Prof. dr. P. (Peter) Nijkamp

Economie, Vrije Universiteit, Spinozalaureaat 1996

Prof. dr. P. (Peter) Nijkamp

Peter Nijkamp (1946) is hoogleraar Regionale economie en econo­mi­sche geografie aan de Vrije Univer­siteit te Amsterdam en verbon­den aan de on­derzoek­school Tinbergen Instituut.

Nijkamp is zonder enige twijfel een onderzoeker van internatio­naal er­kende topkwali­teit. Hij koppelt een helder analytisch vermogen aan een enorme werkkracht en efficiëntie. Hij is zeer breed georiënteerd op de verschillende onderdelen van het vakgebied.

Enkele terreinen in het bij­zonder zijn de milieu-economie, een gebied waarop hij zich als een van de eersten heeft gericht, transport-economie, stedelijke en regio­nale economie en econometri­sche toepassingen. Daarnaast heeft hij oog voor zowel theoretische ont­wikkelingen als voor de concrete toepassingen hiervan. Ook heeft hij in talloze adviesfuncties bijgedragen tot de ont­wikkeling van het vakgebied. De visitatiecommissie economie heeft Nij­kamps groep in sep­tember 1995 beoordeeld als centrum van internationaal topniveau, waar grensverleggend onderzoek wordt verricht.

Het werk van Nijkamp is zowel kwantitatief als kwa­litatief van uitzon­der­lijke hoog niveau. Zijn lijst van publicaties, merendeels in interna­tio­nale toptijdschriften, is indrukwekkend. Hij bekleedt redacteur­schap­pen van meer dan tien toonaangevende tijdschriften en van vele er­kende reeksen. Hij is voorzitter van belangrijke internationale weten­schappe­lijke organisaties als de International Regional Science Associa­tion en het Network on European Communication and Transport Activity Research (NECTAR) van de ESF. De in­ternationale er­kenning van zijn werk blijkt voorts uit de toe­ken­ning van een eredoctoraat aan de Vrije Uni­versiteit in Brussel. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Aka­demie van We­tenschappen, van de World Academy of Arts and Sciences en honorary scho­lar van de Academia Sinica en ontving vele andere eervolle benoemin­gen.

Nijkamp is een stimulerend en innoverend onderzoe­ker. ­Dat zijn aan­trek­kings­kracht op jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland groot is, blijkt uit het grote aantal promovendi, meer dan 40, dat met succes (mede) onder zijn leiding is gepromoveerd. Tien van hen zijn inmiddels tot hoogleraar benoemd. Ook is sprake van een groot aantal publicaties samen met deze jonge mensen. De rol die zijn onderzoekgroep nationaal en internationaal speelt, weerspiegelt de inhoudelijke dynamiek en stuw­kracht.

Gelet op zijn ambitie, energie en daadkracht kan worden verwacht dat Nijkamp het hoge niveau van zijn on­der­zoek van de afgelopen jaren nog vele jaren zal voortzetten en nog lange tijd van zich zal doen spreken. De toeken­ning van een Spinozapremie zal hem in staat stellen een extra dimensie te geven aan de ontwikkelingen op zowel het terrein van de mi­lieuvraagstukken als dat van transport, waarbij een sterk accent wordt gelegd op de rol van de menselijke factor naast de techni­sche aspecten.

Hierdoor wordt een verbinding aangebracht tussen bèta- en gamma-onder­zoek. De Spinozapremie zal niet alleen bijdragen aan een verdere ver­ankering van dit onderzoek binnen de Vrije Univer­siteit, maar ook het vakgebied als geheel nationaal (binnen het Tinber­gen instituut naar de groepen in Rotterdam en aan de Universiteit van Amsterdam) en internati­onaal versterken. De afgeleide effecten voor de verdere ontwik­keling van de infrastructuur en de opbouw van een database voor Europees vergelij­kend onderzoek zul­len zeker jaren zichtbaar blij­ven.

Spinozalaureaten

De informatie over de Spinozalaureaten dateert uit het jaar van toekenning.