Toekenningen 2019-2

Vierentwintig laureaten ontvingen een Promotiebeurs voor leraren in de tweede ronde van 2019.


De rechten van kinderen en ouders bij jeugdhulpbesluiten van de gemeente

R. de (Renske) Boer (v) Hogeschool Leiden - Universiteit Leiden

Met de Jeugdwet werd beoogd kinderen en ouders meer invloed te geven op besluiten van gemeenten over de benodigde jeugdhulp. In de praktijk blijkt hun rechtsbescherming tekort te schieten. Dit onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe dit komt en hoe de rechten van kinderen en ouders kunnen worden versterkt.

Digital research skills in secondary education: preparing students for university

K.N. (Kim) Blankendaal-Tran (v) Don Bosco College – Universiteit Utrecht

Bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit blijkt dat het studenten ontbreekt aan digitale vaardigheden in het onderzoeksveld. Zowel studenten als universiteiten merken dat. Dit project onderzoekt de kloof en wil deze overbruggen door de ontwikkeling van digitale vaardigheden op de middelbare school te stimuleren.

3D TAG-ME: 3D printing of Thermoplastics Advancing mechanical homoGenisation via new Melt

R.H.M. (Roel) Bröker (m) Zuyd Hogeschool- Universiteit Maastricht

3D-print gebeurt in lagen en biedt daardoor een eindeloze flexibiliteit voor geometrische ontwerpen. Helaas staat een slechte menging van polymere moleculen een massale toepassing in de weg. Doel is om te weten te komen hoe moleculen zich tijdens het printen gedragen, zodat de geprinte 3D-onderdelen steviger worden.

Segregatie in het voortgezet onderwijs: witte vlekken inkleuren

R.J. (Rafiq) Friperson (m) Hervormd Lyceum Zuid - Vrije universiteit Amsterdam

Dit onderzoek stelt vast in hoeverre er sprake is van segregatie van onderwijspersoneel en hoe deze samenhangt met leerlingsegregatie en onderwijsuitkomsten. Daarbij wordt onderzocht of segregatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden tegengegaan door basisscholieren extra ondersteuning bij hun schoolkeuze te geven.

Lijmverbindingen in composieten onder langeduurbelasting

K. (Koert) Dingerdis (m) Hogeschool Inholland – Technische Universiteit Delft

Civieltechnische bouwwerken worden gedurende hun levensduur blootgesteld aan grote wisselende belastingen in een agressieve omgeving. Onderzoek wordt gedaan naar het bezwijkgedrag van lijmverbindingen in vezelversterkte kunststof composieten draagconstructies. Met dit onderzoek wordt het mogelijk de levensduur van lijmverbindingen beter te voorspellen en uiteindelijk efficiëntere composieten constructies te ontwerpen.

Ondernemerschap in het voortgezet onderwijs

S. (Sultan) Göksen (v) Hogeschool van Amsterdam FOO – Universiteit van Amsterdam

In het voortgezet onderwijs is er veel aanbod van (smal) ondernemerschapsonderwijs. We weten echter weinig over de effecten hiervan op de ondernemende intenties, houdingen en vaardigheden van leerlingen. Om hier in zicht in te krijgen, analyseren we het bestaande aanbod en voeren we een ontwerp- en effectonderzoek uit.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor arbeidsuitbuiting in het buitenland

C.H. (Cleo) Hoetmer (v) ROCvH– Universiteit van Amsterdam

Arbeidsuitbuiting door Nederlandse bedrijven in het buitenland komt vaak voor. De vraag is in hoeverre deze bedrijven strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wetgeving dient de belangen van slachtoffers te beschermen en bedrijven te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen, maar ook rekening te houden met de belangen van bedrijven.

De epistemische waarde van democratische deliberatie in het semipublieke domein

E. (Egbert) de Jong (m) CSG Liudger– Vrije Universiteit Amsterdam

Zijn experts de aangewezen personen om besluiten te nemen bij semipublieke instellingen, of zouden alle betrokkenen, op basis van gelijkheid en wederzijds respect, een stem moet krijgen in het besluitvormingsproces? Dit onderzoek gaat in op de vraag of deliberatie als democratisch proces tot meer kennis en betere besluiten leidt.

Oraliteit als kenmerk van Afropolitaanse literatuur – De interactie tussen traditie en moderniteit

E. (Eline) Kuenen (v) Lyceum Elst – Radboud Universiteit Nijmegen

Dit onderzoek bestudeert de rol van oraliteit binnen een representatief corpus van hedendaagse zogenaamde ‘Afropolitan’ romans. Hoewel orale elementen op het eerste gezicht traditioneel lijken, vormen zij de basis voor nieuwe literaire vormen. Zo draagt wat ‘traditioneel’ lijkt in feite bij aan de moderniteit van deze stedelijke literatuur- en cultuuruiting.

Kan Socrates MBO-studenten kritisch leren denken?

B.W. (Barry) Mahoney (m) Hogeschool van Amsterdam (HvA) – Universiteit van Amsterdam

Kritisch denken is belangrijk voor mbo-studenten, zowel voor hen persoonlijk als voor hun kansen op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek wordt een lessenserie voor filosofische groepsdialogen ontworpen en wordt nagegaan in hoeverre deelname aan deze Socratische dialogen een positief effect heeft op kritisch denken door mbo-studenten.

De kracht van zelfgestuurde feedback

B.R. (Bart) van der Meer (m) Nova College – CIOS Haarlem Hoofddorp – Vrije Universiteit Amsterdam

Dit promotietraject onderzoekt of (jeugd-)tennissers beter tactische vaardigheden leren als ze zelf het moment van feedback bepalen (zelfgestuurde feedback). Hiertoe worden leerstudies naar het leren van tennistactiek in enkel- en dubbelspel uitgevoerd. De kennis biedt (jeugd-)sportleiders nieuwe feedbackmethoden voor het aanleren van tactische vaardigheden, afgestemd op individuele sporters of teams.

Heading to sustainable movement behavioral change in people with stroke

E.J.A. (Annelies) Van der Neut-Piels (v) Fontys Paramedische Hogeschool – Universiteit Utrecht

Beweeg meer, zit minder! Makkelijker gezegd dan gedaan voor mensen na een beroerte. De lange termijn consequenties van veel zitten en weinig bewegen worden onderzocht in dit onderzoek. Een instrument wordt ontwikkeld die de fysiotherapeut helpt om een behandeling op maat te geven om te komen tot duurzame gedragsverandering.

Orale kwetsbaarheid en de predictie van ongewenste gezondheidsuitkomsten bij ouderen (Oral frailty as predictor of adverse health outcomes in older people)

K.G.H. (Karl) Parisius (m) Hogeschool Inholland– Universiteit van Amsterdam

Het doel van dit onderzoek is om de invloed van mondgezondheid op de algemene gezondheid meetbaar te maken. Dit wordt samengevat in de term orale kwetsbaarheid en uitgedrukt in het risico op ongewenste gezondheidsuitkomsten. In hoeverre hebben personen met een hoge mate van orale kwetsbaarheid een hoog risico op ongewenste gezondheidsuitkomsten?

Cultureel responsief lesgeven: kansengelijkheid voor alle kinderen

D. (Dorien) Petri (v) Hanzehogeschool Groningen – Rijksuniversiteit Groningen

De basisschoolperiode zou voor iedereen een betekenisvolle periode moeten zijn. Om rekening te houden met sociale, economische en culturele verschillen dient een leerkracht deze achtergronden van ouders en kinderen te begrijpen. Als de opgedane kennis een plek krijgt in de lessen van die leerkracht, wordt onderwijs betekenisvol voor ieder kind.

De waarde van werk: wat maakt werk de moeite waard voor werkende bijstandsgerechtigden?

M.L. (Mathieu) Portielje (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam

Dit onderzoek geeft inzicht in de waarde(n) die (deeltijd) werkende bijstandsgerechtigden toekennen aan betaald werk, hoe deze waarden tot stand komen, en hoe de waarden terugkomen in het gedrag van hen. Het proefschrift levert een bijdrage aan het economische en sociale debat over de betekenis van werk voor lage inkomensgroepen.

“Nothing Matters but the Future.” Dutch Multinationals and their Visions of the Netherlands in a Changing World Order (1938-1948)

P.P. (Peter) Postma (m) Hanze Hogeschool – Universiteit Leiden

Rond de Tweede Wereldoorlog verhandelden Nederlandse multinationals als Philips en Unilever hun ideeën in toenemende mate met Nederlandse beleidsmakers. Er is nog weinig bekend over hun ideeën en interacties. In dit project zal uit de analyse van nieuw archiefmateriaal blijken welke invloed de multinationals hadden op de politiek-economische positionering van Nederland na 1945.

Quantifying the Impact of Energetic Renovation Measures for Residential Buildings

T.J.H. (Twan) Rovers (m) Saxion Hogeschool – Technische Universiteit Delft

Aan de vooravond van de energietransitie, staat op miljoenen woningen een energetische renovatie te wachten. Om effectieve renovatiemaatregelen te kunnen selecteren, moet de impact hiervan op het energiegebruik van de woning kunnen worden bepaald. In deze studie wordt een bouwfysisch raamwerk ontwikkeld, waarmee de impact van renovatiemaatregelen kan worden gekwantificeerd.

Prediction of the Longitudal Relationship between Blood Flow and Plaque Buildup in Cardiovascular Patients to Prevent Stokes using Ultrafast Echographic Imaging

I.H. (Inge) van Schie-Gerrits (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Radboud Universiteit Nijmegen

Het is belangrijk om infarcten te voorkomen door plakvorming in een vroeg stadium te detecteren. In het onderzoek wordt gezocht naar nieuwe technieken om met ultrasnelle echografische beelden de bloedstroom in de bifurcatie van de halsslagader te meten en te controleren. Door specifieke parameters van de bloedstroom te bepalen, kan plakvorming in de toekomst worden voorspeld.

Externaliserende gedragsproblemen verminderen in groep 3 en 4 van de basisschool: Taakspel met coaching van leerkrachten op sociaal-emotioneel leren en mentale representaties.

L. (Luuk) Van Schie (m) Hogeschool Rotterdam – Vrije Universiteit Amsterdam

In dit experimentele onderzoek op 42 basisscholen wordt onderzocht of leerkrachten uit groep 3 en 4 die te maken hebben met externaliserende gedragsproblemen van leerlingen, meer baat hebben bij de Taakspelinterventie wanneer zij simultaan worden gecoacht op het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden bij, en hun beeldvorming over deze leerlingen.

Geassocieerde fauna op koraalriffen: zegen of vloek?

R.J. (Roeland Johannes) van der Schoot (m) Joke Smit College – Rijksuniversiteit Groningen

Door overbevissing, vervuiling en de stijgende temperatuur van het zeewateroppervlak staan koraalriffen wereldwijd onder grote druk. In dit onderzoek worden relaties tussen koraal en daarmee samenlevende organismen onderzocht. Deze informatie kan worden toegepast als indicator om sneller te kunnen waarschuwen wanneer de soortenrijkdom van een koraalrif achteruit gaat.

Rollenspel als context voor het bevorderen van de sociale competenties in de kleuterklas

M.C. (Mireille) Smits-van der Nat (v) KBS Onder de Bogen – Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe kunnen leerkrachten de sociale competenties van jonge kinderen bevorderen? In dit promotieonderzoek wordt nagegaan hoe rollenspel (het naspelen van de wereld om je heen) de sociale competenties van kleuters kan bevorderen. Onderzocht wordt hoe we de activiteiten van rollenspel in het onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven.

CVA-thuisrevalidatie: implementatie middels Participatief Actie Onderzoek

D.J. (Dinja) van der Veen (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Radboud Universiteit Nijmegen

Het doormaken van een beroerte heeft grote gevolgen voor iemands functioneren. Voor het herleren van vaardigheden hebben de cliënt en zijn netwerk specifieke begeleiding nodig. Therapieën die vroeger in het ziekenhuis of verpleeghuis werden gegeven, worden nu thuis gegeven. Om dezelfde zorg thuis te geven, moeten therapeuten samen gaan werken.

Continental margin sediments as a source of trace metals to ocean waters

A. (Annika) Vollebregt (v) Melanchthon ‘de Blesewic’ – Universiteit Utrecht

Sedimenten in kustzeeën zijn een bron van essentiële spoormetalen voor algen in de oceaan. Het vrijkomen van deze metalen uit de zeebodem neemt toe door eutrofiëring en een daling in zuurstof in zee. In dit project wordt in zes kustgebieden (o.a. Golf van Mexico, Noordzee) onderzocht hoe dit werkt.

Betere perinatale uitkomsten in de geboortezorg door toepassing van de ACTion-methodiek?

W.P.M. (Ien) van der Woerdt-Eltink (v) Hogeschool Rotterdam – Rijksuniversiteit Groningen

Veranderingen invoeren in reguliere werkprocessen blijkt moeilijk, ook als deze de zorg verbeteren. Om door geboortezorgverleners onderkende verbeterpunten succesvol te kunnen doorvoeren is de 7-stappen-ACTion-methodiek ontwikkeld. Onderzocht wordt of deze methode in heel Nederland kan worden geïmplementeerd, met als doel: meer doorgevoerde verbeterpunten en betere zorguitkomsten voor de pasgeborene.