Smart Culture
Programma

Smart Culture

Het programma Smart Culture vloeit voort uit de 'Roadmap SMART Culture'. Het doel van deze Roadmap is de kennisbasis voor de creatieve industrie verder te ontwikkelen en te versterken. Dat gebeurt door de onderzoeksmogelijkheden op het gebied van media, kunst en cultuur en erfgoed in relatie tot maatschappelijke en economische vraagstukken te vergroten en kritische reflectie op de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Nadrukkelijk wordt daarbij onderzoek op product- of dienstniveau verbonden aan onderzoek op sectoraal en samenlevingsniveau.

NWO ontwikkelde in 2016 en 2017 op onderdelen van deze Roadmap SMART Culture activiteiten:

Kunst en Cultuur

Kunst, cultuur en creativiteit zijn tegelijkertijd onderwerp van en drijvende kracht achter de creatieve industrie. Het onderzoek kan plaatsvinden zowel op het niveau producten en diensten, als dat van een sector of dat van de samenleving als geheel.

Bij voorkeur wordt in het onderzoek het verband tussen deze niveaus geadresseerd. Het sluit aan op de beleidsvoornemens van Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA); inhoudelijk sluit het onderwerp aan bij de NWA-route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw.

De aanvraagronde van 2016 is inmiddels gesloten. De onderzoeksprojecten zijn gestart in 2017.


Minister Bussemaker, lector Micha Hamel en hoogleraren Janneke Wesseling en Timo de Rijk lichten in een video het belang van het nieuwe programma toe.

Nu financiering aanvragen voor onderzoek naar kunst en cultuur. Klik om de video te bekijken

Creative Cities

Creative Cities is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling. Onder druk van digitalisering en economische en culturele transformaties vinden grote veranderingen plaats. Wat betekent dit voor het stedelijk herontwerp en de stad van de toekomst, de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke veranderingen, de governance en de bijdrage van kunst, cultuur en creativiteit?

Creative Cities sluit ook aan op het thema VerDUS (Verbinden van Duurzame Steden) en specifieker het programma Smart Urban Regions of the Future en Agenda Stad. Daarnaast is de thematiek van Smart Governance (onderdeel van de Sociale Infrastructuur Agenda) hiermee verbonden. Inhoudelijk sluit het aan bij de NWO-uitdaging Veerkrachtige samenleving en de NWA-route Veerkrachtige en zinvolle samenleving.

De aanvraagronde van 2017 is inmiddels gesloten.


Big Data/Digital Humanities

Het onderzoek binnen het financieringsinstrument Big Data/Digital Humanities verbindt het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren. Voorbeelden hiervan zijn CLARIAH en het onderzoek binnen de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) ICT 2016-2019, in het bijzonder Big Data (COMMIT2DATA).

In het algemeen gaat het om de interpretatie en ontsluiting van grote, complexe databestanden die mogelijkheden bieden voor nieuwe inzichten en doorbraken door het toepassen van nieuwe methodes en technieken.

De call for proposals is in 2017 gepubliceerd.


Thema