Toekenningen 2019-1

Zesentwintig laureaten ontvingen een Promotiebeurs uit de veertiende ronde van de Promotiebeurs voor Leraren.


Deconstructie van de dialoog in de praktijk van Nederlandse vluchtelingenintegratieprogramma's

N.L. (Nadine) Blankvoort (v) Hogeschool van Amsterdam - Universiteit Maastricht

De organisatie van integratieprogramma's voor vluchtelingen in Nederland blijft een uitdaging. In dit project worden teksten en interacties in door de overheid en burgers geïnitieerde integratieprogramma's geanalyseerd om te begrijpen hoe er in de praktijk vorm wordt gegeven aan het beleid en de discussie over integratie, en hoe berichten die vluchtelingen ontvangen van invloed zijn op hoe zij integratie benaderen en ervaren.

Confrontatie met het Antropoceen: een verkenning op diverse plaatsen van gemeenschappelijke weerbaarheid en sociale innovatie

M. (Deanne) Boisvert (v) Hogeschool Windesheim - Universiteit van Humanistiek

Mensen veroorzaken negatieve milieueffecten en hebben er zelf in toenemende mate last van. Een van de voorgestelde reacties is veerkracht. Er is echter geen consensus over de definitie of waarde daarvan bij het helpen doorstaan van calamiteiten. Om het begrip van veerkracht van gemeenschappen in een ecologische context beter te begrijpen wordt in dit onderzoek bekeken hoe drie netwerkorganisaties reageren op milieuproblemen.

Deelname van verpleegkundigen aan Antimicrobial Stewardship (NuPAS)

M.J. (Maria) Bos (v) Avans Hogeschool - Radboud Universiteit Nijmegen

Antimicrobiële resistentie (resistentie van micro-organismen, bijv. bacteriën, tegen antibiotica) vormt een wereldwijde dreiging met grote gevolgen voor de gezondheidszorg. Een van de interventies voor het verminderen van antimicrobiële resistentie is zorgen dat antibiotica op de juiste manier worden gebruikt. Hierin kunnen verpleegkundigen een cruciale rol spelen. Dit onderzoek heeft tot doel deze rol te verduidelijken en te beschrijven.

Verpleegkundige competenties ter verbetering van de toegang tot zorg van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers

G. (Gözde) Duran (v) Hogeschool Windesheim – Vrije universiteit Amsterdam

Het aantal Turkse en Marokkaanse migranten met dementie neemt snel toe. Deze migranten maken nauwelijks gebruik van dementiezorg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe verpleegkundigen de mogelijkheden van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers kunnen herkennen, beoordelen en versterken, zodat zij betere toegang tot passende dementiezorg krijgen.

Leiderschap als interventie in het creëren van een inclusieve werkomgeving

L.G.M. (Lise-Lotte) Geutjes-Bambang Oetomo (v) Hogeschool Leiden – Universiteit Leiden

Een toename in diversiteit kan leiden tot afname in gevoelens van inclusie. Daarom zullen basiselementen worden onderzocht die noodzakelijk zijn voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Leidinggevenden zijn hierin cruciaal. Daarom wordt ook het gedrag van leidinggevenden, en de inclusieve interventies die zij plegen, bestudeerd.

Prognosticeren van productie en modelleren van het marktaanbod in glasgroenten
M.A. (Marinus) van Haaften (m) Hogeschool Inholland – Technische Universiteit Delft

Het ontwikkelen van een gaming simulatie om verschillen tussen prognose en marktaanbod te verkleinen. Om een betere oogstprognose te verkrijgen en strategisch gedrag van ketenpartners in beeld te brengen. Een nauwkeuriger prognosemodel zorgt voor stabielere verhoudingen tussen ketenpartners. Samen met duidelijkheid omtrent strategisch gedrag leidt dit tot een evenwichtiger marktaanbod.

De vaardighedenbenadering en toegang tot het rechtssysteem; het in kaart brengen en ontwikkelen van de juridische vaardigheden van thuiswonende ouderen om hun toegang tot het rechtssysteem te bevorderen

A. (Ann-Katrin) Habbig (v) Hogeschool Inholland – Universiteit Utrecht

De vaardighedenbenadering richt zich op wat mensen kunnen bereiken. In dit onderzoeksproject wordt bekeken hoe ouderen met deze aanpak beter toegang hebben tot het rechtssysteem en een eerlijke uitkomst bereiken. Dit is een groep die vaak tegen nieuwe beperkingen aanloopt als het gaat om vaardigheden die relevant zijn voor toegang tot het rechtssysteem.

Voor wat het waard is - De waarde van kunst en ambacht in Nederland

M.H.L. (Marleen) Hofland-Mol (v) Albeda College – Erasmus Universiteit Rotterdam

Uit onderzoek blijkt dat kunst en ambacht in Nederland minder worden gewaardeerd dan in buurland Duitsland. Dit onderzoek heeft tot doel de redenen voor deze discrepantie te identificeren, waarbij de goudsmidbranche als uitgangspunt wordt genomen. Verder wordt gekeken naar suggesties die kunnen helpen bij de ontwikkeling van de waardering in Nederland van kunst en ambacht in het algemeen en de goudsmidbranche in het bijzonder.

De arbeidsmarkt voorbereiden op een onzekere toekomst

L.A.J. (Loek) van Kraaij (m) Hogeschool van Amsterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam

De afgelopen jaren is er een rijke discussie aangewakkerd over de gevolgen van technologische ontwikkeling voor de toekomst van werk. Ondanks de inherente onzekerheid over de toekomst, zijn beleidsactoren bezig met een ontwerptraject voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In dit onderzoek bestuderen we hoe beleidsactoren de arbeidsmarkt voorbereiden op het onbekende.

De invloed van expliciete en impliciete conceptuele kennis van docenten op pedagogisch redeneren

T.H. (Erik) Meij (m) Hogeschool Windesheim – Vrije Universiteit Amsterdam

Onderwijs gaat over leren; logischerwijze is het maken van lessen daar op gebaseerd. De meeste docenten hebben die kennis echter geautomatiseerd en denken niet meer bewust na over inrichting van lessen. Dit onderzoek probeert die onbewuste kennis weer boven te halen, ervanuit gaande dat kwaliteit van lessen daarmee verbetert.

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving: perceptie, aanpak en impact

R.J. (Raoul) Notté (m) De Haagse Hogeschool – Universiteit van Tilburg

Dit onderzoek gaat over slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving. Het onderzoekt het maatschappelijk perspectief op slachtofferschap van ‘nieuwe’ online-criminaliteit, zoals langdurige fraude en sexting, de aanpak van politie en justitie en de impact op slachtoffers. Een verschil tussen deze drie vormt aanleiding tot aanpassingen in beleid en ondersteuning.

Meerdere professionele identiteitsposities en de vorming van docentidentiteit: een onderzoek naar Nederlandse middelbareschooldocenten Beeldende Kunst

M.E. (Maeve) O'Brien Braun (v) ArtEZ hogeschool voor de kunsten – Radboud Universiteit Nijmegen

Nederlandse docenten Beeldende Kunst worden opgeleid tot zowel kunstenaar als onderwijzer. In dit onderzoek wordt gekeken naar hun ervaringen aan het begin van hun carrière en opvattingen over het werken op middelbare scholen. Er wordt nagegaan hoe zij hun ervaringen als kunstenaar en docent benutten bij de vorming van hun professionele identiteit.

Vat op internationale handel. Onderzoek naar handelsnetwerken tussen de 13de en 18de eeuw aan de hand van vaten, tonnen en kuipen

J. (Jeroen) Oosterbaan (m) Saxion Hogeschool – Universiteit Leiden

Stadsarcheologisch onderzoek heeft honderden opgegraven tonnen, vaten en kuipen opgeleverd. Dit verpakkingsmateriaal van handelswaar, zoals bier, wijn en haring, is vaak voorzien van ingekraste kuipers- en eigendomsmerken. In dit promotie-onderzoek wordt onderzocht in hoeverre historisch bekende verschuivingen van handelsnetwerken herkenbaar zijn in de ruimtelijke verspreiding van archeologisch opgegraven verpakkingsmateriaal.

Historisch redeneren stimuleren met behulp van onderzoekend leren: ontwikkeling en evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren

Y.A. (Yolande) Potjer (v) Iselinge Hogeschool – Universiteit van Amsterdam

In hedendaags geschiedenisonderwijs staat historisch redeneren centraal. Leerlingen vormen zich door onderzoek een beeld van het verleden. In het basisonderwijs is deze didactiek onvoldoende ingebed. In dit onderzoek ontwikkelen en evalueren we een professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren gericht op historisch redeneren door middel van onderzoekend leren.

Empire State of Minds: Negotiaties en de Atlantische handelsnetwerken van Nederland in de late achttiende eeuw

E. (Eline) Rademakers (v) Veurs Lyceum – Universiteit Leiden

In de achttiende eeuw werden zogenaamde negotiaties afgesloten: hypothecaire leningen op plantages in onder andere Suriname. Dit onderzoek zal aan de hand van Rotterdamse negotiaties inzichtelijk maken hoe door de negotiaties de verhouding tussen moederland en kolonie, oftewel de Republiek der Nederlanden en Suriname, veranderde van gelijkwaardig naar afhankelijk.

Van blackbox naar uitlegbare machine learning voor nauwkeurige diagnose van medische beelden

R. (Ralf) Raumanns (m) Fontys Hogeschool – Technische Universiteit Eindhoven

Slimme software, getraind met medische beelden, heeft grote potentie binnen de gezondheidszorg. Het is echter heel lastig te achterhalen hoe de software ‘denkt’. We onderzoeken hoe we, door het toevoegen van meer expliciete visuele uitleg over de diagnose, betrokkenen meer inzicht kunnen geven, zodat de weg vrij is voor toepassing.

De ontwikkeling van een institutioneel kader voor niet-bancaire mkb-financiering

K. (Kirsten) Rauwerda (v) Hogeschool van Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam

Dit promotieonderzoek ontwerpt een economisch model waarmee nieuwe aanbieders van mkb-financiering een degelijke marktpositie kunnen opbouwen naast de grote banken die de markt domineren. De nieuwe partijen zijn nu nog onderontwikkeld op het gebied van organisatie en regulering, waardoor het mkb nog te weinig gebruik maakt van de nieuwe financieringsmogelijkheden.

Kenmerken en condities van reflectieve dialoog in de context van samenwerkende en samen lerende docenten in het Nederlandse basisonderwijs

S. (Simone) Rijksen (v) OBS Anne Frank – Universiteit Leiden

Het voeren van reflectieve dialogen is een effectieve methode voor het leren van docenten in het Nederlandse basisonderwijs. Dit onderzoek brengt kenmerken en condities waaronder reflectieve dialogen plaatsvinden en de ontwikkeling ervan in kaart met als doel een interventie te ontwerpen en te testen om reflectieve dialogen te stimuleren.

Intensief islamitisch ouderschap? Tweede- en derde-generatie moslimouders in Nederland en hun positie in de ouderschapsdiscussie

A. (Alex) Schenkels (m) Fontys Hogeschool – Universiteit van Tilburg

Onderzoek wijst uit dat veel witte ouders uit de middenklasse een hoge druk ervaren om te voldoen aan de verwachtingen van de politiek, (sociale)media en opvoedexperts. Hoe gaan diverse ouders om met de intensivering van ouderschap? Om deze vraag te beantwoorden wordt etnografisch onderzoek gedaan onder moslimouders met diverse achtergronden.

Synthese van multivalente galectineremmers op koolhydraatbasis

N.V. (Nishant) Sewgobind (m) Avans Hogeschool – Universiteit Utrecht

Het blokkeren van de werking van koolhydraten op bepaalde eiwitten, specifiek galectines, kan ongewenste wegen richting bepaalde ziekten afsluiten. Krachtige en selectieve remmers voor galectines kunnen hiervoor zorgen. Deze worden ontworpen, gesynthetiseerd en versterkt in dit project. De evaluatie geschiedt in belangrijke cel-systemen en uiteindelijk in muis en mens.

Daniel Heinsius – De tragoediae constitutione: Spanning tussen theorie en praktijk in de zeventiende eeuw?

P.L.J. (Paul) Silverentand (m) Meridiaan College ‘t Hooghe Landt – Universiteit Leiden

In De tragica constitutione (1611) bespreekt Heinsius systematisch de Poetica van Aristoteles en leidt daar richtlijnen uit af voor toekomstige auteurs. Dit onderzoek omvat een kritische uitgave van de tekst met Engelse vertaling en commentaar en gaat bovendien in op Heinsius’ benadering van andere bronnen en (conflicterende) contemporaine opvattingen.

Hoe worden interne referentieprijzen gebruikt in de heuristiek van consumentenaankopen? Verkenning van consument- en productheterogeniteit in een context van referentieprijsadvertenties

L.I. (Isabel) Son (v) Hotelschool Den Haag – Universiteit Leiden

In dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de manier waarop consumenten prijsinformatie gebruiken bij koopbeslissingen van consumenten, in het bijzonder wanneer een verkoopprijs wordt weergegeven naast een mogelijk fictieve 'reguliere' prijs om zo een koopje te suggereren. Het onderwerp van dit onderzoek is hoe potentieel bedrieglijke referentieprijsadvertenties consumenten misleiden.

Smart contracts als reguleringsinstrument in het privaatrecht

E. (Erwin) de Vries (m) Hogeschool Inholland – Universiteit van Tilburg

Smart contracts op een blockchain maken het mogelijk om overeenkomsten zichzelf te laten uitvoeren. Hoewel dit aantrekkelijk lijkt, bestaan er juridische en technische belemmeringen voordat smart contracts breed in de markt kunnen worden toegepast. Het promotieonderzoek richt zich op het onderzoeken van juridische belemmeringen, en het ontwikkelen van best practices.

Vruchtbare gesprekken over voedsel; Participatief actieonderzoek naar interactiestrategieën in multi-stakeholdergesprekken, gericht op een collectieve aanpak van vraagstukken in de voedselsector

H.C. (Korien) van Vuuren–Verkerk (v) Christelijke Hogeschool Ede – Radboud Universiteit Nijmegen

Hoe kunnen partijen in de voedselsector hun gesprekken zo voeren dat dit leidt tot een collectieve aanpak in de voedseltransitie? Onderwerp van onderzoek is het interactiegedrag van gesprekspartners en de invloed daarvan op samenwerking. De onderzoeksresultaten leiden tot principes voor het voeren van constructieve gesprekken tussen belanghebbenden in complexe samenwerkingsverbanden.

Toegang tot muziek voor mensen met dementie

R.R. (Rik) Wesselink (m) Hogeschool Windesheim - Technische Universiteit Eindhoven

De levenskwaliteit van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.

Banken en het algemeen belang: de dynamiek van post-crisis staatseigendom en de institutionalisering van sociale regels in de financiële industrie

J.A.W. (Jan) Zonneveld (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam

In dit project wordt onderzocht hoe de Nederlandse overheid sociaal-maatschappelijke regels op informele manieren doorgeeft aan banken. Het onderzoek richt zich op de evolutie van financiële herstructurering en herstel bij kleine en middelgrote ondernemingen in de periode 2007-2018 en in welke mate het "onbedoeld aandeelhouderschap" van de staat hierin een rol heeft gespeeld.