Toekenningen Vidi 2015

Bekijk de lijst met 87 gehonoreerde Vidi-onderzoekers in 2015, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Een Vidi-beurs is maximaal 800.000 euro. Hiermee kunnen onderzoekers een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.


Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 572
Verdeling m/v bij aanvragen: 375 man, 197 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 87 (15%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 60 man, 27 vrouw
Honoreringspercentage mannen: 16%
Honoreringspercentage vrouwen: 14%

Tabel aanvragen en honoreringen Vidi 2015 per domein naar gender


Gesorteerd op alfabet

A

Economisch gedrag op TV
Dr. M.J. (Martijn) van den Assem (m), VU - Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Hoe nemen mensen beslissingen als er veel geld op het spel staat? Ik zal spelshows gebruiken om economisch gedrag te analyseren. Door de grote geldprijzen en de herhaling van afgebakende keuzeproblemen zijn sommige spelshows unieke gedragsexperimenten die antwoorden verschaffen in het debat over de externe validiteit van conventionele experimenten.

B

Lignin waste to valuable chemicals
Dr K. (Katalin) Barta (f), RUG – Stratingh Institute for Chemistry
Lignin is the largest renewable source of aromatics on the planet. Still, its chemical conversion is a real challenge. This research will find ways to break down the robust structure of lignin and convert this aromatic biopolymer into valuable chemicals.

Hoogvenen: waardevolle kennisbronnen onder druk
Dr. R. (Roy) van Beek (m)
Hoogvenen bevatten zeldzaam gedetailleerde gegevens over het vroegere landschap en menselijke activiteiten. Deze kennis is nog nauwelijks benut, terwijl deze gebieden onder grote druk staan van landbouw, ontwatering en klimaatverandering. De onderzoekers verzamelen wetenschappelijke gegevens van hoge kwaliteit en gebruiken deze om een toekomstvisie te ontwikkelen voor duurzaam, verantwoord beheer.

Spacetime Symphony for Two Neutron Stars
Dr. (Sebastiano) Bernuzzi (m), Italy, Nikhef
Neutron stars collisions are among the Universe's most energetic phenomena. Such events are uniquely identified by the tiny gravitational-waves emitted at acoustic frequencies. To enable future observations, researchers will calculate the gravitational-wave symphony by solving Einstein's spacetime equations using supercomputers.

Hoe vol is een cel?
Dr. A.J. (Arnold) Boersma (m), RUG – GBB
We weten niet hoe vol de cel is, terwijl deze parameter effect heeft op verscheidene processen en de basis kan vormen voor ziektes. De onderzoekers gaan deze moleculaire drukte in de cel in kaart brengen.

Wat je leest is wat je hoort
Dr. M.L. (Milene) Bonte (v), UM - Cognitieve Neurowetenschappen
Leren lezen is een cruciale mijlpaal in de ontwikkeling van een kind en leidt tot veranderingen in de hersenen. De onderzoekers maken hersenscans op verschillende momenten tijdens de leesontwikkeling. Hierdoor leren we beter begrijpen hoe lezen hersenfuncties verandert en waarom dit een struikelblok vormt voor kinderen met dyslexie.

‘Junk’ RNA en veroudering van het hart
Dr. R.A. Boon (m), VUMC Physiology
Ouderdom is de grootste risico factor voor hart- en vaatziekten. De onderzoeker gaat bestuderen hoe zogeheten niet-koderend RNA (ookwel ‘Junk’ RNA genoemd) bijdraagt aan veroudering van het hart. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe aanknopingspunten te vinden om veroudering van het hart tegen te gaan.

C

Oorzaken en gevolgen van vertrouwen in de deeleconomie
Dr. R. (Rense) Corten (m), UU - Sociologie
Onder welke voorwaarden is vertrouwen tussen vreemden mogelijk in interacties in de deeleconomie, en in hoeverre leidt de deeleconomie tot meer sociale cohesie? Dit project onderzoekt deze vragen met een combinatie van methoden: laboratoriumexperimenten, online experimenten, digitale gebruikersdata en vragenlijstdata.

Te vrijgevige bloedplaatjes de mond snoeren
Dr. J.M.E.M. Cosemans (v), UM, Moleculaire biologie
Een eerste hart- en herseninfarct leidt tot een verhoogde kans op een tweede infarct. Onderzoekers hebben aangetoond dat langdurige vrijzetting van bloedplaatjeseiwitten hier, ondanks huidige medicatie, aan ten grondslag kan liggen. Doel van dit onderzoek is om deze vrijzetting effectief te remmen om zo nieuwe aangrijpingspunten voor medicatie te vinden.

D

New Diophantine directions
Dr. S.R. (Sander) Dahmen (m), VU
Diophantische vergelijkingen zijn vergelijkingen waarin de coëfficiënten en onbekenden gehele getallen moeten zijn. Momenteel spelen ze een centrale rol in de moderne getaltheorie en algebraïsche meetkunde. De onderzoekers ontwerpen nieuwe methoden waarmee een groot aantal belangrijke Diophantische vergelijkingen eindelijk opgelost kan worden.

Meerdere naalden in meerdere hooibergen
Dr. K. (Katrijn) Van Deun (v), UvT - Methoden en Technieken
Meten is weten en dus meten we zoveel mogelijk: stemgedrag, inkomen, opleiding, leeftijd, BMI, opinies, overgewicht ja/nee, ons genoom, ... Bestaande statistische methoden zijn ontoereikend voor de geïntegreerde analyse van dergelijke data. Daarom ontwikkelen we nieuwe methoden die inzicht geven in bijvoorbeeld het samenspel tussen genetische en omgevingsfactoren bij overgewicht.

Higgs van Z tot A
Dr. T.A. (Tristan) du Pree (m), Nikhef
In 2012 werd het Higgs-boson ontdekt, aan de LHC versneller van CERN. In dit onderzoek zullen fysici Higgs-bosonen gebruiken om met precisie-metingen de eigenschappen te bestuderen, om andere scalar-deeltjes te zoeken, en om een licht proberen te werpen op donkere materie – een nieuwe stap in de deeltjesfysica.

F

Hoe koolplanten insecteneieren doden
Dr. N.E. (Nina) Fatouros (v), Wageningen UR
Vlinderrupsen kunnen grote schade aan voedselgewassen veroorzaken. Sommige wilde planten kunnen dergelijke schade echter op een bijzondere manier voorkomen: ze doden de vlindereieren. In mijn VIDI-project ga ik uitzoeken hoe deze succesvolle plantenafweer werkt. De opgedane kennis kan gebruikt worden om gewassen duurzaam te beschermen tegen plaaginsecten.

G

NanoBricks: Building monocrystalline optoelectronics from welded nanocubes
Dr. E.C. (Erik) Garnett, FOM-institute for Atomic and Molecular Physics (AMOLF)
Om een hoog rendement te bereiken moeten zonnecellen bestaan uit bijna perfecte kristallen in een specifieke vorm. Nu kerft men meestal de zonnecel uit een groot kristal, wat inefficiënt is. Het NanoBricks programma maakt juist perfecte kristallen in de juiste vorm door kleine nanokubussen als bakstenen te plaatsen en verbinden.

From active matter to artificial cells: a mechanical insight into the fabric of life
Dr L. (Luca) Giomi (m), Leiden University – Physics
De onderzoekers zullen theoretisch onderzoek doen naar kunstmatige cellen om te begrijpen hoe mechanische functionaliteit naar voren komt in levende organismen. 

Het belang van persoonlijkheid voor schoolprestaties
Dr. B.H.H. (Bart) Golsteyn (m), UM - Algemene Economie
Onderzocht wordt hoe belangrijk persoonlijkheid voor schoolprestaties is en hoe erin kan worden geïnvesteerd. Gaan leerlingen die niet over een gunstige persoonlijkheid beschikken door een beloning beter presteren? Gaat dit ten koste van de inzet van persoonlijkheid bij andere taken? Maakt gewenning de beloning geleidelijk minder nodig?

Optomechanische koppeling op een quantum chip
Dr. S. (Simon) Groeblacher (m), Delft University of Technology - Quantum Nanoscience
Hoewel mechanische trillingen (fononen) gebruikt kunnen worden als signalen in quantumtechnologieën, is dit nog steeds niet overtuigend gelukt. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen optomechanische kristallen willen natuurkundigen fononen volledig onder controle krijgen en op een quantum chip koppelen aan optische en microgolf lichtdeeltjes (fotonen).

Optimizing the methodological framework for studies of the effects of medical interventions using routine care data
Dr. R.H.H. Groenwold (m), UMC Epidemiology
Grote digitale databestanden hebben een enorme potentie om belangrijke biomedische vragen te beantwoorden. Binnen dit onderzoek worden de geavanceerde methoden ontwikkeld die daarvoor nodig zijn.

H

Verkreukelde vellen hebben verrassend nuttige eigenschappen
Dr. M. (Mehdi) Habibi (m), UvA – Institute of Physics
Om materialen met uitzonderlijke eigenschappen (‘metamaterialen’) te ontwerpen, wordt bijvoorbeeld een origami-techniek gebruikt, waarbij dunne laagjes slim opgevouwen worden. Maar ook verkreukelde lagen en zelfs proppen hebben verrassende eigenschappen die nuttig zijn voor uiteenlopende toepassingen. Natuurkundigen onderzoeken eerst fundamentele eigenschappen van gekreukte lagen en bouwen er daarna een metamateriaal mee.

Samen werken aan klimaatbestendige steden
Dr. ir. J.J. (Jeroen) van der Heijden (m), Australian National University – Bouwkunde en Bestuurskunde
Steden zijn een drijvende kracht voor klimaatmitigatie. Wereldwijd werken overheden, bedrijfsleven en burgers samen aan innovatieve beleidsarrangementen voor klimaatbestendige steden. Dit onderzoek gaat na in hoeverre welke vormen van bestuurlijke samenwerking het meest kansrijk zijn voor een snelle mitigatie van steden op grote schaal.

Vrouwen van de straat
Dr. D.W.A.G. (Danielle) van den Heuvel (v), UvA – Instituut voor Cultuur en Geschiedenis
Veel historici denken dat tussen 1600 en 1850 vrouwen van de straat verdwenen. Dit project onderzoekt of dit klopt en welke factoren toegang tot de openbare ruimte voor vrouwen bepaalden in twee verschillende steden: Amsterdam en Edo.

Two ends of one world : Bridging microscale cytoarchitectonics and macroscale connectomics in the human brain
Dr. M.P. van den Heuvel (m), UMCU - Psychiatry
Hoe maken de verschillende niveaus van onze hersenen samen één efficiënt brein? Op microscopische schaal verwerken neuronen informatie, maar op macro-scopische schaal vormen hersengebieden samen ook grote communicatie netwerken. We gaan onderzoeken hoe grote hersenprocessen, en veranderingen hierin in ontwikkeling, afhangen van de kleinste onderdelen van ons brein.

Tracing the potter’s wheel in the Bronze Age Aegean
Dr J.R. (Jill) Hilditch (v), UvA – Archeologie
Dit project heeft tot doel om de verspreiding van het pottenbakkerswiel in het Egeïsche gebied in de Bronstijd te onderzoeken door middel van bestudering van de mobiliteit van mensen, objecten en ideeën. Hiermee zal nieuw licht worden geworpen op de manier waarop nieuwe, innovatieve technieken werden aangewend in prehistorische samenlevingen.

Shedding New Light on Star Formation in the Early Universe
Dr. J.A. (Jacqueline) Hodge (v), UL
Een van de meest fundamentele vragen in de sterrenkunde is het begrijpen hoe sterrenstelsels hun sterren vormen. De helft van deze stervorming vindt echter plaats achter wolken van interstellair stof. De onderzoekers zullen twee state-of-the-art telescopen gebruiken om deze verborgen stervorming in het vroege heelal te onthullen.

Vroegmoderne personenvennootschappen herbekeken
Dr. B. (Bram) Van Hofstraeten, (m), UM - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Voor zover de talloze, meer bescheiden, personenvennootschappen uit de vroegmoderne Nederlanden door rechtshistorici werden bestudeerd, gebeurde dit haast exclusief aan de hand van theoretische bronteksten, zoals wetgeving en rechtsleer. Dit project daarentegen gaat op basis van meer representatieve archivalische bronnen, zoals vennootschapscontracten, op zoek naar hun échte juridische aard.

De oorsprong van familiaire hypercholesterolemie
Dr. G.K. Hovingh (m), AMC Vasculaire Geneeskunde
Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een erfelijke aandoening gekenmerkt door een te hoog LDL-cholesterol in het bloed, hetgeen leidt tot hart en vaatziekten. In 5-10% van de FH patiënten is de oorzaak niet bekend. In dit project zullen de multifactoriële oorzaken en gevolgen van dit FH-type in kaart worden gebracht.

MINGLE: Modelling Social Group Dynamics and Interaction Quality in Complex Scenes using Multi-Sensor Analysis of Non-Verbal Behaviour
Dr. H. (Haley) Hung (v), TUD
Eerder onderzoek heeft laten zien dat netwerken een wezenlijke bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling en loopbaan van mensen. Het doel van MINGLE is om nieuwe machine-leermethoden te ontwikkelen die de kwaliteit van sociale interacties automatisch analyseren door non-verbaal gedrag te observeren. Dit onderzoek zal niet alleen leiden tot een beter begrip over hoe mensen communiceren, maar ook tot methoden om deze communicatie te verbeteren.

Preparing MFDEs for the Modelling World
Dr. H.J. (Hermen Jan) Hupkes (m), UL
Klassieke wiskundige modellen behandelen de ruimte en tijd als continu, terwijl het soms nuttiger is om ze als korrelig te beschouwen. De wiskundigen gaan onderzoeken wat dit betekent voor enkele belangrijke patronen die vaak in computerberekeningen en de natuur worden gevonden.

I

Encoding, reconstructing and comparing complex evolutionary scenarios
Dr. ir. L.J.J. (Leo) van Iersel (m), TUD
Verwantschappen tussen verschillende soorten planten, bacteriën en schimmels vormen een ingewikkeld netwerk. Wiskundigen gaan nu uitzoeken hoe we kennis over kleine stukjes van zulke netwerken kunnen combineren tot grotere netwerken.

De Himalaya: een onbekende watertoren
Dr. W.W. (Walter) Immerzeel (m), UU – Geowetenschappen
De “Himalaya” betekent het “huis van de sneeuw” in Sanskriet en het smeltwater is van levensbelang voor miljoenen mensen in Azië. We weten echter weinig van de watercyclus in dit hooggebergte. In Hi-Cycle gaat een team van onderzoekers deze watercyclus ontrafelen met behulp van drones, meetapparatuur en simulatiemodellen.

MagnaData: Massivizing Datacenter Scheduling to Bring All Data Services to All People
Dr. ir. A. (Alexandru) Iosup (m), Delft University of Technology
Datacenters are factories producing (hosting) data services for our Digital Economy. MagnaData will develop groundbreaking resource management and scheduling techniques. These techniques help engineers manage increasingly larger datacenters,and address how social and sophisticated customers use data services. This makes datacenters much more flexible and efficient, and improves customer experience.

K

Eén spier is geen spier
Dr. H.E. (Hermien) Kan, (v), Leids Universitair Medisch Centrum - Radiologie
In veel spierdystrofiën start de spierzwakte in bepaalde spieren en breidt zich daarna uit over vrijwel alle spieren. Ik ga onderzoeken wat de spieren die het langst sterk blijven, zo anders maakt dan spieren die snel zwakte vertonen. Kennis hierover is van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

On the edge: theory and techniques at the frontiers of edge-colouring
Dr. R.J. (Ross) Kang (m), RU
A natural problem in a wireless communication network is to apportion all links among few transmission frequencies so no communication interference occurs. This translates into a mathematical problem called edge-colouring. We study variations and strengthenings, and establish asymptotic, extremal structure using probabilistic methods.

Veranderen van vorm: DNA uitgepakt
Dr. J.H. (Jop) Kind (m), Hubrecht Instituut – Ontwikkelingsbiologie
Twee meter DNA ligt opgevouwen in de kern van elke cel. Het actieve DNA bevindt zich in het midden; het inactieve DNA ligt gedrapeerd tegen de wand van de kern. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe ontstaat deze organisatie en wat verandert er als een cel een andere identiteit aanneemt?

Identiteitscrisis in een falend hart
Dr. G. Krenning (m), UMCG Pathologie en Medische Biologie
Hartfalen wordt veroorzaakt door verlittekening van het hart. Cellen uit de bloedvaten van het hart dragen bij aan deze verlittekening door een verandering van identiteit. De onderzoekers hebben een eiwit gevonden dat deze identiteitswisseling door bloedvatcellen remt. De onderzoekers gaan kijken of activatie van dit eiwit hartfalen kan stoppen.

Binnen in korrelslib – effecten van zwevend stof op stabiliteit en activiteit
Dr. Ir. M.K. (Merle) de Kreuk (v), TUD – Gezondheidstechniek
Afvalwaterzuivering met korrelslib is zeer efficiënt gebleken. Echter, zwevend stof in het afvalwater kan leiden tot uiteenvallen van de bacteriekorrels, vermindering van hun activiteit en zelfs tot procesfalen. In dit onderzoek zullen geavanceerde analyse- en modelleringstechnieken worden gecombineerd om mechanismen van beïnvloeding door zwevend stof te doorgronden.

L

Frontale botsing: DNA reparatie tijdens transcriptie in kaart gebracht
Dr. M.S. (Martijn) Luijsterburg (m), LUMC – Humane Genetica
Eiwitmoleculen die de DNA code aflezen kunnen frontaal botsen op beschadigingen in het DNA. Deze botsingen veroorzaken celdood, veroudering en neurodegeneratie. De onderzoekers bestuderen met geavanceerde microscopische methoden en eiwitanalyses hoe cellen deze botsingen verhelpen, welke eiwitten hierbij betrokken zijn en hoe dit bijdraagt aan het behoud van chromosoomstabiliteit.

M

Unificeren van millimetergolf antennes en chips
Dr. R. (Rob) Maaskant (m), Technische Universiteit Eindhoven
In dit onderzoek zullen antennes draadloos worden aangesloten op chips en bovendien worden geïntegreerd in een enkele behuizing. Dit is een mijlpaal voor geïntegreerde millimeter-golfsystemen in het algemeen en voor vermogensefficiënte en laagverliezende antennesystemen in het bijzonder.

De taal van verhaal en verbeelding
Dr. E. (Emar) Maier (m), RuG – Theoretische Filosofie
De krant lees je met andere ogen dan een roman. Van een krantenartikel verwacht je ware uitspraken over bestaande individuen, terwijl je bij Harry Potter ook wel weet dat tovenaars niet bestaan. In dit project ontwikkelen filosofen en taalwetenschappers een theorie om het fundamentele verschil tussen verhalen en alledaags taalgebruik te doorgronden.

Naar een Europese rechterlijke cultuur?
Prof. E. (Elaine) Mak (v), EUR - Rechtstheorie
Effectieve rechtsbescherming in de Europese Unie vereist samenwerking tussen rechters op basis van gedeelde professionele waarden, rechtsregels en werkwijzen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de rechtspraakculturen in EU-lidstaten zich kunnen ontwikkelen tot één Europese rechterlijke cultuur.

Understanding heterogeneity in neurodevelopmental disorders using normative models based on brain imaging biomarkers
Dr. A. F. Marquand (m), RUMC Cognitieve Neurowetenschap
Psychiatrische stoornissen, zoals ADHD en autisme, worden gekenmerkt door heterogeniteit. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om een methode te ontwikkelen om deze heterogeniteit beter te begrijpen. Dit leidt tot meer kennis over het ontstaan van stoornissen en tot behandelstrategieën die specifiek gericht zijn op wat individuele patiënten nodig hebben.

Van politieke vertrouwenscrisis naar crisis van de democratie
Dr. T.W.G. (Tom) van der Meer (m), UvA - Politicologie
Hoewel politici, journalisten en academici al decennia stellen dat dalend politiek vertrouwen de stabiliteit van de democratie schaadt, zijn die gevolgen nooit empirisch onderzocht. Dit onderzoeksproject toetst de gevolgen en mechanismes van politieke vertrouwenscrises op micro- (burgers), meso- (politieke elites), en macroniveau (regime) systematisch via experimenten, inhoudsanalyse, diepte-interviews, en panel-onderzoek.

Studying paths through the pore labyrinth of catalysts
Dr F. (Florian) Meirer (m), UU – Inorganic Chemistry and Catalysis
Functional porous materials such as catalysts are essential for producing modern everyday life products. The materials’ pores form a complex maze that influences their macroscopic properties. This project will explore how matter travels through this labyrinth and relate this to catalyst performance.

De onbekende rol van canyons
Dr. F. (Furu) Mienis (v), NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – Oceaansystemen
Het belang bepalen voor transport van koolstof via onderwater canyons tussen kust en diepzee en de rol van canyons als (tijdelijke) koolstofopslag. Koolstofopslag via lateraal transport is een nog onbekende factor in de wereldwijde mariene koolstofcyclus, die weer bepalend is voor ons klimaat.

SAMURAI (Steering Actuated Probes for Targeted Interventions)
Prof. Dr. S. (Sarthak) Misra (m), UMCG - Biomedical Engineering
Sondes worden vaak in de diagnostiek gebruikt en voor de afgifte van medicijnen. Deze doorgaans starre instrumenten missen vaak hun doel, hetgeen resulteert in complicaties. SAMURAI zal flexibele, robotisch aangestuurde sondes ontwikkelen die lastige locaties in het lichaam kunnen bereiken, waardoor zowel het patiëntcomfort als de klinische resultaten worden verbeterd.

Combining targeted compounds in neuroblastoma tumors; is two better than one?
Dr. J.J. Molenaar (m) , AMC Oncologie
Neuroblastoma zijn kindertumoren waar meer dan 50% van de patiënten aan overlijdt. Daarvoor worden nieuwe medicijnen ontwikkeld maar deze kunnen als monotherapie de patiënten niet genezen. Wij willen nu in modelsystemen aantonen dat we door deze medicijnen te combineren wel genezing kunnen bereiken.

Supramolecular catalysts for the one-pot selective synthesis of carbohydrate derivatives
Dr. T.J. (Tiddo) Mooibroek (m), UvA - HIMS
Het is nu moeilijk en duur om de suikermoleculen te maken die nodig zijn voor onderzoek naar processen zoals infectie en kanker. Met de katalysatoren die de onderzoekers gaan maken kan dit veel gemakkelijker en goedkoper worden.

N

Black Hole Births: measuring extreme astrophysics in the dynamic Universe
Dr. S.M. (Samaya) Nissanke (v), RU
Zwarte gaten en zwaartekrachtstraling zijn de meest fascinerende voorspellingen van Einstein's relativiteitstheorie. De onderzoekers willen voor het eerst de geboorte van zwarte gaten live volgen door golven in ruimte-tijd of zwaartekrachtstraling te detecteren en te combineren met metingen van de bijbehorende spectaculaire lichtflitsen.

O

Moleculair inzicht in alcohol verslaving
Dr. M.C. (Michel) van den Oever, (m), VU Amsterdam – Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie
Terugval naar alcoholmisbruik wordt vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren die herinneringen aan de plezierige effecten van alcohol oproepen. De onderzoekers gaan met nieuwe geavanceerde technieken bestuderen hoe een alcohol-herinnering door kleine populaties van zenuwcellen in de hersenen wordt vastgelegd en hoe deze specifieke herinnering geblokkeerd kan worden om terugval te voorkomen

Shaping nanomaterials for future electronics
Dr. C. (Carmine) Ortix (m), Utrecht University, Institute for Theoretical Physics
Semiconductor nanomembranes – sheets of materials with nanoscale thicknesses – can be rolled or folded into a variety of curved geometric shapes, such as spirals and helices. Researchers will investigate how quantum effects in these curved nanoarchitectures can make new electronics possible.

P

Goede start voor tevroeggeborenen
Dr. A. B. te Pas (m) MD PhD, LUMC Neonatologie
Tevroeggeborenen hebben vaak hulp bij ademhaling nodig bij de geboorte om te overleven, maar zijn dan het meest kwetsbaar. In het LUMC zal worden onderzocht hoe deze hulp zo goed mogelijk gegeven kan worden en zo schade kan worden voorkomen.

Het lot van zeevlinders in een zure zee
Dr. K.T.C.A. (Katja) Peijnenburg (v), Naturalis – Mariene Zoölogie
Zeevlinders, -engelen, en -olifanten zijn bijzondere groepen slakken die zich hebben aangepast aan het leven in de open oceaan. Echter, de oceanen veranderen sneller dan ooit: ze worden warmer en zuurder. De vraag is of deze spectaculaire slakken zich kunnen aanpassen en of ze dan nog huisjes zullen hebben.

Ongewenste souvenirs
Dr. J. Penders (m), MUMC Medische Microbiologie Epidemiologie
Nederlanders reizen steeds vaker naar landen waar antibioticaresistente bacteriën alom aanwezig zijn. In dit onderzoek wordt het voorkomen en de verspreiding van antibioticaresistentie bestudeerd onder de Vietnamese bevolking en onder Nederlandse reizigers naar Vietnam en andere landen waar antibioticaresistentie veelvuldig voorkomt. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van moleculaire technieken om antibioticaresistentie in de darmflora op te sporen.

De Tocharen op het spoor
Dr. M. (Michaël) Peyrot (m), UL – Taalwetenschap
Het Tochaars is bekend door handschriften van 500–1000 n.Chr. uit Noordwest-China. Het is een Indo-Europese taal, verwant met o.a. Latijn, Grieks en Nederlands. De sprekers van het Tochaars moeten daarom uit Europa naar China getrokken zijn. Aan de hand van contacten met andere talen zal hun migratieroute worden bepaald.

Cicero door de eeuwen
Dr. C.H. (Christoph) Pieper (m), UL – Leiden University Center for the Arts in Society (LUCAS)
Cicero is een zeer bekende figuur uit de oudheid, vooral wegens zijn redevoeringen en retorische tractaten. Maar waarom is dat zo? Dit project onderzoekt hoe de beeldvorming over Cicero in de oudheid het latere beeld van hem heeft beïnvloed, zowel van de persoon als ook van Cicero als stilistisch voorbeeld.

Zorg voor diversiteit in lokale samenlevingen
Dr. R.A.H. (Roos) Pijpers (v), RUN - Sociale Geografie
Sinds januari 2015 is de ouderenzorg in Nederland gedecentraliseerd. Dit onderzoek kijkt hoe gemeentes, sociale wijkteams en lokale samenlevingen voorzien in de zorgbehoeften van migrantouderen en LHBT2 ouderen. Het biedt inzicht in lokale combinaties van formele en informele zorg waarin diversiteit onder ouderen wordt herkend en erkend.

R

Eiwit, blijf in vorm!
Dr. Y.L.A. (Yves) Rezus (m), Zwitserland, AMOLF - Moleculaire biofysica
Prionziektes zijn hersenaandoeningen veroorzaakt door het eiwit PrP. Verkeerd gevouwen PrP moleculen laten gezonde PrP moleculen misvouwen en samenklonteren, wat leidt tot een kettingreactie in de hersenen. De onderzoekers gaan het moleculaire mechanisme achter deze ziektes met geavanceerde lasertechnieken bestuderen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: sociale aandacht bij kinderen met extra X of Y chromosoom
Dr. S. (Sophie) van Rijn (v), UL - Orthopedagogiek
Eén op de duizend kinderen wordt geboren met een extra X of Y chromosoom. Orthopedagogen gaan onderzoeken of problemen in de ontwikkeling van taal, communicatie en sociaal gedrag bij deze kinderen te maken hebben met een verminderde aandacht voor sociale signalen als gevolg van verhoogde stress reacties in sociale interacties.

Het controleren van top bestuurders: Intern of Extern?
Dr. F. (Floor) Rink (v), RUG - Organisatiegedrag
Tegenwoordig wordt de besluitvorming van top bestuurders streng gecontroleerd. Maar controles leiden vaak niet tot het gewenste resultaat. Dit roept de vraag op wie het meeste invloed op bestuurders uitoefent: interne of externe toezichthouders.

Verboden vruchten: Bepaalt mindset hoe je brein voeding ziet?
Dr. A. (Anne) Roefs (v), UM - Faculty of Psychology & Neuroscience
De westerse omgeving wordt dikmakend genoemd vanwege de grote beschikbaarheid van calorierijke voeding. Deze voeding heeft twee gezichten: heerlijk maar ongezond. Onderzocht wordt of een focus op gezond versus genieten bepaalt hoe het brein voedselstimuli verwerkt. Verandering van focus zou gezond eten (en afvallen) dan aanzienlijk makkelijker maken.

Legitimacy Beyond Consent
Dr. E. (Enzo) Rossi (m), UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Vaak wordt gesteld dat de democratie zich in een legitimatiecrisis bevindt, omdat zij onder vuur ligt vanuit twee richtingen: vanuit het supranationale gezag van de Europese Unie, en vanuit de transnationale politieke macht van corporaties. Dit project ontwikkelt een nieuwe theorie van legitimiteit om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Zijn stresshormonen dikmakers en slecht voor de gezondheid?
Dr. E.F.C. van Rossum (v), EMC Inwendige Geneeskunde - Endocrinologie
Er wordt onderzocht of het stresshormoon cortisol een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van overgewicht en de complicaties hiervan zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Ook wordt onderzocht hoe het komt dat cortisol veelal verhoogd is bij obese mensen. Dit kan leiden tot nieuwe behandelingen gericht op cortisol verlaging.

S

Getting better with age?
Dr. S. (Susanne) Scheibe (f), RUG - Psychology
Increasingly, people need to work longer . how well are they prepared to meet this challenge? In this project scientists will explore how emotional changes with age shape, and are shaped by, work experiences, and whether older workers have emotional strengths that help them be effective at work.

Waarom 1 nier bij geboorte te weinig is...
Dr. M.F. Schreuder (m), RUMC Kindernefrologie
Geboren worden met 1 nier geeft problemen zoals hoge bloeddruk en zelfs nierfalen als volwassene. Die ene nier gaat als compensatie harder werken, wat slijtage geeft. Middels proefdierstudies gaan onderzoekers uitvogelen waarom die nier dat doet. Zo kan het te hard werken worden aangepakt, om problemen later te voorkomen.

Light. Catalyst. ACTION!
Dr W.A. (Wilson) Smith (m), TUD – Chemical Engineering
The storage of solar energy with abundant resources can simultaneously address the global energy and environmental problems. This research aims to find low cost materials to convert sunlight and water into hydrogen (and oxygen), a potential clean fuel source of the future.

Bodemschimmels zijn vervlochten met koolstofvastlegging
Dr. N.A. (Nadia) Soudzilovskaia(v), Leiden University – Earth/Life sciences
Bodemschimmels, samenlevend met plantensoorten, bepalen de bodemkwaliteit en de hoeveelheid bodemkoolstof. Echter, verschillende plantensoorten komen voor met andere bodemschimmels. Een verandering in de plant- of schimmelsamenstelling kan daarom grote draagwijdte hebben. De tot nu toe onbekende mechanismen die leiden tot zo’n verandering kunnen leiden worden onderzocht met experimenten en modellen.

Seksualiteit en de vorming van de middenklasse. Een vergelijkend onderzoek naar verlangen en status in drie Afrikaanse landen
Dr. R. (Rachel) Spronk (v), UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Terwijl de mondiale media een opkomende middenklasse in Afrika hebben 'ontdekt', zal dit project processen van middenklassevorming historisch onderzoeken door de lens van seksualiteit, met een focus op homoseksualiteit, vrouwenbesnijdenis, polygynie, en huwelijksbetalingen. Het zal het snijvlak van middenklasse en seksualiteit bestuderen om problematische aannames van beide concepten te onderzoeken en om de middenklasse te theoretiseren als een wenselijke positie en daardoor als een categorie in the making, die gevormd wordt door (veranderende) ideeën over distinctie.

Computersimulaties verbeteren ontwerp van windparken
Dr. R.J.A.M. (Richard) Stevens (m), Universiteit Twente – Physics of Fluids
In grote windparken kan, afhankelijk van de windcondities, de elektriciteitsproductie van windmolens ernstig worden beperkt door zog-effecten van andere turbines. We gebruiken grote computersimulaties om deze effecten in detail te analyseren om deze kennis vervolgens te vertalen naar simpele fysische modellen, die gebruikt kunnen worden voor de optimalisatie van windparken.

Scalable ‘big data’ methods towards personalized genome diagnostics
Dr. M.A. Swertz (m), UMCG Genetica
Nieuwe ‘NGS’ technieken kunnen alle DNA variaties nu in één keer meten. Helaas blijven diagnoses achter want genetische labs verdrinken in al deze data; vroeger werd maar één gen per keer getest. Dit project ontwikkelt patiënt-georiënteerde technieken om sneller en beter schadelijke mutaties te vinden voor ‘personalized whole genome’ diagnostiek.

T

Digital Vigilantism
Dr. D. (Daniel) Trottier (m), EUR – Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
Digitale media stellen burgers in staat om anderen te vervolgen door hen op schadelijke wijze zichtbaar te maken. Het is een praktijk die voortbouwt op eerdere vormen van eigenrichting, waarbij technologische vooruitgang en gebruikerscultuur bepalen wat acceptabel is. Dit vormt een uitdaging voor wetenschappers, gebruikers, politie en beleidsmakers.

U

Eén kinderhoofd, twee talen
Dr. S. (Sharon) Unsworth (v), RU – Centre for Language Studies
Jonge kinderen zijn prima in staat om twee talen tegelijk te leren, maar in hoeverre houden ze hun twee talen gescheiden? Dit onderzoek stelt vast hoe, wanneer en waarom twee talen in één kinderhoofd elkaar kunnen beïnvloeden.

V

Robotische ondersteuning voor menselijke balans
Dr.-Ing. H. (Heike) Vallery (v), TU Delft, Werktuigbouwkunde
Mijn onderzoeksgroep wil kleine robotische lichtgewichte hulpmiddelen ontwikkelen voor mensen met balansproblemen. Dit word mogelijk door middel van nieuwe aandrijvingen met gyroscopische techniek. Deze aandrijvingen kunnen heel lichtgewicht en compact gemaakt worden, verstopt in rugzakken, schoenen, of beenprotheses.

Minder ruis: de sleutel tot een quantumcomputer van silicium
Dr. ir. M. (Menno) Veldhorst (m), TU Delft – QuTech
Ondanks veel voortgang, is een praktische quantumcomputer nog geen realiteit. Natuurkundigen kiezen veelgebruikt bouwmateriaal en proberen hiermee de bouwstenen van een quantumcomputer betrouwbaarder dan ooit te maken door schadelijke ruis bij de bron aan te pakken, de noodzaak tot koeling te beperken, en op te schalen tot een eerste quantumarchitectuur.

De microscoop die overal doorheen kijkt
Dr. I. M. (Ivo) Vellekoop (m), Universiteit Twente – MIRA Institute for Biomedical Engineering and Technical Medicine
Met een microscoop kun je precies zien wat zich in een cel afspeelt. Maar een cel bekijken binnenin een tumor of diep in de hersenen is niet mogelijk, omdat deze weefsels te ondoorzichtig zijn. Dit project biedt een oplossing om dwars door ondoorzichtig weefsel heen te kijken.

Verklaart zuurstofgebrek de effecten van opwarming op koudbloedige dieren?
Dr. W.C.E.P. (Wilco) Verberk (m), RU Nijmegen – Animal Ecology and Physiology
Dit onderzoeksproject onderzoekt de effecten van temperatuur op de stofwisseling, groei en voortplanting van koudbloedige dieren en richt zich hierbij op de rol van zuurstofbeschikbaarheid bij arthropoden en vissen. Inzicht in het optreden van zuurstofgebrek kan mondiale patronen in biodiversiteit verklaren, en geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering.

Sponzen: de schoonmakers van het koraalrif
Dr N.J. (Nicole) de Voogd (v), Naturalis – Mariene Zoölogie
Door symbiose met microben hebben sponzen een grote invloed op de kwaliteit van het koraalrif milieu. De onderzoekers willen weten of de toenemende vervuiling en oceaanverzuring de samenleving van de spons-microben zal veranderen en hun vermogen om koraalriffen schoon te houden zal beïnvloeden.

Geavanceerde membranen, gemaakt in water
Dr. Ir. W.M. (Wiebe) de Vos (m), UT - Membraan Wetenschappen
Membranen worden gebruikt om water te zuiveren, maar worden zelf geproduceerd met gevaarlijke en milieuonvriendelijke oplosmiddelen. In dit onderzoek wordt een methode ontwikkeld waarmee membranen met geavanceerde eigenschappen volledig in water gemaakt worden.

W

Hoe beperken we overstromingsrisico’s in delta’s en riviermondingen wereldwijd?
Dr. P.J. (Philip) Ward (m), VU – Instituut voor Milieuvraagstukken, ALW
Het gelijktijdig optreden van overstromingen vanuit zowel rivieren als de zee (bijvoorbeeld Thailand 2011), kan een verwoestende impact hebben voor bewoners van delta’s en riviermondingen. Dit onderzoek laat de invloed zien van deze gelijktijdig optredende gebeurtenissen op het overstromingsrisico wereldwijd en evalueert mogelijke strategieën voor het verminderen van dit risico.

Darmbacteriën tegen longontsteking
Dr W.J. Wiersinga (m), AMC Infectieziekten
Darmflora spelen een rol bij de afweer tegen schadelijke bacteriën. De onderzoekers willen weten welke bacteriën in de darmen helpen om van een longontsteking te herstellen, en of zij ingezet kunnen worden bij een behandeling. Longontsteking is de meest voorkomende dodelijke infectieziekte ter wereld.

Visual communication of material properties
Dr. M.W.A. Wijntjes (m), TU Delft - Industrial Design Engineering
Schilders weten vreselijk goed hoe ze materialen op een visuele manier kunnen overbrengen. Dat zou ons ook van pas kunnen komen, bijvoorbeeld voor online winkelen. Alleen, hoe maken we die schilder kennis toegankelijk? In dit project gaan we dat onderzoeken door 30.000 schilderijen onder een perceptuele loep te leggen.

Launching Nanomotors for disease detection and treatment
Dr D.A. (Daniela) Wilson (f), RU - Institute for Molecules and Materials – Chemistry
Synthetic molecular machines are self-propelling structures that require extensive work. But why not let the “motor” build itself? Using simple building blocks the researchers will program them to “assemble” into nanomotors while tailoring their structure, shape, and movement for disease detection, delivery of medicines and stimuli manipulation.

De invloed van DNA vouwing op genregulatie
Dr. E. (Elzo) de Wit (m), NKI-AvL – Genoombiologie
Om 2 meter DNA op te vouwen in een celkern met een diameter van een honderdste millimeter moet het zeer efficiënt worden opgevouwen. Met behulp van genomics en computationele analyse ga ik onderzoeken welke eiwitten hierbij betrokken zijn. Dit kan nieuw licht werpen op de functie van deze eiwitten.

Moleculair gereedschap voor fosfolipases
Dr. M.D. (Martin) Witte (m), RUG - Chemische Biologie
Enzymen die het fosfolipide celmembraan modeleren spelen een belangrijke rol bij het doorgeven van signalen en het vormen van organellen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van moleculair gereedschap dat gebruikt kan worden om deze processen te bestuderen.

Naar de kern van crimmigatie
Dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude LLM MSc (v), UL - Rechtsgeleerdheid, Strafrecht & Criminologie
Landen in de EU worstelen met de open grenzen en het daarmee gepaard gaande gevaar dat potentieel gevaarlijke of ongewenste groepen zich eenvoudig door Europa kunnen bewegen. Dit project onderzoekt de wijze waarop EU staten hiermee omgaan in het vormen van concrete maatregelen, maar ook hoe grensgemeenschappen dit overheidshandelen ervaren.

Y

Building life brick-by-brick
Dr. H. (Hyun) Youk (m), South Korea, Delft University of Technology - Bionanoscience
Complex animals arise from simple molecules. How physics allows complex life forms to emerge from simple molecules is a mystery. The researchers will address this question by gluing together molecules and cells, one-by-one, to build living structures.

Z

Wanneer smelten de ijskappen?
Dr. M. (Martin) Ziegler (m), UU – Geowetenschappen
Door de ordening van isotopen te meten, kan de temperatuur worden bepaald tijdens de vorming van calcium carbonaat. Dit project ontrafelt met deze techniek de diepzee temperatuur en zeespiegel variaties van de afgelopen 65 miljoen jaar. Met deze gegevens zijn betere voorspellingen over de toekomst van de polaire ijskappen mogelijk.

Een beter begrip van uitgezaaide borstkanker
Dr. W.T. Zwart (m), NKI Moleculaire Pathology
Hoe kan uitgezaaide borstkanker het beste worden bestreden? En hoe kan de arts in de toekomst de beste behandeling kiezen, toegespitst op de individuele patient? Dit project is gericht op een beter begrip van uitgezaaide borstkanker, op basis waarvan in de toekomst de optimale individuele behandeling kan worden voorspeld.

 

Naar boven

Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en Levenswetenschappen

De Himalaya: een onbekende watertoren
Dr. W.W. (Walter) Immerzeel (m), UU – Geowetenschappen
De “Himalaya” betekent het “huis van de sneeuw” in Sanskriet en het smeltwater is van levensbelang voor miljoenen mensen in Azië. We weten echter weinig van de watercyclus in dit hooggebergte. In Hi-Cycle gaat een team van onderzoekers deze watercyclus ontrafelen met behulp van drones, meetapparatuur en simulatiemodellen.

Veranderen van vorm: DNA uitgepakt
Dr. J.H. (Jop) Kind (m), Hubrecht Instituut – Ontwikkelingsbiologie
Twee meter DNA ligt opgevouwen in de kern van elke cel. Het actieve DNA bevindt zich in het midden; het inactieve DNA ligt gedrapeerd tegen de wand van de kern. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe ontstaat deze organisatie en wat verandert er als een cel een andere identiteit aanneemt?

Binnen in korrelslib – effecten van zwevend stof op stabiliteit en activiteit
Dr. Ir. M.K. (Merle) de Kreuk (v), TUD – Gezondheidstechniek
Afvalwaterzuivering met korrelslib is zeer efficiënt gebleken. Echter, zwevend stof in het afvalwater kan leiden tot uiteenvallen van de bacteriekorrels, vermindering van hun activiteit en zelfs tot procesfalen. In dit onderzoek zullen geavanceerde analyse- en modelleringstechnieken worden gecombineerd om mechanismen van beïnvloeding door zwevend stof te doorgronden.

Frontale botsing: DNA reparatie tijdens transcriptie in kaart gebracht

Dr. M.S. (Martijn) Luijsterburg (m), LUMC – Humane Genetica
Eiwitmoleculen die de DNA code aflezen kunnen frontaal botsen op beschadigingen in het DNA. Deze botsingen veroorzaken celdood, veroudering en neurodegeneratie. De onderzoekers bestuderen met geavanceerde microscopische methoden en eiwitanalyses hoe cellen deze botsingen verhelpen, welke eiwitten hierbij betrokken zijn en hoe dit bijdraagt aan het behoud van chromosoomstabiliteit.

De onbekende rol van canyons
Dr. F. (Furu) Mienis (v), NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – Oceaansystemen
Het belang bepalen voor transport van koolstof via onderwater canyons tussen kust en diepzee en de rol van canyons als (tijdelijke) koolstofopslag. Koolstofopslag via lateraal transport is een nog onbekende factor in de wereldwijde mariene koolstofcyclus, die weer bepalend is voor ons klimaat.

Moleculair inzicht in alcohol verslaving
Dr. M.C. (Michel) van den Oever, (m), VU Amsterdam – Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie
Terugval naar alcoholmisbruik wordt vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren die herinneringen aan de plezierige effecten van alcohol oproepen. De onderzoekers gaan met nieuwe geavanceerde technieken bestuderen hoe een alcohol-herinnering door kleine populaties van zenuwcellen in de hersenen wordt vastgelegd en hoe deze specifieke herinnering geblokkeerd kan worden om terugval te voorkomen

Het lot van zeevlinders in een zure zee
Dr. K.T.C.A. (Katja) Peijnenburg (v), Naturalis – Mariene Zoölogie
Zeevlinders, -engelen, en -olifanten zijn bijzondere groepen slakken die zich hebben aangepast aan het leven in de open oceaan. Echter, de oceanen veranderen sneller dan ooit: ze worden warmer en zuurder. De vraag is of deze spectaculaire slakken zich kunnen aanpassen en of ze dan nog huisjes zullen hebben.

Bodemschimmels zijn vervlochten met koolstofvastlegging
Dr. N.A. (Nadia) Soudzilovskaia(v), Leiden University – Earth/Life sciences
Bodemschimmels, samenlevend met plantensoorten, bepalen de bodemkwaliteit en de hoeveelheid bodemkoolstof. Echter, verschillende plantensoorten komen voor met andere bodemschimmels. Een verandering in de plant- of schimmelsamenstelling kan daarom grote draagwijdte hebben. De tot nu toe onbekende mechanismen die leiden tot zo’n verandering kunnen leiden worden onderzocht met experimenten en modellen.

Verklaart zuurstofgebrek de effecten van opwarming op koudbloedige dieren?
Dr. W.C.E.P. (Wilco) Verberk (m), RU Nijmegen – Animal Ecology and Physiology
Dit onderzoeksproject onderzoekt de effecten van temperatuur op de stofwisseling, groei en voortplanting van koudbloedige dieren en richt zich hierbij op de rol van zuurstofbeschikbaarheid bij arthropoden en vissen. Inzicht in het optreden van zuurstofgebrek kan mondiale patronen in biodiversiteit verklaren, en geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering.

Sponzen: de schoonmakers van het koraalrif
Dr N.J. (Nicole) de Voogd (v), Naturalis – Mariene Zoölogie
Door symbiose met microben hebben sponzen een grote invloed op de kwaliteit van het koraalrif milieu. De onderzoekers willen weten of de toenemende vervuiling en oceaanverzuring de samenleving van de spons-microben zal veranderen en hun vermogen om koraalriffen schoon te houden zal beïnvloeden.

Hoe beperken we overstromingsrisico’s in delta’s en riviermondingen wereldwijd?
Dr. P.J. (Philip) Ward (m), VU – Instituut voor Milieuvraagstukken, ALW
Het gelijktijdig optreden van overstromingen vanuit zowel rivieren als de zee (bijvoorbeeld Thailand 2011), kan een verwoestende impact hebben voor bewoners van delta’s en riviermondingen. Dit onderzoek laat de invloed zien van deze gelijktijdig optredende gebeurtenissen op het overstromingsrisico wereldwijd en evalueert mogelijke strategieën voor het verminderen van dit risico.

De invloed van DNA vouwing op genregulatie
Dr. E. (Elzo) de Wit (m), NKI-AvL – Genoombiologie
Om 2 meter DNA op te vouwen in een celkern met een diameter van een honderdste millimeter moet het zeer efficiënt worden opgevouwen. Met behulp van genomics en computationele analyse ga ik onderzoeken welke eiwitten hierbij betrokken zijn. Dit kan nieuw licht werpen op de functie van deze eiwitten.

Wanneer smelten de ijskappen?
Dr. M. (Martin) Ziegler (m), UU – Geowetenschappen
Door de ordening van isotopen te meten, kan de temperatuur worden bepaald tijdens de vorming van calcium carbonaat. Dit project ontrafelt met deze techniek de diepzee temperatuur en zeespiegel variaties van de afgelopen 65 miljoen jaar. Met deze gegevens zijn betere voorspellingen over de toekomst van de polaire ijskappen mogelijk.

Naar boven

Chemische Wetenschappen

Lignin waste to valuable chemicals
Dr K. (Katalin) Barta (f), RUG – Stratingh Institute for Chemistry
Lignin is the largest renewable source of aromatics on the planet. Still, its chemical conversion is a real challenge. This research will find ways to break down the robust structure of lignin and convert this aromatic biopolymer into valuable chemicals.

Hoe vol is een cel?
Dr. A.J. (Arnold) Boersma (m), RUG – GBB
We weten niet hoe vol de cel is, terwijl deze parameter effect heeft op verscheidene processen en de basis kan vormen voor ziektes. De onderzoekers gaan deze moleculaire drukte in de cel in kaart brengen.

Studying paths through the pore labyrinth of catalysts
Dr F. (Florian) Meirer (m), UU – Inorganic Chemistry and Catalysis
Functional porous materials such as catalysts are essential for producing modern everyday life products. The materials’ pores form a complex maze that influences their macroscopic properties. This project will explore how matter travels through this labyrinth and relate this to catalyst performance.

Supramolecular catalysts for the one-pot selective synthesis of carbohydrate derivatives
Dr. T.J. (Tiddo) Mooibroek (m), UvA - HIMS
Het is nu moeilijk en duur om de suikermoleculen te maken die nodig zijn voor onderzoek naar processen zoals infectie en kanker. Met de katalysatoren die de onderzoekers gaan maken kan dit veel gemakkelijker en goedkoper worden.

Light. Catalyst. ACTION!
Dr W.A. (Wilson) Smith (m), TUD – Chemical Engineering
The storage of solar energy with abundant resources can simultaneously address the global energy and environmental problems. This research aims to find low cost materials to convert sunlight and water into hydrogen (and oxygen), a potential clean fuel source of the future.

Geavanceerde membranen, gemaakt in water
Dr. Ir. W.M. (Wiebe) de Vos (m), UT - Membraan Wetenschappen
Membranen worden gebruikt om water te zuiveren, maar worden zelf geproduceerd met gevaarlijke en milieuonvriendelijke oplosmiddelen. In dit onderzoek wordt een methode ontwikkeld waarmee membranen met geavanceerde eigenschappen volledig in water gemaakt worden.

Launching Nanomotors for disease detection and treatment
Dr D.A. (Daniela) Wilson (f), RU - Institute for Molecules and Materials – Chemistry
Synthetic molecular machines are self-propelling structures that require extensive work. But why not let the “motor” build itself? Using simple building blocks the researchers will program them to “assemble” into nanomotors while tailoring their structure, shape, and movement for disease detection, delivery of medicines and stimuli manipulation.

Moleculair gereedschap voor fosfolipases
Dr. M.D. (Martin) Witte (m), RUG - Chemische Biologie
Enzymen die het fosfolipide celmembraan modeleren spelen een belangrijke rol bij het doorgeven van signalen en het vormen van organellen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van moleculair gereedschap dat gebruikt kan worden om deze processen te bestuderen.

Naar boven

Exacte Wetenschappen

New Diophantine directions
Dr. S.R. (Sander) Dahmen (m), VU
Diophantische vergelijkingen zijn vergelijkingen waarin de coëfficiënten en onbekenden gehele getallen moeten zijn. Momenteel spelen ze een centrale rol in de moderne getaltheorie en algebraïsche meetkunde. De onderzoekers ontwerpen nieuwe methoden waarmee een groot aantal belangrijke Diophantische vergelijkingen eindelijk opgelost kan worden.

Shedding New Light on Star Formation in the Early Universe
Dr. J.A. (Jacqueline) Hodge (v), UL
Een van de meest fundamentele vragen in de sterrenkunde is het begrijpen hoe sterrenstelsels hun sterren vormen. De helft van deze stervorming vindt echter plaats achter wolken van interstellair stof. De onderzoekers zullen twee state-of-the-art telescopen gebruiken om deze verborgen stervorming in het vroege heelal te onthullen.

MINGLE: Modelling Social Group Dynamics and Interaction Quality in Complex Scenes using Multi-Sensor Analysis of Non-Verbal Behaviour
Dr. H. (Haley) Hung (v), TUD
Eerder onderzoek heeft laten zien dat netwerken een wezenlijke bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling en loopbaan van mensen. Het doel van MINGLE is om nieuwe machine-leermethoden te ontwikkelen die de kwaliteit van sociale interacties automatisch analyseren door non-verbaal gedrag te observeren. Dit onderzoek zal niet alleen leiden tot een beter begrip over hoe mensen communiceren, maar ook tot methoden om deze communicatie te verbeteren.

Preparing MFDEs for the Modelling World
Dr. H.J. (Hermen Jan) Hupkes (m), UL
Klassieke wiskundige modellen behandelen de ruimte en tijd als continu, terwijl het soms nuttiger is om ze als korrelig te beschouwen. De wiskundigen gaan onderzoeken wat dit betekent voor enkele belangrijke patronen die vaak in computerberekeningen en de natuur worden gevonden.

Encoding, reconstructing and comparing complex evolutionary scenarios
Dr. ir. L.J.J. (Leo) van Iersel (m), TUD
Verwantschappen tussen verschillende soorten planten, bacteriën en schimmels vormen een ingewikkeld netwerk. Wiskundigen gaan nu uitzoeken hoe we kennis over kleine stukjes van zulke netwerken kunnen combineren tot grotere netwerken.

On the edge: theory and techniques at the frontiers of edge-colouring
Dr. R.J. (Ross) Kang (m), RU
A natural problem in a wireless communication network is to apportion all links among few transmission frequencies so no communication interference occurs. This translates into a mathematical problem called edge-colouring. We study variations and strengthenings, and establish asymptotic, extremal structure using probabilistic methods.

Black Hole Births: measuring extreme astrophysics in the dynamic Universe
Dr. S.M. (Samaya) Nissanke (v), RU
Zwarte gaten en zwaartekrachtstraling zijn de meest fascinerende voorspellingen van Einstein's relativiteitstheorie. De onderzoekers willen voor het eerst de geboorte van zwarte gaten live volgen door golven in ruimte-tijd of zwaartekrachtstraling te detecteren en te combineren met metingen van de bijbehorende spectaculaire lichtflitsen.

Naar boven

Geesteswetenschappen

Hoogvenen: waardevolle kennisbronnen onder druk
Dr. R. (Roy) van Beek (m)
Hoogvenen bevatten zeldzaam gedetailleerde gegevens over het vroegere landschap en menselijke activiteiten. Deze kennis is nog nauwelijks benut, terwijl deze gebieden onder grote druk staan van landbouw, ontwatering en klimaatverandering. De onderzoekers verzamelen wetenschappelijke gegevens van hoge kwaliteit en gebruiken deze om een toekomstvisie te ontwikkelen voor duurzaam, verantwoord beheer.

Vrouwen van de straat
Dr. D.W.A.G. (Danielle) van den Heuvel (v), UvA – Instituut voor Cultuur en Geschiedenis
Veel historici denken dat tussen 1600 en 1850 vrouwen van de straat verdwenen. Dit project onderzoekt of dit klopt en welke factoren toegang tot de openbare ruimte voor vrouwen bepaalden in twee verschillende steden: Amsterdam en Edo.

Tracing the potter’s wheel in the Bronze Age Aegean
Dr J.R. (Jill) Hilditch (v), UvA – Archeologie
Dit project heeft tot doel om de verspreiding van het pottenbakkerswiel in het Egeïsche gebied in de Bronstijd te onderzoeken door middel van bestudering van de mobiliteit van mensen, objecten en ideeën. Hiermee zal nieuw licht worden geworpen op de manier waarop nieuwe, innovatieve technieken werden aangewend in prehistorische samenlevingen.

De taal van verhaal en verbeelding
Dr. E. (Emar) Maier (m), RuG – Theoretische Filosofie
De krant lees je met andere ogen dan een roman. Van een krantenartikel verwacht je ware uitspraken over bestaande individuen, terwijl je bij Harry Potter ook wel weet dat tovenaars niet bestaan. In dit project ontwikkelen filosofen en taalwetenschappers een theorie om het fundamentele verschil tussen verhalen en alledaags taalgebruik te doorgronden.

De Tocharen op het spoor
Dr. M. (Michaël) Peyrot (m), UL – Taalwetenschap
Het Tochaars is bekend door handschriften van 500–1000 n.Chr. uit Noordwest-China. Het is een Indo-Europese taal, verwant met o.a. Latijn, Grieks en Nederlands. De sprekers van het Tochaars moeten daarom uit Europa naar China getrokken zijn. Aan de hand van contacten met andere talen zal hun migratieroute worden bepaald.

Cicero door de eeuwen
Dr. C.H. (Christoph) Pieper (m), UL – Leiden University Center for the Arts in Society (LUCAS)
Cicero is een zeer bekende figuur uit de oudheid, vooral wegens zijn redevoeringen en retorische tractaten. Maar waarom is dat zo? Dit project onderzoekt hoe de beeldvorming over Cicero in de oudheid het latere beeld van hem heeft beïnvloed, zowel van de persoon als ook van Cicero als stilistisch voorbeeld.

Legitimacy Beyond Consent
Dr. E. (Enzo) Rossi (m), UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Vaak wordt gesteld dat de democratie zich in een legitimatiecrisis bevindt, omdat zij onder vuur ligt vanuit twee richtingen: vanuit het supranationale gezag van de Europese Unie, en vanuit de transnationale politieke macht van corporaties. Dit project ontwikkelt een nieuwe theorie van legitimiteit om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Seksualiteit en de vorming van de middenklasse. Een vergelijkend onderzoek naar verlangen en status in drie Afrikaanse landen
Dr. R. (Rachel) Spronk (v), UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Terwijl de mondiale media een opkomende middenklasse in Afrika hebben 'ontdekt', zal dit project processen van middenklassevorming historisch onderzoeken door de lens van seksualiteit, met een focus op homoseksualiteit, vrouwenbesnijdenis, polygynie, en huwelijksbetalingen. Het zal het snijvlak van middenklasse en seksualiteit bestuderen om problematische aannames van beide concepten te onderzoeken en om de middenklasse te theoretiseren als een wenselijke positie en daardoor als een categorie in the making, die gevormd wordt door (veranderende) ideeën over distinctie.

Digital Vigilantism
Dr. D. (Daniel) Trottier (m), EUR – Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
Digitale media stellen burgers in staat om anderen te vervolgen door hen op schadelijke wijze zichtbaar te maken. Het is een praktijk die voortbouwt op eerdere vormen van eigenrichting, waarbij technologische vooruitgang en gebruikerscultuur bepalen wat acceptabel is. Dit vormt een uitdaging voor wetenschappers, gebruikers, politie en beleidsmakers.

Eén kinderhoofd, twee talen
Dr. S. (Sharon) Unsworth (v), RU – Centre for Language Studies
Jonge kinderen zijn prima in staat om twee talen tegelijk te leren, maar in hoeverre houden ze hun twee talen gescheiden? Dit onderzoek stelt vast hoe, wanneer en waarom twee talen in één kinderhoofd elkaar kunnen beïnvloeden.

Visual communication of material properties
Dr. M.W.A. Wijntjes (m), TU Delft - Industrial Design Engineering
Schilders weten vreselijk goed hoe ze materialen op een visuele manier kunnen overbrengen. Dat zou ons ook van pas kunnen komen, bijvoorbeeld voor online winkelen. Alleen, hoe maken we die schilder kennis toegankelijk? In dit project gaan we dat onderzoeken door 30.000 schilderijen onder een perceptuele loep te leggen.

Naar boven

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Economisch gedrag op TV
Dr. M.J. (Martijn) van den Assem (m), VU - Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Hoe nemen mensen beslissingen als er veel geld op het spel staat? Ik zal spelshows gebruiken om economisch gedrag te analyseren. Door de grote geldprijzen en de herhaling van afgebakende keuzeproblemen zijn sommige spelshows unieke gedragsexperimenten die antwoorden verschaffen in het debat over de externe validiteit van conventionele experimenten.

Wat je leest is wat je hoort
Dr. M.L. (Milene) Bonte (v), UM - Cognitieve Neurowetenschappen
Leren lezen is een cruciale mijlpaal in de ontwikkeling van een kind en leidt tot veranderingen in de hersenen. De onderzoekers maken hersenscans op verschillende momenten tijdens de leesontwikkeling. Hierdoor leren we beter begrijpen hoe lezen hersenfuncties verandert en waarom dit een struikelblok vormt voor kinderen met dyslexie.

Oorzaken en gevolgen van vertrouwen in de deeleconomie
Dr. R. (Rense) Corten (m), UU - Sociologie
Onder welke voorwaarden is vertrouwen tussen vreemden mogelijk in interacties in de deeleconomie, en in hoeverre leidt de deeleconomie tot meer sociale cohesie? Dit project onderzoekt deze vragen met een combinatie van methoden: laboratoriumexperimenten, online experimenten, digitale gebruikersdata en vragenlijstdata.

Meerdere naalden in meerdere hooibergen
Dr. K. (Katrijn) Van Deun (v), UvT - Methoden en Technieken
Meten is weten en dus meten we zoveel mogelijk: stemgedrag, inkomen, opleiding, leeftijd, BMI, opinies, overgewicht ja/nee, ons genoom, ... Bestaande statistische methoden zijn ontoereikend voor de geïntegreerde analyse van dergelijke data. Daarom ontwikkelen we nieuwe methoden die inzicht geven in bijvoorbeeld het samenspel tussen genetische en omgevingsfactoren bij overgewicht.

Het belang van persoonlijkheid voor schoolprestaties
Dr. B.H.H. (Bart) Golsteyn (m), UM - Algemene Economie
Onderzocht wordt hoe belangrijk persoonlijkheid voor schoolprestaties is en hoe erin kan worden geïnvesteerd. Gaan leerlingen die niet over een gunstige persoonlijkheid beschikken door een beloning beter presteren? Gaat dit ten koste van de inzet van persoonlijkheid bij andere taken? Maakt gewenning de beloning geleidelijk minder nodig?

Samen werken aan klimaatbestendige steden
Dr. ir. J.J. (Jeroen) van der Heijden (m), Australian National University – Bouwkunde en Bestuurskunde
Steden zijn een drijvende kracht voor klimaatmitigatie. Wereldwijd werken overheden, bedrijfsleven en burgers samen aan innovatieve beleidsarrangementen voor klimaatbestendige steden. Dit onderzoek gaat na in hoeverre welke vormen van bestuurlijke samenwerking het meest kansrijk zijn voor een snelle mitigatie van steden op grote schaal.

Two ends of one world : Bridging microscale cytoarchitectonics and macroscale connectomics in the human brain
Dr. M.P. van den Heuvel (m), UMCU - Psychiatry
Hoe maken de verschillende niveaus van onze hersenen samen één efficiënt brein? Op microscopische schaal verwerken neuronen informatie, maar op macro-scopische schaal vormen hersengebieden samen ook grote communicatie netwerken. We gaan onderzoeken hoe grote hersenprocessen, en veranderingen hierin in ontwikkeling, afhangen van de kleinste onderdelen van ons brein.

Vroegmoderne personenvennootschappen herbekeken
Dr. B. (Bram) Van Hofstraeten, (m), UM - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Voor zover de talloze, meer bescheiden, personenvennootschappen uit de vroegmoderne Nederlanden door rechtshistorici werden bestudeerd, gebeurde dit haast exclusief aan de hand van theoretische bronteksten, zoals wetgeving en rechtsleer. Dit project daarentegen gaat op basis van meer representatieve archivalische bronnen, zoals vennootschapscontracten, op zoek naar hun échte juridische aard.

Naar een Europese rechterlijke cultuur?
Prof. E. (Elaine) Mak (v), EUR - Rechtstheorie
Effectieve rechtsbescherming in de Europese Unie vereist samenwerking tussen rechters op basis van gedeelde professionele waarden, rechtsregels en werkwijzen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de rechtspraakculturen in EU-lidstaten zich kunnen ontwikkelen tot één Europese rechterlijke cultuur.

Van politieke vertrouwenscrisis naar crisis van de democratie
Dr. T.W.G. (Tom) van der Meer (m), UvA - Politicologie
Hoewel politici, journalisten en academici al decennia stellen dat dalend politiek vertrouwen de stabiliteit van de democratie schaadt, zijn die gevolgen nooit empirisch onderzocht. Dit onderzoeksproject toetst de gevolgen en mechanismes van politieke vertrouwenscrises op micro- (burgers), meso- (politieke elites), en macroniveau (regime) systematisch via experimenten, inhoudsanalyse, diepte-interviews, en panel-onderzoek.

Zorg voor diversiteit in lokale samenlevingen
Dr. R.A.H. (Roos) Pijpers (v), RUN - Sociale Geografie
Sinds januari 2015 is de ouderenzorg in Nederland gedecentraliseerd. Dit onderzoek kijkt hoe gemeentes, sociale wijkteams en lokale samenlevingen voorzien in de zorgbehoeften van migrantouderen en LHBT2 ouderen. Het biedt inzicht in lokale combinaties van formele en informele zorg waarin diversiteit onder ouderen wordt herkend en erkend.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: sociale aandacht bij kinderen met extra X of Y chromosoom
Dr. S. (Sophie) van Rijn (v), UL - Orthopedagogiek
Eén op de duizend kinderen wordt geboren met een extra X of Y chromosoom. Orthopedagogen gaan onderzoeken of problemen in de ontwikkeling van taal, communicatie en sociaal gedrag bij deze kinderen te maken hebben met een verminderde aandacht voor sociale signalen als gevolg van verhoogde stress reacties in sociale interacties.

Het controleren van top bestuurders: Intern of Extern?
Dr. F. (Floor) Rink (v), RUG - Organisatiegedrag
Tegenwoordig wordt de besluitvorming van top bestuurders streng gecontroleerd. Maar controles leiden vaak niet tot het gewenste resultaat. Dit roept de vraag op wie het meeste invloed op bestuurders uitoefent: interne of externe toezichthouders.

Verboden vruchten: Bepaalt mindset hoe je brein voeding ziet?
Dr. A. (Anne) Roefs (v), UM - Faculty of Psychology & Neuroscience
De westerse omgeving wordt dikmakend genoemd vanwege de grote beschikbaarheid van calorierijke voeding. Deze voeding heeft twee gezichten: heerlijk maar ongezond. Onderzocht wordt of een focus op gezond versus genieten bepaalt hoe het brein voedselstimuli verwerkt. Verandering van focus zou gezond eten (en afvallen) dan aanzienlijk makkelijker maken

Getting better with age?
Dr. S. (Susanne) Scheibe (f), RUG - Psychology
Increasingly, people need to work longer . how well are they prepared to meet this challenge? In this project scientists will explore how emotional changes with age shape, and are shaped by, work experiences, and whether older workers have emotional strengths that help them be effective at work.

Naar de kern van crimmigatie
Dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude LLM MSc (v), UL - Rechtsgeleerdheid, Strafrecht & Criminologie
Landen in de EU worstelen met de open grenzen en het daarmee gepaard gaande gevaar dat potentieel gevaarlijke of ongewenste groepen zich eenvoudig door Europa kunnen bewegen. Dit project onderzoekt de wijze waarop EU staten hiermee omgaan in het vormen van concrete maatregelen, maar ook hoe grensgemeenschappen dit overheidshandelen ervaren.

Naar boven

Natuurkunde

Spacetime Symphony for Two Neutron Stars
Dr. (Sebastiano) Bernuzzi (m), Italy, Nikhef
Neutron stars collisions are among the Universe's most energetic phenomena. Such events are uniquely identified by the tiny gravitational-waves emitted at acoustic frequencies. To enable future observations, researchers will calculate the gravitational-wave symphony by solving Einstein's spacetime equations using supercomputers.

Higgs van Z tot A
Dr. T.A. (Tristan) du Pree (m), Nikhef
In 2012 werd het Higgs-boson ontdekt, aan de LHC versneller van CERN. In dit onderzoek zullen fysici Higgs-bosonen gebruiken om met precisie-metingen de eigenschappen te bestuderen, om andere scalar-deeltjes te zoeken, en om een licht proberen te werpen op donkere materie – een nieuwe stap in de deeltjesfysica.

From active matter to artificial cells: a mechanical insight into the fabric of life
Dr L. (Luca) Giomi (m), Italy, Leiden University – Physics
De onderzoekers zullen theoretisch onderzoek doen naar kunstmatige cellen om te begrijpen hoe mechanische functionaliteit naar voren komt in levende organismen.

Optomechanische koppeling op een quantum chip
Dr. S. (Simon) Groeblacher (m), Delft University of Technology - Quantum Nanoscience

Hoewel mechanische trillingen (fononen) gebruikt kunnen worden als signalen in quantumtechnologieën, is dit nog steeds niet overtuigend gelukt. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen optomechanische kristallen willen natuurkundigen fononen volledig onder controle krijgen en op een quantum chip koppelen aan optische en microgolf lichtdeeltjes (fotonen).

Verkreukelde vellen hebben verrassend nuttige eigenschappen
Dr. M. (Mehdi) Habibi (m), UvA – Institute of Physics
Om materialen met uitzonderlijke eigenschappen (‘metamaterialen’) te ontwerpen, wordt bijvoorbeeld een origami-techniek gebruikt, waarbij dunne laagjes slim opgevouwen worden. Maar ook verkreukelde lagen en zelfs proppen hebben verrassende eigenschappen die nuttig zijn voor uiteenlopende toepassingen. Natuurkundigen onderzoeken eerst fundamentele eigenschappen van gekreukte lagen en bouwen er daarna een metamateriaal mee.

Shaping nanomaterials for future electronics
Dr. C. (Carmine) Ortix (m), Utrecht University, Institute for Theoretical Physics
Semiconductor nanomembranes – sheets of materials with nanoscale thicknesses – can be rolled or folded into a variety of curved geometric shapes, such as spirals and helices. Researchers will investigate how quantum effects in these curved nanoarchitectures can make new electronics possible.

Eiwit, blijf in vorm!
Dr. Y.L.A. (Yves) Rezus (m), Zwitserland, AMOLF - Moleculaire biofysica
Prionziektes zijn hersenaandoeningen veroorzaakt door het eiwit PrP. Verkeerd gevouwen PrP moleculen laten gezonde PrP moleculen misvouwen en samenklonteren, wat leidt tot een kettingreactie in de hersenen. De onderzoekers gaan het moleculaire mechanisme achter deze ziektes met geavanceerde lasertechnieken bestuderen.

Building life brick-by-brick
Dr. H. (Hyun) Youk (m), Delft University of Technology - Bionanoscience
Complex animals arise from simple molecules. How physics allows complex life forms to emerge from simple molecules is a mystery. The researchers will address this question by gluing together molecules and cells, one-by-one, to build living structures.

Naar boven

Technologiestichting STW

Hoe koolplanten insecteneieren doden
Dr. N.E. (Nina) Fatouros (v), Wageningen UR
Vlinderrupsen kunnen grote schade aan voedselgewassen veroorzaken. Sommige wilde planten kunnen dergelijke schade echter op een bijzondere manier voorkomen: ze doden de vlindereieren. In mijn VIDI-project ga ik uitzoeken hoe deze succesvolle plantenafweer werkt. De opgedane kennis kan gebruikt worden om gewassen duurzaam te beschermen tegen plaaginsecten.

NanoBricks: Building monocrystalline optoelectronics from welded nanocubes
Dr. E.C. (Erik) Garnett, FOM-institute for Atomic and Molecular Physics (AMOLF)
Om een hoog rendement te bereiken moeten zonnecellen bestaan uit bijna perfecte kristallen in een specifieke vorm. Nu kerft men meestal de zonnecel uit een groot kristal, wat inefficiënt is. Het NanoBricks programma maakt juist perfecte kristallen in de juiste vorm door kleine nanokubussen als bakstenen te plaatsen en verbinden.

MagnaData: Massivizing Datacenter Scheduling to Bring All Data Services to All People
Dr. ir. A. (Alexandru) Iosup (m), Delft University of Technology
Datacenters are factories producing (hosting) data services for our Digital Economy. MagnaData will develop groundbreaking resource management and scheduling techniques. These techniques help engineers manage increasingly larger datacenters,and address how social and sophisticated customers use data services. This makes datacenters much more flexible and efficient, and improves customer experience.

Unificeren van millimetergolf antennes en chips
Dr. R. (Rob) Maaskant (m), Technische Universiteit Eindhoven
In dit onderzoek zullen antennes draadloos worden aangesloten op chips en bovendien worden geïntegreerd in een enkele behuizing. Dit is een mijlpaal voor geïntegreerde millimeter-golfsystemen in het algemeen en voor vermogensefficiënte en laagverliezende antennesystemen in het bijzonder.

SAMURAI (Steering Actuated Probes for Targeted Interventions)
Prof. Dr. S. (Sarthak) Misra (m), UMCG - Biomedical Engineering
Sondes worden vaak in de diagnostiek gebruikt en voor de afgifte van medicijnen. Deze doorgaans starre instrumenten missen vaak hun doel, hetgeen resulteert in complicaties. SAMURAI zal flexibele, robotisch aangestuurde sondes ontwikkelen die lastige locaties in het lichaam kunnen bereiken, waardoor zowel het patiëntcomfort als de klinische resultaten worden verbeterd.

Computersimulaties verbeteren ontwerp van windparken
Dr. R.J.A.M. (Richard) Stevens (m), Universiteit Twente – Physics of Fluids
In grote windparken kan, afhankelijk van de windcondities, de elektriciteitsproductie van windmolens ernstig worden beperkt door zog-effecten van andere turbines. We gebruiken grote computersimulaties om deze effecten in detail te analyseren om deze kennis vervolgens te vertalen naar simpele fysische modellen, die gebruikt kunnen worden voor de optimalisatie van windparken.

Robotische ondersteuning voor menselijke balans
Dr.-Ing. H. (Heike) Vallery (v), TU Delft, Werktuigbouwkunde
Mijn onderzoeksgroep wil kleine robotische lichtgewichte hulpmiddelen ontwikkelen voor mensen met balansproblemen. Dit word mogelijk door middel van nieuwe aandrijvingen met gyroscopische techniek. Deze aandrijvingen kunnen heel lichtgewicht en compact gemaakt worden, verstopt in rugzakken, schoenen, of beenprotheses.

Minder ruis: de sleutel tot een quantumcomputer van silicium
Dr. ir. M. (Menno) Veldhorst (m), TU Delft – QuTech
Ondanks veel voortgang, is een praktische quantumcomputer nog geen realiteit. Natuurkundigen kiezen veelgebruikt bouwmateriaal en proberen hiermee de bouwstenen van een quantumcomputer betrouwbaarder dan ooit te maken door schadelijke ruis bij de bron aan te pakken, de noodzaak tot koeling te beperken, en op te schalen tot een eerste quantumarchitectuur.

De microscoop die overal doorheen kijkt
Dr. I. M. (Ivo) Vellekoop (m), Universiteit Twente – MIRA Institute for Biomedical Engineering and Technical Medicine
Met een microscoop kun je precies zien wat zich in een cel afspeelt. Maar een cel bekijken binnenin een tumor of diep in de hersenen is niet mogelijk, omdat deze weefsels te ondoorzichtig zijn. Dit project biedt een oplossing om dwars door ondoorzichtig weefsel heen te kijken.

Naar boven

ZonMw

‘Junk’ RNA en veroudering van het hart
Dr. R.A. Boon (m), VUMC Physiology
Ouderdom is de grootste risico factor voor hart- en vaatziekten. De onderzoeker gaat bestuderen hoe zogeheten niet-koderend RNA (ookwel ‘Junk’ RNA genoemd) bijdraagt aan veroudering van het hart. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe aanknopingspunten te vinden om veroudering van het hart tegen te gaan.

Te vrijgevige bloedplaatjes de mond snoeren
Dr. J.M.E.M. Cosemans (v), UM, Moleculaire biologie
Een eerste hart- en herseninfarct leidt tot een verhoogde kans op een tweede infarct. Onderzoekers hebben aangetoond dat langdurige vrijzetting van bloedplaatjeseiwitten hier, ondanks huidige medicatie, aan ten grondslag kan liggen. Doel van dit onderzoek is om deze vrijzetting effectief te remmen om zo nieuwe aangrijpingspunten voor medicatie te vinden.

Optimizing the methodological framework for studies of the effects of medical interventions using routine care data
Dr. R.H.H. Groenwold (m), UMC Epidemiology
Grote digitale databestanden hebben een enorme potentie om belangrijke biomedische vragen te beantwoorden. Binnen dit onderzoek worden de geavanceerde methoden ontwikkeld die daarvoor nodig zijn.

De oorsprong van familiaire hypercholesterolemie
Dr. G.K. Hovingh (m), AMC Vasculaire Geneeskunde
Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een erfelijke aandoening gekenmerkt door een te hoog LDL-cholesterol in het bloed, hetgeen leidt tot hart en vaatziekten. In 5-10% van de FH patiënten is de oorzaak niet bekend. In dit project zullen de multifactoriële oorzaken en gevolgen van dit FH-type in kaart worden gebracht.

Eén spier is geen spier
Dr. H.E. (Hermien) Kan, (v), Leids Universitair Medisch Centrum - Radiologie
In veel spierdystrofiën start de spierzwakte in bepaalde spieren en breidt zich daarna uit over vrijwel alle spieren. Ik ga onderzoeken wat de spieren die het langst sterk blijven, zo anders maakt dan spieren die snel zwakte vertonen. Kennis hierover is van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Identiteitscrisis in een falend hart
Dr. G. Krenning (m), UMCG Pathologie en Medische Biologie
Hartfalen wordt veroorzaakt door verlittekening van het hart. Cellen uit de bloedvaten van het hart dragen bij aan deze verlittekening door een verandering van identiteit. De onderzoekers hebben een eiwit gevonden dat deze identiteitswisseling door bloedvatcellen remt. De onderzoekers gaan kijken of activatie van dit eiwit hartfalen kan stoppen.

Understanding heterogeneity in neurodevelopmental disorders using normative models based on brain imaging biomarkers
Dr. A. F. Marquand (m), RUMC Cognitieve Neurowetenschap
Psychiatrische stoornissen, zoals ADHD en autisme, worden gekenmerkt door heterogeniteit. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om een methode te ontwikkelen om deze heterogeniteit beter te begrijpen. Dit leidt tot meer kennis over het ontstaan van stoornissen en tot behandelstrategieën die specifiek gericht zijn op wat individuele patiënten nodig hebben.

Combining targeted compounds in neuroblastoma tumors; is two better than one?
Dr. J.J. Molenaar (m) , AMC Oncologie
Neuroblastoma zijn kindertumoren waar meer dan 50% van de patiënten aan overlijdt. Daarvoor worden nieuwe medicijnen ontwikkeld maar deze kunnen als monotherapie de patiënten niet genezen. Wij willen nu in modelsystemen aantonen dat we door deze medicijnen te combineren wel genezing kunnen bereiken.

Goede start voor tevroeggeborenen
Dr. A. B. te Pas (m) MD PhD, LUMC Neonatologie
Tevroeggeborenen hebben vaak hulp bij ademhaling nodig bij de geboorte om te overleven, maar zijn dan het meest kwetsbaar. In het LUMC zal worden onderzocht hoe deze hulp zo goed mogelijk gegeven kan worden en zo schade kan worden voorkomen.

Ongewenste souvenirs
Dr. J. Penders (m), MUMC Medische Microbiologie Epidemiologie
Nederlanders reizen steeds vaker naar landen waar antibioticaresistente bacteriën alom aanwezig zijn. In dit onderzoek wordt het voorkomen en de verspreiding van antibioticaresistentie bestudeerd onder de Vietnamese bevolking en onder Nederlandse reizigers naar Vietnam en andere landen waar antibioticaresistentie veelvuldig voorkomt. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van moleculaire technieken om antibioticaresistentie in de darmflora op te sporen.Hierbij maken de onderzoekers gebruik van moleculaire technieken om antibioticaresistentie in de darmflora op te sporen.

Zijn stresshormonen dikmakers en slecht voor de gezondheid?
Dr. E.F.C. van Rossum (v), EMC Inwendige Geneeskunde - Endocrinologie
Er wordt onderzocht of het stresshormoon cortisol een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van overgewicht en de complicaties hiervan zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Ook wordt onderzocht hoe het komt dat cortisol veelal verhoogd is bij obese mensen. Dit kan leiden tot nieuwe behandelingen gericht op cortisol verlaging.

Waarom 1 nier bij geboorte te weinig is...
Dr. M.F. Schreuder (m), RUMC Kindernefrologie
Geboren worden met 1 nier geeft problemen zoals hoge bloeddruk en zelfs nierfalen als volwassene. Die ene nier gaat als compensatie harder werken, wat slijtage geeft. Middels proefdierstudies gaan onderzoekers uitvogelen waarom die nier dat doet. Zo kan het te hard werken worden aangepakt, om problemen later te voorkomen.

Scalable ‘big data’ methods towards personalized genome diagnostics
Dr. M.A. Swertz (m), UMCG Genetica
Nieuwe ‘NGS’ technieken kunnen alle DNA variaties nu in één keer meten. Helaas blijven diagnoses achter want genetische labs verdrinken in al deze data; vroeger werd maar één gen per keer getest. Dit project ontwikkelt patiënt-georiënteerde technieken om sneller en beter schadelijke mutaties te vinden voor ‘personalized whole genome’ diagnostiek.

Darmbacteriën tegen longontsteking
Dr W.J. Wiersinga (m), AMC Infectieziekten
Darmflora spelen een rol bij de afweer tegen schadelijke bacteriën. De onderzoekers willen weten welke bacteriën in de darmen helpen om van een longontsteking te herstellen, en of zij ingezet kunnen worden bij een behandeling. Longontsteking is de meest voorkomende dodelijke infectieziekte ter wereld.

Een beter begrip van uitgezaaide borstkanker
Dr. W.T. Zwart (m), NKI Moleculaire Pathology
Hoe kan uitgezaaide borstkanker het beste worden bestreden? En hoe kan de arts in de toekomst de beste behandeling kiezen, toegespitst op de individuele patient? Dit project is gericht op een beter begrip van uitgezaaide borstkanker, op basis waarvan in de toekomst de optimale individuele behandeling kan worden voorspeld.

Naar boven