Toekenningen 2011

Toekenningen Promotiebeurs voor leraren ronde 2011

Hieronder volgt een lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar ze hun onderzoek gaan uitvoeren.


Social work in cross-cultural contexts: does seeking and accepting help depend on worldviews?
Drs. B. (Birol) Akkus (m) Saxion Hogescholen, Enschede - RUG

When people with non-western backgrounds have problems with mental health and domestic violence, they receive too little help. This research examines why. We believe that there are cultural differences in help seeking and acceptance. In our research we identify the causes of the problem: A first step towards a solution.

Multi-objective optimal network design problem for junctions in urban traffic networks
Drs. ing. E.M. (Erwin) Bezembinder (m) Hogeschool Windesheim, Zwolle - UT
Dit onderzoek zoekt antwoord op de vraag hoe kruispunten in een stedelijk verkeersnetwerk zodanig ingericht kunnen worden, dat de negatieve effecten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en milieu zo minimaal mogelijk zijn. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden variërend van de hoofdvorm van het kruispunt tot de configuratie van verkeerslichtenregelingen.

Martial women in ancient heroic epic
Drs. S. (Susanne) Borowski (v) Het 4e Gymnasium, Amsterdam - UvA
De klassieke literatuur heeft veel heldenepen voortgebracht. Hierin worden grote daden van mannen uit het verleden verteld. Meestal zijn er ook een of meerdere vrouwen die de wapens oppakken. Waarom nemen auteurs dit motief op? En wat zegt het over de maatschappij waarin de epen werden geschreven?

Curriculum integration: teaching basic physics concepts through technical design
Drs. D.H.J (Dave) van Breukelen (m) Fontys Lerarenopleiding, Sittard - TUD
Het onderzoek gaat na welke eigenschappen een technische ontwerpopdracht moet hebben om leerlingen impliciet natuurwetenschappelijke kennis aan te leren. Met als resultaat een nieuwe benadering om de schoolvakken techniek en nask (natuur- en scheikunde) te integreren binnen het voortgezet onderwijs. Verkregen inzichten verbeteren het onderwijsaanbod en zijn overdraagbaar op andere onderwerpen.

Development of visual information processing during adolescence
Drs. R. (Rudolf) Burggraaf (m) Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum - Erasmus MC
Tijdens de adolescentie veranderen de hersenen nog volop, onder andere de delen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen en de planvaardigheid. Deze twee eigenschappen zijn nodig om goed te kunnen zoeken. Wij volgen gedurende vier jaar adolescenten en meten hoe hun manier van zoeken verandert.

The impact of time on the relationship between travel behaviour and the built environment

Drs. ing. P.P. (Paul) van de Coevering (m) NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda - TUD
Smart designs of cities and neighborhoods encourage people to travel less by car and more by public transport and bicycle. Does this work better if people are satisfied with their environment? And what happens if household characteristics change and accordingly preferences? We study this by comparing household travel over time.

'In alle dingen heb ik rust gezocht': over eenheid en veelheid in de filosofie van Meister Eckhart en zenmeester Dogen
Drs. M. (Michel) Dijkstra (m) Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen - RU
Meister Eckhart (dertiende eeuw) en zijn Japanse bijna-tijdgenoot zenmeester Dogen houden zich bezig met een gelijksoortige problematiek: de verhouding tussen eenheid en veelheid. In mijn studie onderzoek ik in hoeverre hun (levens)filosofieën elkaar wederzijds kunnen verhelderen. Ik verwacht dat hun inzichten urgent zijn voor hedendaagse filosofische en religieuze debatten.

Apport!: Sluipwespen in gebruik als speurneus
Drs. M. (Michel) Grobbe (m) Stoas Hogeschool, Wageningen - WUR
Sluipwespen kunnen zeer snel geuren leren herkennen, en zijn daarom toepasbaar om specifieke geuren van bijvoorbeeld explosieven en drugs te detecteren. In dit onderzoek wordt bepaald hoe goed sluipwespen zijn in het onderscheiden van aangeleerde geuren t.o.v. maskerende achtergrondgeuren, wat het optimale trainingsprotocol is en onder welke condities ze inzetbaar zijn.

Improving the understanding of historical time of students aged 6 to 12
Drs. M.J. (Marjan) de Groot-Reuvekamp (v) Fontys Pedagogische Opleidingen, 's-Hertogenbosch - EUR
Vanuit een onderzoek naar de niveaus van historisch tijdsbesef bij leerlingen van 6 tot 12 jaar wordt een methodiek ontwikkeld waarmee zij leren historische zaken in de tijd te plaatsen. De resultaten van deze aanpak worden gemeten in de groepen 3/4 en 6/7. Hieruit volgen aanbevelingen voor basisonderwijs en lerarenopleidingen.

Impact of functional attributes of tree species on litter decomposition, soil properties and biodiversity in forests
Drs. E.H.M. (Erich) Grothe (m) Helicon Opleidingen MBO, Velp - WUR
It is unclear what exactly could potentially increase biodiversity in forests. We suspect that trees themselves play a crucial role: by dropping leaves and taking up nutrients, they influence which and how much nutrients are available for other plants to grow. We will investigate these intimate tree-soil interactions in detail.

Kennisontwikkeling in een online-leeromgeving: naar een beter resultaat
Drs. H. (Hennie) van Heijst (v) Stoas Hogeschool, Wageningen - OU
In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van samenwerkend leren met behulp van computerprogramma’s. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te verschaffen in de manier waarop studenten en docenten in dergelijke leeromgevingen tot uitwisseling komen. De veronderstelling is dat meer inzicht studenten kan helpen om het leerresultaat te vergroten.

The quality and effectiveness of history teachers’ instructions in classrooms
Drs. T.D. (Tim) Huijgen (m) H.N. Werkman College, Groningen - RUG
Veel leerlingen kijken naar het verleden vanuit onze huidige waarden en normen (presentisme). Daarom wordt onderzocht hoe geschiedenisleraren leerlingen leren historische verschijnselen in de juiste chronologische, ruimtelijke en sociale context te plaatsen (contextualiseren). Ten slotte wordt onderzocht of en hoe het aanleren van contextualiseren leidt tot minder presentisme onder leerlingen.

Religieuze elementen in de communicatie over natuur
Ir. ing. P. (Peter) Jansen (m) Christelijke Hogeschool Ede - WUR
Natuurbeelden verraden een bepaalde manier van denken over natuur. Ze zijn niet alleen al min of meer bewust bij mensen aanwezig, maar worden ook gevormd in de communicatie. Hierbij is altijd een zingevingsdimensie aanwezig. Daarom worden natuurbeelden in dit onderzoek ook opgevat als verhalen, waarin religieuze elementen een rol spelen.

Denken in regionale samenhang, een mysterie?
Drs. J. (Jan) Karkdijk (m) Calvijn College, Goes - VU
Bij aardrijkskunde gaat het om verbanden leggen tussen mens en natuur, binnen en tussen gebieden. Leerlingen vinden dat moeilijk; leraren zoeken naar manieren om het ze aan te leren. De werkvorm 'mysterie' kan hiervoor goede handvatten bieden. Naar de manier waarop en in welke mate richt zich dit onderzoek.

Diagrammatic literacy. Improving the interpretation of diagrams in biology education
Drs. M. (Marco) Kragten (m) O.S.G. West-Friesland, Hoorn - UvA
Om complexe processen te begrijpen is het interpreteren van diagrammen een belangrijke vaardigheid binnen het natuurwetenschappelijke onderwijs. Het huidige onderzoek richt zich op het verbeteren van deze vaardigheden.

Privacy in gevaar: publieke legitimiteit en veiligheid
Mr. G. (Gerdo) Kuiper (m) Hogeschool Leiden - UvA
De overheid neemt steeds vaker ingrijpende veiligheidsmaatregelen die leiden tot inperkingen van het recht op privacy. Dit vernieuwende onderzoek betreft de vraag of deze inperkingen verdedigbaar zijn vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse burger, de rechtspraktijk en het rechtsfilosofische debat over de juiste balans tussen privacy en veiligheid.

Egyptian temple oaths in Ptolemaic Egypt
Drs. V. (Viviana) Massa (v) Stedelijk Gymnasium Leiden - UL
In het oude Egypte vervulde de eed belangrijke juridische en sociale functies, zoals het beslechten van geschillen. Dit onderzoek, met nieuw tekstmateriaal, betreft eden afgelegd in tempels onder goddelijke auspiciën. Belangrijke aspecten zijn: rechtsuitoefening, de rol van de tempel, machtsverhoudingen tussen autochtonen (Egyptenaren) en allochtonen (Grieken) en de maatschappelijke positie van de vrouw.

Jets in lawines van hoog-energetische kosmische straling
Drs. J.M.C. (Hans) Montanus (m) Oostvaarders College, Almere - NIKHEF
Deeltjes uit de ruimte bombarderen continu de aarde. Zij veroorzaken in de atmosfeer lawines van deeltjes. Als het deeltje uit de ruimte een hoge energie heeft, kunnen er meerdere posities zijn waar de lawine dicht bevolkt is. Metingen geven inzicht in de fysica van de vroege ontwikkeling van de lawine.

Bards and bloggers of war: tradition and evolution in war literature (1914-2014)
Drs. A.J. (Andrew) Niemeijer (m) O.S.G. West-Friesland, Hoorn - VU
All major wars of the past hundred years have been captured in war narratives, but for each war different forms have dominated: poetry, novels, films, and blogs. How have historical and technological changes altered the way in which war is narrated? Do these changes constitute a development or even progress?

The wigs of Brutus. Classical heroes between theatre and politics in the Dutch Republic, 1770-1800
Drs. A.M.R. (Amber) Oomen-Delhaye (v) Maaswaal College, Wijchen - VU
In de politiek woelige periode van eind achttiende eeuw, nam het toneel een belangrijke maatschappelijke en vormende positie in. Dit is te zien in de evolutie van klassieke helden op het toneel. In mijn onderzoek bekijk ik hoe die klassieke helden (o.a. Brutus) politiek geherinterpreteerd werden en welke rol zij speelden in het politieke debat.

Phenotypic variance and the internal environment: early manipulation and consequences for later life
Drs. M.F.J. (Martin) Perescis (m) Hogeschool HAS Den Bosch - RU
Genetically identical animals often display a great deal of individual variation in the expression of traits, e.g. absence seizures. Since the external environment appears to be of little influence to the phenotype, the present aim is to shed light on the contribution of the endogenous environment and early manipulation thereof.

Toetsing van een geïntegreerd behandelprotocol voor patiënten met meerdere stoornissen
Drs. G. (Georg) Riemann (m) Saxion Hogescholen (Academie Mens en Arbeid), Deventer - VU
Patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis lijden vaak ook aan andere psychische stoornissen. Wij willen onderzoeken hoe vaak in een ambulante GGZ-behandelsetting de combinatie met een borderline persoonlijkheidsstoornis voorkomt. Verder zal in een experiment gekeken worden of deze specifieke groep van patiënten kan profiteren van een nieuw behandelprotocol waarin specifiek aandacht wordt besteedt aan aspecten van de persoonlijkheidsstoornis.

Exergetic building envelope
Drs. M. (Michiel) Ritzen (m) Zuyd Hogeschool, Heerlen – TU/e
The objective of this research project is to develop an interactive model in which the level of sustainability of façade solutions can be calculated. The model will be used to realize a façade that provides enough energy for the building and its users using a minimal amount of energy and materials.

Seasonal fluctuations in circadian rhythms of natural populations of mice
Drs. Y. (Yuri) Robbers (m) Stedelijk Gymnasium Leiden - LUMC
Doel van dit onderzoek is te bestuderen hoe de dag-nachtritmes (biologische klok) van in het wild levende muizen worden beïnvloed door de seizoenen, door soortgenoten en door andere diersoorten, die bijvoorbeeld hetzelfde voer eten, of die muizen eten.

The reactions in the Netherlands on the persecution of the Armenians in the Ottoman Empire (1894-1923)
Drs. D. (Dirk) Roodzant (m) Zeldenrust-Steelantcollege Terneuzen - UvA
Dit onderzoek betreft de reacties van het christelijk-neutrale Nederland op de vervolging van de Armeense christenen in het Ottomaanse Rijk (1894-1923). Ten tweede: hoe werd Nederland hierbij door Duitsland en Groot-Brittannië beïnvloed? Tenslotte: hoe verhielden de reacties van Nederland zich tot die van twee andere neutrale staten: Denemarken en Zwitserland?

Hoe Negerhollands is de achttiende-eeuwse variant van Negerhollands?
Drs. C.G.Th. (Cefas) van Rossem (m) Olympus College, Arnhem - RUN
Creooltalen zijn op een specifiek moment ontstaan. In het geval van het op het Nederlands gebaseerde Negerhollands was dat rond 1700 op de Maagdeneilanden in het Caribisch gebied. Er is een groot corpus aan teksten in die taal uit de vroegste periode. Ik wil onderzoeken hoe betrouwbaar die teksten zijn.

The well-being of children subjected to divorce in co-parenting families
Drs. I.M. (Inge) Saris-van Bijnen (v) Fontys Hogeschool Pedagogiek, Tilburg - EUR
Op basis van diepte-interviews en vragenlijsten wordt vanuit het kindperspectief antwoord gegeven op de vraag: In hoeverre en waardoor verschilt het welbevinden van kinderen opgroeiend in een co-oudergezin van kinderen die een reguliere scheiding meemaken? De uitkomsten kunnen benut worden bij formulering van beleid en advies inzake ouderschapsplannen en co-ouderschap.

Goal orientations in VMBO and MBO
Drs. P.A.M. (Peter) Scheltinga (m) Friesland College, Leeuwarden - RUG
De manier waarop je situaties waarin je moet presteren bekijkt (doeloriëntatie) is heel bepalend voor de prestatie. Het onderzoek gaat over verbanden van doeloriëntaties met motivatie, leeropbrengst en persoonlijkheid, in VMBO/MBO en HAVO/VWO. De resultaten zijn belangrijk in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Ethnic diversity and school performance
Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Veerman (m) De Koepelschool, Ede - UvA
Naast het percentage allochtonen heeft de etnische diversiteit van een school invloed op de onderwijsprestaties. In deze promotiestudie onderzoek ik of de invloed van etnische diversiteit verschilt tussen verschillende schoolvakken, leeftijdsfases, wijken en landen. Door verbeteringen in de gangbare onderzoeksmodellen maak ik duidelijk hoe het effect van etnische diversiteit werkt.

Screening for dyslexia in a multicultural context
Drs. A. (Anick) Verpalen (v) Basisschool De Grebbe, Bergen op Zoom - UvT
Allochtone kinderen lopen een verhoogde kans om als mogelijk dyslectisch uit de Dyslexie Screening Test te komen als zij onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en cultuur. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre dit het geval is, om met de resultaten een betere test te ontwikkelen.

Flavius Josephus and the humanitarian consequences of the first Jewish War (A.D. 66-70)
Drs. H.C.A. (Bart) Wagemakers (m) Hogeschool Utrecht - UvA
In 66 n. Chr. kwamen inwoners in het huidige Israël in opstand tegen het Romeinse bewind. Pas na vier jaar wisten de Romeinen Jeruzalem in te nemen en de opstand definitief neer te slaan. Dit onderzoek concentreert zich op de humanitaire gevolgen die de oorlog had voor de bevolking in het gebied.

Christian epic at the crossroads of cultures: Sedulius' Carmen Paschale book 5
Drs. G.F. (Gerben) Wartena (m) Mendelcollege, Haarlem - VU
Het schrijven van een vernieuwend commentaar op boek 5 van het Carmen Paschale (Paaslied), een Bijbels epos van de 5e-eeuwse dichter Sedulius. De aanpak is interdisciplinair: moderne literatuurwetenschappelijke en taalkundige benaderingen worden gecombineerd en gekoppeld aan een analyse van de cultuurhistorische context van het dichtwerk.

Auteursrecht 2.0: handhaving van de regels of de regels handhaven?
Ing. E.M. (Ellen) Wesselingh (v) Haagse Hogeschool, Zoetermeer - UL
Iedereen krijgt te maken met auteursrecht: 'gratis' films downloaden of je favoriete muziek met een eigen film remixen en het resultaat op Youtube zetten. Op deze situatie is het auteursrecht niet goed meer van toepassing. Dit onderzoek probeert criteria te vinden voor een auteursrecht dat beter past bij deze tijd.

European Brown Hare (Lepus europaeus) population reproduction as a resultant of landscape quality
Drs. Ing. M.J.A. (Martijn) Weterings (m) Van Hall Larenstein Instituut, Leeuwarden - WUR
Intensified human interaction with its surrounding landscape since the 1900’s lead to a decrease in landscape quality, resulting in a long-term decreasing trend in Brown hare population numbers. The relation between landscape quality and Brown hare population numbers (as indicator species) needs thorough investigation.

Voltooid Leven - Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen
Drs. E.J. (Els) van Wijngaarden (v) Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle - UvT
Dit promotieonderzoek beoogt een kwalitatieve doordenking van de thematiek 'voltooid leven'. Het probeert zicht te krijgen op de belevingswereld van ouderen die hun leven als 'voltooid' beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. In het onderzoek krijgt het perspectief van betekenisvolle naasten ook een plaats.

Early modern historic songs based on medieval narrative prose
Drs. M.N.A. (Martijn) Wijngaards (m) Canisius College Nijmegen - UL
Bekende middeleeuwse verhalen (zoals Floris en Blanchefleur) worden gedrukt als prozaroman. Sommige daarvan worden bewerkt tot balladeachtige ‘historieliederen’. Deze blijven populair tot aan de Romantiek. Ze getuigen van de invloed van de middeleeuwse cultuur op de vroegmoderne tijd. Dit onderzoek gaat over ontstaan, ontwikkeling en populariteit van het genre.