Toekenningen Rubicon 2009-3

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Het oplossen van geheugenverlies van supergeleidende quantumcircuits Dr. ir. R. Barends (m) 06-05-1981, TU Delft -> University of California, Santa Barbara (USA), 24 maanden Supergeleidende qubits, de geheugenelementen voor quantumcomputers, vergeten hun informatie te snel door verstrooiing aan oppervlakken. De onderzoeker zal met behulp van resonatoren deze verstrooiingsprocessen in kaart brengen, om vervolgens met de verworven kennis de qubits te verbeteren.

De rol van donor B-cellen in afstoting van stamcellen
Dr. T. Cantaert (v) 24-09-1981, UvA -> Yale University – Immunobiology (USA), 24 maanden
Stamceltransplantatie wordt uitgevoerd bij patiënten met bloedkanker en immuundeficiënties. Succesvolle transplantatie is afhankelijk van de donorstamcellen die het lichaam van de ontvanger moet accepteren. Dit onderzoek zal de rol van B-cellen in het proces ontrafelen.

Samenwerking in dynamische netwerken
Dr. R. Corten (m) 25-12-1979, UU -> Stanford University – Institute for Research in the Social Sciences (USA), 12 maanden
Samenwerking kan bevorderd worden door zowel sociale netwerken als door partnerkeuze, maar vaak spelen beide mechanismen een rol. In dit onderzoek wordt het ontstaan van samenwerking in dergelijke dynamische sociale netwerken onderzocht aan de hand van theorievorming, simulatiemodellen en laboratoriumexperimenten.

Seksueel burgerschap in de stad
Drs. N.A.J.M. van Doorn (m) 07-06-1981, UvA -> Johns Hopkins University – Department of Political Science (USA), 18 maanden
Seksualiteit en burgerschap zijn sterk met elkaar verbonden. Maar hoe komt 'seksueel burgerschap' tot uiting? Dit project onderzoekt de rol van affectieve relaties en mediatechnologieën in de uitdrukking van seksueel burgerschap bij twee stedelijke collectieven: een 'queer' punk scene en een Baptistische kerkgemeenschap in Baltimore.

Molecular Detection and Spectroscopy Using Plasmon and Nanowire Detectors
Dr. X. Duan MSc (m), UT -> Yale University – Electrical Engineering Department (USA), 24 maanden
Nanomaterialen zijn veelbelovende bouwstenen voor toekomstige apparaten. Onderzoekers zullen gesynthetiseerde nanodraden in functionele nanoapparaten integreren, die een structuur vormen die tegelijkertijd optische en elektrische signalen voor moleculaire detectie kunnen meten.

Ontrafelen van bloedvat verstoppingen in sikkelcelziekte
Dr. Ing. M.H.A.M. Fens (m) 29-12-1977, UU Children’s Hospital ->Oakland Research Institute (CHORI) – Division of Hematology/Oncology (USA), 24 maanden
Verstopping van bloedvaten leidt tot ernstige complicaties in sikkelcelziekte. Deze verstoppingen worden veroorzaakt door interacties tussen bloedcellen en endotheelcellen. Dit onderzoek beoogt de hoofdrolspelers en gevolgen van de interacties die leiden tot bloedvatverstopping te identificeren.

De oorsprong van ziek worden
Drs. B. Ferwerda (m) 16-03-1978, UMC St Radboud -> University of Pennsylvania – Department of Genetics (USA), 24 maanden
Ziekteverwekkers worden meestal herkend en opgeruimd, maar sommige maken ons ziek. Deels komt dit door genetische verschillen tussen mensen in het afweersysteem. Dit onderzoek kijkt naar die genetica in Afrikaanse populaties om variaties in dit systeem te begrijpen.

Robuuste schatting en beleidsanalyse in dynamisch economische modellen
Z.Y. Gao (m) 08-12-1981, UvA -> Yale University – Cowles Foundation for Research in Economics, (USA), 24 maanden
Economische beleidsmakers proberen beslissingen te nemen die de welvaart verhogen. Zij doen dat meestal op basis van een wiskundig economisch model. Dit onderzoek gaat na wat er gebeurt als de beleidsmaker zelf in haar beslissing uitdrukkelijk meeneemt dat het model niet helemaal juist is.

Verbeteren afweer tegen tuberculose
Dr. J.W.J. van Heijst (m) 05-06-1981, NKI -> MSKCC – Immunologie (USA), 24 maanden
Tuberculose is een zeer ernstige infectieziekte, die veroorzaakt wordt door bacteriën die ons afweersysteem niet goed kan opruimen. Dit onderzoek is bedoeld om beter te begrijpen waarom het afweersysteem faalt en hoe deze afweer in de toekomst kan worden verbeterd.

De richting van celmigratie onder controle
Ir. T.M. Hermans (m) 04-06-1982, TU/e -> Northwestern University – The Grzybowski group: self-assembly and adaptive systems (USA), 24 maanden
Miniaturisatie van vloeistofstromen, geïnspireerd door de halfgeleiderindustrie, heeft het mogelijk gemaakt de concentratie van een stof op elk punt in een reservoir (een gradiënt) te kunnen controleren. De migratie van cellen in het lichaam wordt bepaald door gradiënten van voedingsstoffen en temperatuur. De onderzoekers willen kankercellen onderwerpen aan verschillende gradiënten, om zo te begrijpen hoe ongewenste migratie (uitzaaien) kan worden voorkomen.

Anglo-Dutch premium auctions
Drs. A. Hu (v) 14-11-1980, UvA -> Tilburg University – Department of Economics (NED), 12 maanden
In premium auctions, the seller pays the highest bidders a premium to encourage competitive bidding. This project will provide a theoretical and empirical investigation of the most popular Anglo-Dutch premium auction, aiming to understand when and why it is superior.

Ontwikkeling: een gevoelige zaak
S.E.V. Linsen MSc (m) 25-12-1980, Hubrecht Instituut/UU -> Shanghai Institutes for Biological Sciences – CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology (CHN), 24 maanden
De ontwikkeling van een embryo verloopt volgens een strak patroon. Daarnaast kunnen omgevingsfactoren de verfijning van lichaamsdelen beïnvloeden. De onderzoekers onderzoeken hoe signalen uit de omgeving het embryo bereiken en hoe deze een effect hebben op het individu.

Het ontrafelen van bloedstolsels
Dr. C. Maas (m) 06-12-1980, UMC Utrecht -> Karolinska Institute – Center of Molecular Medicine (SE), 12 maanden
Bloedstolsels zijn nodig om bloedverlies te voorkomen, maar kunnen dodelijk zijn wanneer zij bloedvaten verstoppen (trombose). Het eiwit prekallikreine draagt bij aan zowel bloedstolling als ontstekingsreacties. Het doel is om uit te zoeken op welke manier prekallikreine bijdraagt aan trombose.

Pompen of verdrogen?
Ir. L. Markesteijn (m) 02-10-1979, WUR -> University of Wisconsin-Milwaukee – Department of Biological Sciences (USA), 24 maanden
Waterbeschikbaarheid is van enorm belang voor de verspreiding van tropische boomsoorten. Maar het klimaat verandert en de tropen worden steeds droger. In deze studie onderzoek ik hoe bomen met watertekorten omgaan en hoe dit hun toekomstig functioneren bepaalt.

Angst! De onbewuste aandachtstrekker
Dr. M. Mulckhuyse (v) 04-12-1970, VU -> Universiteit Gent – Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie (BEL), 24 maanden
Om te overleven is het van belang om gevaar snel te detecteren. Daarom kan onze aandacht soms getrokken worden voordat we bewust kunnen waarnemen wat de dreiging precies is. De onderzoekers bekijken hoe dit aandachtssysteem werkt in de hersenen.

Nieuwe genen in kinderkanker
Dr. J. Mullenders (m) 17-11-1977, UU -> Cancer Institute NYU School of Medicine – Pathology (USA), 24 maanden
Leukemie is een kanker van het bloed, en komt veel voor bij kinderen. Leukemie wordt veroorzaakt door beschadigde genen. De onderzoekers gaan proberen deze genen te vinden door ze een voor een uit te schakelen. Door vervolgens uit te zoeken hoe deze genen werken, kunnen er mogelijk nieuwe medicijnen tegen kanker worden ontwikkeld.

Streven van vakbonden naar loonnivellering en overheidsingrijpen
Dr. D.M. Oude Nijhuis (m) 19-02-1979, UL -> Yale University – Department of Political Science (USA), 24 maanden
Tussen landen bestaan grote verschillen in de mate van inkomensongelijkheid. Nationale verschillen in vakbondsstructuur spelen hierin een grote rol. Dit onderzoek gaat na onder welke omstandigheden vakbonden streven naar loonnivellering en overheidsingrijpen dat resulteert in een herverdeling van inkomen onder werknemers.

Opslag van zonlicht in waterstof
Dr. J.J.H. Pijpers (m) 01-03-1980, UvA -> MIT – Chemie (USA), 15 maanden
Het gebruik van zonne-energie valt of staat bij energieopslag op grote schaal. Waterstof is een goed opslagmedium van energie. Dit onderzoek gaat na of zonlicht direct kan worden gebruikt om water (H2O) te splitsen in zuurstof (O2) en waterstof (H2).

De adaptieve aard van doelgericht gedrag
Dr. E. Poljac (v) 16-11-1976, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, RU -> University of Oxford – Department of Experimental Psychology (UK), 24 maanden
Cognitieve belasting van doelgericht gedrag wordt in gedragswetenschap vaak in termen van beperkingen van ons cognitieve systeem verklaard. Dit project onderzoekt of cognitieve controle van doelgericht gedrag wellicht beter begrepen kan worden als adaptief proces waarmee optimale prestaties kunnen worden bereikt.

Huidkanker in zijn ergste vorm
Dr. M.H.C. van Rooijen (v) 31-08-1976, UU -> Harvard Medical School, Children's Hospital Boston – Oncologie (USA), 24 maanden
Melanoom is de meest voorkomende en dodelijke vorm van huidkanker. De onderzoekers gaan op zoek naar verschillende fouten in het genetische materiaal die te maken hebben met het ontstaan van huidkanker.

Kameleonwoorden
Dr. E. Schoorlemmer (m) 31-01-1980, UL -> MIT – Linguistics (USA), 24 maanden
Sommige woorden zijn net een kameleon. Ze passen zich aan hun omgeving aan. Zo krijgt mooi een 'e' als er man bij staat ('een mooie man'), maar niets bij huis ('een mooi huis'). Dit onderzoek gaat na waarom dit gebeurt.

Gen HS3ST1 in hart- en vaatziekten
Dr. N.C. Smits (v) 08-01-1976, RU -> Dartmouth Medical School – Department of Medicine (USA), 24 maanden
Hart- en vaatziekten hebben een complexe, multifactoriële basis. Onduidelijk is echter welke genetische mutaties hiervan de oorzaak zijn. De onderzoekers zullen bestuderen of het HS3ST1 gen geassocieerd is met hart- en vaatziekten en mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandeling vinden.

Het bekleden van holle kooistructuren
Ir. M.M.J. Smulders (m) 19-04-1981, TU/e -> University of Cambridge – Department of Chemistry (UK), 24 maanden
Holle, kooi-achtige structuren kunnen gebruikt worden om verschillende gastverbindingen te isoleren. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe de binnenkant van zo’n kooi kan worden aangepast om een hogere selectiviteit voor een specifieke gast te krijgen.

The logic of interaction
Dr. W.S. Swierstra (m) 28-12-1981, University of Nottingham -> RU – Computing Science department (NED), 12 maanden
Een computerprogramma is meestal ontworpen om voortdurend op instructies van een gebruiker te reageren. Dat is heel wat anders dan een wiskundige functie die een eindige berekening uitvoert. Hoe kunnen we desondanks over dergelijke programma’s redeneren en bewijzen dat ze correct zijn?

Unstable Molecules in Space Ices
E.D. Tenenbaum (v) 19-11-1982, University of Arizona -> UL – Leiden Observatory (NED), 12 maanden
De onderzoekster gaat chemische reacties in interstellair ijs onderzoeken door in het laboratorium omstandigheden na te bootsen zoals die in de ruimte heersen. Met een unieke opstelling zal ze kleine radicalen zichtbaar maken die een belangrijke rol spelen bij de vorming van complexe moleculen.

Hoe bacteriën het licht zien
Dr. K.C. Toh (m) 25-03-1974, VU -> Imperial College London – Division of Molecular Biosciences (UK), 24 maanden
Bacteriën kunnen licht detecteren door middel van een lichtgevoelig eiwit. De onderzoeker zal manieren bestuderen om deze eigenschap te verbeteren; dit is zeer nuttig voor toepassingen in het onderzoek naar medicijnen en het verbouwen van voedsel.

Automated data-driven modelling of linear parameter-varying systems
Dr. ir. R Tóth (m) 07-09-1979, TU Delft -> University of California, Berkeley (USA), 8 maanden
Geavanceerde mechatronische systemen (waferscanners, vliegtuigen, etc.) vereisen lage complexiteit doch uiterst accurate modellen om de gewenste functionaliteit te bereiken middels digitale regeltechniek. Dit onderzoek stelt een innovatieve techniek voor om zulke modellen af te leiden op basis van gemeten data afkomstig van de toepassing. Een specifieke eigenschap van de resulterende modellen is dat hoge complexiteit uitgedrukt kan worden in een lineaire structuur.

Meetkunde van deeltjes en knopen
Dr. R.I. van der Veen (m) 23-09-1982, UvA, KdV Instituut voor Wiskunde -> University of California (USA), 24 maanden
Wat is ruimte? Wat is tijd? De onderzoekers bestuderen hoe tijd en ruimte vanzelf ontstaan wanneer je uitzoomt in een model van botsende deeltjes. Hetzelfde fenomeen speelt een belangrijke rol in de wiskunde achter symmetrie en het leggen van knopen.

Nu alleen nog even wachten op het reserveonderdeel...
Dr. ir. I.M.H. Vliegen (v), 05-11-1981, TU/e -> University of Pennsylvania – The Wharton School (USA), 12 maanden
Voor het repareren van bijvoorbeeld medische en verdedigingsapparatuur moeten zowel reparateurs als reserveonderdelen aanwezig zijn. De onderzoekers bestuderen planningsmodellen, waarbij de beschikbaarheid van beide hulpbronnen wordt meegenomen. Daardoor kunnen reparaties sneller uitgevoerd worden, zodat apparatuur sneller weer beschikbaar is.

De rol van de structuur van DNA in de productie en kieming van zaden
Dr. ing. van Zanten (m) 10-06-1979, UU -> Max Planck Institute for Plant Breeding Research – Department of Plant Breeding and Genetics (GER), 24 maanden
De overgang van bloei in planten naar de productie van zaad en daarna kieming vergt een grootschalige verandering in de activiteit van genen die deze processen sturen. In dit project zal worden bestudeerd of veranderingen in de structuur van het DNA en de biochemische eigenschappen hiervan, bijdragen aan de veranderingen in genactiviteit en hoe dit proces de productie van zaad en kieming beïnvloedt.

Shared genetic risk factors of autoimmune diseases
Dr. A. Zhernakova (v) 19-04-1971, UMC Utrecht -> Harvard Medical School, Boston (USA), 6 maanden
Recent zijn een groot aantal genoomwijde scans uitgevoerd voor verschillende auto-immuunziekten. Al deze scans laten veel overlap zien tussen de gevoeligheidsgenen betrokken bij deze ziekten. Wij willen een ziekte-overstijgende meta-analyse uitvoeren van drie ziekte-specifieke genoomwijde associatiestudies, te weten coeliakie, reumatoïde artritis en multiple sclerosis. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de gemeenschappelijke genetische architectuur van auto-immuunziekten.

Bijzondere eiwitten als antibacteriële coatings
Dr. W. van Zoelen (v) 01-09-1981, RUG -> University of California, Berkeley – Department of chemical engineering (USA), 24 maanden
Peptoides lijken qua molecuulstructuur op peptides, de bouwstenen van eiwitten, maar komen niet voor in de natuur. Er wordt onderzocht of deze door mensen bedachte eiwitten kunnen worden gebruikt als anti-aangroei/anti-bacteriële coatings op bijvoorbeeld scheepshuiden en medische apparatuur.

De laatste stappen in de celdeling
W. van Zon BSc (m) 29-05-1983, VU -> University of Manchester – Life Sciences (UK), 24 maanden
Voor een succesvolle celdeling moeten er twee cellen gevormd worden en moet er in beide cellen een volledige kopie van het erfelijk materiaal terecht komen. De eiwitmachines die dit regelen zullen gedurende dit onderzoek nauwkeurig in kaart gebracht worden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: