Onderzoeksprojecten

In 2013 zijn binnen het programma Religie in de moderne samenleving de volgende projecten van start gegaan:


Religie en homoseksualiteit
Prof. dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort (m), VU
Medeaanvrager: prof. dr. A.J.A.C.M. Korte, UU
Religie en homoseksualiteit worden vaak tegenover elkaar gezet. Dit onderzoek analyseert die polarisatie in politieke debatten en populaire cultuur, en vergelijkt de actuele situatie in Nederland met de recente geschiedenis en met Servië, Spanje en Zweden.
Partners: COC Nederland, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, EduDivers, Movisie, Rutgers WPF, Werkverband van Queer Theologen, Bureau Intermonde (Nieuwe Moskee), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Evangelische Broedergemeente, IHLIA, ForumC, Stichting LKP


Islam en Jodendom in publiek debat en moderne politieke theorie
Prof. dr. H.Y.M. (Yolande) Jansen (v), UvA en VU
Medeaanvrager: prof. dr. J.T. Sunier, VU
Publieke debatten over Islam en Jodendom bevatten vaak argumenten over de relatie tussen religie en politiek die ontleend zijn aan het Verlichtingsdenken. Dit project onderzoekt hoe beeldvorming over joden en moslims tot stand komt en welke rol die argumenten daarbij spelen.
Partner: Stichting Socrates


Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging
Prof. dr. J.C. (James) Kennedy (m), UvA
Medeaanvrager: dr. H.M.T.D. ten Napel, UL
Dit project onderzoekt de verschuivingen in het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van religieuze groeperingen vanaf het midden van de jaren zestig tot heden. Het biedt daarmee broodnodig historisch inzicht in de omstreden en permanent aangevochten verhouding tussen kerk en staat.
Partners: Stichting tot Heil des Volks, Besturenraad, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Bouwman Van Dommelen Advocaten, CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid), Gemeente Amsterdam, Gemeente Zoeterwoude, Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg, Stichting Dock, Prof. mr. B.M. Teldersstichting.


Geloven in veelvoud
Prof. dr. A. F. M. van der Braak, VU
Medeaanvragers: prof. dr. W.L. (Willie) van der Merwe (m), VU en prof. dr. M. Kalsky, VU
Steeds meer mensen in Nederland stellen hun geloof samen uit elementen van verschillende religies. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze samenleving? Samen met maatschappelijke organisaties verkennen de onderzoekers het nieuwe verschijnsel van meervoudige religieuze binding en de gevolgen ervan.
Partners: Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), De Nieuwe Liefde, IKON-TV, Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen.


Moslimactivisme in Nederland na 1989
Prof. dr. A. (Annelies) Moors (v), UvA
Medeaanvrager: dr. S. Bracke, Katholieke Universiteit Leuven 
Europa kent een levendig debat over islam, maar wat is de rol van moslims daarin? Dit project vergelijkt de variëteit aan posities die moslimactivisten vanaf 1989 in islamdebatten in Nederland innemen, met bijzondere aandacht voor gender en sociale media.
Partner: Imagine IC.


Juridische oplossingen voor huwelijkse gevangenschap
Dr. S.W.E. (Susan) Rutten (v), UM
Veel mensen die trouwen, sluiten ook een religieus huwelijk. Het ontbinden van zo’n huwelijk kan echter problematisch zijn, vooral voor vrouwen uit migrantengemeenschappen. Dit onderzoek gaat na welke moeilijkheden vrouwen hierdoor ondervinden en welke oplossingen het recht kan bieden.
Partners: Proefprocessen fonds Clara Wichmann, Atria, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann.


Islam in de Nederlandse maatschappij
Prof. dr. T. (Thijl) Sunier (m), VU
Medeaanvrager: prof. dr. L.P.H.M. Buskens, UL
Dit onderzoek analyseert hoe gewone moslims in Nederland in het dagelijks leven omgaan met actuele kwesties in hun geloof, hoe zij discussiëren over veranderingen en aanpassingen in islamitische regels, en van welke middelen en instanties zij daarbij gebruik maken.
Partners: Platform INS, CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid), SPIOR, Arslan Advocaten, Ihsan, Al-Nisa, Gemeente Leiden, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Ministerie van Defensie.


Integratie: een kwestie van geloof?
Prof. dr. F.A. (Frank) van Tubergen (m), UU
Medeaanvrager: dr. F. Fleischmann, UU
Nederland raakt steeds verder geseculariseerd. Tegelijkertijd neemt het aantal immigranten toe. Velen zijn opgegroeid in een religieus land. Hoe ontwikkelt zich hun religie in een overwegend seculier land? De onderzoekers bestuderen de religieuze veranderingen van immigranten en hun kinderen.
Partners: Trouw. 


Relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen
Prof. dr. G (Gerard) Wiegers (m), UvA
Medeaanvrager: dr. S.J. Vellenga, UvA
Tussen joodse en islamitische groepen in Europa bestaan complexe en gevoelige relaties. De onderzoekers vergelijken deze in Amsterdam en Londen met elkaar. Ze gaan na welke lokale, nationale en internationale factoren op deze relaties van invloed zijn.
Partners: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws vanuit het programma Religie in de moderne samenleving, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.