Toekenningen 2016-1

Twintig leraren ontvingen op 12 september 2016 een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.


Schrijver zijn en schrijver worden: de Beroepensatire en haar gebruik in het onderwijs van het Oude Egypte
J. (Judith) Jurjens MA (v) Dollard College, Winschoten – UL
De Beroepensatire is een Oudegyptische tekst die het beroep van schrijver propageert door andere beroepen belachelijk te maken. Omdat de tekst veelvuldig in het onderwijs is gebruikt, is hij bij uitstek geschikt om onderzoek te doen naar de lespraktijk van het Oude Egypte. Tevens zullen nog ongepubliceerde tekstfragmenten worden onderzocht.

Door vallen en opstaan: individuele ontwikkelingstrajecten van te vroeg geboren kinderen tot zij los gaan lopen
Drs. I.E.F. (Imke) van Maren-Suir (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht - UU
Te vroeg geboren kinderen hebben een verhoogd risico op motoriek problemen. Deze longitudinale studie onderzoekt variatie in de manier waarop, en snelheid waarmee, te vroeg geboren baby’s tot los lopen komen en factoren hierop van invloed. Ouders staan centraal: zij observeren (home-video’s) en geven hun verwachtingen aan over de ontwikkeling van hun kind.

Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of John Main
Drs. J.S. (Sicco) Claus MAPhil (m) Gymnasium Haganum, Den Haag – RUN
Dit onderzoek bestudeert de spiritualiteit van de Benedictijner monnik John Main (1926-1982). Zijn missie was een oorspronkelijk Hindoeïstische wijze van mediteren een centrale plek te geven binnen het Christendom. Dit unieke gedachtegoed zal worden beschreven en geanalyseerd. Bovendien zal de relevantie ervan voor de laatmoderne Westerse cultuur worden geëvalueerd.

Het ‘Butterfly effect’ in de informele hulpverlening: Experimenteel onderzoek naar de effecten van het cultiveren van zelfcompassie op zowel de preventie van compassiemoeheid bij informele hulpverleners als op de kwaliteit van informele hulpverlening
R.C.W.J. (Renate) Willems MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UT
In deze experimentele studie wordt onderzocht in hoeverre eHealth interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk online’ leidt tot meer zelfcompassie, meer veerkracht en meer welbevinden bij vrijwilligers in de informele zorg, en of het cultiveren van zelfcompassie bij vrijwilligers effect heeft op het toe kunnen passen van compassie in contact met hulpvragers.

Obstruction of fish migration in isolated artificial delta lakes
Drs. R. (Rob) Kroes (m) Pascal College, Zaandam - UvA
In vele kustgebieden ontstaan kunstmatige meren door de aanleg van dammen en dijken in rivierdelta’s. Ondanks dat steeds meer mensen op aarde afhankelijk worden van deze meren weten we weinig van de ecologische ontwikkelingen. Dit onderzoek richt zich op belemmeringen voor vismigratie en de ecologische gevolgen hiervan.

Contingente adaptatiefenomenen bij cliënten met schouderpijn; Aanpassen van beweeggedrag om chroniciteit tegen te gaan?
N.E. (Norman) D’hondt MSc (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
Langdurige schouderpijnklachten zijn beperkend voor het functioneren in het dagelijks leven. Waarom schouderklachten aanhouden en hoe ze doeltreffend kunnen worden behandeld, is onduidelijk. In dit promotietraject wordt onderzocht hoe bepaald beweeggedrag leidt tot het aanhouden van klachten. Op basis hiervan worden meetmethoden ontwikkeld om uiteindelijk doeltreffende behandeling mogelijk te maken.

Cardiac Care Bridge
Mw. L. (Lotte) Verweij MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Door ziekenhuisopname gaan kwetsbare oudere cardiologische patiënten snel achteruit. Velen worden binnen een maand opnieuw opgenomen in het ziekenhuis of overlijden. Met de inzet van coördinerend wijkverpleegkundigen en een thuisrevalidatieprogramma van de fysiotherapeut tot drie maanden na ontslag heeft de Cardiologische Zorgbrug als doel heropnames en onnodig overlijden te voorkomen.

Beyond Maoism: Socialism with Chinese Characteristics uncovered through textbook analysis
Mw. S. (Sanne) Albers MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam – RUN
Ideology is still everywhere in China, but its meaning has become increasingly hybrid and ambiguous. It is not ‘pure’ Maoist Communism, nor full blown capitalism. This research will increase the understanding of China’s current state ideology through high school history textbook analysis.

Pompeius Occo (1483-1537), bankier en mecenas
Drs. A. (Anneke) Welle (v) Metameer, Stevensbeek – RUN
De Amsterdamse bankier en mecenas Pompeius Occo was de tussenpersoon tussen de wereldlijke en geestelijke machthebbers van Scandinavië en de humanistische avant-garde in de Nederlanden in de vroege 16e eeuw. Dit onderzoek wil aantonen welke invloed Occo en de financiële wereld hebben gehad op de culturele uitwisseling tussen beide gebieden.

‘Roots are powerful’, een onderzoek naar etnisch-culturele identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen in de adolescentiefase
Drs. C.J. (Clementine) Degener (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam – RUG
Dit onderzoek richt zich op de etnische identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen die zijn geplaatst in een pleeggezin met een andere etnisch-culturele achtergrond. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis?, zijn belangrijke vragen voor hen. Via onder meer interviews met migrantenpleegkinderen en hun (pleeg)ouders wordt hun etnische identiteitsontwikkeling bestudeerd.

De effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychosomatische therapie voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten die hun huisarts veelvuldig bezoeken
Drs. M.S.H. (Margreet) Wortman (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU
Patiënten met langdurige lichamelijke klachten, waarvoor de huisarts en specialisten geen onderliggende lichamelijke oorzaak vinden, ervaren vaak problemen in dagelijks functioneren. Ze hebben een slechte levenskwaliteit, bezoeken vaak hun huisarts en hebben hoog geneesmiddelen- en ander zorggebruik. In dit promotieproject onderzoeken we de (kosten)effectiviteit van psychosomatische therapie voor deze patiënten.

Zorg voor jeugd: zorgtrajecten van jeugdigen met psychosociale problemen, betrokkenheid van professionals en langetermijnuitkomsten van de aangeboden zorg
V. (Vera) Verhage MSc (v) Hanzehogeschool, Groningen – RUG
Veel jeugdigen hebben psychosociale problemen en dit kan grote gevolgen hebben voor henzelf en hun omgeving. In dit onderzoek wordt nagegaan welke zorg wordt aangeboden aan deze jeugdigen, welke professionals daarbij betrokken zijn en of de aangeboden zorg ook daadwerkelijk helpt op de lange termijn.

Niet-westerse jongeren met een licht verstandelijke beperking in de residentiele jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen: op weg naar een cultuur-sensitieve begeleidingsmethode
Drs. R. (Sevgi Rabia) Sevilir (v) Windesheim, Zwolle – RUN
De behandeling van Marokkaanse en Turkse jongeren met een lichte verstandelijke beperking kent knelpunten. Wij willen onderzoeken waar deze knelpunten liggen. Dat doen wij door interviews en het analyseren van gegevens over hoe zij het leefklimaat ervaren en hoe dit beter afgestemd kan worden op hun culturele achtergrond en zorgbehoefte.

Het functioneren van de Nederlandse militaire inlichtingendienst gedurende de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië 1945-1949
Drs. M. (Martijn) Glas (m) Driestar College, Gouda – UU
Het onderzoek betreft het functioneren van de Nederlandse militaire inlichtingendienst (NEFIS/CMI) tijdens de dekolonisatieoorlog in Nederlands-Indië en focust daarbij op de relatie tussen inlichtingen en beleidsvorming.

Chemical-ecological interactions at the sediment-water interface
Drs. N. (Nienke) Wieringa (v) Het 4e Gymnasium, Amsterdam– UvA
Levensgemeenschappen op het grensvlak water-bodem vervullen belangrijke processen, cruciaal voor de kringlopen op aarde. Zeker in Nederland is de waterbodem verontreinigd. Wij zullen daarom de relatie tussen waterbodemverontreiniging, biodiversiteit en natuurlijke processen ophelderen. Gymnasiumleerlingen zullen actief aan de experimenten deelnemen, waarmee hun ecologische kennis, milieubewustzijn en academische vaardigheden worden vergroot.

A Reversed Gaze: an ethnographic research on the interaction between immigrant and established nurses in the Dutch health care sector
A. (Anita) Ham MSc (v) Haagse Hogeschool, Den Haag - UL
This study will follow immigrant nurses from their start of the Dutch retraining programme into the first year of working as a qualified nurse in a Dutch health care institution. The aim is to contribute to both the professionalization of immigrant nurses and the quality of Dutch nursing care.

End-user programming for Social Software
Drs. R.N.A. (Robert) Holwerda (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem - TUD
We onderzoeken of, en hoe, ontwerpers van sociale software zelf werkende prototypes kunnen maken van hun eigen designs. Wat voor user-interface is voor hen geschikt? Hoe kan het probleem dat informatie op meerdere computers tegelijk verandert, vereenvoudigd worden t.b.v. niet-programmeurs? Hoe zouden de gemaakte prototypes bruikbare test-data kunnen opleveren?

De waarde van digitaal bewijsmateriaal in de strafrechtsketen
R. (Renske) Zuurveen MSc LLM (v) NHL Hogeschool, Leeuwarden - OU
Politie en justitie worden steeds vaker geconfronteerd met digitaal bewijsmateriaal. Vrijwel ieder delict kent een digitale component. Van de mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor de opsporing, wordt echter amper gebruik gemaakt. Dit onderzoek richt zich op de mentale factoren die ertoe leiden dat digitaal bewijsmateriaal al dan niet wordt gebruikt.

Fonologische verandering van het stadsdialect van Maastricht onder invloed van taalcontact
R.G.E. (Roger) Weijenberg BEd (m) Stella Maris College, Meerssen - UL
Welke klanken gebruiken Maastrichtenaren in hun dialect? En hoe worden die klanken beïnvloed door het Standaardnederlands en omringende dialecten, leenwoorden uit bijvoorbeeld het Engels, en verschillen tussen de wijken binnen Maastricht? In dit project willen we begrijpen hoe een modern dialect aan het begin van de 21e eeuw zich ontwikkelt.

Het bevorderen van studiesucces in het middelbaar beroepsonderwijs door adequate selectie en begeleiding
I.M. (Irene) Eegdeman MSc (v) ROC TOP Amsterdam, Amsterdam - VU
Bijna 40% van de MBO Sport en Bewegen studenten verlaat de opleiding zonder diploma. Dit onderzoek gaat over het terugdringen van dit hoge uitvalpercentage. Er wordt gekeken naar: de capaciteiten, persoonlijkheid en verwachtingen van de student, de manier van begeleiden en de klassensamenstelling.