Venture Challenge
Programma

Venture Challenge

De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de life sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase. Voorbeelden uit het verleden laten zien dat de 'time-to-market' via de Venture Challenge kan worden verkort.

Coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

Veel wetenschappelijke vindingen halen nooit de markt. Vaak hebben ondernemende onderzoekers niet de ervaring en kennis die nodig is om een commerciële organisatie op te zetten en te komen tot een marktrijp product. Voor private investeerders en ervaren ondernemers is het in de opstartfase meestal nog te vroeg om in te stappen, bijvoorbeeld omdat de businesscase voor hen nog niet voldoende duidelijk is. De Venture Challenge helpt daarbij, door samen met de onderzoekers een goed doordachte businesscase te ontwikkelen. Dit geeft inzicht in wat nodig is om de vinding naar de markt te brengen.


Nieuwe vinding of toepassing naar de markt brengen

De Venture Challenge richt zich op teams van minimaal drie en maximaal vijf personen die van plan zijn vanuit een nieuwe start-up een product of dienst op het gebied van life sciences & health naar de markt te brengen. Het product of de dienst is gebaseerd op een nieuwe technologische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek betreft het een nieuwe therapie of medicijn, diagnosticum, medisch hulpmiddel of een technologie voor de verbetering van bestaande - of versnelling van de ontwikkeling van nieuwe - therapieën of medicijnen.
Het team bestaat in ieder geval uit de persoon die de wetenschappelijke vinding heeft gedaan en de overige oprichters van de start-up. Desgewenst kan het worden aangevuld met relevante adviseurs. Dat kan bijvoorbeeldeen business developer zijn van een betrokken Knowledge Transfer Office.

Hoe werkt het

Geïnteresseerde partijen kunnen een aanvraag indienen bij NWO. Een door NWO samengestelde commissie selecteert de aanvragen. De geselecteerde deelnemers betalen een eigen bijdrage en ontvangen daarnaast voldoende subsidie voor de bekostiging van deelname aan de Venture Challenge, te besteden in de eerstvolgende ronde. 
De ronde bestaat uit twee driedaagse bootcamps en regelmatige coachingsessies. Daarin werken de deelnemers onder begeleiding van ervaren coaches aan het opzetten of aanscherpen van hun businesscase. De begeleiding kan eventueel worden uitgebreid met experts en ondernemers uit de life sciences. Het gehele traject duurt tien tot twaalf weken. Aan het eind pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury, bestaande uit onder meer ervaren ondernemers en investeerders.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor deelname aan de Venture Challenge bedraagt per team:

  • 2000 euro bij deelname van 3 teamleden.
  • 2500 euro bij deelname van 4 teamleden.
  • 3000 euro bij deelname van 5 teamleden.

Verklaring Innovatieadviesdienst

Het Venture Challenge-programma geldt als een zogeheten ‘innovatieadviesdienst’. Wettelijk is vastgelegd dat aanvragers in een periode van drie jaar in totaal maximaal 200.000 euro aan subsidie mogen ontvangen voor innovatieadvies. Om te voorkomen dat deelnemers aan de Venture Challenge dit bedrag overschrijden, vragen wij u vriendelijk om in deze ‘Innovatieadviesdienstverklaring’ aan te geven hoeveel subsidie u in de voorbije drie jaren heeft ontvangen. 
Let op: er zijn twee verschillende formulieren; welke u invult is afhankelijk van de vraag of er bij inschrijving voor de Venture Challenge reeds sprake is van een onderneming.

Meer informatie leest u in de Toelichting (zie de bijlage bij het formulier).

Wat levert het op?

Aan het eind van de Venture Challenge hebben de deelnemers:

  • een duidelijk beeld van de kansen en risico’s en de commerciële haalbaarheid van hun start-up.
  • een helder plan van aanpak voor de komende periode plus inzicht in de daarvoor benodigde financiering.
  • een venture plan waarin hun businesscase helder wordt beschreven.
  • een scherpe presentatie die gebruikt kan worden voor het ophalen van financiering (zoals bijvoorbeeld via NWO’s Take-Off).
  • een goede introductie bij relevante investeerders en experts in de life sciences.

Twee Venture Challenges per jaar

De Venture Challenge heeft twee rondes per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Op de hoogte blijven van de Venture Challenge kan via een abonnement op de NWO-nieuwsbrief. Selecteer de voorkeur ‘Levenswetenschappen’.


Najaarsronde: tijdspad

De inschrijving voor de najaarsronde is gesloten. In de zomer wordt bekend gemaakt welke start-ups zijn geselecteerd voor deze ronde. Dit communiceren we via de NWO-nieuwsbrief en via deze pagina: www.nwo.nl/venturechallenge

Voor de najaarsronde zijn de volgende data van belang:

•    30 september t/m 2 oktober  - bootcamp
•    4 t/m 6 november  - bootcamp
•    20 november - de finale met de jury

Organisatie Venture Challenge

De Venture Challenge werd tot en met 2019 uitgevoerd door de topsector Life Sciences & Health (Health-Holland). Met ingang van 2020 neemt NWO de organisatie op zich, waarbij het de bedoeling is zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vorige edities van de Venture Challenge. Meer informatie over de geschiedenis en achtergrond van de Venture Challenge is te vinden op de website Life Sciences@work.
De Venture Challenge is een instrument van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvan de uitvoering is uitbesteed aan NWO.