Veiligheid
Programma

Veiligheid

Hoe kunnen we de bescherming van gegevens over burgers en consumenten in digitaal verkeer adequaat waarborgen? Hoe kan antisociaal gedrag aangepakt en voorkómen worden? Onderzoeksvragen die de link leggen tussen cognitie en veiligheid, of die betrekking hebben op cybersecurity, komen aan bod in dit onderzoeksprogramma.

Cybersecurity

In samenwerking met de Roadmap ICT is binnen de Roadmap Veiligheid van de Sociale Infrastructuur Agenda het vervolgprogramma over Cyber Security van start gegaan. Binnen dit programma zijn elf onderzoekprojecten gehonoreerd.

Voor de Roadmap Veiligheid zijn er aanknopingspunten voor Europese samenwerking in het kader van de Societal Challenge Secure Society van Horizon 2020.

Interesse in deelname?

Signaleert u knelpunten binnen (het werkterrein van) uw organisatie die om specialistische kennis vragen? Wilt u in samenspraak met toponderzoekers relevante kennis op het terrein van veiligheid ontwikkelen en toepassen binnen uw organisatie? Dan loont het om (eventueel in een consortium met andere partijen) te participeren in de Sociale Infrastructuur Agenda. Het is zowel mogelijk om een bijdrage te leveren aan één van de SIA-roadmaps als aan een specifiek onderzoekstraject daarbinnen.