Prof. dr. ir. R. (René) de Borst

Toegepaste mechanica, Technische Universiteit Delft, Spinozalaureaat 1999

Prof. dr. ir. R. (René) de Borst

René de Borst (1958) is hoogleraar Toegepaste Mechanica aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De Borst is een onderzoeker van wereldformaat, die op briljante wijze wiskundige modellering combineert met fysische beschrijvingen van continue modellen. Hij is internationaal toonaangevend in zijn vakgebied en vervult een voortrekkersrol in de Europese school in het onderzoek van de breukmechanica.

Met zijn wetenschappelijke doorbraken heeft hij de Nederlandse civiele techniek wereldwijd een vooraanstaande positie gegeven. Voorts is hij een expert in numerieke doorrekening en mede-ontwerper van het wereldwijd gebruikte DIANA-pakket. Zijn belangrijkste bijdragen aan de (internationale) ontwikkeling van zijn vakgebied betreffen 'wrijving' in materialen, in het bijzonder de lokalisatie van scheurvorming en de voortplanting daarvan. Zijn onderzoekswerk heeft een grote praktische betekenis: instabiliteiten in grondmassa's, scheurvorming in gelamineerde materialen, zoals betonconstructies, gewenste breukvormingen in oliehoudende steensoorten, stabiliteit van scheve boorgaten, stabiliteit van tunnels in ondergrondse, stochastisch inhomogene, lagen. Typerend voor De Borst is dat hij zich niet beperkt tot de uitbreiding van het theoretische inzicht, maar tevens bijdraagt aan de vertaling naar praktijkvoorschriften.

Reeds op 31-jarige leeftijd werd De Borst tot hoogleraar benoemd. Hij heeft een indrukwekkende internationale reputatie opgebouwd en bijzonder veel bijdragen geleverd aan het consolideren van zijn kennis in meer dan honderd wetenschappelijke artikelen, meer dan honderdzestig symposium- en congresbijdragen, en vele rapporten. Diverse (internationale) eerbewijzen vielen hem ten deel: in 1996 ontving hij de Max Planck Research Award for International Co-operation van de Von Humboldt Stiftung; in 1998 werd hem de Computational Mechanics Award toegekend (door de International Association of Computational Mechanics). Hij ontving diverse prijzen van de International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanica. TNO-IBBC benoemde hem in 1990 tot Senior Research Fellow. Daarnaast is De Borst lid van een aantal redactie(raden) van gerenommeerde internationale tijdschriften en is hij een van de hoofdredacteuren van een nieuw internationaal tijdschrift. Hij is voorzitter dan wel lid van vooraanstaande wetenschappelijke commissies en recent benoemd tot President-elect van de International Association of Fracture Mechanics of Concrete Structures. Ook is hij als gasthoogleraar verbonden geweest aan universiteiten en onderzoeksinstituten in Amerika, Duitsland, Frankrijk, Italie, Spanje en Japan. De VSNU heeft in haar onderzoeksvisitatie (1997) van de technische bouw- en constructiewetenschappen zijn onderzoeksprogramma op alle fronten als excellent beoordeeld.

De Borst is een stimulerend en inspirerend hoogleraar met een grote aantrekkingskracht op jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland. Zijn onderzoeksgroep in Delft bestaat uit 12 promovendi en op de TUE werken drie promovendi onder zijn leiding aan hun proefschrift. Tot dusverre heeft hij reeds 19 promovendi opgeleid. Daarnaast heeft hij verscheidene jonge postdocs en buitenlandse senior-onderzoekers vanuit de gehele wereld aan zijn onderzoeksgroep weten te verbinden. Hij is lid van diverse buitenlandse benoemingsadviescommissies en speelt een actieve rol in de internationale uitwisseling van studenten en onderzoekers uit Europa en elders.

De baanbrekende kwaliteit van het werk van De Borst zal zich naar verwachting nog vele jaren verder ontwikkelen. De Spinozapremie stelt deze productieve 41-jarige laureaat in staat het civielgerichte onderzoek voor een typisch Nederlandse expertise, 'Bouwen in de delta', op voldoende grote schaal binnen het Koiter-instituut voort te zetten en daarbij nieuwe onderzoekslijnen voor de verwetenschappelijking van de civiele bouwwereld te ontwikkelen. Met de middelen kan zijn onderzoeksgroep uitgroeien tot een veelzijdig internationaal centrum van toponderzoek en kunnen de lijnen die hij de afgelopen jaren heeft uitgezet tot volle wasdom komen. De wetenschappelijke en technologische uitdaging zal met name liggen in het vertalen van zijn numerieke modelleringsexperimenten op microschaal naar de mechanische eigenschappen op macroschaal. Een Spinozapremie zal ertoe bijdragen dat dit toptalent voor Nederland behouden blijft.

Spinozalaureaten

De informatie over de Spinozalaureaten dateert uit het jaar van toekenning.