De vernieuwingsimpuls verandert (2018-2019)

In 2018 en 2019 worden een aantal aanpassingen in de Vernieuwingsimpuls doorgevoerd. De beoordeling van domeinoverschrijdende aanvragen zal met ingang van de rondes Vici 2019, Vidi 2019 en Veni 2020 binnen de domeinen plaatsvinden. Een pilot met vooraanmeldingen in de Veni bij NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen en de invoering van een inbeddingsgarantie bij Veni- en Vidi-aanvragen zijn gericht op het terugdringen van de aanvraagdruk. Met de aanpassing van de extensieregel voor ouders sluit NWO aan bij de huidige maatschappelijke kijk op de verdeling van ouderschapstaken. Ook hoopt NWO hiermee een betere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders te stimuleren, waardoor het nadelige effect van het zorgen voor een kind op de carrière van de biologische moeder minder zwaar weegt.

Beoordeling domeinoverschrijdende aanvragen binnen de domeinen

In de Vernieuwingsimpuls verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Vanaf de eerstvolgende rondes van Vici en Vidi (openstelling 2019) en Veni (openstelling 2020) zal NWO alle aanvragen, inclusief de domeinoverschrijdende aanvragen, binnen de wetenschapsdomeinen ENW, SGW en TTW beoordelen. Dat geldt ook voor aanvragen binnen ZonMw. Door de huidige, breed ingerichte domeinen is inmiddels veel ervaring opgedaan met de beoordeling van multidisciplinaire voorstellen. Daarmee is een apart loket niet langer nodig.

De expertise die rond 'brede' beoordeling in de domeinoverschrijdende commissies is opgebouwd, zal behouden blijven. NWO zal maatregelen treffen die bijdragen aan een eerlijke, gelijkwaardige en transparante manier van beoordelen van multidisciplinaire en interdisciplinaire aanvragen.

De maatregelen beslaan het gehele aanvraag- en beoordelingsproces. Zij variëren van het nauwgezet instrueren van leden van beoordelingscommissies over de beoordeling van domeinoverschrijdende aanvragen tot het inschakelen van externe referenten uit de domeinen die bij de aanvraag betrokken zijn.

Pilot vooraanmelding Veni Sociale en Geesteswetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen

Aankomende Veni-ronde lassen de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) als proef een vooraanmeldingsfase in. Het doel van deze maatregel is om aanvragers tijd, en dus ook geld, te besparen en de kwaliteit van de beoordeling verder te verhogen. Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen de sociale en geesteswetenschappen dienen uiterlijk 28 augustus 2018 een vooraanmelding in te sturen. Die vooraanmelding bestaat uit een CV en een beknopt onderzoeksidee. Daarnaast overleggen de kandidaten een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling ('inbeddingsgarantie').

Kandidaten die in de komende Veni-ronde willen aanvragen binnen de sociale en geesteswetenschappen, moeten vóór eind augustus 2018 een vooraanmelding insturen. Die vooraanmelding bestaat uit een CV, een beknopt onderzoeksidee en een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (inbeddingsgarantie). Een Veni-commissie, ingedeeld in acht (multi)disciplinaire panels, zal de vooraanmeldingen beoordelen. Alleen na een positief besluit op hun vooraanmelding mogen aanvragers uit de sociale en geesteswetenschappen in januari 2019 een uitgewerkt Veni-voorstel indienen.

Op donderdag 19 april 2018 organiseerde NWO twee informatiebijeenkomsten voor onderzoekers die in de komende ronde een Veni-financiering willen aanvragen en daarbij NWO-domein SGW of TTW overwegen. De presentatie die Kasper Gossink, programmacoördinator Vernieuwingsimpuls bij NWO-SGW, deze dag hield, is nu te downloaden.


Zie ook


Inbeddingsgarantie voor Veni- en Vidi-financiering

Met ingang van de komende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering vraagt NWO kandidaten om een zogeheten 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen.

In een aanvraag voor een Veni-financiering geeft een kandidaat aan, bij welke instelling zij of hij onderzoek wil gaan doen. Met een inbeddingsgarantie voor een Veni geven universiteiten uitdrukking aan hun vertrouwen in een kandidaat en haar of zijn onderzoeksvoorstel. In de inbeddingsgarantie verklaart de beoogde instelling dat de onderzoeker bij toekenning de gelegenheid krijgt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren, met gebruikmaking van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn.

Ook in een Vidi-aanvraag benoemt een kandidaat haar of zijn beoogde onderzoeksinstelling. In de inbeddingsgarantie voor de Vidi zal de beoogde instelling aan NWO verklaren dat de kandidaat bij financiering een tenure track-aanstelling of vaste aanstelling krijgt.

Meer informatie over de inbeddingsgarantie


Zie ook


Uitbreiding extensieregeling ouders

Aan de Vernieuwingsimpuls zit een tijdslimiet tot wanneer onderzoekers na hun promotie een aanvraag in mogen dienen. Waar de biologische moeder in het geval van zwangerschapsverlof al tot 18 maanden verlenging van de indientermijn per kind kreeg, krijgt de andere ouder nu ook per kind 6 maanden verlenging. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. De totale maximale extensie per ouder is 5 jaar. De aangepaste extensieregeling gaat per direct in.

Lees verder


Meer informatie

Uitgebreide informatie over de gevolgen van deze aanpassingen voor uw aanvraag vindt u in de calls for proposals op de financieringspagina:


Tegemoetkomingsregeling

Heeft u na uw promotie de zorg over een pasgeboren baby of een geadopteerd kind of pleegkind?