Toekenningen Veni 2010


DeviantArt: Mapping the Alternative Art World
Dr. A.A. (Alkim Amila) Akdag Salah (v) 28-08-1975, KNAW– Kunstgeschiedenis

Doel van dit onderzoek is een analyse van het sociale netwerk DeviantArt. DeviantArt is een online netwerk waar meer dan 11 miljoen mensen gebruik van maken, en waarbij zelfgemaakte kunst wordt uitgewisseld, besproken en kan worden gekocht. Het netwerk is daarbij een extreem democratisch platform voor het waarderen van kunst, en veel onafhankelijker van bijvoorbeeld politieke of institutionele voorkeuren dan de conventionele kunstwereld. In dit onderzoek zal worden onderzocht hoe DeviantArt zich verhoudt tot die traditionele kunstwereld en verschillende andere online communities, en hoe de gebruikers van DeviantArt zich onderling met elkaar verhouden.

Vrouwelijke spionnen in de zeventiende eeuw
Dr. N.N.W. (Nadine) Akkerman (v) 22-08-1978, UL – Engelse letterkunde
De schimmige wereld van de spion zou alleen bevolkt worden door mannelijke individuen. Door na te gaan hoe en waar geheime informatie werd verzameld en verspreid zal dit onderzoek spionagenetwerken zichtbaar maken en voor het eerst de vrouwelijke spion ontmaskeren.

Nanoparticles as therapeutic vaccines against cancer
Dr. M. (Maryam) Amidi (v) 05-05-1974, UU
Wereldwijd is kanker een belangrijke doodsoorzaak. Conventionele behandelingen hebben serieuze bijwerkingen en zijn veelal niet voldoende om patiënten volledig te genezen. Het doel van dit project is het ontwikkelen van nanodeeltjes als therapeutische vaccins, zodat het lichaam zelf in staat is om een tumor te herkennen en te bestrijden.

Land privatization and women's well-being
Dr. C.S. (Caroline) Archambault (v) 06-10-1977, Ontario (Canada), Antropologie
The privatization of pastoral rangelands in southern Kenya has stirred up considerable debate among scholars, policy makers, and Maasai. But the voice and perspectives of Maasai women in such debates are remarkably absent. This research explores women's positions on privatization and the impact that tenure reform has on their wellbeing.

Journalism and the tensions of neoliberal democracy
Dr. I. (Isabel) Awad Cherit (v) 08-04-1973, Santiago (Chile), EUR – Media and Communication
Chile is a society of contradictions. One of the most stable democracies and successful economies in Latin America, it is also an increasingly depoliticized and socially unequal society. This project deals with the understudied role of journalism in these contradictions.

(Un)healthy Ambiguity
Dr. A. (Aurélien) Baillon (m) 22-05-1980, L’Arbresle (France), EUR – Erasmus School of Economics.
When new diseases appear (like swine flu), we do not have a precise idea of the related risks. Being more careful might seem reasonable, but may lead to overreactions. This project aims to develop methods to adapt policies to unknown risks.

Black Hole arises in gravitational physics
Dr. N. (Nabamita) Banerjee (v) 29-10-1979, UU – Instituut voor Theoretische Fysica
Zwarte gaten ontstaan als de zwaartekracht sterk wordt. Hun ongebruikelijke thermische eigenschappen zullen theoretisch worden onderzocht en die eigenschappen zullen tevens worden gebruikt om resultaten te verkrijgen betreffende andersoortige fysische verschijnselen die voorkomen in vloeistoffen.

Erfgoedbeleid in Latijnse poëzie uit de Renaissance
Dr. S.T.M. (Susanna) de Beer (v) 05-02-1977, UL – Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Het culturele en literaire erfgoed van het antieke Rome werd in de Renaissance met groot enthousiasme bestudeerd. Dit onderzoek bekijkt hoe de Latijnse poëzie uit deze periode het Romeinse verleden op verschillende plekken in Europa weer opnieuw tot leven bracht.

De regulering van fotosynthese
Dr. R. (Rudi) Berera (m) 28-04-1976, Sondrio (Italië), VU – Biofysica
Terwijl licht het levenssap is van fotosynthese, is te veel licht dodelijk. Om aan te veel licht het hoofd te bieden, hebben fotosynthetische organismen expliciete strategieën ontwikkeld. Met dit onderzoek willen we de moleculaire mechanismen aan de basis van deze bescherming te ontdekken.

Populistische media - populistisch publiek?
Dr. H.G. (Hajo) Boomgaarden (m) 18-02-1977, Aurich (Duitsland), UvA – Communicatiewetenschap
Populisme lijkt steeds belangrijker in de politiek, maar wat is de rol van de media? Dit onderzoek bekijkt of en hoe nieuwsmedia op een populistische manier berichten tijdens verkiezingscampagnes en stelt de effecten hiervan vast op politieke voorkeuren en stemgedrag.

Verzoening van private rechten en publieke belangen in investeringsgeschillen
Dr. E. (Eric) de Brabandere (m) 04-08-1978, Ukkel (België), UL – Internationaal Publiek Recht
Internationale investeringsgeschillen handelen over de publieke belangen van de staat en de burgers, maar worden beslecht door tribunalen die commerciële en private rechtsprincipes hanteren, wat tot conflicten leidt. De onderzoeker analyseert hoe de commerciële en publieke aspecten met elkaar verzoend kunnen worden.

Voorspellen van falende eiwitmedicijnen
Dr. V. (Vera) Brinks (v) 11-09-1980, UU – Biofarmacie en Farmaceutische Technologie
Eiwitmedicijnen worden gebruikt om ziekten zoals kanker, reuma en multiple sclerose te behandelen. Echter, na verloop van tijd kunnen de eiwitmedicijnen ophouden met werken. Met dit onderzoek wordt een test ontwikkeld die kan voorspellen bij welke patiënten dit gebeurt.

Plasma’s voor wondgenezing
Dr. P.J. (Peter) Bruggeman (m) 25-05-1982, TU/e - Toegepaste natuurkunde
Infectie en trage wondgenezing zijn een groeiend probleem in de gezondheidszorg, temeer met de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Dit onderzoek gaat de stuurbaarheid en veiligheidsaspecten van plasma’s (geïoniseerde gassen) voor wondgenezing bestuderen.

Katalysatoren voor duurzame producten uit biomassa
Dr. P.C.A. (Pieter) Bruijnincx (m) 09-04-1979, Roosendaal, UU – Inorganic Chemistry & Catalysis
Niet-eetbare biomassa, denk bijvoorbeeld aan plantenafval, kan dé groene grondstof worden voor een duurzame productie van brandstoffen en chemicaliën. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er wel nieuwe conversieroutes gevonden worden. Dit onderzoek probeert daar katalysatoren voor te ontwikkelen.

Overschatting in het onderwijs
Dr. A.B.H. (Anique) de Bruin (v) 17-06-1977, Maastricht, UM – Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch
Van basisschool tot universiteit overschatten leerlingen hun leerprestaties in aanzienlijke mate. Overschatting leidt tot inefficiënt studiegedrag en uiteindelijk tot lage cijfers. Dit onderzoek gaat na hoe prestatie-inschattingen verbeterd kunnen worden zonder dat leerlingen verbaal reflecteren over hun leerprestaties.

Gewelddadige woorden
Dr. A.C. (Antoine) Buyse (m) 16-06-1977, Den Haag, UU
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar wat te doen met uitingen die direct bijdragen aan conflicten en geweld? Dit onderzoek bekijkt de precieze grenzen van het mensenrecht op vrije meningsuiting met behulp van theorieën over conflictescalatie.

Zelfregulatie van hersenactiviteit
Dr. T.W. (Tjeerd) Boonstra (m) 08-06-1978, Wageningen, VU – Faculteit der Bewegingswetenschappen
Talloze neuronen in onze hersenen zijn op elkaar afgestemd, vergelijkbaar met muzikanten in een orkest. In tegenstelling tot een orkest hebben hersenen geen dirigent. Dit onderzoek gaat na hoe neuronen samenwerken om ons lichaam gecontroleerd te kunnen laten bewegen.

Individueel gedrag ten aanzien van extreme risico’s van klimaatverandering
Dr. W.J.W. (Wouter) Botzen (m) 21-02-1983, Grave, VU – Instituut voor Milieuvraagstukken
Dit onderzoek bestudeert hoe individuen omgaan met onzekere risico’s van klimaatverandering, die gekenmerkt zijn door een kleine kans op grote gevolgen. Met experimenten en vragenlijsten wordt onderzocht hoe verzekeringen prikkels kunnen geven om maatregelen te treffen die natuurrampschade beperken.

Wederzijds vertrouwen in het Europese migratierecht: rol van de rechter
Mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer (v) 21-10-1966, Eindhoven, UU – Staats- en bestuursrecht
In het migratierecht worden veel beslissingen genomen op basis van wederzijds vertrouwen tussen de EU-lidstaten. De vraag is of hierbij fundamentele rechten van het individu voldoende worden beschermd. In dit onderzoek wordt de rol van nationale rechters bestudeerd.

Vaccins volgen in het lichaam
Dr. M.G. (Myrra) Carstens (v) 30-01-1978, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research
Na toediening volgen vaccins een route door het lichaam voor ze hun bestemming bereiken. Het precieze verloop hiervan beïnvloedt hun effectiviteit. Dit onderzoek gaat deze reis in kaart brengen, wat de ontwikkeling van nieuwe vaccins mogelijk zal maken.

Mobiliteit zonder de spijt
Dr. ir. C.G. (Caspar) Chorus (m) 26-05-1977, Den Haag, TUD – Transport en Logistiek
Het voorkomen van spijt achteraf is vaak een belangrijke drijfveer bij het maken van keuzes. Dit onderzoek vertaalt deze menselijke neiging tot spijtminimalisatie in een econometrisch model van (mobiliteits-)keuzegedrag. Hiermee worden voorspellingen gedaan over verkeersstromen en de bereikbaarheid van steden.

Betere gezondheid via internet
Dr. R. (Rik) Crutzen (m) 10-08-1982, Heerlen, UM – Gezondheidsbevordering
Gezondheidsinformatie en -diensten worden steeds vaker online aangeboden, maar slechts mondjesmaat gebruikt. Bij gebruik is het van belang dat mensen dit als positief ervaren. Dit onderzoek gaat na hoe deze gebruikerservaring geoptimaliseerd kan worden zodat gebruik en daarmee gezondheid verbeteren.

Hyperbolische schoonheid in actie
Dr. S.R. (Sander) Dahmen (m) 12-01-1979, Amersfoort, UU – Wiskunde
De cirkellimieten van Escher schetsen een prachtig beeld van het hyperbolische vlak. Ook in hogere dimensies bestaan zulke hyperbolische ruimten. In dit project wordt onderzocht hoe de fascinerende meetkunde hiervan gebruikt kan worden om geheeltallige oplossingen van vergelijkingen te vinden.

HELLP! Hoe werkt het?
Dr. M. (Marie) van Dijk (v) 28-09-1980, Delft, VUmc – Klinische Chemie
Het HELLP-syndroom treedt op in ongeveer 1 op de 200 zwangere vrouwen en is gedeeltelijk erfelijk bepaald. In dit project wordt onderzocht hoe het geërfde molecuul werkt tijdens de zwangerschap. Hiermee wordt een laboratoriumtest ontwikkeld om HELLP op tijd te herkennen.

Invloedsprocessen onder jongeren op het gebied van risicogedrag

Dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra (m) 27-09-1976, Metslawier, RUG – Sociologie
Tijdens de adolescentie raken jongeren vaak betrokken bij risicogedrag, zoals roken, drinken, en delinquentie. Beïnvloeding door leeftijdsgenoten speelt hierbij een cruciale rol. Maar hoe werken invloedsprocessen? Wie beïnvloedt wie en waarom? Dit onderzoek tracht antwoorden op deze vragen te vinden.

Surinaamse Indianen feesten voor regionale samenhang
Dr. R.S. (Renzo) Duin (m) 23-04-1974, Haarlem, UL – Archeologie
Archeologen en antropologen beschouwen dorpen van Surinaamse indianen vaak als autonome eenheden. Historische en regionale processen van sociale cohesie van niet-complexe samenlevingen blijven hierdoor onderbelicht. Dit onderzoek gaat na wat de rol van feesten is voor de regionale samenhang.

Deconstructing the super-organism
Dr. B.E. (Bas) Dutilh (m) 02-05-1976, Utrecht, UMC St Radboud – Centre for Molecular and Biomolecular Informatics/Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences
In the wild, micro-organisms live in symbiosis as a super-organism consisting of many species that depend on one another for their survival. Using computer analysis, the researcher will unravel the basis for this dependency by identifying complementary metabolic pathways.

Antistoffen brengen afweerreacties op gang
Dr. J. (Jeroen) den Dunnen (m) 05-06-1980, Papendrecht, AMC – Celbiologie en Histologie
Antistoffen die ons lichaam maakt, brengen specifieke afweerreacties op gang, maar zijn ook belangrijk bij ziekten als reuma en SLE. Dit onderzoek gaat de onderliggende mechanismen hiervan ontrafelen, om uiteindelijk vaccins te verbeteren en nieuwe reuma- en SLE-medicijnen te vinden.

Hoe gelijke ladingen elkaar aantrekken
Dr. W.G. (Wouter) Ellenbroek (m) 21-02-1979, TU/e – Theory of Polymers and Soft Matter & Institute for Complex Molecular Systems
Deeltjes met gelijke elektrische lading stoten elkaar doorgaans af, maar in een zoutoplossing kunnen ze elkaar juist elektrisch aantrekken. Zo vormen geladen polymeren allerlei patronen onder invloed van calciumionen. De onderzoeker gaat met computersimulaties en modelberekeningen dit verrassende verschijnsel ontrafelen.

Improving the accuracy of failure prediction
Dr. A.M.H. (Alaa) Elwany (m) 25-07-1980, Alexandrië (Egypte), TU/e – Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences
Unexpected failures of functioning systems result in huge economical and environmental losses. The researchers will model system degradation captured using sensor technology, and develop system prognostic methodologies to accurately predict failure time and improve maintenance and service logistics.

Nanowetenschappers zicht van het heelal
Dr. A. (Akira) Endo (m) 23-07-1981, Osaka (Japan), TUD – Kavli Institute of Nanoscience
Nanowetenschappers en astronomen werken samen om de geschiedenis van de stervorming te ontrafelen. Het team zal een groot netwerk van supergeleidende ver-infrarood detectoren ontwikkelen en het gebruiken om tien miljard jaar in het verleden te kijken.

Betere beveiliging en kwaliteit van software
Dr. J. (Jorg) Endrullis (m) 05-03-1981, Leipzig (Duitsland), VU – Theoretical Computer Science
Computersystemen, klein en groot, met hun programma’s, dringen steeds meer door in ons dagelijks leven. Dit project ontwikkelt methoden voor het automatisch bewijzen van correctheid van programma’s om hun veiligheid te garanderen en hun kwaliteit te verhogen.

Leren te spreken
Dr. H. (Hartmut) Fitz (m) 18-10-1972, RUG – CLCG
Kinderen leren hun moedertaal zonder enige moeite, aan de hand van spraak in hun omgeving. Maar sommige woorden, zinsdelen, en zinnen horen zij vaker dan andere. Door middel van computersimulaties zal onderzocht worden hoe kinderen deze informatie gebruiken.

Zo gezond als een vis
Dr. (Maria) Forlenza (v) 20-11-1978, WUR – Celbiologie en immunologie
Ook vissen worden ziek. Maar gelukkig kunnen vissen, net als mensen, gevaccineerd worden. In dit onderzoek gaan we uitzoeken hoe we, met behulp van de meest geavanceerde (DNA)-vaccins karpers kunnen beschermen tegen twee dodelijke virusziekten.

Hoe gebruiken patiënten hun geneesmiddelen?
Dr. H. (Helga) Gardarsdottir (v) 12-08-1975, Reykjavik (IJsland), UMCU – Department of Clinical Pharmacy
Om de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen te onderzoeken, is het essentieel te weten hoe deze in de praktijk gebruikt worden. Het project ontwikkelt nieuwe methoden om dit met apotheekgegevens, patiëntgegevens en gegevens uit elektronische medicijnverpakkingen in kaart te brengen.

Bot maken van kraakbeen
Dr. ir. D. (Debby) Gawlitta (v) 31-10-1979, UMCU – Orthopedie
Voor orthopedische behandelingen is veel bot nodig. Dit onderzoek kijkt naar een nieuwe manier om bot te maken uit beenmergstamcellen. Dit gebeurt door eerst kraakbeen te maken en dan pas bot, zoals bijvoorbeeld in de groeischijf gebeurt.

Achter de schermen van de vroegmoderne diplomatie
Dr. M. (Maartje) van Gelder (v) 12-02-1975, UvA – Geschiedenis
Diplomatie speelde zich ook in de vroegmoderne tijd deels achter de schermen af. Wat was het belang van deze informele, vaak geheime, dimensie? Dit onderzoek gebruikt o.a. rapporten van de Venetiaanse inlichtingendienst om hier antwoord op te geven.

Waarom ingewikkeld doen als het eenvoudig lijkt?
Dr. L. (Lasse) Gerrits (m) 14-10-1979, Groningen, EUR – Bestuurskunde
Veel politici hebben de opvatting dat een simpel besluit waarbij niet eindeloos gediscussieerd en gewogen wordt, snel tot goede resultaten zal leiden. Dit project onderzoekt of die opvatting ook klopt. Leveren simpele besluiten betere resultaten op dan ingewikkelde besluiten?

Precolumbiaanse standbeelden in Nicaragua

Dr. A. (Alex) Geurds (m) 10-12-1974, Velp (Gld), UL – Archeologie
Recent werd door de onderzoeker een precolumbiaans piramidecomplex ontdekt in archeologisch terra incognita Centraal Nicaragua. De grond ligt er bezaaid met manshoge basalten standbeelden. Waren dit goden, heersers of krijgers? Dit onderzoek gaat over hoe, wanneer en waarom deze beelden gemaakt werden.

Squeezing out more light with silver nanoparticles
Dr. R. (Ron) Gill (m) 14-07-1975, Haifa (Israël), UT – Nanobiophysics
Dye molecules can emit 100x more light when positioned between nanoparticles. In this research, silver nanoparticles with controlled size and surface properties will be made to assemble around dye-labeled biomolecules. This could be used for developing better medical diagnostic tests.

Alvleesklierkanker: een aanval in het hart van de tumor
Dr. E. (Elisa) Giovannetti (v) 22-11-1974, Pisa (Italië), VUmc – Medische Oncologie
Alvleesklierkanker heeft een bijzonder slechte prognose vanwege de aanwezigheid van zeer kwaadaardige cellen in het hart van de tumor en ongevoeligheid voor huidige geneesmiddelen. Een innovatieve combinatie van geavanceerde tumormodellen en arraytechnieken zal nieuwe targets opleveren voor een effectieve behandeling.

Het koraalrif, een échte duurzame samenleving
Dr. J.M. (Jasper) de Goeij (m) 12-08-1977, Leiderdorp, UvA – IBED
Darwin brak er zijn hoofd al over: hoe kan het meest productieve ecosysteem ter wereld, het koraalrif, groeien en bloeien in een waterwoestijn, de tropische zee? Sponzen spelen wellicht de sleutelrol in de recycling van voedsel op het rif.

Koop- en eetgedrag bij massa-assortimenten
Dr. C. (Caroline) Goukens (v) 20-08-1980, Herentals (België), UM – Marketing
Tegenwoordig zien we een enorme toename in de assortimentvariëteit van supermarkten. Het lijkt alsof er voor elke consument een aangepast product is. Dit onderzoek gaat na hoe keuzes en eetgedrag van consumenten beïnvloed worden door dit gevoel van overvloed.

Plaatjesremmers – werken ze bij iedereen even goed?
Dr. ir. J.P. (Jacoba) Greving (v) 15-03-1977, Groningen, UMCU – Klinische Epidemiologie
Na een beroerte worden verschillende soorten plaatjesremmers voorgeschreven om de kans op een tweede beroerte te verkleinen. De onderzoekers gaan uitzoeken welke factoren bepalen wat de meest effectieve plaatjesremmer is voor een individuele patiënt.

Brave New Worlds
Dr. L. (Liesbeth) van de Grift (v) 19-12-1978, UU – Geschiedenis
Overal in Europa zagen regeringen interne kolonisatie – de inrichting van 'nieuw' land – als oplossing voor de economische, sociale en politieke crises van het Interbellum. In deze 'experimentele ruimtes' probeerden ze een harmonieuze samenleving te creëren. Dit onderzoek gaat na of en in hoeverre deze praktijken in democratische en fascistische systemen van elkaar verschilden.

Driedimensionale afbeelding van tumoren
Dr. M. (Mattijs) de Groot (m) 04-01-1978, VU – Biomedical Physics
Voor een effectieve behandeling van bijvoorbeeld darm- of longkanker is het belangrijk dat tumoren in een vroeg stadium zichtbaar worden gemaakt. De onderzoekers gaan een techniek ontwikkelen die met behulp van fluorescentie-endoscopie kleine tumoren driedimensionaal in beeld brengt.

Het sociale brein in adolescentie
Dr. B. (Berna) Güroglu (v) 23-07-1976, Izmir (Turkije), UL – Ontwikkelingspsychologie
Tijdens de adolescentie draait bijna alles om relaties met klasgenoten. Adolescentie is ook een periode van belangrijke hersenontwikkeling. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van de hersengebieden betrokken bij sociale interacties met klasgenoten en hoe dit gerelateerd is aan probleemgedrag.

Seeing enzymes in action
Ph.D. M.A.S. (Mathias) Hass (m) 24-02-1977, Kopenhagen (Denemarken), UL – Chemistry
Enzymes are ingenious molecular machines that carry out the chemistry of life. This research project aims to develop a method to observe the motions of enzymes with atomic detail. This will help researchers to understand how enzymes operate.

Beslissingen in de bestuurskamer
Dr. E.M. (Eelke) Heemskerk (m) 11-12-1978, Ermelo, UvA
Aan de top van organisaties worden belangrijke besluiten genomen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre bestuurders bij besluitvorming afgaan op wat zij denken dat hun collega’s zouden doen. Waardering van collega’s is misschien wel een belangrijkere drijfveer dan het organisatiebelang.

Oxidanten reguleren het ontstaan van aderverkalking
Dr. ing. K. (Kim) van der Heiden (v), 26-04-1980, Leiden, Erasmus MC – Biomedical Engineering
De cellen die onze bloedvaten bekleden reageren op krachten uitgeoefend door de bloedstroom door oxidanten te produceren. De onderzoekers gaan kijken hoe verschillende soorten oxidanten, geproduceerd op verschillende plaatsen in het vaatstelsel, beschermen tegen of aanzetten tot aderverkalking.

De zon in haar nadagen
Dr. ir. S. (Saskia) Hekker (v) 24-04-1978, Heeze, UvA – Astronomie
Sterren worden geboren en ontwikkelen zich De zon is een volwassen ster, maar zal over een paar biljoen jaar sterk veranderen en een oude ster worden Het doel van dit onderzoeksproject is de interne structuur van oude sterren te achterhalen.

Vingervlugge DNA-kopieerders betrapt

Dr. I. (Iddo) Heller (m) 02-10-1979, VU – Physics of Complex Systems
Dagelijks wordt ons DNA 100 miljard keer gekopieerd. Dit gebeurt zo snel dat de kopieermechanismen totnogtoe onbekend zijn. De onderzoeker zal individuele kopieerenzymen met tienduizend beeldjes per seconde filmen. Dit leert ons hoe kopieerfouten, die kunnen leiden tot ziekte en veroudering, voorkomen worden.

Plotselinge veranderingen begrijpen
Dr. M.0. (Markus) Heydenreich (m) 05-08-1976, Berlijn (Duitsland), VU – Wiskunde
Als natuurkundige systemen van toestand veranderen (denk bijvoorbeeld aan smeltende ijsblokken), ontstaan op het punt van overgang bijzondere effecten en fractalachtige structuren De onderzoeker analyseert wiskundige modellen van zulke overgangen met het doel deze structuren te begrijpen.

Waarom halen geneesmiddelen de markt niet?
Dr. L.H. (Laura) Heitman (v) 01-04-1981, UL – Farmacochemie
Vele moeilijk te behandelen ziekten schreeuwen om een geneesmiddel dat lang op een aangrijpingspunt in ons lichaam blijft zitten. Dat is maar zelden het geval. De onderzoekers bestuderen hoe deze verblijftijd verlengd kan worden om ziekten doeltreffend te bestrijden.

Toevoegen en roeren lost het op
Dr. A.K.H. (Anna) Hirsch (v) 12-01-1982, Trier (Duitsland), RUG – Bio-organische Chemie
Bij het ontwikkelen van medicijnen moeten meerdere eigenschappen tegelijk geoptimaliseerd worden. In dit onderzoek zal een methode worden ontwikkeld om, met hulpstoffen, potentiële medicijnen oplosbaar te maken in water. Dit versnelt de uitvoering van de biologische testen.

Reacties in water gezien met tunnelvisie
Dr. A. (Arie) van Houselt (m) 10-08-1980, Rotterdam, UT – Katalytische processen en materialen
Reacties in water zijn lastig te bestuderen. Bij veel metingen zit het water in de weg. Chemici gaan nu het reactieoppervlak onder water bestuderen met een scherp geleidend naaldje, dat moleculen 10 miljoen maal groter kan afbeelden.

(S)teekspel
Dr. J. W.R. (Joppe) Hovius (m) 14-10-1976, Hunsel, UvA – Infectieziekten
De verwekker van de ziekte van Lyme (Borrelia) wordt overgebracht door teken. Dit onderzoek analyseert hoe de teek de afweerreactie van haar gastheer onderdrukt, hoe Borrelia dat misbruikt om een infectie te veroorzaken, en of een antitekenvaccin de ziekte van Lyme kan voorkomen.

Deciphering Earth’s last climatic cooling event
Dr. S.K. (Silja) Hüsing (v) 16-01-1979, Lower Hutt (New Zeeland), UU – Earth Sciences
About 20 million years ago Africa collided with Eurasia resulting in the closure of the Mediterranean seaway to the Indian Ocean. This project investigates the impact this event had on the Earth’s ocean currents and its contribution to global cooling.

Hechting tussen cellen in het bloedvat
Dr. S. (Stephan) Huveneers (m) 13-01-1980, Purmerend, Hubrecht Instituut
Het maken van nieuwe bloedvaten is een belangrijk proces en betrokken bij ontstekingsziektes en kanker. De onderzoeker speurt naar eiwitten die de hechting tussen de bloedvatcellen regelen. Met geavanceerde microscopie wordt vervolgens de rol van deze eiwitten in beeld gebracht.

Nieuwe kijk op het suikerzieke brein
Dr. J.F.A. (Jaap) Jansen (m) 04-07-1979, Oirschot, MUMC+ – Radiologie
Veel patiënten met suikerziekte hebben cognitieve problemen. Waarom deze problemen optreden is nog niet precies bekend. In dit onderzoek worden nieuwe beeldvormende technieken gebruikt om op te sporen wat er mis gaat in de hersenen van dergelijke patiënten.

Tanzaniaans ondernemerschap verzekerd
Dr. W. (Wendy) Janssens (v) 31-07-1974, Turnhout (België), VU – Ontwikkelingseconomie
Microkrediet voor kleine ondernemers is steeds populairder in ontwikkelingslanden. Door hoge medische uitgaven komen de veelal onverzekerde ondernemers vaak in de problemen. Dit onderzoek kijkt of de combinatie van ziektekostenverzekeringen en microkrediet in Tanzania de effectiviteit van beide programma’s vergroot.

Overgewicht? Vet uit balans!
Dr. J.W.E. (Johan) Jocken (m) 01-06-1981, Hasselt (België), UM – Humane Biologie
Overgewicht en suikerziekte ontstaan door een verhoogde stapeling van vetten in ons buikvet en spieren. Afbraak van deze vetten (lipolyse) gebeurt door een vernuftige balans van eiwitten. De onderzoekers gaan bestuderen of deze balans verstoord is bij mensen met overgewicht die een aanleg hebben om suikerziekte te ontwikkelen.

Doe meer met hetzelfde DNA!
Dr. (Frank) Johannes (m) 01-02-1976, Dresden (Duitsland), RUG – Groningen Bioinformatica Centrum
Populaties van planten kunnen niet wegrennen bij veranderend milieu, maar passen zich dikwijls toch snel aan. Onderzoekers zullen aantonen dat planten dit kunnen door tijdelijk de functie in plaats van de code van hun DNA-sequentie aan te passen.

Wat bevalt beter?
Dr. A. (Ank) de Jonge (v) 05-01-1967, Creil, VUmc – Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Vrouwen kunnen kiezen waar ze willen bevallen. De vragen in dit onderzoek zijn: wat is de invloed van de plaats van bevalling en de hulpverlener (verloskundige of gynaecoloog) op complicaties bij vrouwen? En hoe ervaren vrouwen de zorg?

Stop vermijding van pijn
Dr. P.A. (Petra) Karsdorp (v) 20-12-1976, Amsterdam, UM – Psychologie
Vrees voor pijn dwingt automatisch tot vermijding van pijnlijke activiteiten, en bevordert genezing. Langdurige vermijding daarentegen kan leiden tot beperkingen in het dagelijkse leven. Onderzocht wordt of goede beheersing (inhibitoire controle) van automatisch vermijdingsgedrag beperkingen door pijn kan voorkomen.

Plakken als een gekko
Dr. M. (Marleen) Kamperman (v) 02-02-1979, IJsselstein
Gekko’s, insecten en spinnen zijn in staat om ondersteboven aan een plafond te hangen en tegen steile wanden op te rennen. De onderzoekers gaan op de natuur gebaseerde kleefsystemen ontwikkelen door gebruik te maken van polymere springveren.

What is quantum space-time geometry?
Dr. I. (Igor) Khavkine (m) 09-06-1981, Moskou (Rusland), UU – Instituut voor Theoretische Fysica
The geometry of space-time gives rise to gravity. Thus, quantum mechanics applied to gravity must modify this geometry (distance, time, causal order). Researchers will quantitatively analyze the observable consequences of such modifications, in the limit of weak gravitational forces.

De netwerkkennis van organisaties
Dr. J. (Joris) Knoben (m) 14-09-1981, Huissen, UvT – Organisatiewetenschappen
Organisaties werken vaak samen en vormen zo netwerken. Dit onderzoek gaat na wat organisaties weten over de structuur van deze netwerken en hun positie erin. Ook worden de oorzaken en gevolgen van verschillen in de netwerkkennis van organisaties onderzocht.

Beter ziekte voorspellen – wat levert dat op?
Dr. ir. H. (Erik) Koffijberg (m) 10-09-1976, Heinenoord, UMCU – Julius Centrum
Klinische voorspelregels geven ons inzicht in (toekomstige) ziekte bij mensen. Nieuwe diagnostische tests kunnen daarbij leiden tot betere voorspelregels. Het is onduidelijk of verbeterde voorspellingen ook daadwerkelijk effectief en efficiënt leiden tot gezondheidswinst. Dit onderzoek ontwikkelt gereedschap waarmee de waarde van voorspelregels in de praktijk bepaald kan worden.

De waarde van energiezuinigheid in gebouwen
Dr. N. (Nils) Kok (m) 11-07-1981, UM – Department of Finance
Gebouwen zijn grootverbruikers van energie. Investeringen in energiezuinigheid kunnen hier verandering in brengen. Dit onderzoek bestudeert de rol van energieverbruik bij aankoop en gebruik van gebouwen. Loont het om gebouwen energiezuiniger te maken? En bevorderen energielabels het bewustzijn?

Wolken op exoplaneten
Dr. ir. R.J. (Remco) de Kok (m) 12-01-1982, Drachten, SRON
Er zijn al bijna vijfhonderd planeten rond andere sterren ontdekt, maar men weet weinig van ze. De onderzoekers gaan kijken hoe metingen aan deze exoplaneten kunnen worden beïnvloed door hun wolken, en kunnen zo hun atmosferen beter bestuderen.

De controle van astma
Dr. M. (Mirjam) Kool (v) 02-11-1975, Utrecht, Vlaams Instituut voor Biotechnologie – Afdeling Moleculair Biomedisch Onderzoek
Astma wordt veroorzaakt door een ontregelde immuunreactie tegen allergenen. De onderzoekers hebben gevonden dat manipulatie van het immuunsysteem de ontwikkeling van astma kan afremmen. In dit project wordt onderzocht hoe deze remming van astma wordt veroorzaakt.

Moleculaire materialen en nanosystemen
Dr. L.J.A. (Jan Anton) Koster (m) 24-05-1975, TU/e
Plastic zonnecellen zijn een veelbelovend, nieuw type zonnecel. Om ze verder te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk een correct beeld te krijgen van hun werking. Dit onderzoek gaat na hoe de complexe en chaotische interne structuur van deze zonnecellen de efficiëntie beïnvloedt.

Kleine RNA's beschermen een falend hart
Dr. G. (Guido) Krenning (m) 15-07-1980, Nijmegen, RUG/UMCG – Pathologie & Medische Biologie
Tijdens hartfalen wordt een litteken aangemaakt. Littekenvorming gaat gepaard met het ontstaan van cellen die het litteken produceren en veranderingen in de aanwezigheid van kleine regulatoire RNA's. De onderzoekers gaan uitzoeken of door het moduleren van deze kleine RNA's het ontstaan van littekenvormende cellen kan worden voorkomen.

Nieuwe regeringspartijen: echec of succes?
Dr. S.L. (Sarah) de Lange (v) 07-02-1981, Middelburg, UvA – Politicologie
Het aantal politieke partijen zonder regeringservaring dat toetreedt tot West-Europese kabinetten is de laatste decennia sterk toegenomen. Veel commentatoren bekritiseren deze ontwikkeling en claimen dat deze partijen doorgaans slecht presteren. Dit project onderzoekt het waarheidsgehalte van deze claim.

Agressie bij antisociale patiënten
Dr. J. (Jill) Lobbestael (v) 11-06-1980, Bilzen (België), UM – Clinical Psychological Science
Antisociale patiënten zijn vaak agressief. De onderzoekers gaan ervan uit dat deze agressie zich anders uit wanneer het gecontroleerde of roofdieragressie betreft, dan wanneer het om impulsieve agressie gaat. De lichamelijke en cognitieve veranderingen in beide typen agressie worden bestudeerd.

Verdraaid licht en schroefvormige structuren
Dr. W. (Wolfgang) Löffler (m) 19-10-1977, UL – Leiden Institute of Physics
Schroefvormige structuren komen zeer veel voor in de natuur. Zelfs licht kan verdraaide structuren aannemen. Zou toepassing van verdraaid licht kunnen leiden tot betere technieken om schroefvormige objecten waar te nemen? Dit project zal zich richten op het experimenteel onderzoeken van dit gebied.

The brain's inability to communicate in ADHD
Dr. A. (Ali) Mazaheri (m) 06-09-1976, Teheran (Iran), RU – Neuroscience
Failure to focus attention is a core symptom of attention-deficit/hyperactivity-disorder (ADHD). Researchers will investigate the proposition that that the attention problems in ADHD are not due to problems with specific brain areas, but rather a communication failure between them.

Wikken en wegen in de hersenen
Dr. M.A.A. (Matthijs) van der Meer (m) 31-12-1980, Amsterdam, UvA – Swammerdam Institute for Life Sciences
Bij belangrijke beslissingen overwegen we de consequenties van verschillende keuzes. Hersenactiviteit in de hippocampus geeft zulke consequenties weer tijdens het besluitvormingsproces. Door deze activiteit 'live' te meten en te beïnvloeden test dit onderzoek hoe deze activiteitspatronen de daaropvolgende keuze sturen.

Samenleven in een multiculturele samenleving
Dr. T.W.G. (Tom) van der Meer (m) 06-12-1980, Delft, UvA – Politicologie
Onze samenleving wordt alsmaar diverser. Dit onderzoek bestudeert de gevolgen daarvan voor de sociale samenhang – het vertrouwen tussen burgers en de contacten die hen binden. Is etnische diversiteit (in wijken en verenigingen) inderdaad schadelijk, of is het juist een impuls?

Web Application Testing as an Automated Service
Dr. ir. A. (Ali) Mesbah (m) 23-05-1978, Karaj (Iran), TUD - Software Technology
Het programmeren van moderne webapplicaties is bijzonder complex en foutgevoelig. Dit onderzoek probeert algoritmes te vinden waarmee de zeer dynamische webtoestanden automatisch geanalyseerd en getest kunnen worden. Ook wordt bestudeerd hoe de testmethoden door webontwikkelaars met gemak toegepast kunnen worden.

Robots maken minimaal-invasieve ingrepen veiliger
Dr. S. (Sarthak) Misra (m) 08-10-1976, UT – MIRA Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde
Naalden worden veel gebruikt om diagnoses te stellen en medicijnen toe te dienen. Rechte naalden missen echter vaak hun doel, met complicaties als gevolg. Dit project gebruikt robotgestuurde buigzame naalden om moeilijk bereikbare locaties in het lichaam beter bereikbaar te maken.

Dikkedarmkanker: worden negatieve gevolgen mede bepaald door persoonlijkheid?
Dr. F. (Floortje) Mols (v) 29-04-1981, Tilburg, UvT – Departement medische psychologie en neuropsychologie
Negatieve gevolgen van (de behandeling van) dikkedarmkanker kunnen samenhangen met persoonlijkheid. Onderzoekers kijken of patiënten met een bepaalde persoonlijkheid bijvoorbeeld een slechtere kwaliteit van leven, meer bijwerkingen, en meer angstige en depressieve symptomen ervaren dan vergelijkbare patiënten zonder deze persoonlijkheid.

De causale structuur van biologische netwerken
Dr. J.M. (Joris) Mooij (m) 11-03-1980, Nijmegen, RU – Institute for Computing and Information Sciences
Biologische processen behelzen vaak een complex samenspel van verscheidene moleculen. Doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van efficiëntere wiskundige methoden voor de bepaling van de causale structuur van dergelijke processen (wat veroorzaakt wat?), zodat hiervoor minder experimenten nodig zijn.

Leefstijl en depressie: wat is oorzaak en gevolg?
Dr. M.H.M. (Marleen) de Moor (v) 28-03-1979, Uithoorn, VU – Biologische Psychologie
Veroorzaakt een ongezonde leefstijl (weinig sporten, veel drinken) meer depressie, of leidt depressie tot een ongezondere leefstijl? Of is er een onderliggende aanleg, bijvoorbeeld gekoppeld aan persoonlijkheid, die zowel depressie als een ongezonde leefstijl beïnvloedt? In dit onderzoek worden nieuwe methodes ontwikkeld die oorzaak en gevolg beter kunnen onderscheiden.

Exploring memory's limits
Dr. R.D. (Richard) Morey (m) 26-11-1978, USA, RUG – Psychometrics and Statistics
In everyday life, it is often necessary to remember several things at once: several faces, numbers, or words. This research project will explore why remembering more things is more difficult than remembering a few.

Grootschalig gedetailleerd transportbeheer: coördinatie van transportstromen op alle niveaus
Dr. R.R. (Rudy) Negenborn (m) 13-06-1980, TUD – Regeltechniek/Informatica
Globale goederenstromen worden steeds grootschaliger en complexer. Tegelijkertijd moet het transport van die goederen duurzamer en economischer plaatsvinden. Dit onderzoek laat lokale transporthubs zelfstandig continu met elkaar samenwerken en onderhandelen. Dit resulteert in een beter gecoördineerd en efficiënter transportbeheer.

Ontwikkeling van medicijnen met quantummechanica
Dr. V.P. (Paul) Nicu (m) 07-05-1977, Sibiu (Roemenië), VU – Theoretical Chemistry
Voor de ontwikkeling van medicijnen is een precieze interpretatie van moleculaire spectra essentieel. Dit wordt bereikt via nauwkeurige kwantummechanische berekeningen. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van snellere en nauwkeurigere kwantummechanische algoritmes voor gebruik in de farmaceutische industrie.

Neuropsychologie van de 3D-ruimte
Dr. T.C.W. (Tanja) Nijboer (v) 22-10-1978, Wijk bij Duurstede, UU – Psychologische Functieleer
De ruimte om ons heen kan verdeeld worden in nabije en verre regio’s. Dit onderzoek gaat na of deze regio’s onafhankelijk van elkaar gestoord kunnen raken na een beroerte. Daarnaast wordt gekeken of een intacte regio de aangedane nog kan beïnvloeden.

Fourteen Billion Years of Galaxy Formation
Dr. B.D. (Benjamin) Oppenheimer (m) 11-12-1976, Chicago (United States), UL – Astronomy
Theoretical astronomers simulate entire universes with today’s state-of-the-art supercomputers. This research aims at simulating the formation and evolution of galaxies like our Milky Way to see if they look and act like the galaxy’s observed with today’s largest telescopes.

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens
Dr. L.A.D.M. (Liesbeth) van Osch (v) 05-08-1980, Roermond, UM – Vakgroep Gezondheidsbevordering
Hoewel veel mensen gezond willen leven, lukt het slechts weinigen om daadwerkelijk een gezonde leefstijl te volgen. Dit onderzoek test verschillende soorten planningsstrategieën en gaat na of het maken van concrete plannen leidt tot een verbetering in gezond gedrag.

Een beter hart begint bij de cel
Dr. R.J. (Ralph) van Oort (m) 25-04-1977, Zoelen, AMC – Heart Failure Research Center
Spiercellen in een falend hart zijn structureel zo veranderd dat ze nog maar slecht kunnen samentrekken. De onderzoeker wil met behulp van een nieuwe techniek deze structurele verandering van spiercellen tegengaan om zo de functie van het hart te verbeteren.

Belichaamde cognitie en het weerstaan van verleidingen
Dr. E.K. (Esther) Papies (v) 05-02-1980, Bielefeld (Duitsland), UU – Sociale Psychologie
Als wij iets lekkers zien, krijgen wij vaak spontaan zin om dit te eten. Hoe ontstaat deze motivatie? Dit project onderzoekt hoe het spontane 'herbeleven' van eten onze zin hierin bepaalt, en of het blokkeren ervan helpt om eetgedrag te controleren.

Ancient colonists and colonised
Dr. E. (Eleftheria) Pappa, Griekenland (v) 08-04-1983
The research will investigate contacts between the Near Eastern people who colonised the western Mediterranean just over 2,5 millennia ago and the local populations, bringing about cultural and technological changes. This concerns where and how these two groups lived, what language they spoke and how they interacted with each other.

Zelfherstellend staal
Dr. M. (Mohanchand) Paladugu (m) 30-08-1979, TUD – Applied Physics
Net als biologische systemen, kan ook staal zichzelf herstellen. Wanneer er nanoscheurtjes ontstaan, kunnen mobiele atomen deze opvullen met stabiele clusters, waardoor verdere schade voorkomen wordt. In dit project wordt onderzocht hoe nieuw zelfherstellend staal ontwikkeld kan worden.

Slave Migrants in the American South
Dr. D.A. (Damian) Pargas (m) 28-12-1978, UU – Geschiedenis
Tussen 1820 en 1860 vond er in het Amerikaanse Zuiden een grootschalige gedwongen migratiegolf plaats van Afro-Amerikaanse slaven. Dit onderzoek stelt zich ten doel om de ervaringen, en assimilatie- en integratieprocessen van deze slavenmigranten te achterhalen.

Men, fatherhood and HIV
Dr. F.R. (Fiona) Parrott (v) 21-05-80, Londen (Groot-Brittannië), UvA – Medical Anthropology
Conception and HIV transmission both involve unprotected sex. Understanding the relationship between fertility and HIV risk in rural Africa is crucial to fighting HIV. Most research in this area has focussed on women. This research will study men's desire for children and responses to HIV.

Focus op hoofd-halskanker
Dr. M.M. (Maarten) Paulides (m) 01-05-1979, Erasmus MC Daniel den Hoed – Radiotherapie
Verwarming versterkt het effect van bestraling en chemotherapie flink. Recent hebben wij apparatuur ontwikkeld voor warmtebehandeling van hoofd-halstumoren. In dit onderzoek wordt de verwarmingsfocus veel preciezer gericht op de tumor door een slimme combinatie van metingen en berekeningen.

Geslachtshormonen in het impulsieve brein
Dr. J.S. (Jiska) Peper (v), 03-12-1978, Dordrecht, UU – Experimentele Psychologie
Iedereen handelt wel eens vanuit een opwelling. Echter, bij sommigen leidt dit tot nadelige situaties zoals middelenmisbruik of schoolverlaten. Er zal worden onderzocht in hoeverre de invloed van geslachtshormonen (belangrijke regelaars in ons brein) op hersenverbindingen impulsief gedrag kunnen verklaren.

Uitdoven van verslavingsgeheugen
Dr. J.L. (Jamie) Peters (v) 31-08-1978, Culpeper, Virginia (USA), VU – Center for Neurogenomics and Cognitive Research
De sterke associatie tussen verslavende stoffen en omgevingsfactoren trekt een hardnekkig geheugenspoor in het brein van verslaafden. Onderzoekers proberen deze associatie te doorbreken door een ander geheugen dat leidt tot uitdoven van verslavingsgedrag te versterken met behulp van experimentele medicijnen.

Het ontwikkelen van kunstmatige bomen
Dr. E.A. (Evgeny) Pidko (m) 13-11-1982, Moskou (Rusland), TU/e – Inorganic materials chemistry
Kooldioxide ontstaat bij de verbranding van fossiele energiebronnen en draagt bij aan de opwarming van de aarde. De onderzoeker gaat nieuwe katalysatoren maken die dit schadelijke gas direct uit de lucht filteren en het omzetten in CO2-neutrale vloeibare transportbrandstoffen.

Hoe het hart uit ritme raakt
Dr. D.A. (Daniël) Pijnappels (m) 25-04-80, Alblasserdam, LUMC – Hartziekten
Hartritmestoornissen komen veel voor, zijn levensbedreigend en moeilijk te behandelen. De onderzoekers gaan systematisch de vorm en samenstelling van hartweefsel aanpassen om zo beter te begrijpen hoe het ritme van het hart verstoord raakt en hoe dit hersteld kan worden.

Indirecte interacties tussen planteneters
Dr. E.H. (Erik) Poelman (m) 21-04-1980, Arnhem, WUR – Entomologie
Planten mobiliseren hun verdediging wanneer ze worden aangevreten door planteneters. Daardoor beïnvloeden planteneters ook de kolonisatie van een plant door andere planteneters en daarmee de levensgemeenschap op de plant. Dit onderzoek gaat na of deze interacties consequenties hebben voor de voortplanting van de plant.

The Napoleon Complex – fact or fiction
Dr. T. V. (Thomas) Pollet (m) 17-11-1981, Wilrijk (België), RUG – Social psychology
Short men have been proposed to be more aggressive and dominant than tall men. This is often called the Napoleon Complex. We investigate if this shortness-aggression link is real or a myth. This research aids our understanding of male aggression.

Zeewaterontzouting: eerst het zout eruit, dan het water
Dr. ir. J.W. (Jan) Post (m) 22-01-1976, WUR – Milieutechnologie
Ontzouten van zeewater kost veel energie. De term 'ontzouten' is eigenlijk misleidend, want met de huidige techniek wordt zeewater juist 'ontwaterd'. Door verdamping wordt het water gescheiden van het zout en vervolgens moet die damp weer worden gecondenseerd. Met dit onderzoek willen we aantonen dat het efficiënter is om eerst te ontzouten en vervolgens te ontwateren.

Thermal correlations in one dimensional quantum systems
Dr. B.S. (Balázs) Pozsgai (m) 06-03-1983, UvA – Institute for Theoretical Physics
The researchers will study the interplay of thermal effects and quantum fluctuations in strongly interacting one-dimensional many-body systems. The methods will include field theoretical approaches and numerical simulations, with a special aim of providing phenomenology for experiments with ultracold gases.

Rekenen op een betrouwbare drinkwatervoorziening
Dr. A.K.I. (Anne) Remke (v) 24-04-1980, Münster (Duitsland), UT – DACS
Waterzuivering en distributienetwerken zijn essentieel voor de samenleving. Storingen van en aanvallen op deze voorzieningen zijn een bedreiging voor de beschikbaarheid van drinkwater. De onderzoekers berekenen de betrouwbaarheid van drinkwaternetwerken en analyseren de effectiviteit van reparatiestrategieën bij storingen en aanvallen.

Stabiele venen in een veranderend klimaat
Dr. B.J.M. (Bjorn) Robroek (m) 18-09-1978, Heerlen, UU – Ecologie & Biodiversiteit
Venen leggen enorme hoeveelheden koolstof vast. Door verdroging kan dit weer als koolzuurgas vrijkomen en zo de klimaatverandering versterken. We onderzoeken of een grotere plantdiversiteit bijdraagt aan de stabiliteit van de koolstofopslag in veenecosystemen in een veranderend klimaat.

Elucidating the catalytic properties of gold
Dr. P.B. (Paramaconi) Rodríguez Pérez (m) 28-12-1979, Caracas (Venezuela), UL – Leiden Institute of Chemistry
Gold is a good catalyst for several technological important reactions, especially CO oxidation. The researchers will investigate how the CO adsorption on gold promotes its own oxidation as well as the oxidation of other organic molecules, and how this depends on the chemical environment.

Sportschool voor cellen
Dr. ir. J. (Jeroen) Rouwkema (m) 25-07-1979, UT – Biomedische werktuigbouwkunde
Cellen en weefsels reageren op mechanische signalen (bijvoorbeeld trekkrachten). Dit project ontwikkelt een systeem waarmee het effect van deze signalen op cellen bepaald en dus ook geoptimaliseerd kan worden. Hiermee kan vervolgens het kweken van botweefsel in het laboratorium verbeterd worden.

Moving from vulnerability to resilience: shaping the bodily and psychological ability to withstand life adversity
Dr. B.P.F. (Bart) Rutten (m) 21-05-1975, Sittard, UM – Psychiatrie en Neuropsychologie
In tegenstelling tot mensen die psychische klachten krijgen na ernstige tegenslagen, vangen andere mensen dergelijke tegenslagen zonder problemen op. Zij vertonen mentale weerbaarheid. De onderzoekers ontrafelen hoe deze mensen dit doen, en wat er in de hersenen gebeurt.

Gaining insight in mycetoma grain formation: towards innovative antifungal therapy
Dr. W.W.J. (Wendy) van de Sande (v) 01-02-1980, Breda, Erasmus MC – Medische Microbiologie en Infectieziekten
Mycetoma is een verminkende tropische infectieziekte, gekarakteriseerd door moeilijk behandelbare schimmelkorrels. De onderzoekers zullen het ontstaan van deze schimmelkorrel onderzoeken door te kijken welke eiwitten zich hierin bevinden. Dit zal uiteindelijk leiden to een betere therapie voor deze ernstige infectie.

Triple A: angst, alcoholgebruik en automatische processen
Dr. E. (Elske) Salemink (v) 28-01-1979, Doetinchem, UvA – Ontwikkelingspsychologie
Angstige mensen drinken alcohol om hun angstige gevoelens te verminderen. Naast rationele overwegingen, spelen hierbij ook automatische neigingen een rol. Onderzocht wordt wat de invloed is van deze automatische processen en hoe deze processen veranderd kunnen worden bij angstige probleemdrinkers.

Universal signals of happiness
Dr. D.A. (Disa) Sauter (v) 10-08-1979, Stockholm (Zweden), MPI Psycholinguistics
Are there happy feelings that are shared by all humans? In this project, facial expressions and vocalizations of positive emotions will be studied across three very different cultural groups to establish whether people can universally understand expressions of happiness.

Kwantumcryptografie verbetert dagelijkse beveiliging
Dr. C. Schaffner, CWI – Information Systems
Het betrouwbaar opslaan van gecodeerde informatie in kwantumdeeltjes (zoals fotonen) is een enorme technische uitdaging. Cryptografische systemen waarvan de veiligheid juist gebaseerd is op deze moeilijkheid zijn aantrekkelijke alternatieven voor huidige systemen. Dit project wil de theorie en technologie van deze systemen verbeteren.

De ondergang van de Russische avant-garde
Dr. J.L.J. (Sjeng) Scheijen (m) 20-10-1972, Maastricht, UL – Slavische talen en culturen
Aan de bloei van de Russische avant-garde (1910-1932) kwam abrupt een einde door de opkomst van het Socialistisch Realisme. Door te kijken naar ongepubliceerde dagboeken en briefwisselingen van kunstenaars ontstaat er nieuw inzicht in de oorzaken en gevolgen van die ondergang.

Leukemische evolutie: Remote control
Dr. H. (Hein) Schepers (m) 26-10-1977, Coevorden, UMCG – Hematologie en Stamcelbiologie
Bloedcellen ontwikkelen zich uit een klein aantal moedercellen (stamcellen). Specifieke eiwitten bewaken dit ingenieuze proces, maar als hierbij iets fout gaat, kan een leukemie (bloedcelkanker) ontstaan. De onderzoekers gaan bestuderen wanneer deze eiwitten controle uitoefenen in normale en kwaadaardige cellen.

Voorbij nationale modellen van integratie?
Dr. P.W.A. (Peter) Scholten (m) 17-04-1980, Middelbeers, EUR – Bestuurskunde
De integratie van migranten is een belangrijk vraagstuk op lokaal, nationaal en Europees niveau. Dit onderzoek kijkt naar de relatie tussen het beleid op deze niveaus. Kunnen we spreken van nationale modellen van integratie, of is het integratiebeleid veel diverser?

Leren bewegen in het brein
Dr. M. (Martijn) Schonewille (m) 30-09-1978, Rotterdam, Erasmus MC – Neurowetenschappen
De kleine hersenen zorgen ervoor dat de mens in staat is tot het maken van complexe bewegingen. De onderzoeker gaat bestuderen hoe cellen in de kleine hersenen tijdens het maken van bewegingen informatie verwerken en daarmee zulke bewegingen mogelijk maken.

Verlaagd energiemetabolisme als oorzaak van vette lever?
Dr. V.B. (Vera) Schrauwen-Hinderling (v) 15-07-1973, Affoltern (Zwitserland), MUMC+ – Radiologie en Humane Biologie
Vervetting van de lever leidt tot diabetes en hart- en vaatziekten. Met niet-invasieve beeldvormingstechnieken gaan de onderzoekers bestuderen of een verlaagd energiemetabolisme in de lever deze vervetting veroorzaakt. Verschillen in vetopslag na een maaltijd worden in beeld gebracht.

Hoe begrijpen wij conditionele zinnen?
Dr. K.(Katrin) Schulz (v) 24-07-1976, Berlijn (Duitsland), UvA – Wijsbegeerte
Conditionele zinnen spelen een belangrijke rol in wetenschap en ons dagelijks leven. Maar hoe komen wij bij de betekenis van zo’n zin? Dit project zal onderzoeken hoe de betekenis van deze zinnen afhangt van de woorden waaruit de zin is opgebouwd.

Feeling motion in ant- and robot-legs
Dr. T. (Tobias) Seidl (m) 08-10-1975, Regensburg (Duitsland), WUR – Experimental Zoology
Desert ants monitor the steps they take in order to know how far they walk. This research will analyse the role of leg-based force-sensors in distance estimation using techniques from engineering and artificial intelligence. The results will be applied to legged robots.

Motorisch leren in beweging
Dr. L.P.J. (Luc) Selen (m) 03-05-1976, Tegelen, RU – Donders Insitute for Brain, Cognition and Behaviour
Je staat in de bus als deze plotseling remt. Bijna val je. Net op tijd grijp je de veiligheidsrail en houd je staande. Dit onderzoek bestudeert het leren van grijp- en reikbewegingen tijdens lichaamsversnelling en waar in het brein dit plaatsvindt.

Watching Galaxies Evolve
Dr. P. (Paolo) Serra (m) 18-03-1980, Cagliari (Italië), ASTRON
Gas is a fundamental component of galaxies. With this project, gas will be studied for the first time in distant galaxies. The researchers will be able to understand how gas in galaxies evolves during the life of the universe.

Factionalism in Civil Wars
Dr. L.J.M. (Lee) Seymour (m) 15-09-1977, Calgary (Canada), UL – Politicologie
Civil wars are bloody, protracted and messy. The research aims to explain why some rebel groups remain united while others break apart into feuding factions, and the consequences this has for how civil wars unfold.

Zoek de (functionele) verschillen
Dr. M.J. (Marieke) Simonis (v) 03-11-1980, Utrecht, Hubrecht Institute – Genome Biology
Tussen het DNA van individuele mensen zitten meer dan een miljoen kleine verschillen. Om te begrijpen welke verschillen kunnen leiden tot ziekten, gaat de onderzoeker de moleculaire effecten van variatie in DNA in kaart brengen.

Zuurstof in aderverkalking: opgeruimd staat netjes?
Dr. J.C. (Judith) Sluimer (v) 22-03-1977, Rotterdam, MUMC+ – Pathologie
Een van de oorzaken van het verergeren van aderverkalking is het niet goed opruimen van dode cellen in de vaatwand. Door de lage zuurstofspanning in de vaatwand te verhogen denken de onderzoekers het opruimen van dode cellen te verbeteren en daardoor aderverkalking te verminderen.

Clostridium difficile ontleed
Dr. W.K. (Wiep Klaas) Smits (m) 06-04-1979, Dokkum, LUMC – Medische Microbiologie
De bacterie Clostridium difficile veroorzaakt steeds meer ernstige infecties van het spijsverteringskanaal bij zowel mensen en dieren, in ziekenhuizen en daarbuiten. In dit project neemt de onderzoeker de moleculaire basis van de ziekmakende eigenschappen van de bacterie onder de loep.

Vroeg diagnosticeren van kanker met een eenvoudige optische sensor
Dr. L. (Lineke) van der Sneppen (v) 07-01-1981, VU – Laser Centre
Als in patiënten een kwaadaardige vorm van kanker ontstaat, zullen er in het bloed tumorcellen circuleren. De onderzoeker stelt voor om met nieuwe lichtbronnen en technologieën een goedkope en eenvoudige optische sensor te ontwikkelen voor het detecteren van deze kankercellen.

Fatale afweer in planten
Dr. ir. P.E.J.(Patrick) Smit (m) 15-03-1973, Rheden, WUR – Fytopathologie
Plantencellen kunnen zichzelf opofferen om infectie van de plant met ziekteverwekkers te voorkomen. Deze suïcide is uiteraard strikt gecontroleerd. De onderzoeker zal erfelijke eigenschappen zoeken en bestuderen die voor dit gedrag van de plantencellen onmisbaar zijn.

Portraying Patients with Peripheral Arterial Disease (PAD)
Dr. K.G.E. (Kim) Smolderen (v) 18-10-1980, Turnhout (België), UvT – Medical Psychology
PAD patients experience leg pain due to plaques. Prognosis has been studied in this high-risk cardiovascular population, but not health outcomes for those living with this chronic condition. This international registry will map patients’ outcomes as seen from their perspective.

Liefde in Afrika
Dr. R. (Rachel) Spronk (v) 28-01-1973, Amsterdam, UvA – Afdeling Sociologie en Antropologie
Als je de media en de wetenschap moet geloven is Afrika een liefdeloos continent. Informatie en kennis over seksualiteit wordt gedomineerd door geweld, Aids en andere ellende. In dit onderzoek staat de ontwikkeling van intimiteit tussen man en vrouw sinds de koloniale periode centraal. Aan de hand van familiegeschiedenissen - drie generaties van dezelfde familie - wordt de ontwikkeling van 'arranged marriage' naar de huidige praktijk van 'love marriage' in Nigeria onderzocht.

Cell therapy: what happens to these cells inside a patient?
Dr. M. (Mangala) Srinivas (v) 15-07-1980, Bangalore (India), UMC St Radboud – Tumor Immunology
Op dit moment bestaat er geen erkende techniek om cellen, zoals stamcellen, in het lichaam na injectie zichtbaar te maken. Wij ontwikkelen een nieuwe aanpasbare imagingtechnologie die dit mogelijk maakt. Dit maakt het mogelijk om patiënten met celtherapie beter te behandelen.

Gespeelde gevoelens
Dr. K. (Kristine) Steenbergh (v) 09-06-1976, Utrecht, VU – Engelstalige Letterkunde
Wat is het effect van geacteerde emoties op een theaterpubliek? In de Engelse Renaissance waren de meningen hierover verdeeld. Dit project onderzoekt die verschillende ideeën in de cultuurhistorische context van de opkomende publieke sfeer, en kijkt naar de rol van het toneel zelf in de ideevorming over het effect van emoties.

Turbulente mist
Dr. G.J. (Gert-Jan) Steeneveld (m) 25-06-1978, Delft, WUR – Meteorologie en Luchtkwaliteit
Hardnekkige mist is lastig voor de transportsector, de landbouw en de gezondheid van astmapatiënten. Meteorologen hebben helaas moeite met mistverwachtingen. Dit project onderzoekt de rol van atmosferische turbulentie en heterogeniteit in het landschap bij de levenscyclus van mist.

Energy transport in plastics
Dr. A.U. (Anna) Stradomska (v) 09-03-1980, Gorlice (Polen), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
To help design materials for plastic solar cells, the researchers will investigate what happens with the energy of light after it shines upon plastic. They will model how the energy is transported between the molecules of such material.

Het afweersysteem in balans houden
Dr. M.M. (Machteld) Tiemessen (v) 23-01-1975, Roosendaal, LUMC – Immunohematologie en bloedtransfusie
Het afweersysteem beschermt ons tegen schadelijke bacteriën en virussen. Soms slaat het afweersysteem op hol wat kan resulteren in ziektes. De onderzoekers gaan op een nieuwe manier, gebaseerd op stamcelbiologie, onderzoeken hoe het afweersysteem gecontroleerd kan worden.

Do forests amplify heat waves?
Dr. ir. A.J. (Ryan) Teuling (m) 21-05-1976, Eindhoven, WUR – Environmental Sciences
Transpiration by vegetation reduces energy available to warm up the environment. However, differences exist in water use between ecosystems. This project aims to find out how forest transpiration is different from its surroundings, in particular during heat waves.

Ballistic electronics in graphene: clearing the way for electrons in one atom thick carbon
Dr. ir. N. (Niko) Tombros (m) 02-02-1978, RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
Grafeen is een flinterdunne laag van koolstofatomen uit grafiet dat in een tweedimensionaal honingraatpatroon van één atoom dik is gerangschikt. De onderzoekers gaan de elektronische eigenschappen analyseren bij mechanische belasting en als het materiaal aan sterke magnetische krachten wordt blootgesteld, waarbij elektronen vrijuit door het materiaal kunnen bewegen.

Opbouwen van een internetpanel via sociale netwerken
Dr. V. (Vera) Toepoel (v) 03-08-1980, Tilburg, UvT – Vrijetijdswetenschappen
Internetpanels zijn de belangrijkste manier geworden om vragenlijsten af te nemen. De onderzoekers gaan na hoe een internetpanel opgebouwd kan worden via sociale netwerken. Zij ontwikkelen en testen verschillende methoden om betrouwbare antwoorden te verkrijgen.

Anticiperen op onvoorziene risico's
Dr. S.T. (Stefan) Trautmann (m) 29-01-1977, UvT – Economie
Economisch gedrag zoals spaar- en beleggingsgedrag hangt af van de houding ten opzichte van onvoorziene risico’s omtrent verwacht inkomen. De onderzoekers gebruiken nieuwe methoden om vanuit een economisch en psychologisch perspectief te meten in hoeverre mensen reageren op deze toekomstige risico’s.

Het sociale brein
Dr. V. (Viviana) Trezza (v) 07-05-1979, Milaan (Italië), UMCU – Neurowetenschappen en Farmacologie
Sociale interacties vormen een onmisbaar onderdeel van ons gedrag. Bij de meeste psychiatrische ziektes is sociaal gedrag verstoord. De onderzoekster gaat bestuderen via welke processen in de hersenen normaal en afwijkend sociaal gedrag tot stand komt.

The eel, a swimming paradox
Dr. C. (Christian) Tudorache (m) 15-10-1974, Kronstadt (Roemenië), UL – Biologie
This research aims to unravel the discrepancy between the predicted low and the measured high swimming efficiency of the European eel and to create the parameters for a satellite tag in order to follow the eel to its enigmatic spawning grounds.

De materiële wending in de geesteswetenschappen
Dr. I. (Iris) van der Tuin (v) 22-08-1978, Heerenveen, UU – Genderstudies
Geesteswetenschappers onderzoeken taaluitingen of de symboliek van kunstwerken. Maar tegenwoordig doen zij steeds vaker onderzoek naar de materiële kant van kunst en naar de lichamelijke dimensie van kunstbeleving. Dit onderzoek brengt de kennistheoretische gevolgen van deze wending in kaart.

Foutloze productie van geslachtscellen
Dr. G. (Gerben) Vader (m) 08-06-1977, Utrecht, Erasmus MC – Celbiologie
De productie van geslachtscellen is een complex proces, waarbij actief talloze breuken in het genoom van het organisme worden geïntroduceerd. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe cellen voorkomen dat deze breuken onherstelbare schade in het genoom veroorzaken.

Hoe bacteriën in vorm raken
Dr. J.W. (Jan-Willem) Veening (m) 26-12-1978, Vries, RUG – Moleculaire Genetica
Elke levende cel, of dit nu een bacterie of een menselijke cel betreft, moet er tijdens de groei voor zorgen dat ze de juiste vorm krijgt en deelt op het juiste moment. Dit onderzoek gaat bepalen hoe de pneumokok, een veroorzaker van onder andere long- en oorontsteking, deze twee essentiële processen coördineert. De onderzoekers voorzien dat dit werk uiteindelijk bij kan gaan dragen aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van antibiotica.

Suikers regelen immuunreacties
Dr. S. (Sandra) van Vliet (v) 31-07-1971, Utrecht, VUmc – Celbiologie en Immunologie
Onze eigen lichaamscellen, tumorcellen en binnendringende micro-organismen hebben elk een andere opmaak van suikers op hun oppervlak. Dit onderzoek bekijkt hoe onze immuuncellen op basis van die suikers beoordelen met welke categorie cellen ze te maken hebben.

Balanceren met eiwitten
Dr. I.K. (Ilja) Voets (v) 28-05-1980, Leiden, TU/e – Institute for Complex Molecular Systems (ICMS)
Een levende cel bevat duizenden verschillende eiwitten. Ze moeten elkaar binden om te functioneren, maar niet zo sterk dat de stabiliteit van de cel in gevaar komt. Dit onderzoek gaat na hoe de natuur dit precaire evenwicht in stand houdt.

Hoe meer hoe beter?
Dr. ir. R.O. (Rutger) Vogel (m) 14-08-1978, Hardinxveld-Giessendam, UMC St Radboud – Kindergeneeskunde
Bij energiestofwisselingsziekten werkt het systeem dat voeding omzet naar energie niet goed. Inzicht in hoe de aanmaak van dit systeem kan worden bevorderd kan leiden tot een therapie. Dit onderzoek richt zich op het vinden van nieuwe aansturingsmechanismen.

Sociale verbondenheid: een nieuwe dimensie van sociale angststoornis
Dr. M.J. (Marisol) Voncken (v) 08-06-1976, Huesca (Spanje), UM – Clinical Psychological Science
Sociale verbondenheid voelen met anderen is essentieel om gelukkig te zijn. Bij patiënten met een sociale angststoornis lijken verstoringen in onbewust sociaal gedrag problemen met sociale verbondenheid te veroorzaken. Dit onderzoek bestudeert hoe sociale angst en het hormoon oxytocine deze gedragingen aanstuurt.

Why stroke patients fall
Dr. V.G.M. Weerdesteyn (v) 10-02-1975, UMC St Radboud - Revalidatiegeneeskunde

Cholesterolpomp in de vaatwand
Dr. M. (Marit) Westerterp (v) 02-02-1979, Stirling (Groot-Brittannië), AMC/UvA – Medical Biochemistry
Endotheelcellen vormen de barrière tussen de vaatwand en de bloedbaan. Zij beschermen de vaatwand tegen ontsteking en stimuleren wondgenezing. Hiervoor is de cholesterolbalans essentieel. Onderzocht wordt hoe een eiwit dat cholesterol uit endotheelcellen pompt ontsteking en wondgenezing beïnvloedt.

Verkeerde vaten in het hart
Dr. J.P.H.M. (Jeroen) van den Wijngaard (m) 16-04-1975, Roosendaal, AMC – Biomedical Engineering and Physics
Wanneer het hart door hoge bloeddruk of een infarct wordt belemmerd in het functioneren, kunnen er extra vaten groeien. De onderzoekers bekijken hoe deze vaten het hart kunnen beschermen of op de lange termijn juist deel uitmaken van beperkt functioneren.

Het controleren van emoties
Dr. G.A. (Guido) van Wingen (m) 24-05-1979, De Bilt, RU – Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
In het dagelijks leven moeten we geregeld onze emoties controleren. De onderzoekers gaan bestuderen hoe het stofje dat hersencellen remt het emotiecentrum in de hersenen reguleert, en of dat bijdraagt aan het gemak waarmee iemand zijn emoties controleert.

Stamcelgenen gestrikt
Dr. E. (Elzo) de Wit (m) 15-04-1978, Amsterdam, Hubrecht Instituut
DNA zit vol met genetische schakelaars die genen aan- en uitzetten door lussen in het DNA te vormen. Door de driedimensionale structuur van het DNA te ontrafelen zal het repertoire aan genetische schakelaars van stamcel- en ontwikkelingsgenen systematisch worden blootgelegd.

Conflictoplossing als het ABC van kooplieden
Dr. J.J. (Justyna) Wubs-Mrozewicz (v) 28-12-1976 (Poznań, Polen), UL – Geschiedenis
Conflict kan desastreuze gevolgen hebben voor de handelspositie en de goederen van kooplieden. Daarom is efficiënte conflictoplossing een must in handelsrelaties. Dit project gaat na hoe kooplieden in Danzig in de vijftiende en zestiende eeuw hun strategieën van conflictoplossing aanpasten aan veranderende omstandigheden.

Taalfouten: taalstoornis of tweetaligheid?
Dr. T. (Tuba) Yarbay Duman (v) 02-11-1978, Tarsus (Turkije), UvA – Klinische taalkunde
Tweetalige kinderen maken taalfouten. Sommigen hebben last van een taalstoornis, terwijl anderen dat niet hebben. Maken tweetalige kinderen fouten omdat ze tweetalig zijn of vanwege de taalstoornis? Dit project beoogt erachter te komen hoe deze twee te onderscheiden.

Images at war: photography, gender and humanitarian aid
Dr. M.J. (Marta) Zarzycka (v) 17-08-1976, UU – Gender Studies
In war coverage, photographs of non-Western women function as universal symbols of human suffering. This project looks at photographs of women from the wars in Bosnia, Afghanistan and Iraq and examines their use in press and in fundraising appeals.

Tumorgroei goedaardig, kwaadaardig, voorspelbaar!?
Dr. ir. K.G. (Kris) van der Zee (m) 21-05-1980, Lelystad, TU/e – Multiscale Engineering Fluid Dynamics
Kanker ontstaat wanneer een tumor agressief groeigedrag vertoont. Het groeiproces van tumoren kan worden beschreven met verschillende wiskundige modellen. De wetenschappers zoeken naar een unificatie van de modellen om zo tumorgroei beter te kunnen voorspellen.

Het oog als maat voor luisterinspanning
Dr. A.A. (Adriana) Zekveld (v) 16-04-1981, Amsterdam, VUmc – KNO/Audiologie
Gehoorverlies en achtergrondrumoer vergroten de luisterinspanning en hierdoor vergroten de pupillen van het oog. De onderzoeker zal de pupilreactie relateren aan hersenactiviteit. Hierdoor kunnen verschillen in de pupilreactie tussen luisteraars en luistersituaties beter geïnterpreteerd worden.

De vouwing van DNA
Dr. M.C. (Menno) van Zelm (m) 24-06-1979, Utrecht, Erasmus MC – Immunologie
DNA in de kern van een lichaamscel is de drager van erfelijke informatie. De lange DNA strengen liggen zodanig opgevouwen dat de juiste informatie toegankelijk is voor de cel. Welke eiwitten betrokken zijn bij deze vouwing wordt onderzocht.