Startbijeenkomst programma Smart Governance

Impressie Startbijeenkomst Smart Governance

Op maandag 28 september 2015 kwamen de onderzoekers van Smart Governance voor het eerst samen om nader kennis te maken met elkaar en de verschillende projecten. Ook werd uitgewisseld hoe de onderzoekers verder onderling contact zullen houden en welke programmabrede communicatie-activiteiten zouden kunnen worden ondernomen.

Pitches kleine groepjes

De dag startte met een workshop over valorisatie voor AIO's en postdocs, tezamen met de collega's van MaGW-programma Human Capital. De workshop werd verzorgd door Paul Tuinenburg en Tijmen Altena van Idfuse. De onderzoekers kregen een presentatie over het belang van valorisatie en op welke manier ze hun onderzoek toegevoegde maatschappelijke of economische waarde kunnen geven. Ook gingen ze zelf actief aan de slag met de mogelijkheden van kennisbenutting van hun eigen (deel-)onderzoek. Daarnaast kregen zij tips voor het pitchen van hun onderzoek (voor niet-vakgenoten) en konden zij in kleine groepjes het pitchen oefenen.

Presentatie Jasper de Vries

In de middag was de kennismakingsbijeenkomst voor de projecten. Hiertoe hielden de projectleiders een korte presentatie van hun project over de wetenschappelijke inhoud, de aanpak, de betrokken onderzoekers en de consortiumpartners en welke plannen er zijn met betrekking tot kennisdisseminatie. Na iedere presentatie was er ruimte voor discussie en vragen.

Zaaldiscussie

Aan het eind van de middag werden wensen en ideeën met betrekking tot (programmabrede) kennisdisseminatie uitgewisseld. Hierin kwam een aantal interessante ideeën naar voren die nader uitgewerkt zullen worden. Zo wordt gedacht aan een of meer bijeenkomsten voor de consortiumpartners zodat er ook sprake kan zijn van nieuwe coalitievorming. Hoewel de onderwerpen van de vijf gehonoreerde projecten behoorlijk uiteenlopen, bleek er tijdens de discussie toch wel enige overlap te zijn. Zo zouden centrale thema’s bijvoorbeeld kunnen zijn: wat is 'smart'? En: wat wordt precies verstaan onder 'performance'? Wat zijn de parallelle redeneringen binnen de projecten?

Downloads (PDF's):