Toekenningen Rubicon 2007-1

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Sounds of (Be)longing. Islam, Place and Music in the Philippine Sulu Archipelago: The BajauDrs. B Abels (v) Ministerie Palau -> UL (NED), 12 maanden
The idea of where we belong affects our music. The researcher will analyze how the music of a nomadic people in the Sulu Sea speaks of “many (be)longings,” and what it tells about their identity as a people “without a place.”

Search for the Higgs boson
Dr. M.A. Baak (m) NIKHEF -> CERN (CH), 24 maanden
Zoektocht naar de heilige graal van de deeltjesfysica
Higgs deeltjes geven in het hele universum massa aan alle bekende deeltjes. Ze zijn nog nooit gevonden. Met de komst van de Large Hadron Collider deeltjesversneller op CERN in Genève kunnen onderzoekers de heilige graal van de deeltjesfysica definitief waarnemen of ontkrachten.

Selection and characterisation of designed ankyrin repeat proteins binding to EGF receptor epitopes
Drs. Y.L. Boersma (v) RUG -> Universität Zürich (CH), 24 maanden
De EGF-receptor familie is veel bestudeerd: deze receptoren komen bij verschillende typen kanker tot overexpressie, hetgeen gecorreleerd is met een slechte prognose voor de patiënt. Echter, het werkingsmechanisme van eiwitten die aan de receptoren binden is grotendeels onduidelijk. Hoe wordt het receptorsignaal geblokkeerd, dimerisatie beïnvloed en internalisatie versneld of juist vertraagd? Deze vragen staan in groot contrast met het enorme potentieel dat deze receptoren hebben in anti-kanker therapieën. Met behulp van zogenaamde Designed Ankyrin Repeat Proteins (DARPins), die specifieke affiniteit voor receptorepitopen vertonen, zal dit probleem op biochemische, kristallografische, en celbiologische wijze onderzocht worden.

Characterization of the anticancer activities of histone deacetylase inhibitors
Drs. M. Bots (m) AMC -> Peter MacCallum Cancer Centre (AUS), 24 maanden

Histone deacetylase remmers is een nieuwe, veel belovende groep medicijnen in de behandeling van kanker. Door gebruik te maken van een relevant muis model zullen de onderzoekers de moleculaire aspecten bestuderen die de gevoeligheid van tumoren voor deze medicijnen bepalen.

The liquid-vapour interface in detail: Particle exchange, density profiles and waves
Dr. D. Derks (v) Debye-onderzoekschool -> Laboratoire de Physique Statistique Ecole Normale Supérieure (FR), 18 maanden
De structuur van een simpel vloeistofoppervlak is tot nu toe niet geheel begrepen. Het fundamentele probleem is de beschrijving van de thermische fluctuaties (ruwheid) van het oppervlak op kleine lengteschalen, waarbij de feitelijke vraag is op welke lengteschaal men praat over bulk dichtheidsfluctuaties, en op welke schaal over oppervlakte-fluctuaties. Een nieuw systeem, colloid-polymeer mengsel heeft een oppervlaktespanning die een miljoen keer lager is dan dat van een moleculair systeem. Dit betekent dat de ruwheid een factor duizend groter is. Gecombineerd met nieuwe
confocale microscopie-technieken stelt dit ons in staat de fundamentele vraag over de structuur van het vloeistofoppervlak op te lossen.

Theoretical and Empirical Investigation on the Stabilization of Metapopulations by Localized Perturbations, Under Different Conditions of Extinction
Drs. S. Dey (m) JNCASR -> UvA (NED), 12 maanden
Planten en dieren leven meestal in geïsoleerde landschapsfragmenten met migratie van individuen daar tussen. Met modellen is voorspeld dat verstoringen in de aantalsfluctuaties binnen één of enkele fragmenten juist kan leiden tot meer stabliliteit van de gehele collectie van fragmenten. Met populaties van fruitvliegen zullen deze voorspellingen in het laboratorium worden getoetst.

These Brains are made for walking: The Interplay between Motor Disturbance and Cognitive Decline in Ageing, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease
Drs. L.H.P. Eggermont (v) VU -> Boston University (USA), 12 maanden
Lopen is een complexe cognitieve functie. De onderzoekers zullen proberen met motorische en neuropsychologische testen de relatie tussen loopstoornissen en cognitieve stoornissen vast te stellen bij gezonde ouderen en ouderen in verschillende stadia van dementie.

Roadmaps to Ancient Communication: Establishing a Geography of Interaction in Pre-Columbian Central America
Drs. A. Geurds (m) UL -> University of Colorado (USA), 12 maanden
Zijde verbond Azië, de goudhandel Amerika. Nieuwe gegevens wijzen op een extensieve uitwisseling van producten. Dit onderzoek reconstrueert via satellietbeelden en oude bronnen het complexe netwerk aan wegen dat Noord en Zuid-Amerika doorkruist en analyseert hoe de handelscontacten verliepen.

May I Have Your Attention Please! Expert Eye Movements as a Catalyst for Students? Transfer Ability
Dr. T.A.J.M. van Gog (v) OU -> Knowledge Media Research Center (GER), 6 maanden
Experts richten hun aandacht sneller en meer op relevante taakaspecten dan studenten, wat zichtbaar wordt in hun oogbewegingen. Onderzocht wordt of studenten beter leren van expertvoorbeelden wanneer hun aandacht gestuurd wordt door ook de oogbewegingen van de expert te tonen.

Living in continuously changing conditions: the neurobiology of memory flexibility
Drs. R. Havekes (m) RUG -> University of Pennsylvania (USA), 24 maanden
Flexibel om gaan met omgevingsveranderingen: het updaten van het geheugen. Onze hersenen zijn naast het leren van nieuwe dingen, ook van belang om eerder opgeslagen informatie te wijzigen. Dit onderzoek probeert te achterhalen welke processen hieraan ten grondslag liggen.

Carbon monoxide metabolism of the hyperthermophilic archaeon Archaeoglobus fulgidus
Dr. A. M. Henstra (m) WUR -> University of California (USA), 24 maanden
Biomassa kan bij hoge temperatuur worden omgezet in koolstofmonoxide en waterstof gas. Sommige bacteriën kunnen deze gassen gebruiken om bioethanol te maken. De onderzoekers willen deze bacteriën bestuderen om in een nieuw process schone brandstof van plantaardig landbouw afval te maken, zonder te concureren met voedsel productie.

Commercialization and Institutional Forces. Retail Guilds and the Rise of the Consumer Society in North-Western Europe, c.1600-1800
Drs. D.W.A.G. van den Heuvel (v) IISG -> University of Cambridge (UK), 12 maanden
In de zeventiende en achttiende eeuw werd in West-Europa de basis gelegd voor de hedendaagse consumptiemaatschappij. Dit onderzoek laat zien hoe gilden de modernisering van het winkelwezen en het consumentengedrag beïnvloedden in Duitsland, Engeland en Nederland.

Refining the autism phenotype: parent and twin studies of the Autism-Spectrum Quotient and cognitive endophenotypes
Drs. R.A. Hoekstra (v) VU -> University of Cambridge (UK), 24 maanden
Mensen met autisme hebben moeite met sociale en communicatieve vaardigheden, tonen beperkte interesses en stereotiep gedrag. De ernst van deze problemen verschilt erg tussen patiënten en ook in de algemene bevolking komen milde autistische trekken vaak voor. Dit onderzoek heeft tot doel om de variatie in autistische kenmerken beter te begrijpen.

Silencing the adipose tissue: identification of mechanisms responsible for a disturbed adipose tissue lipolysis in obesity
Drs. J.W.E. Jocken (m) UM -> Karolinska Institute (SWE), 12 maanden
Overgewicht gaat gepaard met een verminderd vermogen om vetten te mobiliseren vanuit vetweefsel. Door bepaalde genen in het vetweefsel uit te schakelen willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in het mechanisme van een verstoorde vet mobilisatie bij mensen met overgewicht.

Weakening of basaltic fault rock deformed at a seismic slip-rate
Dr. N.T. Keulen (m) UU -> Centre National de Recherch Scientifique Université Joseph Fourier (FR) - Hiroshima University (JAP), 24 maanden
De meeste beweging over een aardbevingsbreukvlak concentreert zich in een hele smalle zone. De geologen leggen dit breukgesteente afkomstig uit de natuur en gemaakt in het laboratorium onder de microscoop om uit te zoeken waarom de aardbeving juist dààr plaatsvond.

How do people learn to deal with limb and environmental dynamics?
Dr. D. Kistemaker (m) VU -> University of Western Ontario (CAN), 24 maanden
Hoe voorspelt het brein?
Wanneer je alleen je onderarm wilt roteren door het aanspannen van elleboogspieren moet je, vanwege de dynamische koppeling tussen boven- en onderarm, ook schouderspieren aanspannen. Dit onderzoek bestudeert hoe onze hersenen precies weten wanneer en hoe hard de schouderspieren moeten worden aangespannen.

Differential impact of aging and estrogens on GH secretion in women
Dr. P. Kok (v) LUMC -> Mayo Clinic College of Medicine (USA), 7 maanden Endocrine Research Unit
Ouder worden gaat gepaard met hormoonveranderingen. Dit process leidt tot verandering van lichaamssamenstelling en verhoogde gezondheidsrisico’s. In dit onderzoek zal worden bekeken wat er verandert in de aansturing van ons hormonale milieu en welke rol geslachtshormonen hierbij spelen.

The molecular basis for the development of sarcopenia in the elderly
Dr. R. Koopman (m) UM -> Melbourne University (AUS), 24 maanden
Spieraanmaak en -afbraak worden bestuurd door een complex netwerk van signalen. De onderzoekers zullen dit netwerk bestuderen om de redenen te kunnen achterhalen waardoor veroudering gepaard gaat met het verlies van spiermassa.

Serial chaining of cognitive operations in the human brain
Drs. F.P. de Lange (m) RU -> Cognitive Neuroimaging Research Unit (FR), 24 maanden
Complex gedrag door koppeling
We weten al veel over hoe elementaire beslissingen in het brein gemaakt worden. Het is echter nog volledig onbekend hoe deze beslissingen aan elkaar gekoppeld worden tot complex gedrag. Het doel van dit project is om de neurale mechanismen van deze “koppeling” te onderzoeken.

Self-replicating materials: creating colloidal life
Dr. M.E. Leunissen (v) UU -> New York University (USA), 24 maanden
Kijkend naar levende wezens is het overduidelijk dat minuscule bouwstenen zich spontaan kunnen vermenigvuldigen en organiseren tot ingewikkelder structuren. De onderzoekers gaan nu nieuwe, níet-biologische materialen maken die hetzelfde doen. Met een eenvoudig modelsysteem zullen ze de mechanismen achter de zelfduplicatie/organisatie ontrafelen.

Epidemiological and evolutionary consequences of host mobility in host-pathogen interactions
Dr S. Lion (m) -> UvA (NED), 12 maanden
Er wordt nu veel meer en veel verder gereisd dan in het verleden. Tegelijkertijd zijn besmettelijke ziekten weer aan het opkomen als een belangrijke menselijke doodsoorzaak. Is er een verband? Dit onderzoeksproject onderzoekt of menselijke migratie inderdaad een effect heeft op de virulentie van pathogenen.

Labour migration in a changing world: The case of England and the Netherlands, 1600-1900
Drs. J.J. van Lottum (m) IISG -> University of Cambridge (UK), 12 maanden
Het migratiegedrag van mensen en de stand van de economie zijn nauw met elkaar verbonden. Dit onderzoek gaat na hoe in Noordwest Europa tussen 1600 en 1900 deze twee processen elkaar hebben beïnvloed.

Mixed Quotation: Between Use and Mention
Drs. E. Maier (m) UvA -> UvA (ILLC) (NED), 12 maanden
Taalfilosofie
Elk krantenartikel staat er vol mee, toch negeert de taalkunde aanhalingstekens volkomen. Filosofen niet, die richten zich tegenwoordig op het grensgebied tussen indirecte en directe rede. Zulke gebruiken van aanhalingstekens vormen een belangrijke uitdaging voor de logische en taalkundige studie van het rapporteren van andermans woorden.

Automatic diagnosis of age related macular degeneration, diabetic retinopathy and glaucoma using optical coherence tomography and fundus photography
Dr. M. Niemeijer (m) UMCU -> University of Iowa (USA), 22 maanden
Veel oogziektes zijn in een vroeg stadium te detecteren door een foto van de binnenkant van het oog te maken. De onderzoekers leren een computer oogfoto's te analyseren zodat deze oogartsen kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van afwijkingen.

A gene-gene interaction network for DNA-integrity and virulence induction in Streptococcus pneumoniae
Drs. T. van Opijnen (m) UvA -> Tufts University School of Medicine (USA), 24 maanden
Opzoek naar de achilleshiel van een infectie ziekte
De pneumococcen-bacterie veroorzaakt jaarlijks een miljoen doden, maar hoe de bacterie werkt is onduidelijk. Onderzoekers maken tienduizenden pneumococcen die een klein beetje van elkaar verschillen. Hiermee gaan ze achterhalen hoe de pneumococ zichzelf repareert, een persoon binnendringt en ziekte veroorzaakt.

The evolution of placentas in fish
B.A.J. Pollux (m) RU -> The University of California Riverside (USA), 12 maanden
Live-bearing fish differ in the way they feed their developing embryos. The researcher will study how these differences may have evolved.

The role of contexts in face processing
R. Righart MSc (m) UvT -> Harvard Medical School (USA), 24 maanden
We nemen voortdurend verschillende gelaatsuitdrukkingen waar in onze omgeving. Deze gelaatsuitdrukkingen ontstaan niet in een ‘vacuüm’, maar zijn vaak gerelateerd aan een gebeurtenis in de omgeving. Dit onderzoek gaat na hoe deze gebeurtenissen onze waarneming van gelaatsuitdrukkingen beïnvloedt.

Intervening late into the reperfusion process: an extended window for cardioprotection
Drs. N.P. Riksen (m) UMC St. Radboud -> University College London (UK), 12 maanden
Afsluiting van een bloedvat van het hart leidt tot een hartinfarct. De onderzoekers zullen in muizenharten onderzoeken of het mogelijk is de infarctgrootte te beperken door bepaalde geneesmiddelen toe te dienen nadat het afgesloten vat weer is geopend.

The quest for nitrogen: Nitrogen assimilation in hydrothermal vent symbioses
Drs. G. Roeselers (m) TUD -> Harvard University (USA), 24 maanden
De kokerworm Riftia pachyptila - voorkomend rondom extreem hete diepzee bronnen - heeft geen mond en is voor zijn voeding afhankelijk van een symbiose met zwavel-oxiderende bacteriën. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe deze symbiose de essentiële voedingstof stikstof kan opnemen.

Exploiting polaritonic effects in semiconducting nanowires for sub-100 nm photonic devices
Drs. L.K. van Vugt (m) UU -> University of Pennsylvania (USA), 24 maanden
Licht heeft de neiging om uit kleine structuren te lekken wat de integratie van photonische en elektronische circuits moeilijk maakt. De onderzoekers gaan nanodraden maken waarmee licht gevangen kan worden gehouden en zullen deze draden toepassen in ongekend kleine opto-elektronische apparaatjes.

Role of Macrophage Cholesterol Transporters in Atherosclerosis Development: Implications for the Treatment of Atherosclerosis
Drs. M. Westerterp (v) LUMC -> Columbia University (USA), 24 maanden
Een natuurlijk beschermingsmechanisme tegen hart- en vaatziekten is het pompen van cholesterol uit cellen in de vaatwand. Recent is een nieuw eiwit ontdekt met deze eigenschap. De functie van dit eiwit in relatie tot reeds bekende cholesterol transporters wordt bestudeerd.

Investigating the molecular machinery underlying presynaptic plasticity
Drs. K.D.B. Wierda (m) VUA -> Max-Planck-Institut (GER), 24 maanden.
De moleculaire componenten betrokken bij communicatie tussen hersencellen zijn geïdentificeerd, maar de rol en het samenspel van deze verschillende componenten is grotendeels onbekend. Door twee nieuwe onderzoekstechnieken te combineren, zijn de onderzoekers in staat de individuele componenten van synaptische transmissie en plasticiteit te bestuderen.

Benefits of using an intuitive strategy in a sound detection task
Prof. dr. W.H.M. Zuijen (v) -> UvA (NED), 12 maanden
Doe je voordeel met je intuitie!
De hersenen structureren grotendeels automatisch en onbewust de wirwar van geluiden om ons heen. In dit project wordt onderzocht door middel van gedrags- en hersenactiviteitsmaten hoe wij ons voordeel kunnen doen met de onbewuste kennis die hier het resultaat van is door het intuitief- maar correct detecteren van geluiden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: