URSES nu echt van start

Donderdag 28 mei 2015 was een drukke dag voor de onderzoekers van URSES – Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems. 's Morgens gingen de AIO's en postdocs aan de slag met het thema valorisatie en oefenden zij met het opstellen en houden van pitches over hun onderzoek. Tussen de middag overlegden hun programmaleiders over een nieuwe call– gefinancierd door AMS, het Amsterdam institute for advanced Metropolitan Solutions en het TKI Switch2smartgrids – en 's middags namen zowel programmaleiders als AIO's en postdocs plus een aantal gasten uit het bedrijfsleven en de overheid uitgebreid kennis van de verschillende projecten. Dagvoorzitter Han La Poutré leidde het geheel in goede banen en sloot de dag af met een uitwisseling over hoe alle URSES-betrokkenen de komende tijd contact zullen houden en synergie tussen de projecten kunnen bereiken. Ook de vraag hoe de buitenwereld – om te beginnen medefinancier Shell – kennis kan blijven nemen van de onderzoeksvoortgang kwam daarbij aan de orde.

valorisatieworkshop

De ochtend startte met een valorisatieworkshop door de trainers van IDfuse. IDfuse is een jong bedrijf in Utrecht, opgezet door innovatiedeskundigen Tijmen Altena en Paul Tuinenburg. De trainers: 'Valorisatie is voor veel wetenschapsdomeinen nieuw en zeker voor de maatschappij- en gedragswetenschappen. Binnen URSES werken wetenschappers met verschillende achtergronden en in principe is het voor hen allemaal interessant en relevant om zich af te vragen hoe ze het beste hun kennis voor het voetlicht kunnen brengen bij kennisgebruikers in de praktijk buiten de wetenschap. Daar hebben we deelnemers het een en ander over verteld. Ook hebben we goede en slechte voorbeelden laten zien van hoe je kort en overtuigend een verhaal kunt houden over jouw specifieke kennis. Maar vooral hebben we ze aan het werk gezet. Ze hebben nagedacht over hun eigen project: welk maatschappelijk probleem lossen ze op met de kennis die ze ontwikkelen? En wiens probleem is dat eigenlijk? En hoe kun je die 'probleemeigenaar' nu direct aanspreken op zijn of haar belang bij wat je zelf in huis hebt? Tot slot hebben de deelnemers ook geoefend met pitchen en elkaar feedback gegeven.'

Implementatieprojecten

Terwijl de jonge onderzoekers het laatste uur van hun workshop in gingen, kwamen hun programmaleiders samen om kennis te nemen van een nieuwe URSES-call. Marcus van Leeuwen (NWO) en Stephan van Dijk (AMS) legden uit wat de bedoeling is. 'Het gaat om geld dat het AMS en het TKI Switch2smartgrids beschikbaar stellen voor een implementatieprojecten die als het ware als 'top up' bovenop de huidige lopende projecten (de subprogramma's van URSES) kunnen komen. Deze projecten zijn bedoeld om de kennis nog dichter naar de praktijk te brengen en om innovaties daadwerkelijk te testen in de Amsterdamse metropoolregio. Zoals gebruikelijk bij NWO-procedures worden alleen de excellente of zeer goede voorstellen gehonoreerd. De call gaat waarschijnlijk in november 2015 open. De projecten zouden dan in de tweede helft van 2016 van start kunnen gaan.'

Kennismaking met de elf projecten

Tijdens het lunchbuffet arriveerden nog meer deelnemers en om half twee ging de formele URSES-kick-off-bijeenkomst van start. Han La Poutré leidde de middag in met een korte schets van het programma als geheel. Vervolgens was het woord aan de elf programmaleiders: een voor een hielden zij een korte pitch en was er even tijd voor wat korte vragen. De deelnemers kregen op die manier – en via het programmaboekje – een snel overzicht van de elf projecten die recent van start zijn gegaan.

Posterpresentaties

Aansluitend presenteerden de elf projecten hun project nog nader bij de posters verspreid in de ruimte. Bekijk de posters onderaan deze pagina.

Contact met de stakeholders

In het laatste deel van de bijeenkomst vroeg Han La Poutré aan de zaal op welke manier de projecten contact met elkaar willen onderhouden, hoe zij verder kunnen samenwerken en hoe de kennisdisseminatie ingericht zou kunnen worden. Een van de programmaleiders opperde dat het goed zou zijn als de aanwezigen van Shell zouden vertellen hoe zij betrokken willen worden. De Shell-medewerkers hadden daar wel een visie op: 'Wij hopen vooral kennis op te doen die op de langere termijn nieuwe business oplevert. Wij willen graag weten welke problemen we moeten oplossen rond energietransitie en in welke richting de oplossingen moeten gaan, bekeken over de gehele keten. Het gaat dan onder meer om het samenspel tussen duurzame energievormen en traditionele vormen van energie, zowel technisch als bijvoorbeeld qua wet- en regelgeving. Het zou het beste zijn als we in contact kunnen blijven met de verschillende projecten en niet alleen maar achteraf de dissertaties toegestuurd krijgen. Het liefst zouden we uitgenodigd worden voor de bijeenkomsten van de gebruikerscommissies die bij elk project zijn samengesteld. Ook zouden we graag op de hoogte raken van wat er bijvoorbeeld aan experimenten binnen pilotgebieden gedaan wordt; dan wordt kennis nog veel concreter. En misschien kan er een LinkedIn-groep worden opgericht?' Daar werd bevestigend op gereageerd in de zaal.

Een deelnemer in de zaal gaf aan dat in de communicatie van resultaten de wetenschappers 'fair' moeten zijn: 'Het onderzoek heeft een hoge kwaliteit; hierbij past niet om zaken bijvoorbeeld rooskleuriger voor te doen dan ze zijn. De onderzoekers moeten 'fair' rapporteren wat er wel en niet mogelijk is volgens het onderzoek aan de stakeholders. Wees daarin genuanceerd.' Een andere tip van een stakeholder was: 'Neem rechtstreeks contact met mij op, naast me te informeren via LinkedIn en de gebruikerscommissie.'

Car as Power Plant

Een jaarlijkse community-bijeenkomst

Han La Poutré stelde vervolgens ook de vraag aan de orde of er bijvoorbeeld elk jaar een onderlinge URSES-bijeenkomst als deze georganiseerd zou moeten worden. Dat leek iedereen een goed idee, zeker als de bijeenkomsten ook daadwerkelijke 'werkbijeenkomsten' kunnen zijn. Misschien kunnen de AIO's/postdocs voor een volgende keer bepaalde vraagstukken nader uitwerken en dan langere presentaties houden? Een andere suggestie was om rond gezamenlijke issues kennis en ervaring uit te wisselen. Ook werd het idee geopperd om bij dit type bijeenkomsten ook altijd wat mensen van buiten (ook wetenschappers) uit te nodigen voor een kritische blik en een andere invalshoek. Een mogelijkheid die ook aan de orde kwam, was om de jaarlijkse bijeenkomst te combineren met gebruikerscommissievergaderingen in de ochtend.

Uitvoerende onderzoekers zouden onderling ook aan intervisie kunnen doen, suggereerde een deelnemer. Daarop werd positief gereageerd door de zaal, met als idee daarbij om de projecten inhoudelijk eventueel te clusteren (in bijvoorbeeld de drie 'bloedgroepen' MaGW, EW en STW).

NWO faciliteert

Ayla Kruis van NWO vatte samen dat NWO een aantal initiatieven voor onderlinge communicatie en kennisdisseminatie zal starten. Hier valt onder meer het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten onder. Ook de URSES-pagina's op de NWO-website worden verder uitgebreid met detailinformatie, waaronder de contactgegevens van de uitvoerende onderzoekers. Het idee van een glossary met gezamenlijk gedeelde terminologie en uitwisseling van data en cases kwam ook op, maar dat is iets dat de uitvoerende onderzoekers vooral zelf moeten oppakken en invullen, aldus sommige deelnemers. Wel kan NWO daar een faciliterende rol in spelen. Een eindpublicatie over onzekerheidsreductie behoort ook tot de mogelijkheden. Tot slot kreeg Han La Poutré bloemen voor zijn kundige leiding van de bijeenkomst en nodigde Ayla Kruis iedereen uit voor de borrel.

Posterpresentaties