Partnership-programma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geëxtraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit om een gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen.

De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership-programma. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen.

Foto rivier

De watersector speelt een belangrijke rol in de stedelijke watercyclus. De waterschappen behandelen huishoudelijk afvalwater, geven vergunningen af voor de afvoer van (industrieel) afvalwater en zijn verantwoordelijk voor de ecologische en chemische status van de regionale wateren. De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor gezond en veilig drinkwater, meestal afkomstig van oppervlakte- of grondwaterbronnen. Zowel STOWA als KWR focussen op de korte tot middellange termijn toegepaste onderzoeksprojecten, gedreven door de waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en industrieën. Samen met Technologiestichting STW zetten zij nu in op excellent wetenschappelijk onderzoek – met inbegrip van meer fundamentele en ontwrichtende aspecten – op het gebied van contaminants of emerging concern in water. 

Voor het programma is maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen komen van STW (1,5 miljoen euro) en STOWA/KWR/TKI Watertechnologie (gezamenlijk 1,5 miljoen euro). Daarnaast zal de TKI Water-toeslag gegenereerd door STW in 2015 aan de call worden toegevoegd. De maximale bijdrage per project bedraagt 600.000 euro.

Doel

Het doel van het Partnership-programma is uitstekend academisch onderzoek, inclusief meer fundamentele enontwrichtende aspecten, die benodigd zijn voor specifieke CEC-gerelateerde problemen: effect directed monitoring, sustainable treatment technology for municipal effluents en effective control.

Document

Call for proposals

Website CEC-partnership (Partnership-programma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie)

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2017.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Projecten


Contact

Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001315 s.jongerius@nwo.nl