Toekenningen Rubicon 2007-2

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Organische moleculen rondom jonge sterrenDrs. S.E. Bisschop (v) UL -> Max-Planck-Instituut (GER), 24 maanden In stervormingsgebieden in de ruimte worden veel complex organische materialen waargenomen. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe deze moleculen gevormd worden. Dit wordt gedaan door het licht dat ze in gasvormige toestand en vaste fase uitzenden, bij submillimeter golflengten waar te nemen en te vergelijken met theoretische modellen van hun vorming.

Geforceerde zelfmoord voor kankercellen
Dr. E. Bremer (m), RuG/UMCG -> Universiteit van Würzburg (GER), 12 maanden
Huidige antikankertherapieën elimineren kankercellen door het reactiveren van celdood. Echter, vaak zijn of worden kankercellen resistent tegen behandeling. In dit project wordt, met behulp van het eiwit Galectin-1, een nieuwe therapie ontwikkeld die kankercellen alsnog via een alternatieve celdood route elimineert.

De evolutie van eerlijke communicatie
Dr. C.A. Botero (m) Cornell University (USA) -> RuG, 12 maanden
Communicatie bestaat uit het uitwisselen van signalen. Het is niet vanzelfsprekend dat deze signalen betrouwbare informatie bevatten. Individuen die misleidende of manipulatieve signalen uitzenden, zouden hierdoor namelijk een evolutionair voordeel kunnen verkrijgen. Dit project zal met behulp van theoretische modellen en veldexperimenten nagaan, waarom evolutie desondanks vaak leidt tot eerlijke communicatie.

Het universum in snaartheorie
Dr. M.C.N. Cheng (v) UvA -> Harvard University (USA), 24 maanden
Waar komt ons heelal vandaan? Wat gebeurt er in een zwarte gat? Kan snaartheorie een antwoord bieden? De onderzoekers gaan verder met deze moeilijke vragen door het bestuderen van verschillende modellen in snaartheorie.

Determining the mechanism of monoallelic expression in Drosophila melanogaster
Dr. F.A. Greil (v) NKI -> Harvard Medical School (USA), 24 maanden
Ieder mens heeft twee kopieën van de meeste genen. Voor sommige genen is het belangrijk dat er slechts één van die twee kopieën 'aan' staat. Als de mechanismen die reguleren welke genen 'aan' en 'uit' staan verstoord zijn, kunnen er neurologische ziekten en kanker ontstaan. Wetenschappers bestuderen de werking van deze mechanismen om te begrijpen hoe deze ziekten ontstaan en hoe ze behandeld kunnen worden.

De voorliefde van vrouwen voor extreme mannen
Dr. M.E. de Heij (v) University of Glasgow -> University of Helsinki (FIN), 24 maanden
Mannetjes bezitten vaak overdreven uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld geweien of pronkveren). Deze kenmerken zouden zijn ontstaan door een sterke voorliefde van vrouwen voor mannen met extreme kenmerken. De onderzoekers willen begrijpen hoe deze voorliefde van vrouwen evolutionair tot stand komt.

De macht achter de loopgraven
Drs. J.P. den Hertog (m) UL -> Freie Universität Berlin (GER), 24 maanden
De Eerste Wereldoorlog is onlosmakelijk verbonden met de loopgraven. Toch was het verloop van de strijd niet alleen afhankelijk van de strategische beslissingen van legerleiders. De macht van politici en diplomaten was evenmin gering. Wat was hun rol?

Understanding Waves and Patterns in Discrete Media
Drs. H.J. Hupkes (m) UL -> University of Surrey (UK), 24 maanden
Kristallen bestaan uit regelmatig geplaatste atomen. Door rekening te houden met deze structuur is een uitdagende nieuwe tak van de wiskunde ontstaan. De wiskundigen gaan recent ontwikkelde technieken toepassen om het optreden van golfbewegingen in kristallen te bestuderen.

Structuuropheldering van biomoleculen
C.R. Jacob (m) VU -> ETH Zürich (CH), 24 maanden
Essentieel voor de (bio)chemie is het ophelderen van moleculaire structuren. In dit onderzoeksproject zullen theoretische modellen worden ontwikkeld als aanvulling op nieuwe experimentele technieken. Uit de meetgegevens zal hierdoor de structuur van grote biomoleculen te destilleren zijn.

Goede mannelijke genen: nadelig voor vrouwen?
Dr. P. (Peter) Korsten (m) RuG -> University of Edinburgh (UK), 24 maanden
Genen die in mannen zorgen voor een groter voortplantingssucces kunnen in vrouwen juist nadelig zijn. Dit is gevonden in laboratoriumexperimenten met fruitvliegjes. Evolutiebiologen gaan nu in een wilde Schotse schapenpopulatie onderzoeken of dit opmerkelijke verschijnsel ook in natuurlijke populaties optreedt.

Waterstofopslag kan efficiënter
Dr. ir. M.C. Kroon (v) TUD -> Stanford University (USA), 24 maanden
Het belangrijkste probleem voor de invoering van een waterstofeconomie is de opslag van waterstof. Het lukt momenteel nog niet om waterstof met een hoge capaciteit op te slaan onder lage druk, en om het waterstof ook weer snel uit het opslagmateriaal te vrij te maken. In dit project worden nieuwe materialen voor waterstofopslag ontwikkeld die wel aan deze eisen kunnen voldoen.

IJzersterke combinaties met geheugenmetaal
Dr. M. Langelaar (m) TUD -> University of Colorado (USA), 6 maanden
Geheugenmetalen zijn bijzondere materialen die door verwarmen of afkoelen sterk van vorm kunnen veranderen. De onderzoekers gaan methodes ontwikkelen om combinaties te vinden van geheugenmetaal en andere materialen, waarin de speciale eigenschappen van geheugenmetalen optimaal tot hun recht komen.

Zoeken naar nieuwe darmkanker varianten
Ir. E.H. Lips (v) LUMC -> Cancer Research Institute(UK), 24 maanden
Darmkanker is voor een groot deel erfelijk bepaald. Om naar nieuwe darmkanker genen te zoeken wordt het erfelijke materiaal van een groep patiënten onderzocht. Hierbij zullen verschillende varianten met een klein risico worden gevonden, die gecombineerd een groter risico vormen.

Cellen met stress: wordt het DNA nog goed gelezen?
Drs. ing. M.S. Luijsterburg (m) UvA -> Karolinska Instituut (ZWE)
Het afbreken van kapotte eiwitten gaat vaak verkeerd tijdens ziekten zoals kanker. Nu blijkt dat dit effect heeft op het lezen van het DNA. De onderzoekers gaan met de microscoop kijken waarom dit zo is.

The kaleidoscopes of our mind: The influence of spontaneous neural fluctuations on the perception of the world around us
A. Mazaheri (m) RU -> University of California at Davis (USA), 24 maanden
Kunnen we iemands hersenactiviteit voor een gebeurtenis onderzoeken en voorspellen hoe deze persoon zal reageren? In deze studie zullen we twee beeldvormende hersenonderzoekmethoden combineren om te bestuderen hoe achtergrondactiviteit in het brein de waarneming van en respons op externe informatie beïnvloedt.

Het literaire heden van het Indische verleden
Dr. S.P.J. De Mul (v) UL -> UL (NED), 12 maanden
De herinnering aan het Nederlandse koloniale verleden is een belangrijke kwestie om tot een beter inzicht te komen in de hedendaagse culturele dynamiek in Nederland. Dit onderzoek analyseert de Indische letteren geschreven na 1949 als een culturele opslagruimte van postkoloniale herinneringen. Het doel is om na te gaan aan welke socio-literaire en (trans)nationale processen de herinnering aan Nederlands-Indië onderhevig is en hoe de Indische letteren in dit opzicht vergeleken kan worden met postkoloniale literaturen gezien in de hedendaagse Britse en Franse context.

Huideigen stamcellen.
Dr. K.W. Mulder (m) UMCU -> Cancer Research (UK), 24 maanden
De huid is onze eerste bescherming tegen de buitenwereld. Elke dag worden er vele huidcellen vervangen, de cellen die hiervoor nodig zijn de huidstamcellen. Hoe en wanneer deze cellen hun werk doen, en wat er gebeurd als dit fout gaat, zal worden onderzocht.

Muizen met darmkanker in de scanner
Drs. J.M.M. van Oers (v) Erasmus MC -> AECOM (USA), 24 maanden
De onderzoekers bekijken verschillende muizen met darmkanker. Dit doen ze in een MRI-apparaat speciaal gebouwd voor muizen. Hierdoor hoeven de muizen niet eerst doodgemaakt te worden en kan de groei van tumoren langer gevolgd worden.

Vooroordelen in het brein
Drs M. (Marte) Otten (v) UvA -> Harvard University (USA), 24 maanden
Als wij mensen zien die bij een bepaalde groep horen (bijvoorbeeld oude mensen) dan worden automatisch de stereotype eigenschappen van deze groep uit ons geheugen opgehaald (bijvoorbeeld traagheid). Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe dergelijke vooroordelen worden geactiveerd en verwerkt in ons brein.

Linking structure to function in the primate medial temporal lobe
Drs. C. Piekema(v) UU en RU -> University of Oxford (UK), 24 maanden
Naarmate mensen ouder worden neemt de kans op hersenaandoeningen toe. Voor behandeling van dergelijke hersenaandoeningen is het van groot belang om netwerken tussen hersengebieden in kaart te brengen en we willen dat doen met behulp van de kennis die we hebben van anatomie en verbindingen in de hersenen van apen.

Weet wat je doet
Dr. A. Ridderikhoff (m),VU -> UC Berkeley (USA), 24 maanden
Als je beweegt moet je waarnemen wat je doet, omdat dit je in staat stelt bewegingen bij te sturen. Dit is met name belangrijk voor het leren van bewegingen. Omdat de kleine hersenen hierbij een cruciale rol spelen, gaan de onderzoekers dit hersengebied bestuderen bij het uitvoeren van bekende en het leren van nieuwe taken.

Biocompatible flexible power generators
D.I. Rożkiewicz (v) UT -> Harvard University (USA), 24 maanden
This research project will focus on development of new strategies for the patterning and fabrication of nanowires on flexible supports for the fabrication of self-powered biocompatible and implantable nanodevices. The overall objective is to develop new classes of nanogenerators.

Een taalvergelijkend onderzoek naar informatiestructuur
Dr. N. Slioussar (v) UU -> University College London (UK), 18 maanden
Taal draagt niet alleen informatie over, maar structureert deze ook. Informatie wordt gemarkeerd als oud of nieuw, opmerkelijk of achtergrondinformatie. Dit project ontwikkelt een geïntegreerde behandeling van de mechanismen in talen, waarmee informatie gestructureerd wordt, waaronder woordvolgorde en intonatie.

Waarom gaan geleedpotige dieren wanneer in winterrust?
Ir. I.M. Smallegange(v) Max Planck Institute (GER) -> Imperial College London (UK)
Veel geleedpotige dieren gaan in winterrust om ongunstige periodes te overleven. De beslissing wanneer in winterrust te gaan, is het resultaat van verschillende afwegingen. Dit onderzoek bestudeert de evolutie van dit winterrustgedrag in populaties van spintmijten waarbij de zwaarte van die afwegingen wordt gemanipuleerd.

Herstelwerk in de filters van de nier
Dr. B. Smeets (m) UMC St. Radboud -> Universitair ziekenhuis Aachen, (GER), 24 maanden
De filters van de nier bevatten een groep cellen die dankzij een ingewikkeld samenspel van eiwitten kunnen veranderen in andere celtypes. Zo kunnen deze cellen beschadigde gespecialiseerde cellen van het filter vervangen. De onderzoekers onderzoeken hoe dit herstelmechanisme gereguleerd wordt.

Het vermogen tot inleven onder sociale druk
Dr. T. Smeets (m) UM -> Universität Bochum (GER), 6 maanden
Om sociale relaties aan te kunnen gaan, is inlevingsvermogen noodzakelijk. Sommige (psychiatrische) patiënten zijn hier echter slecht in. Dit onderzoek zal nagaan of stress en de daarbij vrijkomende hormonen een sleutelrol spelen in hun gebrekkig inlevingsvermogen.

De raderen van een essentiële machine: hoe eiwitten samenwerken om het chromosoom te kopiëren
Dr. W.K. Smits (m) RuG -> Massachusetts Institute of Technology (USA), 24 maanden
Voordat cellen delen, wordt er van ieder chromosoom een exacte kopie gemaakt door een complex van eiwitten (het replisoom). In deze studie wil de onderzoeker nagaan hoe deze set eiwitten in de cel op de juiste tijd en plaats samengevoegd worden tot de essentiële machinerie die het genoom dupliceert.

Spraak verwarring tussen cellen
Dr. M. Wieffer (m) UMCU -> Freie Universität Berlin (GER), 24 maanden
Cellen in het menselijk lichaam zijn constant met elkaar in gesprek. Dit gebeurt via signaalmoleculen. Soms begrijpen de cellen de signalen niet goed, wat kan leiden tot ernstige ziektes zoals kanker. Dit onderzoek probeert te achterhalen hoe het fout kan gaan.

Targeting antigens to a C-Type Lectin, DCIR, for a better dendritic cell-based vaccination
Drs. W. Xu (m) LUMC -> Baylor Institute for Immunology Research (USA), 24 maanden
When a pathogen invades human body, immune cells will use several surface molecules to pick up the pathogen and activate the immune system to destroy them. DCIR is one of the molecules remains to be understood.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: