Toekenningen 2014-1

Op 8 oktober 2014 ontvingen 29 leraren een promotiebeurs. Hieronder staat de lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren.

The development of a training model to enhance reasoning skills of HAVO-4 pupils in secondary education

R.J.F.J. (Roel) Ariës MSc (m), Graaf Huyn College, Geleen – UM In toetsvragen van de kernvakken van het Cultuur en Maatschappij-profiel staan veel redeneervragen. Leerlingen leren te redeneren in de vaklessen. Leerlingen maken toch vaak fouten in hun redeneringen en antwoorden. Dit onderzoek ontwikkelt en evalueert een algemeen inzetbaar didactisch model voor effectieve examentraining in de Cultuur- en Maatschappijvakken geschiedenis, kunstgeschiedenis en maatschappijwetenschappen.

Psychomotorische therapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking en agressieproblematiek Drs. T. (Tina) Bellemans (v), Hogeschool Windesheim, Zwolle – RU
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben relatief vaak problemen met boosheid en agressie, met veel nadelige gevolgen voor de persoon zelf en anderen. In dit project wordt onderzocht of mensen door psychomotorische therapie boosheid en woede beter herkennen en er beter mee omgaan waardoor de kans op agressief gedrag afneemt.

The influence of forest management strategies on carbon storage and other forest functions in the Netherlands
Drs. M. (Meike) Bouwman (v), Sint Vituscollege, Bussum – WUR
Forests can contribute to reducing the greenhouse effect. This project will examine to what extent Dutch forests can contribute to mitigating climate change by increasing the amount of carbon in forests, while taking into account other forest functions such as timber production, biodiversity conservation and use of biomass for bio-energy.

Amino Acid Crystallization from Agro-Industrial Waste Streams
N.A. (Nathan Allen) Bowden MSc (m), Avans Hogeschool, Breda - WUR
This research concerns a new method to selectively crystallize certain amino acids from hydrolysates for biorefinery. Papers about biorefinery mention isolation of proteins as a feed source, it has also been proven possible to make industrial chemicals from amino acids. The cost-effective isolation of amino acids from these proteins is the missing link between those two possibilities.

The effects of performance management institutional template on economic and innovative performance in Dutch hotels
M.D. (Marina) Brinkman-Staneva MSc (v), NHTV University of Applied Science, Breda - UvT
This study aims at understanding the relation between performance management and innovation in the hotel industry in The Netherlands. The assumption is that performance management is not only a management tool to influence performance, but that it might also represent ‘the way business is run’ and as such it might limit organizations.

De rol van taal in het onderzoek van Aristoteles
J.C. (Jori) Castricum MA (m), Jan van Egmond Lyceum, Purmerend – UU
De filosoof Aristoteles zet zijn onderzoeken doorgaans inductief op, op basis van ervaring. Aristoteles vat ervaring echter ruim op. Taal, als ‘gekristalliseerde’ ervaring, speelt hierin een belangrijke rol. Dit onderzoek bestudeert aan de hand van een zestal passages de rol van taalanalyse in de methodologie van Aristoteles.

Development of a measurement method to incorporate quality of movement in clinical reasoning
L.M.A. (Lieke) Dekkers MSc (v), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – RU
Fysiotherapeuten beoordelen vooral wat iemand kan. Als fysiotherapeuten objectief konden vaststellen hoe iemand beweegt, zouden zij gerichter en effectiever behandelen. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoorde, gebruiksvriendelijke eindversie van een meetinstrument voor kwaliteit van bewegen en methoden voor invoering in werkveld en onderwijs.

Empathische houding en motiverende gesprekken bij chronische ziekten
Drs. J.T.P. (Jos) Dobber (m), Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Motivatie speelt een belangrijke rol bij het volhouden van de therapievoorschriften (niet roken, medicijnen gebruiken) bij chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en schizofrenie. Via goede motiverende gespreksvoering kunnen zorgverleners de patiënt waarschijnlijk beter helpen zijn motivatie te versterken en te behouden, waardoor de patiënt minder risico loopt bij complicaties.

Videogebruik van eigen stagelessen bij het leren van wiskundedidactiek door pabostudenten
Drs. H. (Hanneke) van Doornik-Beemer (v), Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie, Eindhoven – TU/e
Onderzocht wordt hoe en wat pabostudenten leren van videobeelden van opgenomen stagelessen rekenen-wiskunde van zichzelf. Er wordt hiervoor een aanpak ontworpen voor in de opleiding, die wordt vergeleken met de normale PABO-lessen. Hiermee wordt onderzocht wat nodig is voor het opleiden van kwalitatief sterke reken- en wiskundeleerkrachten voor het basisonderwijs.

Psychosociaal welbevinden en studiesucces
J.M. (Jolien) Dopmeijer MSc (v), Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle – UvA
Doel is het verbeteren van studiesucces in het hoger onderwijs door psychologische interventies. We ontwikkelen een aanpak waarmee meer hulpbehoevende studenten met bestaande, effectieve psychologische interventies bereikt worden. Onderzocht wordt of hierdoor inderdaad onnodige uitval van capabele studenten met psychosociale problematiek voorkomen wordt.

The changing role of the graphic designer in an age of democratized means of production and distribution
M.C. (Marijke) Goeting MA (v), ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem - RU
Het gereedschap van de grafisch ontwerper is tegenwoordig door de pc voor iedereen toegankelijk. Om die reden is het vak ter discussie komen te staan en overdenken ontwerpers hun maatschappelijke rol. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de visie op de hedendaagse ontwerppraktijk in Nederland.

Online en beperkt: een onderzoeksvoorstel over online risico
R.M. (Rogier) de Groot MSc (m), Hogeschool Leiden, Leiden – OU
Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen mogelijk extra veiligheidsrisico’s in het gebruik van internet, zoals cyberpesten en oplichting. Aandacht voor dit probleem blijft vooralsnog uit. Het promotieonderzoek ‘Online en Beperkt’ wil daarom online gedrag en ervaringen van LVB-jongeren en de daarbij behorende risicofactoren in kaart brengen.

Thucydides: intellectuele competitie en zelfpresentatie in de 5e en 4e eeuw v.C.
Drs. E.W.G. (Eric) Haverbeke (m), Stedelijk Gymnasium Breda, Breda – UL
Thucydides analyseert het patroonmatige verloop van oorlog en de manier waarop maatschappijen moreel afglijden in crisissituaties als epidemieën en burgeroorlog. Deze studie laat zien hoe deze ‘historicus’ zich in stoutmoedige en stilistisch gewaagde analyses meet met de intellectuelen van zijn tijd, de ‘sofisten’. Een verrijking voor wetenschap en gymnasiaal onderwijs.

Closing the loop: re-use of devulcanized rubber in new tires
Ir. J.W. (Hans) van Hoek (m), Hogeschool Windesheim, Zwolle – UT
Scrap tires pose serious problems, which cradle-to-cradle loops will help to solve: they reduce the amount of waste tires and save raw materials. Devulcanization is the best approach: it results in a recyclate with properties close to the original material. This project facilitates and widens the application of recycled rubber.

Facing the angry client: the distribution of working memory space between interpersonal emotion regulation and job task execution, and the role of executive control
G.E.P.M. (Godelieve) Hofstee MSc (v), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – VU
Het onderzoek richt zich op de verbetering van telefonische dienstverlening aan boze klanten. We bekijken in hoeverre medewerkers moeite hebben interpersoonlijke emotieregulatiestrategieën (bijvoorbeeld het onderdrukken van negatieve expressies) die in dit soort situaties noodzakelijk zijn, te combineren met de taakuitvoering. Daarnaast onderzoeken we de rol van cognitieve controle.

Een flexibel curriculum in de technische lerarenopleidingen
Drs. H.M. (Herma) Jonker (v), Windesheim Hogeschool, Zwolle – UvA
Multidisciplinaire docentontwikkelteams ontwikkelen een flexibel (gedeeltelijk) online curriculum waarmee de technische lerarenopleidingen aantrekkelijker worden voor een grotere doelgroep en beter aansluiten op uiteenlopende wensen van het werkveld. Onderzocht worden de processen in docentontwikkelteams, effecten van het flexibele curriculum en de invloed van een online-onderwijsomgeving op professionalisering van docenten.

Fiets-ergometertest als inspanningsmodel om bij gezonde mensen effecten van voeding op de darm en het afweersysteem te bepalen
Drs. S.W. (Shirley) Kartaram (v), Hogeschool Utrecht, Utrecht - UU
Eén van de grootste uitdagingen in het huidige voedingsonderzoek is het vaststellen in hoeverre specifieke voeding de gezondheid bevordert in mensen die al gezond zijn. Dit project beoogt de fiets-ergometertest te standaardiseren en geschikte biomarkers te vinden om effecten van voeding in gezonde personen vast te stellen.

The humanistic Ad Fontes in a new perspective: Calvin's reception of Chrysostom's method of interpretation
Drs. J.H. (Jeannette) Kreijkes (v), Reggesteyn, Nijverdal - RUG
Calvijn staat bekend als voorvechter van letterlijke Bijbelinterpretatie. Naar eigen zeggen vond hij in kerkvader Chrysostomus een medestander. Is hun methode van tekstinterpretatie wel vergelijkbaar en interpreteerden beiden werkelijk ‘letterlijk’? Dit onderzoek geeft meer inzicht in het vroegmoderne gebruik van antieke bronnen en de methodologie om tekstreceptie te onderzoeken.

‘Evalueren om te Leren’ bij Lichamelijke Opvoeding
C.A. (Christa) Krijgsman (v), Sint-Janslyceum, ’s-Hertogenbosch – UU
Beoordelingen voor Lichamelijke Opvoeding zijn in het huidige onderwijs vaak weinig inzichtelijk voor leerlingen en gericht op eindvaardigheden. Als gevolg daarvan worden goede bewegers sterker gemotiveerd en minder getalenteerden gedemotiveerd. Dit project onderzoekt effecten van ‘Evalueren om te Leren’ op de motivatie voor de les Lichamelijke Opvoeding.

Improving mathematical abilities of Braille-dependent students
A.M.J.M. (Annemiek) van Leendert MA (v), Koninklijke Visio, Rotterdam – UU
De centrale vraag is hoe we wiskundeprestaties van brailleleerlingen kunnen verbeteren. We willen daartoe nagaan of kennis over waarneming en verwerking van wiskundige representaties (zoals formules, tabellen en grafieken) door goedzienden uit te werken is in een aangepast en beter toegankelijk wiskunde-brailleschrift.

De Statenbijbel als vertaalproject in de 17e eeuw
Drs. C.J. (Kees Jan) van Linden (m), Pieter Zandt scholengemeenschap, Kampen – VU
Veel Nederlanders kennen de Statenbijbel: een ouderwetse, letterlijke vertaling van de Bijbel uit de 17e eeuw, die slechts door een kleine groep mensen dagelijks wordt gebruikt. Hoe komt het dat deze vertaling na bijna vier eeuwen nog steeds een monument is? Hoe is deze vertaling ontstaan? Voor wie was hij bedoeld?

The relevance and applicability of contextual therapy
J.H. (Jaap) van der Meiden (m), Christelijke Hogeschool Ede, Ede – UvH
Contextuele therapie is gebaseerd op de veronderstelling dat de kwaliteit van relaties bepaald wordt door de balans van rechtvaardige zorg voor elkaar. Een onderzoek naar de funderende theorie, de therapiepraktijk en ervaringen van cliënten werpt licht op de toepasbaarheid in de hulpverlening en de overdraagbaarheid in de opleiding.

Pijnrevalidatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
Drs. J. (Janke) Oosterhaven (v), Hogeschool Utrecht, Utrecht – UvA
Veel mensen met chronische pijn stoppen voortijdig met de revalidatiebehandeling. Met dit onderzoek wordt bekeken waarom en hoe vaak dit precies gebeurt. Het vermoeden is dat gezondheidsvaardigheden een rol spelen. Dit zijn de vaardigheden die je nodig hebt om op een goede manier met chronische pijn om te kunnen gaan.

Hechting in interactie
Drs. H.H. (Ellen) Schep (v), Christelijke Hogeschool Ede, Ede – RUG
Een gezinshuis (vorm van jeugdzorg) biedt uithuisgeplaatste kinderen en adolescenten een nieuwe en stabiele woonomgeving, wat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een adolescent. Onderzocht wordt hoe gezinshuisouders een hechtingsrelatie aangaan met opgenomen adolescenten. Een goede hechtingsrelatie vergroot de kans dat een adolescent tot 18 jaar binnen hetzelfde gezin zal blijven wonen.

Foregrounding in liedteksten door de combinatie met muziek
Drs. Y.P. (Yke) Schotanus (m), SG Het Rhedens Rozendaal, Rozendaal – UU
Liedschrijvers en literatuurwetenschappers beweren vaak dat een liedtekst eenvoudig moet zijn (en niet zo poëtisch) omdat hij anders niet begrepen wordt. Diverse pedagogen en therapeuten denken juist dat muziek helpt tekst te begrijpen en te onthouden. Hoe zit dit? Een mogelijk antwoord op deze vraag wordt in vier experimenten getoetst.

De transformatie van de Metamorfosen. Hoe Ovidius werd gelezen in de vroegmoderne Nederlanden
Drs. J.P.F. (John) Tholen (m), Maaswaal College, Wijchen - UU
Ovidius’ Metamorfosen staan vol verhalen over seks en geweld. Waarom is juist deze tekst door de eeuwen heen in zoveel edities uitgegeven, zelfs als schoolboek? Een antwoord geeft het medium zelf: analyse van de boeken waarin de Metamorfosen aan ons zijn overgeleverd brengt de leescultuur van deze tekst in beeld.

Using Scrum in education: the effect of Eduscrum®-didactics with regards to learning achievements in the New Chemistry modules
Drs. J. (Hans) Vogelzang (m), Greijdanus College, Zwolle – UL
Het Scheikunde-examenprogramma is vernieuwd. Leerlingen werken meer vanuit aansprekende contexten. Deze aanpak vraagt om vernieuwende didactieken. Dit onderzoek richt zich op effecten van de Eduscrum®-didactiek, een bewerking van de succesvolle scrum-techniek uit de ict-wereld. Onderzocht wordt in welke mate de Eduscrum®-didactiek begrip van scheikundeconcepten bij leerlingen stimuleert.

Nutritional manipulations of dopamine precursors affect attention deficit hyperactivity disorder
J.J.M. (Joep) Wolters MSc (m), Fontys Hogeschool Pedagogiek, Eindhoven - UM
The relation between food intake and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is still unclear. However, certain nutrients have potent properties to show an influence on the symptoms. The current project will investigate these potential influences.

Valuecreation in networks: the search for new business models in the leisure sector
Drs. K.H.H. (Kristel) Zegers (v), NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda, Breda – UvT
De vrijetijdssector is in toenemende mate op zoek naar nieuwe business modellen. Dit onderzoek exploreert hoe actoren werkzaam op het snijvlak van media, entertainment, kunst en cultuur netwerken vormen om waarde te creëren.