Toekenningen 2015-2

Dertig leraren ontvingen op 4 april 2016 een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.

Groepsfoto laureaten met minister Jet Bussemaker en NWO-bestuurslid Cees Veerman Beeld: Paul Voorham

Het ontwikkelen van statistische vaardigheden via histogrammen
Ir. L.B.M.M (Lonneke) Boels (v) Christelijk Lyceum Delft, Delft – Universiteit Utrecht
De vraag in dit onderzoek is hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen leren om correcte conclusies te trekken uit histogrammen. Inzicht in de fouten die leerlingen maken met dit type grafiek wordt gebruikt om het geboden statistiekonderwijs te verbeteren.

De invloed van onderwijs in logisch redeneren op redeneervaardigheden. Logisch redeneren als onderdeel van het nieuwe examenprogramma voor wiskunde C
Drs. H. (Hugo) Bronkhorst (m) CS Vincent van Gogh, Assen – Rijksuniversiteit Groningen
Hoe ontwikkelen de redeneervaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van het vwo zich door lessen logisch redeneren binnen het vernieuwde examenvak wiskunde C? Door leerlingen te toetsen voorafgaand aan en na afloop van speciaal ontwikkelde lessen wordt onderzocht of de ontwikkeling van verschillende redeneervaardigheden bij leerlingen verbetert.

Taalontwikkeling in tweetalig primair onderwijs. Een onderzoek naar de invloed van Engels taalaanbod op de taalkennis en het metalinguïstisch bewustzijn van kinderen in groep 1 t/m 4
J.W. (Jan Willem) Chevalking MA (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede – Radboud Universiteit Nijmegen
Nederlandse kinderen krijgen op tweetalige basisscholen vanaf het begin minstens negen uur per week les in het Engels. Heeft dat alleen maar positieve gevolgen voor hun taalontwikkeling in het Nederlands, hun taalbewustzijn en het leren lezen, of zijn er ook negatieve? Wezenlijke vragen, waarop dit onderzoek een antwoord wil geven.

Ouderen met kanker: een onderzoek naar ervaringen van ouderen met kanker en de (psychosociale) zorg die zij ontvangen
Drs. I.B. (Birgit) van Ee (v) Windesheim, Zwolle – Rijksuniversiteit Groningen
Kanker komt veel voor onder ouderen. Ouderen hebben vaak ook te maken met andere ziekten en toenemende kwetsbaarheid. Over de ervaringen van deze patiënten en de zorg die zij ontvangen is weinig bekend. Dit onderzoek brengt deze ervaringen in kaart en draagt bij aan passende zorg voor ouderen met kanker.

Creative modelling in biology class
S. (Susanne) Jansen MSc (v) Gymnasium Novum, Voorburg – Universiteit Utrecht
Begrip van wetenschappelijke modellen is belangrijk voor leerlingen op middelbare scholen. Leerlingen zijn vaak niet in staat het dynamische karakter van dergelijke modellen te zien. Dit onderzoek heeft daarom als doel te onderzoeken hoe wij leerlingen op een meer wetenschappelijke manier dynamische modellen kunnen laten maken en beoordelen.

Profiling, designing and validating for sensibility and sustainability in leisure time sport in light or self organised settings
M.A. (Mark) Janssen MSc (m) Fontys Hogeschool, Eindhoven – Technische Universiteit Eindhoven
De loopsport kent een hoge drop-out, technologische toepassingen (bv. apps) zouden een oplossing kunnen bieden voor dit probleem, Een nieuwe methodiek wordt ontwikkeld die ontwerpers in staat stelt om systematisch en multidisciplinair, hardloopgerelateerde producten (apps, sporthorloges, activity trackers) te ontwerpen die aansluiten op de behoefte van de gebruiker.

Effects of mindfulness interventions on mental/physical health and well-being of employees
Drs. M.H.M.G. (Math) Janssen (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Radboud Universiteit Nijmegen
Nowadays, mindfulness interventions are mainly used to increase mental/physical health of patients with different chronic diseases. Because of the hypothesized potential in labor settings, in this research the effects of mindfulness training on employee’s health and well-being are investigated.

The interorganizational use of BIM for supporting the re-use and recycling of building components and materials
Ir. K. (Koos) Johannes (m), Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – Universiteit Twente
Bouwinformatiemodellen (BIM) komen voor steeds meer gebouwen beschikbaar, maar worden nog nauwelijks gebruikt voor demontage, hergebruik en recyclingdoeleinden. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de specifieke informatiebehoefte van projectteams is voor deze werkzaamheden en hoe BIM in die informatiebehoefte kan voorzien.

Perception training in the EFL classroom
Drs. M.P. (Marlisa) Hommel (v) Het Joke Smit College, Amsterdam - Universiteit Utrecht
This PhD project focuses on speech perception training. Dutch students are trained to perceive difficult English sound contrasts. Before and after training, tests are administered to look at the effects of perception training on several language skills, namely speaking, listening and word recognition.

Effecten van pedagogische en didactische aspecten van leraargedrag op de rekenontwikkeling van leerlingen en de invloed van rekenleergesprekken
Drs. J.M.M. (Jarise) Kaskens (v) Windesheim, Zwolle – Radboud Universiteit Nijmegen
Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre pedagogische aspecten (houding, verwachtingen,
competentiebeleving, motivatie) en didactische aspecten (kennis, inzicht, vaardigheden) van het leraargedrag samenhangen met de rekenontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs, en in hoeverre rekenleergesprekken daarop van invloed zijn.

International Contagion in the Housing Market
Drs. M.C.J. (Michel) Knoppel MSc (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Zijn huizenmarkten lokale markten? Toenemende internationale samenhang tussen huisprijzen suggereren dat huizenmarkten elkaar wel degelijk internationaal beïnvloeden. Gezien de potentiële wereldwijde crises die hieruit kunnen voortvloeien – zoals de kredietcrisis (2008/9) – is het belangrijk internationale doorwerkingsmechanismen te doorgronden. ‘Besmetten’ huizenmarkten elkaar? Zo ja, in welke mate en langs welke onderlinge verbanden?

Exposing the Sophistic Fallacy: Plato's Euthydemus. A New Critical Edition with Philological Commentary
J.O. (Joachim) Kraaij BA (m) Barlaeus Gymnasium, Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam
Plato is een van de bekendste Westerse filosofen, maar de authentieke tekst van zijn werken is onzeker. Plato’s eigen handschriften zijn niet overgeleverd. De latere handgeschreven kopieën verschillen onderling sterk. Dit project zal leiden tot een wetenschappelijke reconstructie van Plato’s Euthydemus, gebaseerd op de recentste taalkundige inzichten uit de discourse-linguïstiek.

Occupational attitudes and patient participation in mental health care
Ir. M.A.M. (Aukje) Leemeijer (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Universiteit Utrecht
Patiëntparticipatie stelt GGz-professionals voor dilemma’s, omdat het patiëntperspectief kan botsen met professionele kaders. Wat is ‘goede zorg’ en wie bepaalt dat? Het onderzoek richt zich op de vraag hoe verschillende GGz-professionals omgaan met patiëntparticipatie en hoe dit samenhangt met hun beroepsopvatting, mede gerelateerd aan opleidingsniveau en organisatiecontext.

Interactional features of success in open innovation meetings
Drs. E.D.R. (Els) de Maeijer (v) Fontys Hogeschool, Eindhoven – Technische Universiteit Eindhoven
Participants in Open Innovation business meetings struggle to collaborate successfully with each other. Linguistic analyses of interactions in meetings between high tech companies and knowledge institutes illustrate which discursive resources participants of meetings use to initiate and foster innovation.

Improving the quality of survival; the development and implementation of tailored primary care physiotherapy for patients following discharge from the intensive care unit
M.E. (Mel) Major-Helsloot MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
Patients discharged from intensive care often experience long term physical and mental problems (‘Post Intensive Care Syndrome; PICS). Physiotherapy is essential in the rehabilitation after hospital discharge. We propose to develop an effective physiotherapeutic intervention in primary care, test its feasibility and design an educational program.

Morality out of Control. The Withering away of Morality in Business Ethics
K.M.T. (Kim) Meijer-van Wijk MA (v) Saxion, Deventer – Tilburg University
Business ethics is criticized for having lost touch with morality. It has deteriorated into “managerial business ethics” which focuses on compliance with rules and principles rather than questions of morality. This research uses Emmanuel Levinas' philosophical thinking on hospitality to outline an improved approach to morality in business ethics.

'Omdat ik het zeg', een balans behouden tussen handhaving en het maken van contact in risicosituaties
V.S.L. (Veronique) van Miert MSc (v) Hogeschool Leiden, Leiden – Vrije Universiteit Amsterdam
Medewerkers van instellingen, justitie en politie hebben de moeilijke taak om in risicosituaties orde en veiligheid te bewaren maar tegelijkertijd ook contact te maken met mensen. Hoe gaan medewerkers daarmee om en op welke wijze kan onderzoek een bijdrage leveren aan verbetering van professioneel handelen?

Kennis verwerven en verwerken door syntheseteksten te leren schrijven. Een onderzoek naar de effectiviteit van een online module als instrument voor het leren schrijven en beoordelen van syntheseteksten in het voortgezet onderwijs
Drs. L. (Liselore) van Ockenburg (v) Stedelijk Gymnasium Den Bosch, ‘s-Hertogenbosch – Universiteit van Amsterdam
Een stukje schrijven over een onderwerp: even googlen, knippen, plakken: klaar! Het kan, maar zo leer je weinig en haal je geen goede punten in het hoger onderwijs. Daarom gaan we onderzoeken of we leerlingen kunnen leren een goede synthesetekst te schrijven en leraren kunnen leren syntheseteksten te beoordelen.

Detection of primary progressive aphasia with automated speech analysis
R.A. (Roelant) Ossewaarde MA (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – Rijksuniversiteit Groningen
Aphasia is a form of dementia that causes language production and comprehension difficulties. It can be detected through linguistic analyses of a patient’s speech. These analyses are labor-intensive to create manually. This project aims to research how software can be used to assist or replace manual analysis analyze and predict dementia in Dutch speaking patients.

Leidt toegevoegde realiteit tot meer veiligheid op zee?
S. (Stephan) Procee MSc (m) Maritiem Instituut Willem Barentsz, West Terschelling – Technische Universiteit Delft
Informatie van het navigatiesysteem op zee wordt in een 'doorzicht-bril' afgebeeld zodanig dat dit visueel samenvalt met het object buiten. Door professionals in de simulator hiermee te laten varen wordt getest of deze innovatie de veiligheid verhoogt. De optimale vorm en hoeveelheid informatie, en het aansturen en alarmeren wordt onderzocht.

De reflectieve journalist: professionele autonomie in een beroepspraktijk onder druk
Mr. drs. T. (Timon) Ramaker (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede – Universiteit van Amsterdam
De journalistiek staat sterk onder druk. De vraag is hoe journalisten zich effectief staande kunnen houden ten opzichte van de grote veranderingen in hun vak. Het ontwikkelen van een kritisch-reflectieve beroepspraktijk staat hierbij centraal. Dit project onderzoekt samen met journalisten hoe informele leerprocessen het reflectieve vermogen van journalisten versterken.

Presence in education: its’ perceptibility and creation and its’ meaning according to teachers, students and teacher educators
E.C.J. (Edith) Roefs Bed (v) Windesheim, Zwolle – Radboud Universiteit Nijmegen
Presence is het aandachtig en in verbinding aanwezig zijn van leraren en leerlingen in interactieve
onderwijssituaties. Deze studie onderzoekt hoe presence zich manifesteert in het voortgezet onderwijs, hoe het tot stand komt en welke betekenis leraren, leerlingen en lerarenopleiders eraan toekennen voor het leren en de persoonsvorming van leerlingen.

Free trade is not for free: The trade complaints as an instrument for free trade for the poor countries. The least developed countries and their participation, outcome and the impact of the trade complaints
S.K. (Shilpa) Samplonius-Raut MA (v) Stenden Hogeschool, Emmen – Rijksuniversiteit Groningen
The European supermarkets require the cucumbers of equal length and width. A cucumber farm in a
poorer country where farming is not technologically advanced cannot access European market. The
government of poorer country may decide to lodge a complaint at the WTO, but the question is, is that possible?

Globalization of Waldorf Education; An Ethnographic Case Study from the Philippines
Drs. T.J. (Thijs Jan) van Schie (m) Marecollege, Leiden – Universiteit Leiden
Het vrijeschoolonderwijs groeit wereldwijd en biedt alternatieve onderwijsinzichten. Dit onderzoek gaat over hoe onderwijsideeën zich over de wereld verspreiden. Dit wordt gedaan aan de hand van een vrijeschool op de Filippijnen, waar pioniers opnieuw gestalte geven aan vrijeschoolonderwijs, passend bij de lokale culturele context.

Chemische recycling in de natuur als inspiratiebron: op zoek naar moleculaire structuurkenmerken van biologisch en/of chemisch afbreekbare semi-aromatische polyesters
Drs. ing. J.A.M. (Jack) van Schijndel (m) Avans Hogeschool, Breda – Technische Universiteit Eindhoven
Chemische recycling is een kernthema in de natuur en beschrijft de steeds terugkerende cyclus van afbraak van (bio)polymeren tot basiseenheden (monomeren) die vervolgens opnieuw als bouwsteen dienen of een andere toepassing krijgen. Geïnspireerd op deze cyclus in de natuur, worden in dit onderzoek een aantal hernieuwbare polyesters gemaakt en geanalyseerd.

Bridging wor(l)ds - Embracing intercultural diversity through a lens of common humanity
S.K. (Silke) Vogelsang MEd (v) RSG Broklede, Breukelen - Universiteit Utrecht
In our globalized world, all our lives are increasingly interconnected. Despite cultural differences we are all ‘global citizens’ sharing the human bond, and hereby, rights and responsibilities. This research investigates how a sense of belonging to this humanity can be fostered when learning about other cultures in foreign language education.

Teaching Technology, primary approach
D.F. (Dannie) Wammes MEd (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Universiteit Utrecht
Het voorbereiden van kinderen voor hun leven in een wereld vol technologie, begint al in het basisonderwijs. Scholen vragen zich af wat daarbij de meest effectieve aanpak is. In dit onderzoek wordt het effect van verschillende mogelijkheden om techniekonderwijs te geven, op een systematische manier bekeken.

De microdynamiek van muzikale innovatie: geschiedenis en toekomst van het Hammondorgel
C.M.M. (Carlo) de Wijs (m) Codarts, Rotterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam
Het Hammondorgel heeft als instrument en sound de muziekcultuur verrijkt en kende periodes van bloei en verval. Zowel die geschiedenis, de huidige revival als de hedendaagse innovaties worden in samenwerking tussen wetenschappers en muzikanten onderzocht. Ook verdere innovaties van instrument en sound alsmede toepasbaarheid in andere kunstpraktijken worden verkend.

Arousal Regulation through Music Therapy in People with Mild Intellectual Disabilities
Mr. ir. M.J. (Martina) de Witte (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – Universiteit van Amsterdam
Mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) hebben veel stress en kunnen hier niet zo goed mee omgaan. Muziektherapeuten gebruiken muziek om stress te reduceren. In dit onderzoek wordt gekeken hoe muziek kan worden ingezet om mensen met LVB te leren met stress om te gaan.

A New Legal Framework for Diplomatic Assurances
Mr. W.T. (William) Worster (m) Haagse Hogeschool, Den Haag – Universiteit van Amsterdam
When states expel persons, they request assurances from the receiving state that the person will not be tortured. But what if the state tortures the person anyway? This Ph.D. research will distinguish between binding and nonbinding assurances and provide guidance for enforcement of these situations.