Toekenningen 2016-2

Zevenentwintig leraren ontvingen op 19 april 2017 een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.


De invloed van direct geleide feedback versus gepersonaliseerde feedback op het leren lezen en begrijpen van filosofische teksten

Drs. A.J. (Arjan) Koek (m) Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Leeuwarden – RUG

Veel vwo-leerlingen hebben moeite met het lezen en begrijpen van filosofische teksten. Dit onderzoek ontwerpt een online leerprogramma dat de gebruikers teksten laat lezen, vragen over die teksten laat maken en feedback geeft. Vervolgens wordt experimenteel onderzocht of het programma helpt de filosofische leesvaardigheid te verbeteren.

 

Diversiteit in activiteiten van kinderen met een mitochondriële aandoening: meetbaar?

M. (Marieke) Lindenschot MSc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen - RUN

Kinderen met een energiestofwisselingsziekte kunnen diverse problemen ervaren waardoor het niet vanzelfsprekend is dat zij de activiteiten kunnen doen die ze willen doen. De huidige studie onderzoekt welke activiteiten kinderen (willen) doen, of ze dit zelf kunnen aangeven en hoe we deze activiteiten kunnen meten zodat behandeleffecten kunnen worden vastgesteld.

 

Het beslissende boek op het juiste moment: persoonlijk en motiverend literatuuronderwijs

A.D. (Anouk) de Kleijn-Bruntink MA, MSc (v) Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Leeuwarden – RUG

Dit onderzoek tracht de motivatie van leerlingen voor het lezen van literatuur te verhogen door de literatuurlessen in het voortgezet onderwijs te geven volgens een methode die gericht is op persoonlijke groei. Deze methode wordt gebaseerd op een motivatietheorie (need supportive teaching) en een op literatuur gerichte therapievorm (bibliotherapie).

 

De rol van taalkundige concepten binnen het grammaticaonderwijs in het schoolvak Nederlands

J.H.M. (Jimmy) van Rijt MEd (m) Fontys Lerarenopleiding Sittard, Sittard - RUN

Het grammaticaonderwijs binnen het schoolvak Nederlands werkt met ezelsbruggetjes en oppervlakkige ontleedtermen, en in tegenstelling tot andere schoolvakken nauwelijks met overkoepelende concepten. In dit onderzoek wordt bekeken of het werken vanuit overkoepelende, abstracte begrippen uit de taalkunde leidt tot een beter begrip bij de leerlingen en tot beter grammaticaonderwijs i.h.a.

 

Ontwikkeling en validatie van een landelijk telefonisch triagesysteem voor verloskundige spoedpatiënten met een evaluatie van de implementatie

B. (Bernice) Engeltjes MPA (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - VU

Het doel is een telefonische keuzehulp te ontwikkelen dat verloskundige zorgverleners ondersteunt bij het bepalen van de mate van spoed bij verloskundige spoedconsulten. Het systeem wordt wetenschappelijk ontwikkeld en geëvalueerd zodat duidelijk wordt of het goed werkt en om theorie van triagesystemen uit te breiden voor toepassing in andere vakgebieden.

 

The older cardiac patient: need for integrating cardiac and geriatric care

P. (Patricia) Jepma MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

Het integreren van cardiologische geriatrische zorg bij oudere cardiologische patiënten is momenteel geen routine en biedt ruimte voor verbetering. De Cardiologische Zorgbrug onderzoekt of integratie van cardiologische en geriatrische zorg door middel van verpleegkundig gecoördineerde transmurale zorg en fysiotherapeutische thuisrevalidatie kan leiden tot een reductie van heropnames en overlijden.

 

Muscle preservation during weight loss in obese older adults with type 2 diabetes

drs. ir. R.G. (Robert) Memelink (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU

Bij de behandeling van obese ouderen met type 2 diabetes is afvallen gunstig, maar het verlies van spiermassa is juist ongunstig. We onderzoeken of extra eiwit in de voeding zorgt voor behoud van spiermassa bij obese ouderen met type 2 diabetes tijdens het afvallen met behulp van dieet en training.

 

Modelling self-organizing symbiotic urban agricultural networks for decision making and social learning

Ir. K.P.H. (Kasper) Lange (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – TUD

This research project develops new knowledge as well as practical solutions for designing circular systems for Urban Agriculture. The transition to the circular economy is important for reduction of waste production and maximization of resource extraction from the urban environment. Food waste in particular has many unused opportunities.

 

Developing Techno-mathematical Literacies in higher technical professional education (HBO)

Ir. N.J. (Nathalie) van der Wal (v) Avans Hogeschool, Breda – UU

Due to increased use of technology, the workplace practices of engineers have changed. In this study, the Technomathematical Literacies (TmL) used by engineers are identified. With these TmL as learning goals, a locally adjustable course of applied mathematics for higher technical professional education (HBO) will be designed and evaluated.

 

Effectief leren differentiëren: de ontwikkeling en evaluatie van een differentiatietrainingstraject voor havo-leerkrachten

M.A.K. (Myrthe) Maathuis MA (v) Coenecoop College, Waddinxveen – UT

Het differentiëren van de instructie blijkt voor veel leerkrachten een lastige opgave en het ontbreekt aan wetenschappelijk gefundeerde trainingstrajecten voor het verwerven van deze complexe vaardigheid. In het voorgestelde onderzoek zal daarom op basis van een beproefde aanpak een differentiatietrainingstraject voor havo-docenten ontworpen, geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.

 

Gezonde Peutermonden - De mondzorgcoach als JGZ innovatie

P.C.J.M. (Peggy) van Spreuwel MSc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht - UvA
Bijna de helft van de Nederlandse peuters heeft gaatjes. Steeds vaker is hierdoor behandeling onder narcose vereist. Om gaatjes te voorkomen moet eerder ingegrepen worden. In voorgesteld project wordt onderzocht of een mondzorgcoach op het consultatiebureau bijdraagt aan een betere mondgezondheid van peuters.

 

Charging Infrastructure Efficiency Forecast (CHIEF)

drs. ir. J.R. (Jurjen) Helmus (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

In dit onderzoek wordt een complex simulatiemodel ontwikkeld voor de laadinfrastructuur voor Elektrisch Vervoer in grote steden, voor het eerst o.b.v. data uit de praktijk. Gemeenten, netbeheerders, laadpuntexploitanten, e.d., hebben hier behoefte aan omdat nu onbekend is hoe de laadinfrastructuur zal reageren op stuurmaatregelen.

 

Succesfactoren in tweetalig primair onderwijs: de rol van kind- en omgevingskenmerken tijdens de ontwikkeling van het tweetalig lexicon en leesvaardigheid in het Nederlands en Engels.

H.M. (Hedi) Kwakkel MSc (v) Jenaplanschool De Lanteerne, Nijmegen – RUN

Kinderen in tweetalig primair onderwijs leren naast Nederlands ook maximaal 50% van de tijd in het Engels op school. Onderzocht wordt hoe de twee talen zich ontwikkelen en elkaar beïnvloeden op het gebied van woordenschat en leesvaardigheid en wat de invloed is van omgevingsfactoren, zoals verwachtingen van ouders en leerkrachten.

 

Investigating the potential of in-class debates for enhancing second language acquisition

Drs. A. (Abid) el Majidi (m) Montfort College, Rotterdam – UU

In-class debates are claimed to have the potential of enhancing students’ language proficiency in the foreign language context. This research attempts to investigate these claims by empirically examining the effects that in-class debates can have on the English reading, listening, writing and speaking skills of Dutch secondary school students.

 

Dynamische processen van gezinsveerkracht in gezinnen met een depressieve moeder

Drs. A.C. (Anouschka) van Eijk-Heitlager (v) Fontys Hogeschool, Tilburg - RUG
Wanneer een moeder een depressie heeft, kan dit gevolgen hebben voor het gezinsleven en de opvoeding. We onderzoeken hoe onderlinge relaties in deze gezinnen veranderen en welke gezinsprocessen bijdragen aan de veerkracht en welzijn van het gezin. Inzicht in deze processen geeft belangrijke input voor jeugdhulp en gezinsondersteuning.

 

It’s all in the game: onderzoek naar simulaties in de lerarenopleiding om interpersoonlijk leraarsgedrag te versterken.

H. (Hanneke) Theelen MSc (v) Fontys Lerarenopleiding Sittard, Sittard - TUE

Met dit onderzoek wordt duidelijk of in een gecontroleerde, digitale leeromgeving (simulaties) tijdens de lerarenopleiding enerzijds de spanning om les te geven kan worden verkleind en anderzijds de integratie van kennis, houding en vaardigheden tezamen kan worden versterkt om een goede relatie met de klas aan te gaan.

 

Duurzame medewerkers binnen de muren - Op zoek naar een optimale fit tussen medewerkers en het werk binnen (forensische) residentiële instellingen

A.L. (Anna) Dekker MSc (v) Hogeschool Leiden, Leiden - VU

In (forensisch) residentiële instellingen is sprake van bovengemiddeld ziekteverzuim en een groot verloop onder medewerkers. Dit onderzoek beoogt in beeld te brengen hoe eigenschappen van medewerkers en de risicovolle werkomgeving op elkaar aansluiten en welke verbeteringen mogelijk zijn, om hiermee het welzijn van medewerkers en kwaliteit van hulpverlening te optimaliseren.

 

Wiskundig modelleren en de rol van taalvaardigheid

Drs. S. (Sevinç) Göksen-Zayim (v) Marcanti College, Amsterdam- UvA

Het vermogen om problemen uit de werkelijkheid naar wiskunde te vertalen hangt sterk af van de taalvaardigheid van leerlingen. Dit geldt ook voor het terugvertalen van wiskundige resultaten. We willen met samenwerkend leren de taalvaardigheid van leerlingen vergroten zodat ze beter in staat zullen zijn om wiskundig te modelleren.

 

Leren zelfreguleren in het bewegingsonderwijs.

Drs. J. (Joop) Duivenvoorden (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle - VU

Leerlingen aanleren om zelf hun beweegvaardigheid te vergroten is een belangrijk doel in het bewegingsonderwijs. Dit zelfregulerend leren stimuleert een duurzame deelname aan beweegactiviteiten. Er is echter nog weinig kennis over de wijze waarop zelfregulerend leren ontwikkelt en hoe de bewegingsonderwijzer dit kan bevorderen. Dit onderzoek vult deze leemte.

 

Een cultuur vol liederen of liedkunst vol cultuur; De positie van de vrouw in Hindostaanse liedkunst
Drs. A. (Anita) Ramcharan (v) OSG De Ring van Putten, Spijkenisse - UU

Hindostaanse vrouwen zingen van oudsher bij speciale aangelegenheden. In mijn studie onderzoek ik hoe ze daar vorm aangaven in koloniaal Suriname en in postkoloniaal Suriname en Nederland. Uit de door mij verzamelde liederen, interviews en de vergelijking met bestaande onderzoeken zal ik kunnen constateren hoe vrouwen met hun vrijheden omgingen.

 

Superdiversiteit in het mbo

Drs. K.A. (Kennedy) Tielman (m) Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Tilburg - EUR

Superdiversiteit is een feit op het mbo. De kwaliteiten van de docent zijn bepalend voor het leereffect van de studenten. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de competenties van mbo-docenten zijn over superdiversiteit en wordt bekeken in hoeverre het doen van actie-onderzoek hen helpt als docent van een superdiverse klas.


Leerkrachtondersteuning op regulatiefeedback in het primair onderwijs
B.A. (Brechje) Schölvinck MSc (v) OBS Oog in Al, Utrecht - UU

Rekenresultaten van vijftienjarigen dalen al geruime tijd. Een mogelijke oorzaak is een gebrek aan regulatievaardigheden bij basisschoolleerlingen. Leerkrachten worden nauwelijks geschoold in het onderwijzen van deze vaardigheden en geven voornamelijk taakspecifieke feedback. Dit project onderzoekt de mogelijke manieren van leerkrachtondersteuning om met behulp van regulatiefeedback basisschoolleerlingen regulatievaardigheden aan te leren.

 

Past Nature in Contemporary Art and New Materialisms. How Art and Philosophy Interact.

Drs. M.M.J. (Monique) Peperkamp (v) ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem - UvA

This research addresses the varied and complex engagements with nature in contemporary art, by studying works of art and art practices, and by investigating how new philosophical approaches are useful for understanding transformations in the idea of nature and art itself. Moreover, it questions how art uses and thereby changes philosophies.

 

J’AIMe parler français Effectiveness of target language use in VWO 4, 5 and 6

Drs. W. (Willem) Gombert (m) Gomarus College, Groningen – RUG

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een vernieuwende methodiek voor het leren van de Franse taal in de bovenbouw van het VWO onderzocht. Centraal kenmerk van deze methode is het doeltaal-voertaal principe. Het niveau van taalvaardigheid van groepen leerlingen met deze nieuwe methode en een bestaande methode wordt vergeleken.

 

Diversiteit-responsieve zorg in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel. Onderzoek voor en door migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals.

A.H. (Rieke) Hengelaar MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU

Diversiteit speelt een rol binnen de samenwerking tussen (zorg)professionals en migrantenmantelzorgers bij het gezamenlijk zorgen voor een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel. Dit onderzoek is gericht op het versterken van deze samenwerking. In dialoog met alle betrokkenen worden een toolkit en trainingen voor onderwijs en de beroepspraktijk geformuleerd.

 

Galenus’ visie op onderwijs

Drs. C.M. (Clarine) Rijpstra-van Daal (v) Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, Hilversum – UU

Galenus (129-ca.213 A.D.) was als arts-filosoof vele eeuwen invloedrijk. Hij was ook een gedreven leraar. In zijn werken spreekt hij zich vaak uit over onderwijs en volgt hij bepaalde onderwijsmethodes. Welke visie op onderwijs komt hieruit naar voren? Het antwoord op die vraag is ook vandaag nog interessant.

 

Presteren in stressvolle situaties: Interprofessionele communicatie binnen medische teams
F.S. (Femke) Dijkstra MSc (v) Saxion, Enschede – VU
De communicatie tussen artsen en verpleegkundigen in stressvolle situaties is niet altijd optimaal, soms zelfs met gevolgen voor de patiëntveiligheid. Dit promotieonderzoek beoogt te onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. De uitkomsten kunnen ervoor zorgen dat teamcommunicatie in stressvolle situaties een duidelijkere plek gaat krijgen in het medisch onderwijs.