Veelgestelde vragen Rubicon

Geldig vanaf januari 2019

Downloaden

Download deze FAQ's als pdf:1. Kom ik in aanmerking voor Rubicon met een Masterdiploma?

Nee, om in aanmerking te komen voor Rubicon dient u (niet langer dan een jaar) gepromoveerd te zijn.

2. Mag ik een Rubicon indienen als ik nog niet gepromoveerd ben?

Als u op het moment van indienen nog niet gepromoveerd bent maar uw proefschrift is wel goedgekeurd door de promotor, mag u een Rubicon-aanvraag indienen. Het is dan wel verplicht een 'Manuscript Approval Form' mee te sturen. Dit formulier vindt u ongeveer twee maanden voor de deadline op de Rubiconwebsite. De promotiedatum moet wel officieel vastgesteld zijn voordat u met het Rubicononderzoek mag starten.

3. Ik ben langer dan een jaar gepromoveerd, kan ik dan toch een aanvraag indienen voor Rubicon?

In principe kunt u niet later dan een jaar na de promotiedatum een aanvraag voor Rubicon indienen. Bent u langer dan een jaar geleden gepromoveerd, dan kunt u alleen indienen als u beroep kunt doen op verlenging van deze termijn op basis van zwangerschap, zorgtaken, langdurige ziekte of een opleiding tot klinisch specialist. De extensieregeling is onderaan deze pagina opgenomen.

4. Ik ben als Nederlander in het buitenland afgestudeerd/gepromoveerd. Kan ik dan een aanvraag indienen voor Rubicon?

U mag alleen indienen als u in de vijf jaar direct voorafgaand aan de indiendeadline in Nederland wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd aan een academisch onderzoeksinstituut in Nederland voor een aantoonbare periode equivalent aan minimaal drie jaar fulltime. Dit kan zowel bezoldigd als onbezoldigd (bijv. promotieonderzoek zonder aanstelling) betreffen. Nationaliteit speelt geen rol in de voorwaarden voor Rubicon.

5. Ik ben in het buitenland afgestudeerd/gepromoveerd. Kan ik dan een aanvraag indienen voor Rubicon aan een kennisinstelling buiten Nederland?

U mag alleen indienen als u in de vijf jaar direct voorafgaand aan de indiendeadline in Nederland wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd aan een academisch onderzoeksinstituut in Nederland voor een aantoonbare periode equivalent aan minimaal drie jaar fulltime. Dit kan zowel bezoldigd als onbezoldigd (bijv. promotieonderzoek zonder aanstelling) betreffen. Nationaliteit speelt geen rol in de voorwaarden voor Rubicon.

6. Ik wil graag mijn onderzoek uitvoeren in het land waar ik ben afgestudeerd. Kan dat?

Nee, Rubicon heeft ten doel de kennismobiliteit van onderzoekers vanuit Nederland te bevorderen. In geval van twee of masteropleidingen geldt dat de onderzoeker geen beurs kan aanvragen voor een verblijf in het land (de landen) waar deze masteropleidingen zijn gevolgd. Daarnaast biedt Rubicon beperkte mogelijkheid aan onderzoekers om de financiering aan te wenden voor onderzoek in Nederland, voornamelijk bedoeld voor aanvragen die zich specifiek richten op Nederlandse onderwerpen zoals bijvoorbeeld Nederlandse taal, cultuur en rechten.

7. Ik wil graag mijn onderzoek voortzetten aan de instelling waar ik gepromoveerd ben. Kan dat?

Nee, Rubicon heeft ten doel de kennismobiliteit van de onderzoekers vanuit Nederland te bevorderen. U kunt een aanvraag indienen voor een verblijf aan een buitenlands gastinstituut. Daarnaast biedt Rubicon beperkte mogelijkheid aan onderzoekers om de financiering aan te wenden voor onderzoek in Nederland, voornamelijk bedoeld voor aanvragen die zich specifiek richten op Nederlandse onderwerpen zoals bijvoorbeeld Nederlandse taal, cultuur en rechten. Het aanwenden van de financiering voor verblijf in het buitenland heeft echter de voorkeur.

8. Ik wil graag mijn onderzoek voortzetten aan de instelling waar ik nu als postdoc werkzaam ben. Kan dat?

Dat kan alleen als u maximaal zes maanden fulltime bij het toekomstige gastinstituut werkzaam bent geweest op de betreffende deadline.

9. Ik wil graag mijn onderzoek combineren aan een instelling in Nederland en in het buitenland. Kan dat?

Nee, het is niet toegestaan gastinstellingen te combineren. Wel kan, afhankelijk van de aard van het onderzoek, het uitvoeren van veldonderzoek worden toegestaan.

10. Moeten de formulieren ondertekend worden?

Uw ISAAC-/ProjectNet-account is een persoonlijk account waar u alleen toegang toe heeft. Het aanvraagformulier hoeft daarom niet door u ondertekend te worden. De overige handtekeningen op de bijlagen moeten wel aanwezig zijn. Vooral de handtekening van de gastinstelling die u een dienstverband moet garanderen, is belangrijk om problemen met uw eventuele aanstelling te voorkomen. U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de wettelijke documenten die nodig zijn voor uw dienstverband/verblijf (bijvoorbeeld visum, werkvergunningen, verblijfsvergunningen etc). Ga bij de gastinstelling na over welke documenten u moet beschikken.

NB: ProjectNet vraagt aanvragers een indieningsbevestiging in te sturen. Deze moet verzonden worden naar rubicon@zonmw.nl.

11. Kan ik meerdere malen een aanvraag indienen voor Rubicon?

Nee, u kunt, ongeacht de kennisinstelling, eenmaal in uw leven een Rubicon-aanvraag indienen.

12. Wat moet ik doen als ik denk dat mijn onderzoeksvoorstel vragen oproept met betrekking tot ethische aspecten?

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat onderzoeksvoorstellen die ethische vragen kunnen oproepen zorgvuldig worden behandeld. Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of een Dier Experimenten Commissie (DEC) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksvoorstellen een vergunning nodig op grond van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO), bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies is informatie over DEC te vinden en bij o.a. de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar.

Een Rubiconaanvrager is verantwoordelijk voor het nagaan of het ingediende onderzoeksvoorstel ethische vragen op kan roepen en voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de juiste ethische commissie en/of het verkrijgen van een vergunning op grond van de WBO, indien nodig.

NWO/ZonMw onderschrijft de code Openheid Dierproeven en de code Biosecurity. Voor aanvragen in Rubicon geldt dat de aanvragers de bestaande codes moeten onderschrijven en naleven.

NWO/ZonMw verwacht dat de kandidaten rekening houden met het tijdpad van de Rubiconbeoordeling en de tijd die nodig is voor de toetsing door een ethische commissie of de aanvraag voor een WBO-vergunning.

Indien NWO/ZonMw na overleg met de aanvrager van mening is dat een ethische toets voor een aanvraag nodig is, is de aanvrager verplicht alsnog maatregelen te nemen voor een toetsing door een ethische commissie. Bij het uitblijven van een noodzakelijke goedkeurende verklaring van een ethische commissie wordt de financiering direct ingetrokken.

Aanvragers kunnen voor vragen of bij twijfel contact opnemen met de Rubicon-programmacoördinator (rubicon@nwo.nl).

13. Wanneer is het mogelijk een beroep te doen op verlenging van de aanvraagtermijn voor Rubicon vanwege zorgtaken of opleiding tot klinisch specialist?

U kunt een beroep doen op verlenging van de termijn voor indiening na de promotie op basis van zorgtaken of een opleiding tot klinisch specialist. Dit is alleen noodzakelijk als u langer dan een jaar geleden gepromoveerd zal zijn ten tijde van de deadline voor indiening van de Rubicon-aanvraag. Zie de uitgebreide informatie over de extensieregeling onderaan deze pagina.

14. Kan ik Rubicon aanvullen met financiële middelen uit een andere bron?

Rubicon is een basisfinanciering die voorziet in de salariskosten en een bijdrage aan de noodzakelijke kosten voor uitvoering van het onderzoek. Het is mogelijk om, in aanvulling op de financiering, andere financiële middelen in te zetten voor kosten waar Rubicon niet in voorziet. Hiervoor dient u contact op te nemen met de programmacoördinator van de Rubicon (rubicon@nwo.nl).

15. Mag ik de Rubiconbeurs combineren met een tweede financiering?

Nee, wanneer u naast de Rubiconfinanciering een tweede financiering verwerft moet u kiezen voor één van beide. Een combinatie van twee beurzen is niet toegestaan.

16. Kan ik mijn aanvraag indienen per e-mail?

Nee, aanvragen dienen te worden ingediend via het online aanvraagsysteem ISAAC/ProjectNet. Aanvragen die worden ingediend via e-mail worden niet in behandeling genomen door NWO.

17. Aan wie kan ik vragen aanbevelingen voor mij te schrijven?

U mag zelf kiezen wie u vraagt de twee aanbevelingen te schrijven (dus ook een onderzoeker die voor u een andere rol vervulde dan promotor of co-promotor en niet direct uit uw naaste werkomgeving komt). Aandachtspunten bij uw keuze kunnen zijn dat 'overdreven' positieve of korte weinig informatieve aanbevelingen in uw nadeel kunnen werken. De aanbevelingen worden opgesteld gebruik makend van het formulier dat u op de website vindt.

18. De schrijvers van mijn aanbevelingen willen niet dat ik die kan lezen. Kunnen de formulieren ook op een andere manier ingediend worden dan via mijn ISAAC/ProjectNetaccount?

Als degenen die uw aanbevelingen schrijven er bezwaar tegen hebben dat u die in kunt zien, kunnen ze de formulieren per e-mail naar rubicon@nwo.nl sturen. NWO heeft er echter voorkeur voor dat de formulieren geïntegreerd in uw aanvraag via uw ISAAC/ProjectNet-account ingediend worden.

19. Mijn huidige werkomgeving staat niet op de lijst in ISAAC. Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

In ISAAC kunt u zich uitsluitend registreren via een Nederlandse kennisinstelling. Om toch verder te kunnen in het online aanvraagsysteem ISAAC en de aanvraag in te dienen kunt u het gastinstituut of de instelling waar u bent gepromoveerd opgeven. In de daadwerkelijke aanvraag moet u de juiste gegevens invullen.

20. Hoe schrijf ik een publiekssamenvatting?

Voor de aanvraag verzoeken we u een publiekssamenvatting van uw aanvraag (bij voorkeur) in het Nederlands op te stellen. Hieronder vindt u aanwijzingen voor het maken van zo'n samenvatting.

Waarom een publiekssamenvatting?
Als uw aanvraag uiteindelijk succesvol blijkt te zijn en wordt gehonoreerd, zal de publiekssamenvatting gebruikt worden in het publiciteitstraject dat NWO uitzet rond de bekendmaking van de toekenningen.

Hoe ziet de publiekssamenvatting eruit?
<populaire titel (zgn. 'loktitel' in ongeveer vijf woorden>
<titulatuur> <voorletters> <(roepnaam tussen haakjes)> <achternaam> <(m/v)>, <promotie-instelling> - <land, universiteit, vakgroep van Rubicononderzoek> <aantal maanden>
Veertig woorden over uw onderzoek. Normale taal. Noem man en paard en wees concreet. Dus niet 'het mechanisme achter apoptose wordt onderzocht', maar 'de onderzoeker bekijkt met de microscoop of cellen met een reden zelfmoord plegen.' Spreek niet over 'ik' maar over de onderzoeker, de bioloog, de letterkundige o.i.d. schrijf het stukje zo dat u geneigd bent om overal de volgende termen tussen te zetten: 'in grote lijnen', 'kort door de bocht', 'ruwweg', 'onwetenschappelijk geformuleerd', maar zet die termen er NIET in!

Twee voorbeelden
Knutselen aan de hartpomp
Dr. J. (Jolanda) van der Velden (v), UMC, VUmc - Fysiologie
Het hart pompt dankzij een vernuftig raderwerk van eiwitten. De onderzoeker gaat dat raderwerk systematisch analyseren. Een voor een veranderen de onderzoekers de eiwitten van het raderwerk. Ook de eiwitten van patiënten met hartfalen worden bestudeerd.

Zelfcontrole bij het spreken
Dr. N.O. (Niels) Schiller (m), Heidelberg (Duitsland), UM - Neurocognitie
Spreken is een grotendeels automatische, menselijke handeling. Meestal gaat spreken zonder problemen, maar soms maken we een fout. De mens is dan in staat zichzelf te onderbreken en te corrigeren. Dit onderzoek gaat na welk neurocognitief proces daar voor zorgt.

Meer voorbeelden zien?
Meer voorbeelden van publiekssamenvattingen vindt u op de website van NWO.

21. Welke arbeidsvoorwaarden kan ik verwachten?

Voor een verblijf aan een gastinstituut buiten Nederland kunt u in dienst gaan bij het gastinstituut. De situatie is vergelijkbaar met andere postdocs bij het gastinstituut. NWO/ZonMw geeft voorkeur aan het in dienst blijven/gaan bij een Nederlands onderzoeksinstituut dat u vervolgens detacheert bij een buitenlands onderzoeksinstituut. De correctie-coëfficiënt voor het land waar u uw onderzoek gaat verrichten wordt doorberekend. De Nederlandse regelgeving blijft dan van toepassing.

Wanneer u een Rubiconfinanciering ontvangt voor een verblijf aan een Nederlands gastinstituut, neemt het gastinstituut u in dienst onder de gebruikelijke voorwaarden voor postdoc-onderzoekers bij dat gastinstituut.

22. Hoe stelt NWO/ZonMw de hoogte van de financiering voor een verblijf in het buitenland vast?

De toekenningen worden gebaseerd op de berekeningen aan de hand van de correctie-coëfficiënten die door de Marie Curie Ffellowships worden gebruikt (zie de Rubicon Bepalingen voor de tabel met correctiecoëfficiënten).

23. Moet ik belasting betalen over de ontvangen financiering voor een verblijf in het buitenland?

De toegekende Rubicon is bedoeld voor het bekostigen van het verblijf in het buitenland, zodat u in de gelegenheid bent in het buitenland onderzoekservaring op te doen. De onderzoekers gaan in dienst bij de buitenlandse gastinstelling op basis van arbeidsvoorwaarden vergelijkbaar met andere postdocs die daar in dienst zijn. Indien de onderzoeker voor de Nederlandse belastingheffing inwoner van Nederland blijft, zullen de inkomsten van de buitenlandse gastinstelling in het wereldinkomen moeten worden meegenomen en kan naar alle waarschijnlijkheid voorkoming van dubbele belastingheffing worden geclaimd. Voor de situatie dat de onderzoeker geen inwoner blijft van Nederland zal de heffing volledig in het buitenland plaatsvinden. Voor vragen adviseert NWO/ZonMw de aanvragers contact op te nemen met de belastingdienst in Nederland en/of de buitenlandse belastingdienst.

24. Moet ik mijn uitgaven na afloop van het project verantwoorden?

Na afloop van het onderzoeksproject kan volstaan worden met een kort inhoudelijk verslag en een verklaring van het gastinstituut dat de laureaat in de genoemde periode voor uitvoering van het Rubicononderzoek aan het gastinstituut in dienst was. Deze verklaring wordt meeondertekend door de laureaat. Voor onderzoek uitgevoerd in Nederland geldt dat de ontvangen financiering onderdeel is van de reguliere controle uit het controleprotocol WO van het Ministerie van OCW.

Voor uw belastingaangifte is het wel verstandig de uitgaven goed bij te houden voor het geval een belastinginspecteur uw aangifte besluit te controleren. Indien u een belastingaanslag ontvangt waarin vastgesteld is dat u belasting over de Rubiconfinanciering moet betalen, raden wij u aan contact op te nemen met de programmacoördinator van Rubicon.

25. Rubicon garandeert 16 weken doorbetaald zwangerschapsverlof, hoe kan ik hier een beroep op doen?

U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij NWO/ZonMw. Om uw verzoek te kunnen beoordelen heeft NWO/ZonMw o.a. de volgende informatie nodig:

  • data zwangerschapsverlof
  • het soort dienstverband (indien parttime welk %)

Daarnaast dient het gastinstituut in een getekende brief te bevestigen dat er geen of een afwijkende regeling is en dat u na de verlofperiode uw onderzoek kan voortzetten. Bij een afwijkende regeling moet deze opgenomen zijn in de bevestiging van het gastinstituut.

Rubicon extensieregeling

U kunt een beroep doen op verlenging van de termijn voor indiening na de promotie op basis van zwangerschapsverlof, zorgtaken, langdurige ziekte of een opleiding tot klinisch specialist. Dit is alleen noodzakelijk als u langer dan een jaar geleden gepromoveerd zal zijn ten tijde van de deadline voor indiening van de Rubicon-aanvraag. De maximale verlenging van de indientermijn is in totaal nooit meer dan een jaar.