoeker van WISE een onafhankelijke groep en haar eigen laboratorium opzetten. We raden kandidaten aan contact op te nemen met het instituut voor meer informatie over de beschikbare infrastructuur voor nanofabricage, moleculaire en cellulaire biofysica, ultrasnelle spectroscopie en over ondersteunende faciliteiten o.a. op het gebied van software, elektronica en werktuigbouwkunde.


ARCNL | ASTRON | CWI | DIFFER |Nikhef | NIOZ | NSCR | SRON 

ARCNL

Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) is een publiek-private samenwerking tussen NWO, de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de halfgeleidermachinefabrikant ASML. ARCNL is gevestigd op het Science Park Amsterdam en bevindt in de laatste fase van de uitbreiding naar ongeveer honderd wetenschappers en ondersteunend personeel.

Het ARCNL voert fundamenteel onderzoek uit, gericht op de fysica en chemie die van belang zijn in huidige en toekomstige sleuteltechnologie binnen de nanolithografie, met de halfgeleiderindustrie als voornaamste toepassingsgebied. Het onderzoeksprogramma van het ARCNL is gewijd aan fundamenteel onderzoek op allerlei terreinen, zoals het genereren van intens laserlicht, de wisselwerking van ultrakorte lichtpulsen en materie, extreem niet-lineaire optische verschijnselen, geavanceerde vloeistofdynamica, plasmadynamica, de fysica van oppervlakken, interfaces en ultradunne films (tot een dikte van één atoom), wrijving en slijtage, fotochemie en microscopie zonder lenzen. Deze onderzoeksterreinen worden in het ARCNL op een samenhangende manier bij elkaar gebracht, elk op het hoogste wetenschappelijke niveau, en samen met een duidelijk focus op mogelijke toepassingen.


AMOLF | ASTRON | CWI | DIFFER |Nikhef | NIOZ | NSCR | SRON 

ASTRON

ASTRON neemt niet deel aan de ronde van 2019

De belangrijkste missie van ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy is ontdekkingen doen op het gebied van de radioastronomie. Het instituut ontwikkelt nieuwe en innovatieve technologieën, gebruikt radioastronomische faciliteiten van topkwaliteit en verricht fundamenteel astronomisch onderzoek. De ingenieurs en astronomen bij ASTRON hebben een uitstekende internationale reputatie wat betreft de ontwikkeling van nieuwe technologie en fundamenteel astronomisch onderzoek in ons eigen sterrenstelsel en daarbuiten.

De astronomiegroep van ASTRON vormt een wetenschappelijk rijke omgeving met nauwe banden met de technische ontwikkeling op het gebied van de radioastronomie, zowel binnen het instituut als internationaal. De astronomiegroep werkt op de frontlinie van het astronomische onderzoek, van dichtstbijzijnde tot het verste deel van het heelal.

Bij de R&D-afdeling van ASTRON werken technische wetenschappers op het gebied van RF-systemen, digitale signaalverwerking, high performance computing en fotonica. Het technische onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met universiteiten en private partners. ASTRON gebruikt de LOFAR-telescoop en de WSRT met het nieuwe focal-plane array-systeem (Apertif).


AMOLF | ARCNL | CWI | DIFFER | Nikhef | NIOZ | NSCR | SRON 

CWI

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland. Onze missie is grensverleggend onderzoek verrichten op het gebied van wiskunde en informatica, nieuwe kennis op deze gebieden genereren en deze kennis overbrengen naar de maatschappij in het algemeen en de industrie in het bijzonder. Om dit te bereiken, werkt het instituut op uitgebreide schaal samen met vele academische en industriële partners. De focus ligt daarbij op zes thema's: Computation, Data, Software, Networks, Quantum en Artificial Intelligence. We beginnen momenteel met een nieuw pilotthema over Privacy & Security. Bij het nieuwe thema Artificial Intelligence en het pilotthema Privacy and Security wordt prioriteit gegeven aan nieuwe wetenschappelijke aanstellingen.

CWI speelt een internationale rol bij de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten en ideeën op het gebied van wiskunde en informatica. Het instituut biedt ruimte voor riskant en potentieel winstgevend pioniersonderzoek dat de potentie heeft om op langere termijn een fundamenteel verschil te maken in de wetenschap, maatschappij en industrie, zoals quantum computing en nieuwe vormen van cryptologie.

Het instituut is een talentenpool voor jonge talenten en senioronderzoekers die geïnspireerd worden door maatschappelijke en industriële uitdagingen. Het CWI draagt zijn kennis over via samenwerking met nationale en internationale partners (zoals het Europees Onderzoeksconsortium voor Informatica en Wiskunde, ERCIM), via open toegang tot wetenschappelijke publicaties en andere vormen van openbaarmaking en via de ontwikkeling van innovatieve softwaretools en internationale technische normen.


AMOLF | ARCNL | ASTRON | DIFFER | Nikhef | NIOZ | NSCR | SRON 

DIFFER

DIFFER neemt niet deel aan de ronde van 2019

Het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) verricht in nauwe samenwerking met de academische wereld en het bedrijfsleven toonaangevend fundamenteel onderzoek op het gebied van fusie-energie en zonnebrandstoffen. We willen fundamentele inzichten met succes overdragen aan de maatschappij als geheel. Daarom bouwen we actief aan een energiewetenschappelijke maatschappij door multidisciplinaire netwerken op te zetten.


AMOLF | ARCNL | ASTRON | CWI|Nikhef | NIOZ | NSCR | SRON 

Nikhef

De misse van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica in Nederland (Nikhef) is onderzoek doen naar de interacties en structuur van de elementaire deeltjes en de krachten die er zijn op de kleinste schalen en met de hoogst haalbare energieën. Hiervoor worden twee elkaar aanvullende methoden gebruikt:

  • deeltjesversnellerfysica: voor onderzoek naar de interacties bij botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, met name op CERN
  • astrodeeltjesfysica: voor onderzoek naar de interacties tussen de aarde en deeltjes en straling afkomstig uit het heelal.

Het Nikhef coördineert de Nederlandse experimentele activiteiten op deze gebieden. Het onderzoek bij het Nikhef is gebaseerd op de ontwikkeling van innovatieve technologieën. De kennis- en technologietransfer naar derden, zoals de industrie, de burgermaatschappij en het algemeen publiek, maakt integraal onderdeel uit van de missie van het Nikhef.

De missie van Nikhef wordt vertaald in daadwerkelijke deelname aan experimenten bij de deeltjesversneller Large Hadron Collider op CERN, namelijk ATLAS, LHCb en ALICE. Activiteiten op het gebied van astropartikelfysica bij het Nikhef zijn het KM3NeT-neutrinotelescoopproject in de Middellandse Zee, het Pierre Auger Observatorium voor kosmische straling in Argentinië, detectie van zwaartekrachtgolven met de Virgo interferometer in Italië, en de rechtstreekse zoektocht naar donkere materie met de XENON-detector in het Gran Sasso-laboratorium in Italië. In onze eigen laboratoria vindt detectoronderzoek, -ontwikkeling, -ontwerp en -bouw plaats. Het Nikhef beschikt over een Tier-1-gridfaciliteit voor analyse van wetenschappelijke gegevens. De theoretische groep bij het Nikhef heeft een eigen onderzoeksprogramma en onderhoudt nauwe contacten met de experimentele groepen.


AMOLF | ARCNL | ASTRON | CWI | DIFFER | NIOZ | NSCR | SRON 

NIOZ

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) is het nationale oceanografische instituut. Bij onze onderzoeksfaciliteiten verrichten zo'n 300 mensen van 27 nationaliteiten uitmuntend academisch, multidisciplinair, procesgericht, fundamenteel zeeonderzoek, op zee, experimenteel en met modellering. Samen willen we onze kennis van open oceanen, kustzeeën en deltagebieden verbeteren voor een beter begrip van onze planeet en een duurzaam beheer van zeeën en oceanen. Ons hoofdkwartier op Texel is de thuisbasis van drie onderzoeksafdelingen: Marine Microbiology & Biogeochemistry (MMB), Ocean Systems (OCS) en Coastal Systems (COS). Onze onderzoeksafdeling Estuarine & Delta Systems (EDS) is gevestigd in Yerseke (Zeeland). Het Koninklijk NIOZ fungeert ook als nationale bemiddelaar voor zeeonderzoek, ondersteunt multidisciplinaire mariene onderzoeks- en onderwijsprogramma's, is partner van (inter)nationale mariene beleidsmakers en is lid van het European Marine Board en POGO.

 

In ‘Mission Blue Planet, 2014-2020’, het wetenschappelijke plan van NIOZ, worden twee belangrijke onderzoeksthema's gedefinieerd: Het veranderende oceaansysteem, verleden, heden en toekomst en Aanpassingsvermogen van mariene ecosystemen in een veranderende wereld. Bij ons onderzoek naar veranderingen in oceanen en zeeën zijn er vier belangrijke onderzoeksprioriteiten: de dynamiek van de oceanen in het verleden, de oceaancirculatie en de variabiliteit op zeeniveau, het verkennen van veranderende mariene biogeochemische cycli en het beoordelen van de impact van menselijke activiteiten op oceaansystemen. Ook bij ons onderzoek naar het aanpassingsvermogen van mariene ecosystemen in tijden van verandering zijn er vier wetenschappelijke prioriteiten: veranderende habitats, veranderende voedselwebben en onderlinge verbanden in zee, het verkennen van diepzeemicrobiologie en evoluerende ecosystemen op de zeebodem. Bij het NIOZ is uitsluitend plaats voor kandidaten die gespecialiseerd zijn in mariene microbiologie, mariene biogeochemie, diepzee-fysische oceanografie, paleoceanografie en/of zeewaterkoolstofchemie.


AMOLF | ARCNL | ASTRON | CWI | DIFFER | Nikhef | NSCR | SRON 

NSCR

NSCR neemt niet deel aan de ronde van 2019

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) bestudeert criminaliteit en rechtshandhaving en maakt daarbij gebruik van een interdisciplinaire aanpak. Bij ons onderzoek staan drie vragen centraal:

  • Wie vertoont crimineel gedrag en waarom?
  • Waar en wanneer vertonen ze crimineel gedrag en waarom?
  • Hoe wordt (het meest effectief) gereageerd op deze misdrijven?

Bij het NSCR-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een levensloopbenadering bij het onderzoek naar criminele loopbanen. Daarbij ligt de nadruk op de impact van belangrijke levensveranderingen en intergenerationele invloeden. We bestuderen de locatiekeuze van daders en de locatie- en tijdsgebonden processen die ten grondslag liggen aan criminaliteit, waaronder de rol van slachtoffers, daders en omstanders bij criminele gebeurtenissen. Ons onderzoek is gericht op allerlei vormen van criminaliteit: van geweldsmisdrijven tot inbraken, van cybercriminaliteit tot illegale jacht en dierensmokkel, van stalking tot terrorisme. Ook voeren wij empirisch juridische onderzoek uit met speciale aandacht voor strafmaatregelen, variërend van gevangenisstraffen tot voorwaardelijke straffen.

In aanvulling op ons grootschalige onderzoek aan de hand van gegevens uit het strafregister gebruiken we innovatieve methoden om gegevens te verzamelen en te analyseren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om inspectieapps voor de smartphone met gps-tracking. Ook doen we onderzoek naar het ontstaan en verloop van criminaliteit, met beelden van beveiligingscamera's, misdaadscenario's in VR-omgevingen en het gebruik van kunstmatige intelligentie voor crowd control.

De onderzoekers van het NSCR zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden zoals rechten, sociologie, wiskunde, econometrie, antropologie en psychologie. Ons interdisciplinaire onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onderzoekers uit binnen- en buitenland.


AMOLF | ARCNL | ASTRON | CWI | DIFFER | Nikhef | NIOZ | SRON 

SRON

Het Nederlands Instituut voor Ruimtevaartonderzoek is het Nederlandse expertise-instituut voor onderzoek vanuit de ruimte. De missie van SRON is het realiseren van doorbraken in het internationale ruimteonderzoek. Het instituut ontwikkelt grensverleggende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten en gebruikt deze voor fundamenteel astrofysisch, aardwetenschappelijk en exoplanetair onderzoek. Het onderzoeksprogramma van SRON is gericht op de evolutie en geschiedenis van het heelal, het klimaat en de luchtkwaliteit op aarde en de atmosfeer van planeten in de buurt van andere sterren dan de zon. SRON heeft daarom vier programmalijnen: Astrophysics, Earth, Exoplanets en Technology. Deze vier programmalijnen worden ondersteund door twee expertisegroepen: Instrument Science en Engineering.

Wij nodigen kandidaten uit voor ons aardwetenschappelijk programma. Het Earth-programma van SRON beantwoordt belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Hoe gaat het klimaat op aarde er in de toekomst uitzien? Door welke atmosferische processen ontstaan veranderingen in klimaat en luchtkwaliteit? En welke rol speelt menselijke activiteit? Er wordt met name gekeken naar de invloed van spoorgassen in de koolstofcyclus en de gedetailleerde eigenschappen van aerosolen op het klimaat en de luchtkwaliteit. De komende jaren ligt de nadruk op de analyse van wetenschappelijke gegevens over Tropomi in het kader van de Europese Sentinel-5-precursormissie waarvoor SRON het co-PI-instituut is, en op de voorbereiding – als PI-instituut – op de lancering van het nieuwe aerosolinstrument SPEXone in het kader van de NASA PACE-missie. Daarnaast bereiden we ons voor op de komende Europese Sentinel-5 en het uitdagende initiatief van de Europese Commissie voor het eerste monitoringsysteem van door menselijke activiteit gevormde CO2. De kracht van SRON ligt in de combinatie van instrumentontwikkeling, kalibratie, radiative-transfermodelling en retrievals en – in een strategische samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam – atmosferische modellering. SRON gaat ook de banden met de Technische Universiteit Delft aanhalen op het gebied van aardklimaat- en luchtkwaliteitsonderzoek. Om maximaal te profiteren van deze opwindende nieuwe waarnemingen op verschillende schaal (mondiaal tot lokaal) en een ongekend hoge ruimtelijke resolutie, willen we de groep uitbreiden met aanvullende expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van het modelleren van het landoppervlak en de chemische samenstelling van de atmosfeer, het effect van aerosolen op het klimaat, exploitatie van gecombineerde (multi-species, multi-parameter) datasets door middel van atmosferische data-assimilatie, enzovoort. Het is de bedoeling dat de kandidaat de banden tussen SRON en de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam verder gaat aanhalen.


AMOLF | ARCNL | ASTRON | CWI | DIFFER | Nikhef | NIOZ | NSCR 

Genderdiversiteit

NWO zet zich in voor een betere genderbalans, zowel in de wetenschap als in de eigen organisatie.

Contact

Mw. drs. H.R. (Helga) Varwijk Mw. drs. H.R. (Helga) Varwijk +31 (0)70 344 05 29 h.varwijk@nwo.nl

Contact

Mw. P. Savenije (voor mediavragen) Mw. P. Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83 89 37 13 p.savenije@nwo.nl