Toekenningen 2014-2

Op 25 maart 2015 ontvingen 31 leraren een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren.

31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs ontvingen een promotiebeurs. Beeld: OCW/KIck Smeets

Young Adult literature: accepted and mature? Its position within the literary polysystem
Drs. L.M. (Linda) Ackermans (v) Sint-Janscollege, Hoensbroek – RUN
Sinds 2010 is Young Adult literatuur in opkomst in het Nederlandse taalgebied. De waardering voor deze literatuur is wisselend. De onderzoekster kijkt naar de rol die uitgevers, boekhandelaren, bibliothecarissen, leesbevorderaars, critici en docenten al dan niet spelen in de groei van en de waardering voor deze literatuur.

Governmental action in EU-related referendums: when governments fail or succeed
J.P. (Joost) van den Akker, LLM, MA (m) Zuyd Hogeschool, Maastricht - UT
Sinds 1970 vonden meer dan 50 EU-gerelateerde referenda plaats over o.a. EU-toetreding, de invoering van de euro en goedkeuring van EU-verdragen. Dit project onderzoekt wat overheden hebben gedaan en wanneer zij erin slagen referenda over Europese integratie voor hen tot een succes te maken.

Aggregate data meta-analysis of complex practical situations: Evaluating and improving statistical methods
Drs. O. (Osama) Almalik (m) HAS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch – TuE
In de medische wetenschap wordt gebruik gemaakt van gegevens van verschillende studies. Deze gegevens worden samengevoegd voor een verbeterd wetenschappelijk inzicht. Statistische methoden, die hierbij worden gebruikt, zijn niet voor alle praktische situaties toereikend. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen en verbeteren van statistische methoden voor complexe praktijksituaties.

Oorlog in de klas. Een geschiedenis van het Nederlandse middelbaar onderwijs en zijn functioneren onder nationaalsocialistische druk tijdens de Duitse bezetting.
Mw. N. (Nienke) Altena MA (v) The International School of The Hague, Den Haag - UvA
Tijdens de bezettingsjaren oefende het Duitse bestuur druk uit op het middelbaar onderwijs om zich te voegen naar de nationaalsocialistische “Nieuwe Orde.” Dit onderzoek richt zich op de botsing tussen de nationaalsocialistische opvatting over het onderwijs en het Nederlandse onderwijsbestel. Het overstijgt de “klassieke” vragen naar collaboratie en verzet.

De mogelijkheidsvoorwaarden van een epistemische deontologie
Drs. V. (Valentin) Arts, MA (m) Rythovius College, Eersel – VU
In de praktijk houden we elkaar niet alleen verantwoordelijk voor wat we doen, maar ook voor wat we geloven. In mijn onderzoek wil ik aantonen dat we die praktijk alleen kunnen rechtvaardigen als we beschikken over een libertarische vrije wil. Dat wil zeggen dat we controle hebben over onze opvattingen en een reële mogelijkheid hebben iets anders te geloven.

De meerwaarde van de Universitaire Pabo; de invloed van universitair opgeleide leerkrachten op de onderzoekscultuur in de school
J. (Jan) Baan, MSc (m) Basisschool Onze Wereld, Amsterdam – UvA
Onderzoeksmatig werken op scholen is een manier om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op de Universitaire Pabo worden studenten tot onderzoekende leerkrachten opgeleid. In dit onderzoek wordt nagegaan of deze leerkrachten in de praktijk onderzoeksmatig (kunnen) werken en welke factoren hierop van invloed zijn.

Grip op dyslexie in het voortgezet onderwijs
Mw. L. (Loes) Bazen, MA MSc (v) Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem – UvA
In dit onderzoek worden het lezen en spellen, de onderliggende vaardigheden (zoals aandacht, werkgeheugen en taakaanpak) en de ervaringen vergeleken van leerlingen die op jonge (basisonderwijs) en oudere leeftijd (voortgezet onderwijs) een dyslexiediagnose krijgen. Daarnaast wordt gekeken of leesondersteuning of een training van tekstaanpak deze groepen leerlingen beter helpt.

A s(t) imulating school environment: Study on optimizing the transition to (special) secondary education of children with an Autism Spectrum Disorder by using Serious Gaming
Mw. E.M. (Ewa)Brand, MSc (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - EUR-MC
Voor jeugdigen met een Autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vaak moeizaam. Om deze jeugdigen spelenderwijs bij deze overgang te ondersteunen, wordt een computerspel ontwikkeld. Doel van beoogd onderzoek is vaststellen of dit computerspel jeugdigen effectief kan ondersteunen bij de overstap naar hun nieuwe school.

Flashes of Understanding. Animal Poetry and Empathy
Drs. T.H.G. (Tirza) Brüggemann, BA (v) Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam – VU
Bij het lezen van een roman verplaatst een lezer zich in het leven van een andere persoon. Maar hoe werkt ons inlevingsvermogen bij gedichten over dieren? Dit project onderzoekt de grenzen van ons voorstellingsvermogen en de morele impact van poëzie, met als doel het literatuur- en filosofieonderwijs te verrijken.

Improving social policy for financially vulnerable households using behavioural insights
E. (Ernst-Jan) de Bruijn, MSc (m) Deltion Sprint Lyceum, Zwolle – WUR
Nederland kent diverse sociale beleidsprogramma’s voor financieel kwetsbare huishoudens. Een gedeelte van de huishoudens maakt hier echter geen gebruik van, andere juist onterecht. Door middel van een literatuurstudie en enkele veldexperimenten zal ik onderzoeken hoe gedragseconomische inzichten bij kunnen dragen aan het verbeteren van deze beleidsprogramma’s.

Waarom gezoete broodjes en vergrote foto's zo moeilijk te spellen zijn
Drs. R.J.P.M. (Robert) Chamalaun (m) Jacob-Roelandslyceum, Boxtel – RUN
De meeste kinderen hebben op de basisschool geleerd dat bijvoeglijke naamwoorden zo kort mogelijk gespeld moeten worden. Waarom schrijven ze dan vergrootte foto in plaats van vergrote foto? In dit onderzoek probeer ik te achterhalen welke processen verantwoordelijk zijn voor dit soort fouten en hoe het spellingonderwijs verbeterd kan worden.

The impact of cable bacteria on the sediment geochemistry in hypoxic systems
Mw. N.M.J. (Nicole) Geerlings, MSc (v) Arte College, Almere – UU
Recentelijk werd ontdekt dat bacteriën elektriciteit kunnen produceren en geleiden via dunne, centimeter-lange “electriciteitsdraden”. Ze leven in mariene sedimenten waar weinig zuurstof beschikbaar is, en gebruiken sulfide als energiebron. Dit onderzoek richt zich op hoe deze bacteriën hun energie en voedsel verkrijgen en hoe ze de chemie van het bodemwater en de mineralogie van het sediment beïnvloeden.

Pedagogisch handelen van leraren basisonderwijs onder druk?
Mw. M.M. (Michelle) Gemmink, MSc (v) Katholieke Pabo, Zwolle – RUG
Door diverse onderwijsontwikkelingen lijkt het pedagogisch handelen van leraren basisonderwijs onder druk te staan. Deze studie houdt zich bezig met de vraag hoe leraren het pedagogisch handelen ervaren, wat het huidige vaardigheidsniveau is en wat het effect is van professionalisering op de werkplek om het pedagogisch handelen te versterken.

Kerkarchitectuur, ideologie en cultuurkritiek van M.J. Granpré Molière (1883-1972)
Ing. A.N.G.H. (Arnoud) Geux (m) SintLucas, Boxtel – RUN
Het onderzoek analyseert de kerkarchitectuur van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, cultuurcriticus en hoogleraar ir. M.J. Granpré Molière (1883-1972) in relatie tot zijn gedachtegoed, ontwerpopvatting, leven en katholicisme, alsmede de toenmalige cultuurkritiek, ideologieën en de belangrijkste ontwikkelingen in de kerkarchitectuur in Nederland en West-Europa vanaf het interbellum tot en met 1968.

Local challenges in a rapidly changing world. Comparative Policy Analysis of Attracting and Retaining International Organizations and Non-Governmental Organizations in Four European Cities: The Hague, Geneva, Vienna and Strasbourg
Drs. R.S. (Rosa) Groen (v) De Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
This research aims to show how four European cities - The Hague, Geneva, Vienna and Strasbourg – react to the globalization in their policy towards International Organizations and International NGOs. Many of these organizations settle somewhere else or relocate to ‘emerging’ states and cities. Traditional host cities need new strategies to adapt. How do and should they do that?

The relation between language and experience in Hegel's philosophy
Drs. A.A. (Annet) Goudriaan (v) Leidsche Rijn College, Utrecht – UU
Ervaring speelt in het denken van de filosoof Hegel een grote rol en een belangrijke bron om te onderzoeken hoe dat gebeurt is de taal. Dit onderzoek bestudeert Hegels opvattingen over taal in relatie tot ervaring en analyseert tevens hoe Hegels eigen taalgebruik ervaring bij de lezer bewerkstelligt.

The effectiveness of online branded content
Mw B. (Bianca) Harms, MSc (v) Stenden Hogeschool, Leeuwarden – RUG
Er wordt steeds meer geadverteerd op commerciële websites zoals bijvoorbeeld nu.nl. Deze advertenties zien er vaak uit als redactionele artikelen. Omdat afwijkt van traditionele advertenties wordt in dit promotietraject onderzocht wat deze advertenties al dan niet effectief maakt en of consumenten dit een eerlijke manier van adverteren vinden.

Who teaches right and wrong? Parents, peers, and adolescent behavioral development: The role of moral cognitions
Mw. K. (Kim) Jansen-Brouwer, MA MSc (v) Hofstad Lyceum, Den Haag – TiU
Ouders en leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van pro- en antisociale gedragingen van jongeren, maar er is weinig bekend over de onderliggende mechanismen. In dit grootschalige onderzoeksproject onder jongeren wordt daarom onderzocht in hoeverre morele cognities de relatie tussen sociale invloeden en gedrag kunnen verklaren.

Strategy-based tutoring systems for programming
Mw. H.W. (Hieke) Keuning, MSc (v) Hogeschool Windesheim – OU
Learning how to program is becoming increasingly popular but is very challenging at the same time. In our research we will design concepts and solutions for automated programming tutors that help students with the stepwise implementation of programs. The feedback the tutor generates should be easy to adapt by teachers.

Onderzoekend werken in de HRM-praktijk: onderzoek als professionaliseringinstrument van Human Resource Management
Drs. L. (Luca) Lopes de Leao Laguna (v) Hogeschool Amsterdam, Amsterdam – TiU
Dit promotieonderzoek betreft de professionalisering van HRM’ers en het HRM-vakgebied. Professionalisering komt tot stand doordat HRM’ers zelf onderzoek doen naar personele organisatievraagstukken. Onderzocht wordt in hoeverre HRM’ers in Nederland onderzoekend werken en in hoeverre zelf onderzoek doen bijdraagt aan hun professionalisering.

SWPBS op Nederlandse basisscholen.Een studie naar resultaten afgezet tegen de mate en kwaliteit van implementatie.
Drs. M.J.M. (Monique) Nelen (v) Hogeschool Windesheim, Zwolle – RUN
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak om een veilige en positieve leeromgeving te creëren waardoor gedragsproblemen voorkomen en verminderd kunnen worden. In dit onderzoek worden de resultaten van deze aanpak op Nederlandse basisscholen onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de manier waarop SWPBS geïmplementeerd wordt.

Empathy competence as predictor of excellent performance: towards an evidence based intervention for developing empathic skills in Communications pre-professionals
Mw. M.M. (Melissa) Oudshoorn-Fuller, MSc (v) Hanzehogeschool, Groningen – UT
Empathy is an essential skill for developing effective communication instruments to meet organizational goals and audience needs. Despite this, little attention is given to teaching empathic skills during undergraduate Communication programs. This research will study how empathy contributes to excellent work performance and demonstrate how empathic skills can be trained.

Ziekteperceptie in de fysiotherapie (The Percept Study)
E.J. (Edwin) de Raaij, MSc (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
Hoe mensen denken over hun rugklachten bepaalt mede de ernst van de klachten. In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate gedachten over pijn en ziekte een rol spelen bij mensen die een fysiotherapeut bezoeken. Door dit te begrijpen kan de fysiotherapeutische zorg voor rugklachten worden verbeterd.

The persuasiveness of grammar - conditional constructions beyond if
A. (Alex) Reuneker, MA MSc (m) De Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
Conditionele voegwoorden zoals als, mits en andere conditionele grammaticale constructies komen frequent in taalgebruik voor, maar het is niet duidelijk wat de invloed van verschillende constructies op communicatie is. In dit project worden conditionele constructies onderzocht om te achterhalen of en hoe grammaticale verschillen gerelateerd zijn aan verschillen in overtuigingskracht.

Consumptie van vruchtensappen en de relatie met chronische ziekten, in vergelijking met fruit en frisdrank, bij volwassenen en kinderen
Mw. F.R. (Floor) Scheffers, MSc (v), De Haagse Hogeschool, Den Haag – UU
Fruitconsumptie heeft een beschermend effect op het ontstaan van chronische ziekten. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor vruchtensappen. In vruchtensappen zitten namelijk minder vezels en vitamine C. In dit promotieonderzoek wordt daarom de relatie tussen vruchtensapconsumptie en chronische ziekten bij kinderen en volwassenen onderzocht.

Het effect van Lesson Study op het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs
T.M. (Tijmen) Schipper, MSc (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle – RUG

Lesson Study is een veelbelovende professionaliseringsmethode waarbij docenten gezamenlijk lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Deze studie onderzoekt wat het effect is van Lesson Study op het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten. Het onderzoek vindt plaats op vier scholen bij 60 docenten.

Between utility and reasonableness: the rise of indigenous executives and the colonial racism they faced in Dutch-Indies' industrial life (1906-1956)
Drs. B.F.T. (Bart) Schmitz (m) Bonaventuracollege, Leiden - UL
Dit onderzoek gaat over de vraag hoe Nederlanders en Inlanders in de dagelijkse praktijk van hun werk de ideeën over rassenonderscheid en landsaard in het Nederlands-Indische bedrijfsleven veranderden. Het maakt aannemelijk dat beide groepen onbedoeld de basis legden voor de opkomst van een modern middenkader in de Republik Indonesia.

Trusting Sustainability - Does sustainable pro-social positioning leads to trust and behavior change?
Drs. H.S. (Erik) Schoppen (m) Hanzehogeschool, Groningen – RUG
Dit onderzoek heeft als doelstelling aan te tonen of een duurzame pro-sociale (merk)positionering leidt tot meer vertrouwen en gedragsverandering, en hoe dit toe te passen binnen een merkstrategie en/of onderwijsprogramma.

International trade and domestic inequality: A combined macro, meso and micro level approach
Drs. P.R. (Khadija) van der Straaten (v) Hogeschool Rotterdam, Rotterdam - UvA

Internationale handel kan op meerdere manieren effect hebben op de ongelijkheid in welvaart en welzijn binnen een land. Binnen dit onderzoek wordt met behulp van nieuwe inzichten, data en technieken gekeken naar de omvang en verklaring van deze relatie tussen internationale handel en ongelijkheid, op nationaal-, bedrijfs-, en individueel niveau.

The Veluwe reformed. Regional power shift and religious change in the sixteenth century
C.J. (Jos) de Weerd, MPhil (m) Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn – VU
Over de religieuze identiteit van de Veluwe wordt veel beweerd, maar is in historisch opzicht weinig bekend. Dit onderzoek wil duidelijkheid geven over de scharnierperiode van de zestiende eeuw. Alleen dan kunnen suggesties over continuïteit van pre-christelijk of middeleeuws geloof of over protestantse verzuiling op hun merites beoordeeld worden.

Auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen: de rol van de audioloog en de logopedist
Mw E. (Ellen) de Wit, MSc (v) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – RUG
Sommige kinderen hebben, ondanks goed horende oren, moeite met het verstaan van spraak (bijvoorbeeld in de klas). Dit worden ook wel luisterproblemen genoemd. Door meer te weten te komen over de luisterproblemen die deze kinderen hebben, kunnen we in de toekomst deze kinderen beter onderzoeken en begeleiden.