Toekenningen 2013

37 docenten ontvingen in 2013 een promotiebeurs voor leraren. NWO zorgde voor de beoordeling en selectie van de docenten, financiering kwamvan OCW. 162 docenten dienden een promotievoorstel in bij NWO. Hieronder volgt een lijst van gehonoreerde leraren, onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek uitvoeren.

Uitreiking Promotiebeurs voor leraren: in het midden minister Jet Bussemaker naast NWO-voorzitter Jos Engelen. Klik voor een grotere versie. Credits: Arie Wapenaar/NWO

De positie van milieuvluchtelingen in het internationale recht
Mr. J.M.M. (Jolanda) Bakker-van der Vliet (v) Haagse Hogeschool, Den Haag – UL
Milieuvluchtelingen zijn mensen die vanwege milieudegradatie hun woon- en leefgebied gedwongen moeten verlaten. Staten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de opvang. Veel ontwikkelingslanden zijn echter niet voldoende in staat deze bescherming te bieden. De traditionele aanpak binnen het recht biedt onvoldoende antwoord op het mondiale probleem van milieudegradatie. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke uitbreidingen van bestaande beschermingsregimes.

 

Leerklimaatonderzoek: een onderzoek naar het pedagogisch klimaat in het (residentieel voortgezet) speciaal onderwijs
Drs. M.H.M. (Marjorie) Beld (v) Hogeschool Windesheim, Zwolle – UvA
Verbetering van leerklimaat in scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die zijn verbonden aan residentiele jeugdzorginstellingen. Gedragsmatige vooruitgang van leerlingen meten en komen tot een verbeterde aansluiting tussen de behandeling op de groep en het onderwijs. Zorgen voor een afname van het aantal leerlingen dat om gedragsmatige redenen uitvalt.

Het gebruik van een praktisch didactisch model door beginnend docenten voor het leren ontwerpen van lessen
Mw. E. (Eveline) de Boer MSc (v) Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Oegstgeest – UL
Beginnend docenten hebben vaak moeite met het maken van activerende lessen. In dit onderzoek wordt gekeken of het didactisch bouwstenen model, beginnend docenten een hand kan bieden bij het leren ontwerpen van lessen. Doordat het model het karakter van bouwstenen heeft kan een zeer grote diversiteit aan lessen worden ontworpen.

The United States of Indonesia, Rise and Fall of a Federal State 1941-1950
Drs. T. (Tjalling) Bouma (m) Minkema College, Woerden – VU
In 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. In negen maanden werd van deze federatie een eenheidsstaat gemaakt. Kwam het idee voor een federatie voort uit Nederlands beleid van verdeel en heers en betekende haar opheffing in 1950 dat deze machtsstrijd door Indonesië was gewonnen?

Mirroring texts: embedded narratives in the Latin epic
Dhr. P.J. (Pieter) van den Broek MA (m) Stedelijk Gymnasium Schiedam, Schiedam – UvA
Het Latijnse epos of heldendicht bevat vaak ‘ingebedde’ verhalen die ogenschijnlijk losstaan van het hoofdverhaal. Ze houden daarmee echter wel degelijk verband, subtiel maar overtuigend, en dragen zo bij aan het epos in kwestie – en zijn wisselwerking met andere teksten. Dit onderzoek legt bloot hoe dat werkt.

Effectiveness of speech and language therapy in preschool children with severe developmental language disorders
Mw. G.I. (Gerda) Bruinsma MSc (v) Hogeschool Utrecht, Utrecht – UU
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben veel moeite met begrijpen en spreken van taal. Dit heeft gevolgen voor hun totale ontwikkeling. Deze kinderen krijgen logopedie in combinatie met extra hulp op school. In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van deze ondersteuning en hoe logopedische behandeling verbeterd kan worden.

Wat een prachtige zin, meneer! Jammer dat hij niet rijmt
Drs. H.C. (Hans) Das (m) Greijdanus College, Zwolle – RUG
Welke ontwikkeling maken havo/vwo-leerlingen door bij het omgaan met lyriek? Op basis van vakdidactische kennis van expertdocenten en leesprestaties van leerlingen tussen twaalf en achttien jaar wordt een referentiekader ontwikkeld dat docenten helpt om de lyrische ontwikkeling van leerlingen te identificeren en te beïnvloeden.

Academic language in mathematics; Investigating different practices, knowledge, skills and attitudes of primary school teachers
Drs. N. (Nanke) Dokter (v) Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 's-Hertogenbosch – UvT
Op school wordt taal anders gebruikt dan thuis. Leerlingen die deze schooltaal goed beheersen, presteren beter. De leraar is hierbij belangrijk. Hij moet de schooltaal voordoen en leerlingen ermee laten oefenen. In dit onderzoek wordt bekeken wat leraren nodig hebben om leerlingen te begeleiden bij het verwerven van schoolse taalvaardigheid.

Pre-operative physiotherapeutic risk stratification and tailored intervention for gastro intestinal cancer patients undergoing elective surgery
Drs. M.A. (Maarten) van Egmond (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – AMC
Veel patiënten die geopereerd worden voor slokdarmkanker krijgen na de operatie een complicatie. Het herstel na de operatie is afhankelijk van de lichamelijke conditie vóór de operatie. Tijdens dit promotietraject wordt onderzocht welke patiënten een verhoogde kans hebben op een vertraagd herstel en of dat met fysiotherapie kan worden verbeterd.

The Manichaean Bishop Faustus of Mileve: His Life and Works
Drs. G.M. (Gijs) van Gaans (m) Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Tilburg – RUN
Faustus van Milevis (vierde eeuw) was een bisschop in de manichees-christelijke kerk. Deze gnostisch-christelijke stroming werd door de katholieke kerk als ketters beschouwd. Dit onderzoek analyseert zijn leven en werk in relatie tot andere christelijke stromingen, populaire filosofische tradities en belangrijke historische ontwikkelingen.

More words? A comparative and longitudinal study of the effectiveness of vocabulary education for four-year-olds new to the Netherlands
Mw. F.C. (Frederike) Groothoff MA (v) Taalschool Het Mozaïek, Utrecht – UU
Hoe kunnen kinderen die nieuw zijn in Nederland en geen Nederlands spreken zo snel mogelijk hun woordenschat vergroten, zodat hun achterstand op Nederlandssprekende kinderen verkleind wordt? Dit onderzoek vergelijkt de aanpak van verschillende scholen en volgt de prestaties van nieuwkomers van kleuterklas tot en met groep 3.

Governance as behavior. The effectiveness of supervisory boards in educational institutions
Dhr. K.B.Th. (Klaas) Heemskerk MA MSc (m) Stedelijk Gymnasium Leiden, Leiden – UvA
Basisscholen, middelbare scholen en mbo’s worden steeds groter en zelfstandiger. Dat vraagt om goed gedrag van bestuurders en raden van toezicht van scholen, maar welk gedrag goed is, blijft onduidelijk in bestaande discussies. Dit onderzoek bekijkt welk gedrag in welke situatie leidt tot goed toezicht binnen onderwijsinstellingen.

The psychology of hot desking; Optimizing choice behavior in activity-based work environments
Ir. J.G. (Jan Gerard) Hoendervanger (m) Hanzehogeschool Groningen, Groningen – RUG
De gedachte achter flexplekken is dat men per activiteit steeds een daarvoor geschikte werkplek opzoekt. Maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet, ten koste van de prestaties en de tevredenheid. Hoe kunnen mensen beter gebruik te maken van flexplekken en hoe kunnen deze beter worden afgestemd op hun behoeften?

Effectieve voedingsbegeleiding van niet-westerse migranten met diabetes
Mw. M. (Mirjam) Jager MSc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – AMC
Doel van dit onderzoek is niet-westerse migranten met diabetes effectief te adviseren over gezonde voeding. Onderzocht wordt hoe de diëtist bij deze patiënten effectief rekening kan houden met culturele en sociale achtergronden. Op basis hiervan wordt een training voor diëtisten ontwikkeld en uitgetest in samenwerking met diëtisten en niet-westerse migranten.

Continued fractions: new directions
Drs. C.J. (Jaap) de Jonge (m) Gymnasium Felisenum, Velsen-Zuid – TUD
This study focuses on continued fractions, well-known for yielding good approximations of irrational numbers - numbers that cannot be written as ordinary fractions, such as square roots, pi or logarithms. Recently, new types of continued fractions have been proposed. A realm of interesting questions is waiting to be explored.

Pathways of rural change. Interplay of livelihoods, gender and policies during the last 25 years in Lubaga, Tanzania
Ir. J.T. (Koosje) Kingma (v) Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen – WUR
Analyse van strategieën van boerenhuishoudens in Tanzania om in hun levensonderhoud te voorzien in de afgelopen 25 jaar. Onderzoek bouwt voort op 2 eerder gedane studies en geeft daarmee de mogelijkheid voor een longitudinale studie. Focus ligt op rol van de landbouw en man-vrouw verhouding in dynamisch economische politieke context.

Students' conceptual development of quantum mechanical concepts
Ir. K. (Kim) Krijtenburg-Lewerissa (v) CSG Het Noordik, Almelo – UT
Quantummechanica is de basis van modern natuurkundeonderzoek en wordt daarom deel van het natuurkundecurriculum. Quantummechanica staat ver van de belevingswereld van scholieren en is lastig te begrijpen. Dit onderzoek heeft daarom als doel te analyseren wat er van belang is voor een goede begripsvorming van quantummechanica bij scholieren.

Increasing task performance by manipulating motor learning
Mw. D. (Dana) Marquardt MSc (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen – UMC St Radboud
Paramedici oefenen de voor patiënten problematische activiteiten, maar wetenschappelijk verantwoorde principes uit leertheorieën kunnen beter gebruikt worden voor een langetermijneffect van leren. Dit promotieonderzoek onderzoekt wat het effect van oefenfrequentie en stress op het verbeteren van prestaties is bij kinderen en volwassenen met of zonder aandoening.

Naar Gods beeld en gelijkenis: een cognitieve studie naar hoe we het bijbels mensbeeld kunnen interpreteren ten dienste van het (levensbeschouwelijk) onderwijs
Mw. C.J.M. (Corline) Melisse MA (v) Onze Lieve Vrouwelyceum, Breda – Tilburg University
Hoe wij ons onderwijs vormgeven, wordt bepaald door ons mensbeeld. Dominante West-Europese mensbeelden zijn in belangrijke mate beïnvloed door de Bijbelse visie dat de mens geschapen is naar het ‘beeld’ en de ‘gelijkenis’ van God. In dit onderzoek wordt nagegaan wat deze begrippen betekenen in hun diverse Bijbelse context.

Improvisation in 19th century music
Dhr. A. (Bert) Mooiman (m) Koninklijk Conservatorium, Den Haag – UL
De moderne manier van uitvoeren van klassieke muziek houdt nauwelijks rekening met het gegeven dat er in voorbije eeuwen veel muziek werd geïmproviseerd. Dit onderzoek richt zich op de oorspronkelijke rol van improvisatie in de muziek van de 19e eeuw, en op de betekenis hiervan voor de uitvoeringspraktijk.

Functional genomics of orchids
Ing. A. (Anita) Mulder (v) Hogeschool Leiden, Leiden – Naturalis Biodiversity Center
Om de enorme diversiteit aan orchideeënbloemen beter te begrijpen is meer onderzoek nodig naar de genen die betrokken zijn bij bloemontwikkeling. Door genexpressie te bestuderen in Erycina pusilla, een kleine, snel groeiende orchidee met een volledig bekend genoom, kan de genetische basis van deze diversiteit worden opgehelderd.

The role of floral volatiles in host specificity and host shifts in the fig-fig wasp mutualism
Mw. A. (Aafke) Oldenbeuving MSc (v) Berlage Lyceum, Amsterdam – UvA
Most fig wasps are highly specialized in pollinating specific fig species. How this textbook mutualism has evolved, and how it is maintained is the main research topic. Using chemical analyses and behavioral assays I aim to find out whether and how volatile chemicals play a role in this plant-pollinator system.

Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons
Drs. M.C. (Margriet) Pol (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Sensor monitoring involves the use of sensors to observe activities of daily living. In this research, we will investigate whether sensor monitoring is applicable and effective in measuring and supporting the daily activities of independently living older persons so that they would be able to live independently in their own homes for as long as possible.

The interactive whiteboard as intervention during practical work in physics class to increase students learning
Ir. C.F.J. (Freek) Pols (m) ISW Hoogeland, Naaldwijk – TUD
In dit onderzoek wordt de mogelijke rol van het digitale schoolbord bij het doen van practica en technisch ontwerpen in het natuurkundeonderwijs bestudeerd. Door goed gebruik te maken van de eigenschappen en mogelijkheden van het digitale schoolbord kan het leerresultaat van deze activiteiten vergroot worden.

Vallen na een beroerte; determinanten en interventie
Dhr. M. (Michiel) Punt MSc (m) Hogeschool Utrecht, Utrecht – VU
Mensen na beroerte vallen veel vaker dan gezonden, met soms ernstige gevolgen. Helaas weten wij niet waarom deze mensen vallen en bestaat er geen goede therapie om vallen te voorkomen. Door te onderzoeken hoe lopen en vallen samenhangen, willen wij een effectieve therapie ontwikkelen voor mensen met een hoog valrisico.

Learning Labs in Conservatoire Education
Drs. T.W. (Tamara) Roemjantsew (v) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht – UL
Music profession requires strong reflective, collaborative, creative and improvisational skills, yet prevailing one-to-one tuition in conservatoire education focuses on transmission of craft skills. Examining effects of students' collaborative and experiential learning, as in learning labs, creates understanding of relationships between pedagogy and students’ professional qualities in higher music education.

Improving nurse-coordinated cardiovascular care from clinic to home
Mw. M. (Marjolein) Snaterse-Zuidam MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA
Ongezonde leefgewoontes vragen om betere preventieve en begeleidende programma’s. Er is een belangrijke taak voor de verpleegkundige weggelegd in het intensief begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten. Bij deze hoog-risico patiënten is winst te behalen met een gecombineerde aanpak van risicofactoren: roken, onvoldoende beweging, een ongezond voedingspatroon en overgewicht.

The influence of English as L2 on the acquisition of French as L3
Drs. R.T. (Rosalinde) Stadt (v) Laar en Berg, Laren – UvA
De invloed van de tweede taal op de verwerving van een derde taal is een relatief onontgonnen terrein in de taalwetenschap. Dit onderzoek in de context van een tweetalige Nederlandse middelbare school naar de invloed van T2 Engels op T3 Frans draagt bij aan het actuele debat over derde taalverwerving.

Succesful transfer of algebraic skills to physics in secondary education
Drs. S. (Süleyman) Tursucu (m) Wolfert van Borselen Scholengroep, Rotterdam – TUD
Volgens natuurkundeleraren hebben leerlingen uit 4-, 5- en 6 vwo bij natuurkunde problemen met het toepassen van algebraïsche vaardigheden uit de wiskunde. In dit onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden om het leren toepassen van deze algebraïsche vaardigheden te verbeteren.

De kolonie op drift
Drs. C.B. (Coen) van ’t Veer (m) SG Spieringshoek, Schiedam – UL
In fictie uit de periode van 1870 tot 1940 over de bootreis tussen Holland en Indië is een miniatuurversie van de kolonie te vinden. Een nieuwe methodiek van literatuuranalyse onthult het koloniaal discours dat in deze fictie schuilgaat.

From Faith to Heritage. The change of meaning of religious objects in the context of museums
Mw. W.P. (Winnie) Verbeek (v) Driestar Hogeschool, Gouda – UvA
Als religieuze voorwerpen van de kerk naar het museum verhuizen, krijgen ze een nieuwe functie. Zij gaan andere verhalen vertellen. Door de ontwikkeling te bestuderen van museum Catharijneconvent, het rijksmuseum van de geschiedenis van het christendom in Nederland, worden de veranderingen in het denken over godsdienst, erfgoed en identiteit zichtbaar.

Het verbeteren van tekstbegrip van leerlingen op het voortgezet onderwijs
Mw. L.V. (Lotte) Vermeij MA (v) Montessori College Twente, Hengelo – UT
Steeds meer leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met tekstbegrip. Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen wat hun problemen precies zijn. Vervolgens wordt een leermethode ontworpen en getest die tot doel heeft het tekstbegrip van leerlingen te verbeteren.

Evaluation and improvement of current guidelines for treatment of obesity in older adults
Ir. A.M. (Amely) Verreijen (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – VU
Steeds meer mensen worden oud en obees. Specifieke behandelrichtlijnen voor obesitas bij ouderen bestaan niet, terwijl het voor deze groep juist van belang is om tijdens gewichtsverlies vet kwijt te raken en spiermassa te behouden. Dit project levert praktisch toepasbare kennis om de huidige richtlijn te verbeteren.

Complaints in (young) adults with Generalized Joint Hypermobility; Interactions between psychological variables, fysical activities and coping strategies
Mw. J.E. (Janneke) de Vries MSc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – AMC
Wanneer bij (jong) volwassenen met soepele gewrichten (pijn)klachten ontstaan, spreekt men van het hypermobiliteitssyndroom. Deze (jong) volwassenen ervaren veel beperkingen in het dagelijkse leven. Tot heden is er geen behandeling beschikbaar omdat onduidelijk is waarom (pijn)klachten ontstaan. Dit onderzoek bestudeert factoren die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van (pijn)klachten.

Professional development of technical teachers: a content based approach in the lessons of post-secondary vocational technical teachers
Drs. E. (Elly) Wildeman (v) Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, Eindhoven – TU/e
Van techniekdocenten in het mbo wordt verwacht dat zij in hun technische vaklessen naast kennisontwikkeling ook aandacht besteden aan de taalontwikkeling van leerlingen. Middels dit onderzoek leren techniekdocenten binnen hun vakgebied taalgericht les te geven, zodat zij handvatten hebben om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren.

Sedentary behaviour and functional decline in stroke survivors
Drs. R. (Roderick) Wondergem (m) Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven – Universitair Medisch Centrum Utrecht
Sedentary behaviour is a risk factor for mortality and morbidity in elderly. Especially stroke patients are highly at risk to develop sedentary behaviour. Because there is no information, the current study will investigate sedentary behaviour and associated risks in stroke survivors and test a newly developed intervention to stimulate activity.

Een biografie van C.O. Jellema
Drs. G.H. (Gerben) Wynia (m) OSG Hengelo, Hengelo – RUG
Deze biografie beschrijft leven en werk van C.O. Jellema in de context van de tweede helft van de twintigste eeuw, waarbij de nadruk valt op zijn literaire standpunten en ontwikkeling, en op de betekenis van zijn homoseksualiteit voor persoon en werk.