Toekenningen 2012

Toekenningen Promotiebeurs voor leraren ronde 2012

Hieronder volgt een lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar ze hun onderzoek gaan uitvoeren.

De docenten met promotiebeurs, in het midden toenmalig NWO-voorzitter Jos Engelen en Minister Jet BussemakerDe docenten met promotiebeurs, in het midden toenmalig NWO-voorzitter Jos Engelen en Minister Jet Bussemaker


Feedback in interaction: Effects of scaffolding during teacher-student feedback dialogues on student's self-regulation and expertise development
B.T. (Bas) Agricola, BHS (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen -  UU

In higher education students often receive verbal feedback from teachers during feedback dialogues. Feedback dialogues enable interaction; however, students are rather passive. The aim of this project is to examine how interventions aimed at teachers’ support can influence students’ active roles, that is, taking initiative, for instance by asking questions about the feedback.

Animal welfare versus public health in poultry housing: The trade off
Drs. M. (Mariska) van Asselt (v) Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, Dronten - WUR
In poultry production, housing systems that benefit animal welfare are introduced which may also result in increased public health risks. The purpose is the development of a heuristic model to come to an objective resolution regarding the conflicting interests of animals and people in order to develop justifiable housing systems.

Cultural tastes, cultural consumption and cosmopolitanism: Lifestyles and attitudes of transnational middle classes
Drs. T.W. (Tito) Bachmayer (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
De laatste decennia hebben globaliseringsprocessen geleid tot de opkomst van een hoogopgeleide transnationale middenklasse. Deze vertoont in cultureel opzicht andere kenmerken dan nationaal georiënteerde middenklassen. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre en op welke wijze cultuurconsumptie, smaakvoorkeuren en attitudes van deze twee groepen van elkaar verschillen.

De identiteit van islamitische basisscholen
M.M. (Marietje) Beemsterboer, MPhil (v) Basisschool de Bosschool, Bergen - UL
Dit onderzoek analyseert middels kwalitatieve data de omvang en betekenis van islam op islamitische basisscholen en de manier waarop de religieuze identiteit zich verhoudt tot de maatschappelijke eisen.

De malaise van de laatmoderniteit. Een cultuurfilosofische duiding van de 'depressie-epidemie'

Drs. A.J. (Bert) van den Bergh (m) Haagse Hogeschool, ’s-Gravenhage - EUR
Westerse samenlevingen kampen volgens diverse deskundigen met een ‘depressie-epidemie’. Dit project wil achterhalen waarom dat zo is. Hangt het samen met huidige opvattingen van ‘het goede leven’? Stellen we te hoge eisen aan onszelf? En waarom heette deze stoornis vroeger ‘melancholie’? Behelst die verandering meer dan alleen een naamwisseling?

Keizers en Decurionen.Verspreiding en acceptatie van keizerlijke macht, ideologie, cultuur en mentaliteit in Romeins Italië (27 v.Chr.- 68 n.Chr.)
Drs. T. (Tjark) Blokzijl (m) RSG Lingecollege, Tiel - RUG
Dit onderzoeksproject biedt een verklaring voor de totstandkoming van de monarchie onder Augustus. Centraal staat de gelijktijdige bloei van Romeins burgerschap en burgerparticipatie. Dit maakt het mogelijk om het staatsvormingsproces niet als een “top-down” proces te benaderen maar als een ontwikkeling die gedragen werd van onderaf door de stedelijke elite.

Acute Pain Services (APS) in The Netherlands
Mw. R.L.M. (Rianne) van Boekel, BC (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen - UMCSR
Dit onderzoek beoogt de behandeling van ernstige pijn na operatie te verbeteren door te onderzoeken hoe de huidige behandeling van postoperatieve pijn in ons land verloopt, of kan worden achterhaald welke patiënten een hoog risico lopen op postoperatieve pijn en in hoeverre deze patiënten met extra maatregelen kunnen worden geholpen.

Molecular Fragment Affinities
Z. (Zakaria) Boughlala, MSc (m) Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen, Enkhuizen - VU
Scheikunde, de wetenschap van moleculen en hun reacties, is cruciaal in ons dagelijks bestaan. Toch worden stabiliteit en reactiviteit van moleculen nog steeds onvolkomen begrepen en onttrekken zij zich dikwijls aan kwantitatieve voorspellingen. Dit op computermodeling gebaseerde project beoogt hier verandering in te brengen door de ontwikkeling van het concept van molecuulfragmentaffiniteiten.

Persistent grammatical writing errors of L1 and L2 learners of French: analysis and remedy
Drs. M. (Marco) Bril (m) SG Spieringshoek, Schiedam - VU
De meeste fouten in Franse teksten van zelfs vergevorderde Nederlandse leerders van het Frans betreffen de overeenkomst in geslacht en/of getal tussen woorden in de zin. Onderzocht wordt of digitale grammaticacheckers deze fouten signaleren en of zij gebruikt kunnen worden door middelbare scholieren om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

Scaffolding small heterogeneous student-groups while discussing mathematics
Drs. S.M. (Sharon) Calor (v) Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Amsterdam Zuidoost - UvA
Wij onderzoeken hoe wiskundeleraren het beste begeleiding kunnen geven aan kleine groepen leerlingen van verschillend niveau. Doel is de wiskundige kwaliteit van de discussies tussen de leerlingen te verbeteren en te zorgen dat individuele leerlingen beter presteren bij wiskunde. Veertien heterogene eerste klassen van het voortgezet onderwijs nemen deel aan deze studie.

Population dynamics and survival of the Smooth Snake Coronella austriaca in a fragmented landscape under changing climatic and environmental conditions
Drs. D.L.W.M. (Domin) Dalessi (m) Pleincollege Nuenen, Nuenen - RUN
In deze studie wordt nagegaan of dieren in een metapopulatie tussen versnipperde deelgebieden kunnen uitwisselen, of klimaatverandering aantoonbare effecten heeft op de reproductie en of inteelteffecten worden waargenomen. E.e.a. zal onder meer leiden tot toename van de kennis van de overlevingskansen van dieren in versnipperde leefgebieden en beheers-aanbevelingen t.a.v. natuurbeheer.

Optimal design of urban green
Ir. R.P. (Robert) van Dongen (m) NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda - TUE
Urban green, like trees, parks and grass strips, helps people in cities to recover from the busy city environment. The research will measure how the body reacts to the environment and also ask people how they feel there, combining it to find out how urban green should be designed.

The implementation of evidence based practice in clinical and shared decision making of nurses
Drs. J.H.H.M. (Jolanda) Friesen-Storms (v) Hogeschool Zuyd, Heerlen -  Maastricht University
In de gezondheidszorg moeten keuzes gemaakt worden op basis van wetenschappelijk onderzoek, expertise van de zorgverlener én wensen en mogelijkheden van de patiënt (‘evidence based practice’). Dit gebeurt in de dagelijkse verpleegkundige praktijk onvoldoende. Het onderzoek richt zich op het implementeren van EBP en het gezamenlijk nemen van besluiten.

Life trajectory of unaccompanied refugee minors in the Netherlands
S. (Safoura) Ghaeminia, MSc (v) Saxion Hogescholen, Enschede - VU
Unaccompanied minors depend on people and policy for support. This dependence can have a decisive influence on their future. This research will focus on how the interplay of individual and contextual factors influences the life trajectories of these minors.

Computational Thinking in Dutch Secondary Education

Ing. N. (Natasa) Grgurina (v) OSG Sevenwolden, Heerenveen - RUG
Computational Thinking is een fundamentele vaardigheid die informaticaconcepten over probleemformulering en gegevensorganisatie, -analyse en -representatie gebruikt voor het oplossen van (niet informatica) problemen met behulp van ICT technieken en gereedschappen. Onderzocht wordt hoe Computational Thinking kan worden vormgegeven binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs en hoe het kan worden onderwezen.

Leraren als change agents
Drs. H.R.M.A. (Monique) van der Heijden (v) Hogeschool de Kempel, Helmond - TUE
Leraren basisonderwijs die in hun school met regelmaat het onderwijs ontwikkelen of veranderen, kunnen ‘change agents’ worden genoemd. Met dit onderzoek identificeren we kenmerken van deze leraren basisonderwijs en generen we kennis over de wijze waarop en de mate waarin zij als change agents in de basisschool functioneren.

Jan van Scorel, lantaarndrager
G. (Gaila) Jehoel, MA (v) Herbert Vissers College, Nieuw-Vennep - UvA
Deze aanvraag gaat over de ontwikkeling van Nederlandse culturele netwerken in Italië en vroege vormen van kunstmecenaat. Doel van het onderzoek zijn de werkwijze van Nederlandse kunstenaars binnen de Italiaanse atelierpraktijk, samenwerkingsvormen en de uitwisseling van beeldmotieven in Venetië en Rome. Kan Jan van Scorel als wegbereider worden gezien?

Foolish texts from 1561
Drs. A.J.B. (Bas) Jongenelen (m) Fontys Hogeschool Tilburg, Tilburg - RUN
Op de twee literaire festivals van Antwerpen en Rotterdam in 1561, werden naast serieuze ook humoristische gedichten en toneelstukken gebracht. De humoristische teksten waren niet alleen grappig, ze pasten ook binnen de intellectuele debatten uit die tijd. Ik wil onderzoeken in hoeverre ook deze komische stukken betogend waren.

Terror Germanicus. German threat and memoria in the age of Augustus and Tiberius, 12 BC-AD 16
Drs. B.J.P. (Bernt) Kerremans (m) Mgr. Frencken College, Oosterhout NB - RUN
Dit onderzoek naar herinneringscultuur in de Romeinse wereld analyseert op welke wijze een negatief Germanenbeeld, ontstaan door de herinnering aan eerdere oorlogen met verschillende Germaanse stammen in de Late Republiek, de Germanenpolitiek ten tijde van de Romeinse keizer Augustus (27 v.C.- 14 n.C.) heeft beïnvloed.

Interventions to increases the effectiveness of long-term care for people with a severe mental illness
Drs. ing. G.W. (Gerhard) Klein Entink (m) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen - RUN
De duur van de ambulante zorg door HBO-professionals aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Dit onderzoek wil achterhalen welke factoren de duur van deze zorg beïnvloeden. Met behulp van deze informatie zullen interventies die de zorgduur verkorten ontwikkeld en op effectiviteit getoetst worden.

Human-computer interaction between revenue management professionals and forecasting support systems
Drs. L. (Larissa) Koupriouchina (v) Hotelschool Den Haag, ‘s-Gravenhage - UL
Hotel performance is heavily affected by seasonality of demand. Accurate forecasting is therefore a cornerstone for financial success and impacts decisions such as pricing and operational planning. This project contributes to the academic debate about why revenue management professionals override automated forecasting systems and whether this positively contributes to financial performance.

Ganassi's La Fontegara - the Origins of Instrumental Diminution in Renaissance Venice
Drs. D.M. (Dina) de Oliveira Titan (v) International School of The Hague, ’s-Gravenhage - UU
Silvestro Ganassi's La Fontegara (Venice 1535) is crucial to our understanding of diminutions in Renaissance music. It is the first in a series of diminution treatises and the most distinct of them all. This study will help us re-define our view of the style and the role unwritten instrumental music played in general. It will also enlarge our comprehension of the teaching of improvised music and will shed light on the nature of the relationship of Renaissance musicians to their patrons.

Seeking recognition as a female artist in the nineteenth century: Gender and fame in the diary of Marie Bashkirtseff (1858-1884)

Drs. L.A.M. (Loes) Opdam (v) Staring College, Lochem - RUN
Het schrijven van dagboeken hielp negentiende-eeuwse kunstenaressen om maatschappelijke erkenning te zoeken. Middels onderzoek van de vorm, inhoud en navolging van het dagboek van Marie Bashkirtseff wil ik inzicht geven in de mogelijkheden en belemmeringen voor kunstenaressen om beroemd te worden in de context van de machtsverhoudingen in die tijd.

Causes and consequences of dietary patterns in Amsterdam born children with divers cultural and social-economic background
Ir. V. (Viyan) Rashid (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA
Overgewicht komt veel vaker voor bij Amsterdamse kinderen van niet-Nederlandse afkomst en uit een lagere sociale klasse. Over de oorzaken weten we weinig. Voeding lijkt een belangrijke factor. Met kennis uit het Amsterdam Born Children and Development (ABCD) cohort hopen we bij te kunnen dragen aan gezondere eetgewoonten voor kinderen.

The enthroned goddess, Terracotta votives and the formation of religious beliefs in Sicily from the 7th to the 5th cent. BC
G.K. (Gerrie) van Rooijen, MA (v) Driestar College, Leiden - UL
In de Griekse koloniën op Sicilië werden vanaf de 7e eeuw terracotta beeldjes als wijgeschenk bij heiligdommen, in graven en op huisaltaren neergezet. De stijl en symbolische versieringen van deze massaal geproduceerde beeldjes geven blijk van een multiculturele samenleving: religieuze praktijken hebben hun oorsprong in verschillende culturen.

John's Baptism. Symbols and Geography
Drs. M. (Marco) Rotman (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede Gld - VU
Dit onderzoek richt zich op het optreden van Johannes de Doper, in het bijzonder de symbolische associaties die in zijn tijd verbonden werden aan de plaats(en) waar christelijke bronnen zijn optreden lokaliseren. Het onderzoek levert een noodzakelijke aanvulling op de bestudering van de vroegste geschiedenis van het christendom.

Functionele aspecten van het Hypermobiliteits Syndroom bij kinderen
Drs. M. (Mark) Scheper (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - AMC
Men spreekt van het hypermobiliteitssyndroom bij kinderen met soepele gewrichten die pijnklachten hebben. Deze kinderen ervaren veel beperkingen in het dagelijks leven. Tot heden is er geen behandeling beschikbaar omdat onduidelijk is waardoor de klachten ontstaan. Dit onderzoek bestudeert factoren die mogelijk ten grondslag liggen aan het krijgen van klachten.

Religious Conflict in Late Antiquity -  A Multi-Disciplinary Studyreligious Conflict in Late Antiquity - A Multi-Disciplinary Study
Mr. Drs. F.L. (Feyo) Schuddeboom (m) Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam - UU
The proposed study investigates the structure and dynamics of religious conflict in Late Antiquity. Rather than presenting a new compilation of evidence, it goes to the core of the problem by studying well-documented examples of Christian-pagan conflict from four different angles and through the prism of contemporary theory of conflicts.

Hendrik Arent Hamaker (1789-1835): an orientalist in 19th-century Holland
Drs. H.W. (Hendri ) Schut (m) Isendoorn College, Warnsveld - UL
De Leidse hoogleraar Oosterse Talen H.A. Hamaker (1789-1835) was een spraakmakend academicus in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat van de vroege negentiende eeuw. Een studie naar zijn leven en werk maakt duidelijk hoe groot zijn rol was en zijn invloed en die van zijn vakgebied op toenmalige opvattingen en inzichten.

Construction and validation of an implicit method for measuring god representations
Drs. H.P. (Henk) Stulp (m) Gereformeerde Hogeschool  Zwolle, Zwolle - UL
In dit onderzoek wordt bij jongvolwassenen met en zonder psychische problemen nagegaan of onbewuste aspecten van iemands godsbeeld betrouwbaar en valide vast te stellen zijn op basis van verhaaltjes die iemand vertelt – aan de hand van 15 afbeeldingen - over de relatie tussen mensen en de god waarin ze geloven.

Rituelen in de Intramurale Jeugdzorg
Drs. G. (Gert) Vierwind (m) Christelijke Hogeschool Ede, Ede - RUN
Dit onderzoek richt zich op vorm en werking van rituelen in de intramurale jeugdzorg. Rituelen zijn (terugkerende) handelingen met symboolwaarde (o.a. opvoedingsrituelen). Welke rituelen zijn voor jongeren van 12 tot 18 jaar vooral van belang en hoe kunnen hulpverleners daarmee werken?

Toepassing van de positieve psychologie bij het remediëren van studie-uitstelgedrag
Drs. L.B. (Lennart) Visser (m) Driestar Educatief, Gouda - VU
We onderzoeken bij studenten/leerlingen de invloed van factoren in de persoon zelf op studie-uitstelgedrag. Onderzocht wordt of deze factoren en het studie-uitstelgedrag veranderen door een interventie waarbij wordt voortgebouwd op positieve belevingen en persoonlijke kwaliteiten. Dit gebeurt eerst bij PABO-studenten en daarna worden docenten geschoold voor interventies bij VO-leerlingen.

The caring civilian, the birth of civil society
Drs. C.H.H. (Cornelis) de Vries (m) Scholengemeenschap Leonardo da Vinci, Leiden - VU
Johannes Lublink jr. (1736-1816) was de verpersoonlijking van de Nederlandse Verlichtingsbeweging. Deze wordt nog vaak gezien als een louter op rede en redelijkheid gerichte stroming. Het onderzoek laat zien dat voor prominente Verlichtingsfiguren als Lublink de emotionaliteit minstens zo belangrijk was in het streven naar verbetering van individu en samenleving.