Toekenningen 2017-2

Tweeëndertig laureaten ontvingen op 18 april 2017 een beurs uit de elfde ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


Thuisrevalidatie voor ouderen na acute ziekenhuisopname om achteruitgang in fysiek functioneren en zelfredzaamheid te herstellen

J.J. (Jesse) Aarden (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

Acute ziekenhuisopname leidt bij ouderen (≥70 jaar) tot achteruitgang in fysiek functioneren zoals lopen of opstaan uit een stoel. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een gepersonaliseerd revalidatieprogramma voor ouderen na acute ziekenhuisopname om de achteruitgang in fysiek functioneren en zelfredzaamheid te herstellen.

Unravelling chronic low-back Pain

F.A. (Florian) Abu Bakar (m) Hogenschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen- VU

Menselijk bewegen is variabel, elke beweging is uniek. Bij patiënten met lage rugklachten is deze bewegingsvariabiliteit afgenomen. Dit heeft negatieve consequenties en kan pijnklachten in stand houden. Dit onderzoeksproject focust op het concept van ‘bewegingsvariabiliteit’ en de mogelijke toepassing in de fysiotherapeutische behandeling van chronische lage rugpijn patiënten.

The development of student teachers’ classroom management competence at the workplace during teacher education internship

T.A.G. (Tom) Adams (m) Fontys, Tilburg – TUe/WUR

Klassenmanagement wordt gezien als een van de meest basale competent¡es van een (beginnende) leraar. We weten echter nog weinig over hoe lerarenopleidingen deze competentie het beste kunnen aanleren en met name welke rol de stagepraktijk hierin speelt. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aandacht voor deze competentie binnen het curriculum van (in het bijzonder het stagedeel van) de lerarenopleiding, waarmee factoren onderscheiden kunnen worden die bijdragen aan deze competentieontwikkeling. Op basis hiervan wordt ook een verbeterslag in het curriculum doorgevoerd en geëvalueerd.

Stimuleren van een Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs: de SALTO-studie. Een longitudinale studie naar de invloed van fysieke, sociale en beleidsmatige kenmerken van de gymles op het beweeg- en sedentair gedrag van basisschoolkinderen.

A.M. (Anoek) Adank-Heij (v) Fontys, Eindhoven – TUe

In dit onderzoek wordt onderzocht wat de invloed is van kenmerken van de gymles (bv. gymdocent) op het beweeg- en zitgedrag van basisschoolkinderen. Daarnaast wordt bestudeerd hoe aanpassingen van de kenmerken van de gymles kunnen bijdragen aan meer bewegen en minder zitten van basisschoolkinderen in de gymles en daarbuiten.

Het verborgen leven van labels. De werking van classificaties op de onderwijsloopbaan van studenten aan de lerarenopleiding maatschappijleer.

N. (Nina) Adriaanse (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UL

Studenten krijgen op diverse momenten in hun gehele onderwijsloopbaan te maken met formele en informele beoordelingen (classificaties). Een centrale vraag in dit etnografische onderzoek is hoe deze classificaties zich verhouden tot de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, het dalende studiesucces en de stijgende uitval van specifieke groepen binnen een hbo-opleiding.

De relatie tussen taal en programmeren in het basisonderwijs

M.J.A.C. (Marlies) Aldewereld (v) Windesheim, Zwolle - TUD

Programmeren doe je door het schrijven van code in een bepaalde programmeertaal. We onderzoeken wat de overeenkomsten zijn tussen taalvaardigheid en programmeervaardigheid en hoe we die inzichten kunnen gebruiken om programmeeronderwijs te verbeteren zodat we het betekenisvol en geïntegreerd met taalonderwijs kunnen inbedden in het programma van de basisschool.

Bevordering van inlevingsvermogen in het geschiedenisonderwijs

H. (Hanneke) Bartelds (v) Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen - UvA

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gepolariseerd is, neemt inlevingsvermogen af. Inlevingsvermogen is een belangrijk doel van burgerschapsvorming in het Voortgezet Onderwijs. Bij geschiedenis is het wisselen van perspectieven onderdeel van het vak. Deze studie onderzoekt welke bijdrage de geschiedenisles kan leveren aan het inlevingsvermogen van leerlingen.

De invloed van leeftijdsgenoten en ouders op de overtuiging van leermogelijkheden van vroege en late adolescenten

I.M.B. (Ilona) Benneker (v) Mencia de Mendozalyceum, Breda – VU

Nederlandse adolescenten hebben minder studiemotivatie dan adolescenten uit andere OECD-landen(1). Belangrijk voor schoolmotivatie is de overtuiging die leerlingen hebben omtrent hun mogelijkheden en hoe dit schoolprestaties beïnvloedt. Dit onderzoek richt zich op de invloed van interactie met leeftijdsgenoten en ouders op de overtuiging van leermogelijkheden van vroege en late adolescenten.

Hoe lezen ze? Over het begrijpen en verbeteren van poëtisch tekstbegrip in de bovenbouw havo/vwo

C.I.A. (Corina) Breukink-Prosper  (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UU

In dit onderzoeksproject ligt de focus op de manieren waarop beginnende literaire lezers gedichten lezen en begrijpen, in contrast met verhalende teksten. Juist gedichten kunnen persoonlijke, rijke leeservaringen opleveren, maar wekken weerstand. Met een docententeam wordt een leesdidactiek ontworpen en uitgetest die het beter begrijpen van poëzie uitlokt en ontwikkelt.

Jeuk-krabben-jeuk-… ; een vicieuze cyclus of is er een uitweg?

E.W.T. (Emmy) van de Burgt (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – RUG

Jeuk is een ontzettend vervelend probleem, zeker als je er bijna altijd last van hebt. In dit project ga ik nieuwe manieren onderzoeken om jeuk te verlichten door middel van virtual reality en een ‘slimme ring’, die patiënten gaat helpen om hun jeuk-krab-jeukcyclus te doorbreken.

De impact van overtuigingstactieken op besluitvorming onder financiële stress

J.G. (Hanneke) Goosen (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UL

In dit project bestuderen we of financiële stress mensen vatbaarder maakt voor overtuigingstactieken. We onderzoeken, in online-, lab- en veldstudies, of deze mensen eerder geneigd zijn een product te kopen als het gepaard gaat met overtuigingstactieken en bovendien of deze overtuigingstactieken effectief zijn in het bevorderen van gezonde financiële keuzes.

De politieke dimensie van sociaal werk

J.H. (Jeanette Hermine) Hartman (v) NHL Hogeschool, Leeuwarden – OU

Politiek-maatschappelijke veranderingen in de samenleving beïnvloeden in grote mate de praktijk van sociaal werkers. Aan de hand van de ideeën van politiek denker Hannah Arendt wordt onderzocht wat de politieke dimensie van sociaal werk inhoudt en welke rol sociaal werkers daarbij zouden moeten spelen.

Safer post-disaster self-recovery

E. (Eefje) Hendriks (m) Avans Hogeschool, Tilburg - TUe

With the increase of natural disasters, it has become essential that affected populations reconstruct hazard-resistant housing. Although knowledge to construct safer housing is available, it is rarely applied by those who reconstruct without shelter assistance. This research investigates how this knowledge can be effectively exchanged.

“jeder Mensch ist eine Krankheitsgeschichte” A study of Nietzsche’s “medical” critique of culture and a critical appraisal of its vicissitudes

J. (Janske) Hermens (v) Fontys, Venlo – RU

De filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) heeft als “arts van de cultuur” een diagnose van onze samenleving gemaakt. Hij zag onze cultuur als “ziek” en hoopte op een “grote gezondheid”. Nietzsches gezondheidsmetaforen zijn vaak ideologisch misbruikt. Deze studie probeert, door een woord-gerichte aanpak, tot een nieuwe interpretatie te komen.

Disability and its affective affordances - deformity, decay, disruption, distortion

A.R. Hiskes (Andries) (m) Haagse Hogeschool, Den Haag – UL

Hoe en waarom raken mensen met functiebeperkingen ons en hoe beelden we dit cultureel uit? In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe literatuur en kunst reacties op zogeheten disabilities oproepen en weergeven. Kunstwerken, zo blijkt, gaan vormen van staren tegen en kunnen zodoende betrokkenheid met mensen met functiebeperkingen onderzoeken en vergroten.

Onder woorden: ontwikkeling en optimalisering van schriftelijk formuleren

M.J. (Melanie) Hof (v) NHL Hogeschool, Leeuwarden – RUG

Al jaren regent het klachten over de schrijfvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren en studenten. Zo kunnen ze hun ideeën niet goed verwoorden (Bonset, 2010). In dit onderzoek wordt voor het eerst gekeken hoe Nederlandse middelbare scholieren die vaardigheid ontwikkelen en hoe in het onderwijs die ontwikkeling kan worden bevorderd.

Genredidactiek in lessen Wetenschap & Technologie: een vruchtbare combinatie?

H.S. (Hilde) Kooiker - den Boer (v) HZ University of Applied Sciences, Vlissingen – UU

Genredidactiek, onderwijs over tekstsoorten en hun talige kenmerken, leidt tot betere lees- en schrijfvaardigheden. Dit project onderzoekt hoe genredidactiek geïntegreerd kan worden in onderwijs in Wetenschap & Technologie, welke professionalisering leerkrachten hierbij nodig hebben, en of deze integratie positieve effecten heeft op de lees- en schrijfvaardigheden en W&T-kennis van basisschoolleerlingen.

Hogere denkvaardigheden in het repertoire van Nederlandse en Duitse aardrijkskundedocenten en de invloed van verschillende (curriculum)contexten

U. (Uwe) Krause (m) Fontys, Tilburg – UU

Een belangrijk doel van onderwijs is leerlingen kritisch en creatief leren denken. We onderzoeken in welke mate Nederlandse en Duitse aardrijkskundedocenten leerlingen stimuleren dergelijke hogere denkvaardigheden te oefenen. Daarbij kijken we ook naar verschillen in de context waarin docenten werken, zoals het curriculum, de school en hun betrokkenheid bij vakdidactische ontwikkelingen.

De invloed van klimaatverandering op bodemfauna

A.F. (Anne) Krediet (m) Stichting VO Haaglanden, Den Haag – VU

Bodemfauna is zeer belangrijk voor het functioneren van ecosystemen. Deze studie onderzoekt het effect van extreme invloeden door klimaatverandering op bodemfauna. Ook wordt gekeken naar de rol die biobouwers zoals regenwormen en bodemstructuur hierbij spelen.

I want it, I buy it: The effects of dispositional, situational and physiological factors on impulse buying intentions and behaviour

A. (Anne) Moes (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – RUG

Waardoor komt het dat bijna iedereen weleens impulsaankopen doet? In dit project wordt onderzocht in hoeverre verschillende factoren de behoefte om een impulsaankoop te doen beïnvloeden. Factoren die worden meegenomen zijn 1) winkelomgeving & positieve sociale beïnvloeding; 2) iemands’ gevoeligheid voor impulsaankopen & mate van zelfcontrole; 3) koolhydraat- & slaaptekort.

The effect of spinal manual therapy on altered central pain processing in patients with chronic neck pain

R.R. (Roland) Reezigt (m) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – VU

Manuele-therapie is een effectieve behandeling bij nekpijn-patienten, maar het werkingsmechanisme is onduidelijk. In dit onderzoek wordt het effect van manuele-therapie op het pijnremmend systeem van het brein onderzocht en wordt nagegaan bij welke patiënten het brein pijnremmend werkt en of de mate van pijnremming voorspellend is voor chronische klachten.

Hacktivism: honourable cause and/or serious threat?

M. (Marco) Romagna (m) Haagse Hogeschool, Den Haag – UL

This project investigates from a socio-legal and criminological perspective nature and intricacies of hacktivism, motivations and modus operandi of hacktivists, in order to elaborate a new theoretical framework of the phenomenon, and to provide the EU policy maker and the representatives of the criminal justice sector with a better understanding of the phenomenon, and to elaborate suitable recommendations and guidelines for the creation of measures and strategies aimed at responding to hacktivism.

How can students’ self-regulation be promoted through student-teacher interactions?

N.J. (Niels) de Ruig (m) 5e Montessorischool Watergaafsmeer, Amsterdam - UvA

Zelfregulatie is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren. Er is echter veel onderzoek gedaan naar hoe instructie deze vaardigheid kan stimuleren, maar niet naar andere aspecten van dagelijkse interacties die leerkrachten hebben met leerlingen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze andere aspecten kunnen bijdragen aan zelfregulatie.

Wat werkt voor wie in arbeidsfysiotherapie - ondersteuning bij advisering voor duurzame inzetbaarheid

W.M.C. (Marianne) Six Dijkstra (v) Saxion Hogeschool, Enschede – RUG

Bevordering van duurzame inzetbaarheid(DI) van werknemers zal de productiviteit en de gezondheid van de beroepsbevolking stimuleren en de samenleving ten gunste komen. DI is echter moeilijk te voorspellen. In dit vernieuwende project worden innovatieve technologieën doorontwikkeld en geëvalueerd om advisering ten aanzien van DI door bedrijfsfysiotherapeuten te verbeteren.

Development and implementation of an aligned assessment programme of interprofessional competencies: a design-based approach

H.W.H. (Hester) Smeets (v) Zuyd Hogeschool, Heerlen– UM

De zorg wordt steeds complexer. Dit vraagt van zorgprofessionals in opleiding dat zij interprofessioneel kunnen samenwerken. Er is echter weinig bekend over hoe interprofessionele competenties betrouwbaar kunnen worden beoordeeld. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van meer kennis over ontwerprichtlijnen en implementatie voor een assessmentprogramma voor interprofessionele competenties.

Heen-en-weer-denken als fundament voor natuurwetenschappelijke geletterdheid

W.P. (Wouter) Spaan (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

In het onderwijs krijgt natuurwetenschappelijke geletterdheid steeds meer nadruk. Daarvoor is het belangrijk om heen en weer te kunnen denken tussen verschijnselen en theorieën. In dit onderzoek richten we ons op de mogelijkheden om dit heen-en-weer-denken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs te stimuleren tijdens practica bij natuur- en scheikunde.

Toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van hoestmachines bij intensive care (IC)-patiënten

W. (Willemke) Stilma (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

Beademde IC–patiënten hebben vaak moeite met het openhouden van de luchtwegen waardoor de kans op retentie van luchtwegsecreet, atelectasen en luchtweginfecties toeneemt. Verpleegkundigen kunnen luchtwegen handmatig uitzuigen of met een beademingsballon een hoest nabootsen. Dit zijn echter risicovolle en ook arbeidsintensieve interventies. Een hoestmachine, een mechanische in-exsufflator, ondersteund het hoesten door lucht te insuffleren via de beademingsbuis en deze direct daarna uit te zuigen. Bij diverse patiënten buiten de IC worden hoestmachines al succesvol toegepast. Mogelijk hebben IC-patiënten ook voordeel van een hoestmachine. Dit voorstel betreft een reeks onderzoeken die de toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit bepalen bij beademde IC-patiënten.

Safety and cost-effectiveness of induction of labour with a Foley catheter in an outpatient setting (PROBAAT-home)

M.D.T. (Marieke) de Vaan (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UU

In meerder ziekenhuizen in Nederland gaan vrouwen tijdens het opwekken van de bevalling met een ballonkatheter naar huis. Grootschalige onderzoeken naar de veiligheid van dit beleid ontbreken. Om die reden wordt een multicenter observationele studie opgezet waarin wordt gekeken naar negatieve zwangerschapsuitkomsten, kosteneffectiviteit en patiënttevredenheid.

Esthetische arbeid en esthetisch kapitaal in de Nederlandse creatieve industrie en interactieve dienstverlening

L.A. (Laura) Vonk (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

Esthetiek is steeds belangrijker in werk en op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek belicht dit vanuit twee perspectieven: de werknemer en de werkgever. Onderzocht wordt welke strategieën van zelfpresentatie werkenden toepassen, en hoe werkgevers door uiterlijk beïnvloed worden in hun keuze van nieuwe werknemers.

International Student Mobility: How Countries and Higher Education Institutions Attract International Students

T. (Tijmen) Weber (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – RU

This project investigates attractiveness of countries and higher education institutions to international students in the European Higher Education Area. Using quantitative data, a novel theoretical and empirical approach will be developed. The result is a unique combination of insights into the role countries and institutions play in attracting international students.

Werken aan taalbewustzijn. Reflectief denken door het gebruik van linguïstische bronnen in de klas

A. (Astrid) Wijnands (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – RU

De gangbare grammaticadidactiek sluit niet aan bij de aard van het vak. Taalanalyse is een rommelig probleem dat vraagt om reflectief denken. In dit onderzoek wordt bekeken hoe het reflectieve denken van leerlingen ontwikkeld kan worden door hen te confronteren met grammaticale kwesties die zij vanuit verschillende perspectieven leren onderzoeken. Door hierbij linguïstische bronnen te gebruiken kunnen zij tot het besef komen dat de taalwerkelijkheid complexer is dan eenvoudige vuistregels. Er worden twee docentenontwikkelteams opgezet (één voor Nederland, één voor België) die tegen de achtergrond van een bekende referentiegrammatica (de Algemene Nederlandse Spraakkunst) concreet materiaal ontwikkelen en uittesten.

Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

Y. (Yvette) Wittenberg (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

In zorgsituaties zijn samenwerking tussen mantelzorgers en professionals en verdeling van zorgverantwoordelijkheden belangrijke onderwerpen. Iedere mantelzorger is uniek. Het is belangrijk dat professionals weten hoe zij het beste met mantelzorgers met verschillende achtergronden kunnen samenwerken. Door de kennis hierover te vergroten, kan het onderwijs aan (toekomstige) professionals verbeterd worden.