Toekenningen 2017-1

Tweeëntwintig laureaten ontvingen op 8 november 2017 een beurs uit de tiende ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


Sociale identiteitsconstructie onder Marokkaanse jongeren in Limburg door taalgebruik
I.T. (Ilias) Alami MSc (m) ROC Arcus College, Heerlen – UM
Taal is voor minderheden een laagdrempelige manier om zich binnen de dominante samenleving te onderscheiden. Marokkaans-Nederlandse jongeren die van huis uit diverse taalvariëteiten spreken of meekrijgen experimenteren met talige elementen. Standaard Arabisch (SA) wordt op school geleerd, maar Marokkaans-Arabisch heeft een lagere status en wordt beschouwd als een dialect. SA heeft prestige omdat literatuur en religieuze (Koran)teksten daarin geschreven zijn. Dit onderzoek bestudeert de rol van Standaard Arabisch binnen de sociale identiteitsconstructie onder Marokkaanse-Nederlandse jongeren. Onder sociale identiteitsconstructie wordt ook onderzocht of de inzet, gebruik van en overgaan op talige elementen uit SA een voorspeller is van een beginnend radicaliseringsproces.

De relatie tussen de politie en particuliere veiligheidsdiensten in de sloppen van Luanda
Mr. A. (Antonio) Frank (m) De Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen politie en niet door de overheid aangestelde veiligheidsdiensten in de stad Luanda. Het doel van het onderzoek is bepalen in welke omstandigheden de particuliere veiligheidsdiensten een aanvulling, ondersteuning, concurrentie, vervanging of ondermijning vormen voor de veiligheidsdiensten van de overheid.

Wat maakt het mkb succesvol in de grensoverschrijdende onlineverkoop? Een onderzoek in meerdere landen
S.P.K. (Sjoukje) Goldman MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU
In dit onderzoek wordt bekeken wat voor invloed de kenmerken van het land en van bedrijfseigenaren hebben op het succes van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de grensoverschrijdende onlineverkoop. De onderzoekers vergaren in meerdere landen kennis over het besluit van bedrijven uit het mkb om te beginnen met grensoverschrijdende onlineverkoop en over de bedrijfsresultaten die daaruit voortkomen.

De rol en de voorgeschiedenis van hoe arme consumenten tegen innovaties aankijken bij hun acceptatie van innovatieve oplossingen voor armoedebestrijding
M. (Michelle) Green (v) Fontys Hogeschool, Venlo – RU
In dit project wordt onderzocht hoe zeer arme consumenten in minder ontwikkelde economieën aankijken tegen innovatieve producten, diensten en zakelijke kansen om hun levenssituatie te verbeteren, en hoe ze erop reageren. Multinationale bedrijven hebben moeite om hier impact te creëren, omdat ze de doelgroep niet kennen of begrijpen. In dit onderzoek wordt deze kenniskloof aangepakt.

Een krachtige oude dag (vitaal en zelfredzaam in beweging)
M. (Mohamed) el Hadouchi MSc (m) Hogeschool Utrecht – VU
Om in beweging te komen, bijvoorbeeld om op te staan uit een stoel, is spiervermogen nodig. Dit spiervermogen neemt bij ouderen sterk af, waarmee hun fysieke prestatievermogen en zelfredzaamheid vermindert. Dit onderzoek richt zich op de vraag of training van spiervermogen een groter effect heeft op zelfredzaamheid dan algemene training.

De invloed van collectieve digitale marketingactiviteiten op de aantrekkelijkheid van binnensteden
Drs. D. (Daphne) Hagen (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UU
Webwinkels vormen een bedreiging voor traditionele winkeliers en de broodwinning in binnensteden. Maar digitale technologieën bieden ook kansen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe belanghebbenden in een samenwerkingsverband collectieve digitale marketingactiviteiten kunnen inzetten om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor consumenten en winkeliers.

Geplande ruimte, beleefde ruimte
Drs. B.A. (Bernadette) Heemskerk-Nooij (v) De Haagse Hogeschool, Den Haag – VU
In dit etnografische onderzoek wordt de geplande versus de door de gebruikers ervaren onderwijsruimte geanalyseerd. Het onderzoek laat zien hoe maatschappelijke trends het huisvestingsbeleid in een onderwijscontext beïnvloeden, hoe dit beleid gestalte krijgt in de onderwijshuisvesting, en hoe de gebruikers zich deze huisvesting en de ermee verweven waarden toe-eigenen en er zin aan geven.

Persoonsvorming in de pedagogiek van Kohnstamm en Langeveld
M.L.M. (Marloes) Hoencamp MSc (v) Driestar Hogeschool, Gouda – VU
In het huidige debat over opvoeding en onderwijs klinkt de roep om meer aandacht voor persoonsvorming van het kind. Daarvan hebben de invloedrijke twintigste-eeuwse pedagogen Kohnstamm en Langeveld diepgaande studie gemaakt. Dit onderzoek vergelijkt hun opvattingen en formuleert inzichten die bruikbaar zijn voor de opvoeding en het onderwijs van vandaag.

Antibioticaresistentie in de algemene bevolking van de regio Rotterdam
Drs. M. (Maaike) Honsbeek (v) Hogeschool Leiden, Leiden – EUR
Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21e eeuw. Dit onderzoek draagt bij aan kennis over het vóórkomen van antibioticaresistentie in de algemene bevolking om zo voorlichting op maat te kunnen bieden en om verdere verspreiding van antibioticaresistentie te voorkómen.

Een nieuw leerplan voor de complexe wijkzorg: meer bekwaamheid en een positievere kijk op het werkveld
M. (Margriet) van Iersel MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
De toename van patiënten die thuis complexe zorg nodig hebben leidt tot een tekort aan hbo-wijkverpleegkundigen. Weinig studenten hbo-verpleegkunde kiezen echter voor de wijk. In dit onderzoek wordt nagegaan of een vernieuwde opleiding studenten beter toerust voor werken in de wijk, en of de beeldvorming van werken in de wijk bij studenten positiever wordt.

Kinesiofobie bij patiënten met cardiovasculaire ziekten
Drs. P. (Paul) Keessen (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Na een hartinfarct ontwikkelt twintig procent van de patiënten bewegingsangst. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten minder vaak deelnemen aan hartrevalidatie, minder bewegen en slecht scoren op spierkrachttests. Het doel van dit onderzoek is bepalen wat de determinanten van bewegingsangst zijn om zo een effectieve behandelmethode te kunnen ontwikkelen.

De opkomst van het moderne ziektepatroon: doodsoorzaken en sociale ongelijkheid in Amsterdam, 1854-1926
O. (Owen) Lammertink MA (m) Isendoorn College, Warnsveld - RU
We gaan tegenwoordig hoofdzakelijk dood aan lifestyle-ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten, maar er bestaan ook grote sociale verschillen binnen deze categorie van doodsoorzaken. Het ontstaan van dit moderne epidemiologische patroon wordt onderzocht aan de hand van de doodsoorzaken van alle Amsterdammers in de periode 1854-1926.

De invloed van co-rumineren op stemmings- en angstklachten bij hoog-risico jongeren: Effectonderzoek naar een integraal schoolgericht preventieprogramma gericht op het bevorderen van reflectie van jongeren op hun interacties met leeftijdsgenoten en school
S.M. (Steffie) van der Mey-Baijens MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - EUR
Stemmings- en angstklachten zijn de belangrijkste oorzaak van emotionele stress. Herhaaldelijk en langdurig nadenken over problemen draagt bij aan instandhouding en toename van deze klachten; reflectie juist aan afname van deze klachten. Om jongeren te leren hun problemen op een reflectieve manier te bespreken wordt een interventie ontwikkeld.

Tegen beter weten in… Onderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij aanschaf van een hond
Drs. C.S. (Susan) Ophorst (v) Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden – WUR
Ondoordachte aanschaf van een hond kan leiden tot teleurstellingen bij de eigenaar, bijtincidenten, volksgezondheidsrisico’s en verminderd hondenwelzijn. Onderzocht wordt welke normen bij aanschaf een rol spelen en hoe hondenbezitters omgaan met discrepantie tussen eigen en andermans normen. Aansluitend volgen experimenten ter beïnvloeding van het aanschafgedrag van potentiële hondenbezitters.

Het veranderde brein bij lage rugpijn: hoe klinisch vaststellen en behandelen?
S.P. (Sabrine) Pekaric-Klerx (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht - VU
Bij mensen met lage rugpijn blijkt het ruggebied in het brein veranderd. Een therapeut kan deze verandering momenteel niet meten, maar streeft wel met therapie deze breinverandering te normaliseren. Wij onderzoeken welke klinische tests een therapeut kan gebruiken om deze breinverandering wél te meten, en hoe specifieke training deze verandering beïnvloedt.

Groeien door sport: De rol van het pedagogisch klimaat op de sportvereniging bij de bevordering van sociale inclusie van jeugdigen
E. (Emran) Riffi MSc (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Jeugdsport in verenigingsverband kan sociale inclusie stimuleren, maar is geen vanzelfsprekende succesformule. Effecten zijn afhankelijk van voorwaarden die samenhangen met een pedagogisch klimaat. We onderzoeken de invloed van jeugdsport op sociale inclusie, en de rol van het pedagogisch klimaat bij deze relatie. Inzichten worden gebruikt om sportverenigingen pedagogisch te ondersteunen.

Robots in het onderwijs: moreel te rechtvaardigen inzet van robotdocenten
Drs. ing. M.H.J. (Matthijs) Smakman (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
De robotdocent is een nieuwe technologie die naar verwachting gebruikt gaat worden om leerkrachten te ondersteunen en het leerproces te verbeteren. Er ontbreekt echter nog steeds een moreel kader om robots op een gerechtvaardigde manier in te zetten. Daarom wordt er in dit onderzoek een morele theorie ontwikkeld die proefondervindelijk wordt beoordeeld, in samenwerking met belanghebbenden, om robotdocenten in te zetten in het onderwijs.

Het ik dat een wij is: Bildung, subjectiviteit en politiek
Drs. J. (Joris) Verheijen (m) Cygnus Gymnasium, Amsterdam - EUR
Als het onderwijs meer aandacht besteedt aan persoonlijke vorming van leerlingen, levert dat dan de betrokken burgers op die wenselijk zijn in een door tegenstellingen verscheurde samenleving? Of is daar een vorming voor nodig die nadrukkelijker bijdraagt aan de ontwikkeling van een politiek bewustzijn, 'het ik dat een wij is'?

Welke betekenis heeft sociaal ondernemen voor sociaal ondernemers zelf?
Drs. I.J.D. (Ido) de Vries MEd Hogeschool Leiden, Leiden – RU
Sociaal ondernemers dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op een bedrijfsmatige manier. Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan inzicht in de motieven van sociaal ondernemers, wat deze vorm van ondernemen voor hen persoonlijk betekent en hoe het proces van persoonlijke betekenisconstructie door sociaal ondernemers verloopt.

Beperkte cognitieve vaardigheden hebben waarschijnlijk geen invloed op het remediatiesucces van kinderen met hardnekkige lees- en spellingproblemen
S.A.E. (Sietske) Walda MSc (v) Saxion Hogeschool, Enschede – RU
Sommige kinderen met dyslexie vertonen ook geheugenproblemen, hebben moeite om zich te concentreren of zijn minder goed in staat hun eigen leerproces te monitoren. Desondanks lijkt het erop dat dyslectische kinderen met deze tekorten evenveel baat hebben bij een goede behandeling als dyslectische kinderen die daarin geen tekorten vertonen.

Is het motorische leerproces van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) gebaat bij meer of minder variatie bij het oefenen?
Drs. J. (Jora) Wolfgram (v) De Haagse Hogeschool, Den Haag – VU
Kinderen met DCD hebben motorische problemen, die vervolgens kunnen leiden tot sociale isolatie en gezondheidsproblemen. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de motoriek van kinderen met DCD kan worden verbeterd door gevarieerd te oefenen. Met de resultaten ervan kan het bewegingsonderwijs aan deze kwetsbare groep kinderen worden verbeterd.

Zin in lesgeven!? Effecten van matching vóór de start van de lerarenopleiding
Drs. A. J. (Arend Jan) Zwarteveen (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle – RUG
Er is veel uitval in de lerarenopleiding en bij startende leraren. Deze studie onderzoekt de mogelijkheden om deze uitval te reduceren door vóór de start studenten een realistisch beeld te geven van studie en beroep. Studenten krijgen dan een implicatie of de lerarenopleiding en het leraarschap bij hen past.