Toekenningen 2018-2

32 laureaten ontvingen op 21 maart 2019 een beurs van uit de dertiende ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


Relativiteit gevisualiseerd: het effect van een visuele modelleertool op het redeneren van vwo-leerlingen over speciale relativiteitstheorie
P. (Paul) Alstein (m) Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg – Universiteit Utrecht
Vanwege de abstracte en contra-intuïtieve aard van Einstein’s speciale relativiteitstheorie, is het erg moeilijk voor vwo-leerlingen om deze theorie te begrijpen. In dit project bestuderen we de rol van visualisatie in het onderwijs over speciale relativiteitstheorie door te onderzoeken hoe het redeneren over speciale relativiteit wordt beïnvloed door het gebruik van visuele computer simulaties.

De Metafysica van Bildung: een onderwijskundige theorie gebaseerd op de filosofie van Hegel
R. (Rutger) Beijaard (m) Fontys Hogeschool – Vrije Universiteit Amsterdam
Het bildungsideaal staat volop in de belangstelling in het Nederlandse onderwijs. Een belangrijke filosoof in de bildungstraditie, G.W.F. Hegel, wordt echter zelden in dit verband bestudeerd. Dit is een onderzoek naar het werk van Hegel voor het hedendaagse onderwijsdebat en biedt daarmee een fundamentele reflectie op bildung met praktische consequenties.

Lees maar, er staat meer dan er staat. Naar een gespreksmethodiek om via literaire leesvaardigheid leesmotivatie en kritisch lezen van leerlingen in de bovenbouw van het vwo te stimuleren.
M. (Mira) Beukering (v) Vossius Gymnasium– Vrije Universiteit Amsterdam
Om het lezen van literatuur te stimuleren ontwikkelen we een gespreksmethodiek die de literaire leesvaardigheid van jongeren in de bovenbouw van het vwo verbetert. We verwachten dat een beter tekstbegrip leidt tot een grotere leesmotivatie. Bovendien verwachten we dat literaire leesvaardigheid een kritische leeshouding voor zakelijke teksten bevordert.

Toe-eigening van Latijns-Amerikaanse Stedelijke Openbare Ruimten door Jongeren in de Context van ‘Commoning’
I.A.M. (Irene) van den Bogaardt (v) Pieter Nieuwland College– Universiteit van Amsterdam
Voormalige publieke ruimtes in de stad zijn veelal geprivatiseerd. Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe Latijns Amerikaanse jongeren onder de huidige moeilijke(re) omstandigheden toegang (kunnen) krijgen tot de door hen gewenste ruimte(s), dan wel kunnen behouden, en hoe ze dit aanpakken. En ik onderzoek wat Nederlandse scholieren daarvan kunnen leren.

Bevorderen van Wetenschap en Technologie-onderwijs van leraren basisonderwijs met behulp van data-feedback
P.L. (Peter) Bom (m) Christelijke Hogeschool Ede– Technische universiteit Eindhoven
In dit ontwerpgerichte onderzoek wordt een methode ontwikkeld en onderzocht waarmee (aanstaande) leraren basisonderwijs pedagogische en didactische vaardigheden kunnen ontwikkelen om de attitude van hun leerlingen ten opzichte van Wetenschap en Technologie (W&T) positief te stimuleren.

Een energiebesluit over energie?
W.M.H. (Wendy) Broers (v) Zuyd Hogeschool– Maastricht University
De energietransitie van de bestaande woningvoorraad komt moeizaam op gang. In dit onderzoek wordt meer inzicht gegeven in de complexe context van de verschillende actoren in dit proces. De resultaten zullen gebruikt worden voor beleidsaanbevelingen en aanbevelingen voor de marktintroductie van producten die kunnen bijdragen aan deze transitie.

Taalondersteuning in zaakvakken in de context van tto en ISK: lespraktijk en leeropbrengst
E.O. (Errol) Ertugruloglu (m) Wolfert van Borselen Tweetalig– Universiteit Leiden
Taalondersteuning is belangrijk als leerlingen een schoolvak leren in een tweede taal. In dit onderzoek wordt onderzocht of vakdocenten taalondersteuning geven in de les, waarom zij deze (niet) steun geven, wat leerlingen van deze steun vinden en of en hoe deze ondersteuning de leeropbrengst vergroot.

Funktionshaftlingen in Mauthausen: tussen dader en slachtoffer
G.E. (Gerry) Faber (v) Dalton Lyceum Barendrecht– Universiteit van Amsterdam
Een Funktionshaftling was een gevangene die, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in concentratie- en vernietigingskampen toezicht hield op werkzaamheden van andere gevangenen. Dit toezicht ging vaak gepaard met geweld. In Mauthausen alleen al waren duizenden Funktionshaftlingen werkzaam. Wat zijn de belangrijkste factoren die meespelen bij de fluïditeit van rollen van Funktionshaftlingen?

Technologieën en het Zelf
hoe digitale technologieën ons gevoel van zelf en zelfdeterminatie beïnvloeden
B.N.M. (Bart) van Haaster (m) Hogeschool Saxion – Universiteit Twente
Moderne technologieën zoals Facebook trekken onze aandacht en beïnvloeden onze verlangens, opvattingen en daden. Ze beïnvloeden de manier waarop we ons tot onze wereld verhouden, en ook de manier waarop we ons tot onszelf verhouden. Dit onderzoek zal de verschillende manieren bestuderen waarop deze technologieën invloed uitoefenen op de manier waarop we onszelf en onze zelfdeterminatie ervaren.

Het opgeven van het docentberoep in het voortgezet onderwijs
N. (Neline) de Jong-Kroon (v) Van Lodenstein College– Open Universiteit
De uitstroom van docenten uit het voortgezet onderwijs wordt onderzocht door het ontwikkelen van een theoretisch model dat de vertrekintentie van docenten verklaart op micro (docent) en meso (school) niveau. Hiermee wordt een instrument ontwikkeld om vertrekintentie vroegtijdig te signaleren en de ontwikkeling van vertrekintentie wordt gedurende twee jaar gemeten.

Interprofessioneel opleiden voor samenwerking in een Student-Run-Dental-Clinic en in de beroepspraktijk met nieuwe professionele rollen.
M.J. (Ria) Kersbergen (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen– Radboud Universiteit Nijmegen
Studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde werken samen in een Student-Run-Dental-Clinic als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren tot effectieve professionele samenwerking te komen met als doel een betere zorg voor de patiënt. In deze studie wordt interprofessioneel leren en samenwerken onderzocht in het onderwijs en de toepassing in de beroepspraktijk.

Rolmodellen voor juveniele apen: leren ze van ervaren volwassenen of juist van leeftijdsgenoten.
E.J.A.M. (Edwin) de Laat (m) Jacob-Roelandslyceum– Universiteit Utrecht
Net als mensen leren dieren in groepen van elkaar, maar wie doet wie na? Een populair rolmodel heeft bepaalde eigenschappen. Door het gedrag van nauw verwante Java-apen te onderzoeken, weet ik wie een goed rolmodel is. Mogelijk leren jonge apen, vergelijkbaar met pubers, liever van leeftijdsgenoten dan van ervaren volwassenen.

Sociale interactie en Fysieke Activiteit in Spatial Augmented Exertion Interfaces
D. (Danica) Mast (v) Haagse Hogeschool – Universiteit Leiden
Exertion interfaces (die lichaamsbeweging als input vereisen) bieden de mogelijkheid om sociale interactie en lichaamsbeweging te stimuleren onder jongeren. In dit onderzoek zal inzicht worden verkregen in hoe deze gedragingen elkaar beïnvloeden in exertion interfaces en door welke technologie en interactieve kenmerken zij het beste worden gefaciliteerd.

Ontwerp voor optimale recreatie in de natuur: een aanpak vanuit de sociale praktijk
J.A.A. (José) Meijer (v) Hogeschool Van Hall Larenstein – Wageningen University & Research
Positieve ervaringen in de natuur zijn belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en voor natuurbescherming zelf. Natuurorganisaties dragen hieraan bij door hun natuurgebieden te ontwerpen om aan de behoeften van recreanten tegemoet te komen. Om dit effectief aan te kunnen pakken, zal dit onderzoek een nieuwe aanpak introduceren ter identificatie van de specifieke omgevingskenmerken die positieve ervaringen creëren.

Op zoek naar een didactiek voor dieper begrip van literair-historische teksten in de vwo-bovenbouw
K.L.O. (Oeds) van Middelkoop (m) Hermann Wesselink College–Universiteit van Amsterdam
VWO-bovenbouwleerlingen begrijpen literair-historische teksten vaak niet en kunnen door onbekendheid met taal, thematiek en context de historische èn actuele waarde ervan niet doorgronden. Getest wordt of gecontroleerd zelfstandig pre-academisch onderzoek van teksten leerlingen meer tekstbegrip, meer inzicht in historiciteit en actualiteit van thematiek en meer motivatie biedt dan klassikaal literatuuronderwijs.

Transport, productie en regulatie van geurstoffen in Petunia bloemen; een CRISPR-aanpak
M.M. (Milan) Plasmeijer(m) Hogeschool Inholland – Universiteit van Amsterdam
Planten produceren een weids boeket aan bloemgeuren om bestuivers aan te trekken. Dit gebeurt op een gecontroleerde manier qua hoeveelheid en verhoudingen van de geurstoffen en timing van de geurstofproductie. Deze processen willen we beter begrijpen, door het gericht uitschakelen van genen met de allernieuwste gen-modificatie techniek CRISPR/Cas.

De bevolkingsomvang van Engeland van 1086 tot 1377
H.J.P. (Hugo) la Poutré (m) Terra MBO Groningen – Rijksuniversiteit Groningen
Rond 1300 was Engeland een dichtbevolkt land. Dit onderzoek schat de bevolkingsomvang en
onderzoekt met behulp van modellen de problemen op het gebied van voedselproductie, mogelijke
uitputting van de bodem en de wenselijkheid van het vervangen van dierlijk voedsel door plantaardig
voedsel.

Het Hoopgevende Verhaal: Contemporaine Feministische Dystopische Fictie lezen als Kritische Dystopieën.
S. (Steffie) Pragt (v) Dominicus College – Radboud Universiteit Nijmegen
Door contemporaine feministische dystopische narratieven te lezen als kritische dystopieën, kunnen utopische elementen zichtbaar worden die een positieve leeservaring mogelijk maken en lezers tot verandering aanzetten. Het dystopische genre kan een bijdrage leveren aan onderwijs gezien de populariteit ervan onder (jonge) lezers en het vermogen om lezers te betrekken bij kritisch nadenken over toekomstscenario’s.

Bewegingsvaardigheid in de gymzaal beter in beeld
A.W. (Antoine) de Schipper (m) Hogeschool van Amsterdam– Vrije Universiteit Amsterdam
Om de vorderingen van basisschoolleerlingen in het bewegingsonderwijs te volgen wordt het vaststellen van de bewegingsvaardigheid met nieuwe instrumenten, zoals een balansbord en camerabeelden, onderzocht. Met deze gegevens kunnen lessen worden afgestemd op de leerbehoefte van zowel individuele leerlingen als de klas.

Het Verleden in het Heden: gelaagde werkelijkheden in erfgoed
B. (Bernadette) Schrandt (v) Hogeschool van Amsterdam –Vrije Universiteit Amsterdam
Augmented reality (AR), waarin een virtuele laag over de fysieke werkelijkheid wordt geplaatst, wordt als een beloftevolle techniek gezien om verhalen over (im)materieel erfgoed interessanter te maken. In deze studie worden effecten van visuele aantrekkelijkheid, interactiemogelijkheden, doel en persoonlijke voorkeuren op de bezoekersbeleving onderzocht in historische AR-applicaties.

Uitsluitend goed onderwijs: etnografisch onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een inclusieve pedagogiek
S.E. (Sofie) Smeets (v) Hogeschool Rotterdam – Universiteit Utrecht
Een inclusieve pedagogiek kan een oplossing zijn voor uitval van studenten. Maar de methode roept ook weerstand op: van studenten, docenten, en de onderwijsorganisatie. Dit etnografische onderzoek analyseert ervaringen van docenten en andere betrokkenen en onderzoekt op deze manier de (on)mogelijkheden van een inclusieve pedagogiek in het Nederlands hoger onderwijs.

Naties en het Leven van de Geest: Protestantse Discoursen over de Natie (Pruisen, 1820-1870)
J.C. (Johan) Smits (m) Van Lodenstein College– Vrije Universiteit Amsterdam
Door ontwikkelingen als europeanisering en populisme staan natiestaten en hun identiteit regelmatig ter discussie. Dit project onderzoekt hoe in negentiende-eeuws Pruissen een variëteit aan verklaringen voor de natie ontstond en op welke manier vertegenwoordigers van religieuze organisaties in het maken van deze ideologieën een sleutelrol speelden.

De journalistiek van Abraham Kuyper
J. (Johan) Snel (m) Christelijke Hogeschool Ede– Vrije Universiteit Amsterdam
Niet alleen was Abraham Kuyper (1837-1920) politicus en aanvoerder van een beweging, in zijn tijd gold hij vooral ook als journalist. Zijn rol als onbetwiste leider van de Nederlandse journalistiek is nog nooit onderzocht. Dit onderzoek haalt de journalist Kuyper naar voren en zijn actuele betekenis voor onze plurale samenleving.

Ontwikkeling van hartrevalidatie thuis op maat voor kwetsbare patiënten
M.S. (Michel) Terbraak (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam
Als gevolg van verbeterde behandeling met grotere overlevingskans is het aantal kwetsbare hartpatiënten met nevenaandoeningen toegenomen. Deze patiënten zijn meer beperkt en worden sneller heropgenomen in het ziekenhuis. Hartrevalidatie thuis kan functioneren verbeteren en onnodige heropnames voorkomen. Wij onderzoeken hoe hartrevalidatie thuis moet worden aangepast aan nevenaandoeningen en kwetsbaarheid.

“Wat bewegen beweegt” Preventie van beweegachterstanden bij kinderen
A.R. (Anne) den Uil (v) Hogeschool van Amsterdam – Tilburg University
Van de kinderen in het basisonderwijs heeft 33% een motorische achterstand, wat gevolgen heeft voor de gezonde ontwikkeling. In dit onderzoek worden mechanismen blootgelegd die ten grondslag liggen aan motorische achterstanden, worden werkzame elementen van motorische interventies achterhaald en wordt gezocht naar een relatie tussen motorische achterstanden en beweeggedrag later.

Bevorderen van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang: een cruciale rol voor leidinggevenden.
M.R.E. (Rachel) Verheijen-Tiemstra (v) Fontys Hogeschool– Tilburg University
Steeds vaker worden (integrale) kindcentra opgericht in de veronderstelling dat dit leidt tot betere kwaliteit. De samenwerking tussen medewerkers van kinderopvang en onderwijs gaat echter niet vanzelf. Doel van het onderzoek is om vanuit een HRM-invalshoek zicht krijgen op de wijzen waarop leidinggevenden samenwerking bevorderen en met welk resultaat.

Het discours van technologisch-utopisch denken. De sociaal-politieke implicaties van de zienswijzen van Singularitarians en de historische Technocratische Beweging.
E. (Eva) Visser (v) Hogeschool Rotterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam
Dit historische onderzoek vergelijkt het wereldbeeld van twee technologisch-utopische bewegingen, de
Technocraten uit de vroege 20ste eeuw en de hedendaagse Singularitarians. Het onderzoek heeft ten doelduidelijk te maken welke normatieve maatschappelijke implicaties uit hun idee over techniek voortvloeien en welke lessen we daaruit voor het heden kunnen trekken.

Van Afval naar Smaak: Het effect van Productsignalen op Consumentenvoorkeuren voor Gered Voedsel
A.L. (Anna) de Visser-Amundson (v) Hotelschool Den Haag – Vrije Universiteit Amsterdam
Dit onderzoek bestudeert ‘geredde’ (rescued-based) producten als een rendabele oplossing voor voedselverspilling. Geredde producten worden volledig of deels gemaakt van imperfect voedingsmiddelen (bijv. ‘lelijke’ groenten). Omdat consumenten onvolmaakt voedsel meestal vermijden, richt dit onderzoek zich vooral op de manier waarop de uitdrukkelijke vermelding van de geredde oorsprong van dit voedsel consumentenvoorkeuren beïnvloedt.

Houdt het op? Lage rugpijn en plasklachten bij mannen.
T. (Tom) Vredeveld (m) Hogeschool van Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam
Rugpijn en plasklachten komen vaak samen voor bij mannen. Beide klachten kunnen elkaar in stand houden door veranderde beweegpatronen, gewoonten, leefstijl, alsook door psychische factoren, zoals spanning of vermoeidheiddoor nachtelijk plassen. Met dit onderzoek vergaren we belangrijke nieuwe inzichten in de aandoening, diagnostieken multidisciplinaire behandeling van dit probleem.

Creatieve processen in collaboratieve hybride realiteit omgevingen:
Uitvindingen en innovaties stimuleren met improvisatie

J.P. (Joris) Weijdom (m) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Universiteit Utrecht
Technisch onderwijs hecht waarde aan creativiteit in ontwikkelingsprocessen, maar schenkt vaak geen aandacht aan de mogelijkheden van full-body improvisaties voor het ontwikkelen en aanscherpen van ideeën. Dit project onderzoekt de impact van kunstzinnige improvisatietechnieken in technologisch ondersteunde leeromgevingen binnen technisch onderwijs om uitvindingen en innovaties te stimuleren en tegelijkertijd een geïntegreerde immersieve leermethode te ontwikkelen.

De impact van meervoudige waardecreatie op management control-systemen.
E.J. (Egbert) Willekes (m) Haagse Hogeschool – Radboud Universiteit Nijmegen
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven dat zich richt op het creëren van economische-, ecologische- en sociale waarden. Dit onderzoek is relevant omdat bedrijven in toenemende mate sturen op deze meervoudige waardecreatie, waarbij kennis omtrent het bijbehorende sturings- en accountingsysteem beperkt is.

Oefentherapie met ondersteuning van biofeedback voor het trainen van de intrinsieke voetspieren bij ouderen ter preventie van vallen
A.A.M. (Lydia) Willemse (v) Fontys Hogeschool– Tilburg University
Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. De kans hierop neemt toe bij verminderde balans en een veranderd looppatroon. Door het trainen van de voetspieren, ondersteund met biofeedback, wordt getracht balansen het looppatroon te verbeteren bij ouderen, ten einde vallen te voorkomen.