Toekenningen 2015-1

Op 18 november 2015 ontvingen 31 leraren een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.


Laureaten Promotiebeurs voor leraren. Beeld: Inge van Mill

Ouderen met kanker, symptomen en kwetsbaarheid
S.C. (Carla) Agasi-Idenburg, Msc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UvA
Kanker is een ziekte van de ouderdom. De behandeling van kanker en kanker zelf geven soms jaren lang klachten. Onderzoek bij ouderen is nog schaars, hierdoor bestaat het risico dat ouderen niet goed worden behandeld. Dit onderzoek richt zich op de meest voorkomende problemen.

De hogere burgerschool: Onderwijsvernieuwing in de lokale praktijk
Drs. J.A. (Jan) Blokker (m) Vossius gymnasium, Amsterdam - UL
In 1863 werd een nieuwe school opgericht, de Hogere Burgerschool. De wetgever schiep het kader, het schoolbestuur was verantwoordelijk voor de vormgeving. Er ontstonden vele lokale varianten, misschien wel evenveel als er vestigingsplaatsen waren. De definitieve vorm van de HBS kreeg gestalte na een proces van trial and error.

Variatie in grofmotorische ontwikkelingstrajecten van jonge kinderen zichtbaar maken met behulp van een innovatieve videomethode voor ouders
M. (Marike) Boonzaaijer, Msc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UU
Om de variatie in individuele grofmotorische ontwikkeling zichtbaar te maken moeten jonge kinderen frequent geobserveerd worden. Dit is belastend voor kind en ouders. Met een nieuwe videomethode, waarbij ouders zelf herhaaldelijk een film maken en opsturen, wordt de snelheid en niveau van individuele grofmotorische ontwikkeling in de tijd zichtbaar gemaakt.

The relation between the acoustics of open-plan study environments, well-being and learning performance of students
Ir. P.E. (Ella) Braat-Eggen (v) Avans Hogeschool, Tilburg – TU/e
Geluid is één van de meest hinderlijke factoren in een open werkomgeving. Dit onderzoek richt zich op de akoestiek van open studieomgevingen in het hoger onderwijs. Onderzocht wordt hoe het akoestisch ontwerp van de open studieomgeving kan worden geoptimaliseerd om zo het welbevinden en de (leer)prestatie van studenten te verbeteren.

De dialoog als interventie: duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen
Drs. L.A.M. (Livia) Brouwers (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – VU
Investeren in gezondheid en welbevinden van verpleegkundigen, als voorwaarde voor kwaliteit van geleverde zorg, blijft noodzakelijk. Naast voorkomen van uitval wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor optimale ontwikkelmogelijkheden in het werk voor verpleegkundigen. Onderhavig onderzoek beoogt verpleegkundigen en hun leidinggevenden handvatten te geven gezamenlijk een gezond werkklimaat te realiseren.

Praktijken en principes van journalistieke informatie verzameling en verificatie in het digitale tijdperk
Drs. E.M. (Els) Diekerhof (v) School voor journalistiek, Utrecht – UvA
Het journalistieke researchproces lijkt door de alomtegenwoordigheid van Internet, Google en sociale media eenvoudiger geworden. Het verifiëren van betrouwbaarheid en de controle op juistheid zijn daarbij veel complexer. Dit project onderzoekt hoe journalisten aan betrouwbare bronnen en informatie komen in het digitale tijdperk.

De metabole kosten van het gaan
Drs. H. (Herre) Faber (m) Haagse Hogeschool, Den Haag - VU
Kennis van de relatie tussen het looppatroon en het energieverbruik is nodig om het relatief hoge energieverbruik van lopen bij ouderen en mensen met een aandoening te verminderen. Echter, deze relatie is onbegrepen. Door gebruik te maken van experimenten en geavanceerde computermodellen van spieren wordt geprobeerd deze relatie te ontrafelen.

The Meta-Poetical Use of Katabasis and Dream-Vision in Contemporary English Literature
Drs. A.G.B.M. (Amaranth) Feuth (v), Marecollege, Leiden – UL
Dit onderzoek betreft het meta-literaire karakter van contemporaine Engelse teksten waarineen schrijver contact zoekt met de onderwereld en daarmee de traditie van de westerse literatuur. Deze klassieke allegorie over schrijverschap komt veel voor bij culturele minderheden die zo reflecteren op de integratie van westerse literatuur met de eigen cultuur.

De eerste minister in de Republiek
Drs. J.H.F. (Jaap) de Haan (m), Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam – UU
Onderzoek naar de manier waarop de Hollandse raadpensionarissen Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt en Gaspar Fagel in Gouden Eeuw erin slaagden de Republiek der Verenigde Nederlanden te besturen. Zijn zij te vergelijken met de eerste minister in Engeland, Frankrijk en Spanje in dezelfde tijd en met een moderne minister-president?

Een beweegparcours als praktisch alternatief voor een motoriektest in het bewegingsonderwijs
J.J.A.A.M (Joris) Hoeboer, MMI (m) Haagse hogeschool, Den Haag – VU
De motorische vaardigheid van kinderen gaat al decennia lang achteruit. Dit is zorgwekkend gezien het verband tussen motorische vaardigheden en een actieve leefstijl. Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de motorische vaardigheid van kinderen is er behoefte aan een valide meetinstrument dat in de gymles gebruikt kan worden.

De proef op het leven. Over het proza van Johan de Meester en verwante realistische schrijvers en de plaats van dit proza in de literatuur van na 1890
A.W.M. (Aukje) van Hout, MA (v) Dominicus college, Nijmegen – RU
Het proza van Johan de Meester is, ondanks dat het tussen 1880 en 1930 ontstond, vanwege de thematiek verrassend modern. Juist door de grote afstand in tijd en in wereldbeeld is deze literatuur een uitstekend middel om leerlingen vanuit historisch perspectief te laten reflecteren op de maatschappij van nu.

Evaluatie van actieve leefstijl interventies bij VMBO jongeren
Drs. J.H. (Huib) van de Kop (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Steeds meer VMBO scholieren zijn te zwaar. Dat vergroot de kans op chronische ziekten. Traditionele beweeginterventies werken wel bij havo scholieren, maar niet bij vmbo leerlingen. Wat werkt dan wel? In dit onderzoek worden traditionele beweeginterventies vergeleken met die waarbij de VMBO leerling zelf wordt uitgedaagd om keuzes te maken.

Between Europe and North Africa : Contemporary Francophone Jewish writers from the Maghreb
P.R.A. (Patricia) Llorens, MA (v) het Barlaeus Gymnasium, Amsterdam – UvA
Het doel van dit onderzoek is te definiëren hoe de hedendaagse Franstalige Sefardische literatuur van de Maghreb kan bijdragen tot een bijstelling van de beeldvorming over en weer tussen de joodse en moslim gemeenschappen in Europa en hoe dit tot een versterking van banden tussen Oost en West kan leiden.

Noorthey Rules!
Drs. J. (Jan) Luitzen (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – RU
Vanaf medio negentiende eeuw werden cricket, voetbal, honkbal, hockey en lawntennis en de bijbehorende Engelse sportterminologie via literatuur, instructieboeken en kranten/tijdschriften in Nederland geïntroduceerd en resulteerden in een specifieke anglofiele sportcultuur en -taal. Beoefening en verspreiding hiervan belicht ik via een analyse van het elitaire jongensinstituut Noorthey en zijn oud-leerlingen.

Kopzorgen: hoofdpijn en kaakklachten
H.A. (Hedwig) van der Meer, Msc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Hoofdpijn wordt in sommige gevallen veroorzaakt door kaakklachten en is dan te beïnvloeden door de kaakklachten te behandelen. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe vaak dit voorkomt en om goede diagnostiek en behandeling voor deze hoofdpijn te ontwikkelen.

MOtiverende Technologie voor Ouderen in Beweging (MOTO-B)
Drs. S. (Sumit) Mehra (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
Bewegen is goed voor de mens. De helft van de ouderen krijgt echter te weinig lichaamsbeweging waardoor de kans op gezondheidsproblemen onnodig toeneemt. Met de inzet van persuasieve technologie kunnen ouderen gestimuleerd worden om naast een groepsles een aanvullende training thuis te volgen en een actieve levensstijl na te streven.

Veerkrachtig of buigzaam. De implicaties van het hedendaagse burgerschapsideaal voor de inzet van het sociaal kapitaal van kwetsbare ouderen en mensen met een lichte verstandelijke beperking voor duurzame ondersteuning.
Drs. J. (Jaap) Olthof (m) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – RUG
Van kwetsbare burgers zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen wordt verwacht dat ze meedoen en meer worden geholpen door familie, vrienden en buren. Door meer te weten te komen over de manieren waarop kwetsbare burgers sociale relaties aangaan kunnen we in de toekomst beter bepalen hoe we kunnen ondersteunen.

Ruimtelijk logistiek keuzegedrag in productketens
Drs. Ing. A.T.C. (Sander) Onstein (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – TUD
De weg die een product aflegt van producent naar consument kent meerdere tussenstations, waaronder distributiecentra. Voor bedrijven is het ingewikkeld waar logistiek gezien slimme locaties liggen voor distributiecentra. Er is nog weinig bekend over hoe bedrijven de afweging maken of, en zo ja waar, er distributiecentra gebruikt moeten worden.

Aandacht voor het vertaalproces ter versterking van de metacognitie bij hoogbegaafde leerlingen
C. (Chelsea) O’Brien, MA (v) SG Huizermaat, Huizen – UvA
Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak onderpresteerders. Zij lopen niet vaak tegen hun grenzen aan, waardoor zij niet leren hoe iets aangepakt moet worden. Daartoe zijn complexe taken zoals het vertalen van Latijnse teksten nodig, mét een procesgerichte vertaaldidactiek. Met dit onderzoek verwacht ik effecten van zo’n didactiek vast te stellen.

Fostering student’s innovative capacity in undergraduate Building Technology Education (BTE)
Ir. A.R. (Akugbe Robert) Ovbiagbonhia, Msc (m) Hanze Hogeschool Groningen, Groningen – TU/e
Building Technology curricula does little to foster undergraduate engineers' innovativeness. Employers however, require innovative engineers. Therefore, this research aims to develop, evaluate and experimentally test teaching for- learning strategies that improve students’ innovative capacity in Building Technology Education.

Het effect van creatief schrijven op het schrijfproces en de tekstkwaliteit
Drs. A.A. (Anouk) ten Peze (v) Kennemer Lyceum, Overveen - UvA
Zowel creativiteit als schrijfvaardigheid zijn in de huidige samenleving belangrijk. In het onderwijs Nederlands kan de bevordering van creativiteit en schrijfvaardigheid samen gaan. We onderzoeken of lessen creatief schrijven leerlingen helpen beter te schrijven, op een creatievere manier. De verwachting is dat leerlingen beter leren schrijven en andere schrijfstrategieën gebruiken.

Waarden geladen kritisch denken bevorderen door filosofische gesprekken in de filosofieles
F. (Floor) Rombout, MSc, MA (v) Hermann Wesselink College, Amstelveen - UvA
Kritisch denken is een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Leerlingen kunnen kritisch leren denken door filosofische gesprekken te voeren. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe filosofiedocenten filosofische gesprekken zodanig kunnen begeleiden dat leerlingen kritisch leren denken, daarbij ook waarden leren betrekken en dit ook buiten de filosofieles kunnen toepassen.

How to make the learning curve shorter: development of an e-learning education program in musculoskeletal ultrasonography in supraspinatus pathology complexities
M.J.H. (Marc) Schmitz, MSc (m) Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven - UM
Shoulder problems are common in clinical physiotherapy. However, it is difficult to diagnose the underlying pathology. To solve this problem, physiotherapists can use musculoskeletal ultrasonography (MSU) which is a medical imaging technique. The proposed PhD-study focuses on developing an e-learning education program to shorten the learning curve and optimize MSU quality.

Constructing Organizational Legitimacy: Investigating the Influence of Mass Self-Communication
D. (Deike) Schulz, Msc (v) Stenden Hogeschool, Leeuwarden - RU
Door interactieve communicatie op basis van sociale media kunnen consumenten tegenwoordig specifieke producten, diensten en acties van bedrijven legitimeren zonder in direct contact te staan met deze bedrijven. In het promotietraject wordt deze legitimeringsdimensie onderzocht met als doel theorie toe te voegen aan het domein bedrijfskunde en meer in het bijzonder legitimering op basis van interactieve communicatie.

Events as a means for community building in the network society
Drs. I.P.P. (Ilja) Simons (v) NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Breda – UvT
In de huidige samenleving is het creëren van sociale binding een uitdaging. Mensen nemen steeds minder deel aan activiteiten die van oudsher binding opleveren. In plaats daarvan ontstaan er nieuwe communities via evenementen en sociale media. Deze studie onderzoekt onder welke voorwaarden deze praktijken tot sociale binding leiden.

Duurzame relaties in het Hoger Onderwijs: De invloed van relatiekwaliteit op het studieproces & studiesucces van studenten
Drs. I. (Ingrid) Snijders (v) HZ university of applied sciences, Vlissingen - UU
De manier waarop hoger onderwijsinstellingen omgaan met en gericht zijn op studenten verandert. Daarom wordt middels deze studie onderzoek verricht naar het effect van de kwaliteit van de relatie tussen studenten en hun opleiding op de betrokkenheid van studenten, hun loyaliteit zowel tijdens als na hun studie, en hun studiesucces.

Vorming van hbo studenten tot verantwoordelijke professionals met een ethisch kompas
M.H.M. (Lieke) van Stekelenburg, MA (v) Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Eindhoven – VU
De samenleving wordt steeds complexer: relaties en arbeidscontexten veranderen doordat mensen langer leven en werken, technologische ontwikkelingen winnen aan kracht en snelheid, milieu- problematieken nemen toe. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe we hbo studenten kunnen vormen tot verantwoordelijke professionals zodat zij met een ethisch kompas deze uitdagingen waardig en vaardig aan kunnen gaan.

Optimizing indication and content of care delivered by health professionals in Systemic Sclerosis
J.K. (Juliane) Stöcker, Msc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – RU
Mensen met systemische sclerose hebben, naast een medische behandeling, ook begeleiding door paramedici nodig om met de gevolgen van deze complexe aandoening om te gaan. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een strategie om de indicatiestelling voor paramedische zorg te verbeteren.

Alliantie in Beeld: een onderzoek naar de werkrelatie tussen hulpverlener en gezin in de intensieve ambulante gezinshulpverlening
M.J. (Marianne) Welmers-van de Poll, Msc (v) Windesheim, Zwolle - UvA
Onderzoek naar de werkrelatie (alliantie) tussen hulpverlener en gezin door middel van vragenlijsten en video-observaties binnen de intensieve ambulante gezinshulpverlening aan multiprobleemgezinnen. De uitkomsten van het onderzoek helpen gezinshulpverleners om de alliantie met het gezin en daarmee de effectiviteit van de hulp positief te beïnvloeden.

Improving Reading Performance through Motivational Strategies and Content and Language Integrated Learning: An Approach for Academic Success
Drs. D.J. (Deborah) Yapp-Raphael (v) Hogeschool Leiden, Leiden – UU
Many Dutch schools face an increasing drop in reading exam results. However, ineffective reading ability is manifested in all academic subjects, not only languages. This intervention aims to create more strategically motivated readers, initially in English but the intention is that this will lead to an overall improvement in reading.

Het effect van serious gaming op rekenkundig handelen in medicatieveiligheid
D.P. (Diana) Zwart, Msc (v) Windesheim, Zwolle – UU
In serious gaming wordt de spelomgeving voorzien van kenmerken die duidelijke doelen bevatten voor het oplossen van problemen. Deze studie toetst het ontwerp van een digitale spelomgeving op rekenkennis en bewustzijn in rekenkundig handelen in medicatieveiligheid bij studenten verpleegkunde van drie hogescholen en bij professionals in twee ziekenhuizen.