Toekenningen Ideeëngenerator (NWA-IDG)

De onderstaande projecten (in alfabetische volgorde) ontvangen een financiering van 50.000 euro voor de looptijd van 1 jaar om hun idee verder te onderzoeken.

Direct naar


Overzicht

An antibiotic-free treatment of drug-resistant tuberculosis
Dr. J. Buter (Rijks Universiteit Groningen)

Tuberculose doodt jaarlijks 1,3 tot 1,5 miljoen mensen. Samen met de opkomst van antibioticaresistentie vormt dit een wereldwijde gezondheidsbedreiging. En baanbrekende therapie kan worden ontwikkeld door de bacterie Mycobacterium tuberculosis te misleiden om een fotosensitizer metabolisch op te nemen. Door de fotosensitizer met licht te activeren en gaat deze reactief zuurstof produceren, wat de bacterie doodt.

An artscience approach to Kombucha and plant based living fabrics for sustainable fashion, hydroponics and circular economy
Dr. R.N. Frese (Vrije Universiteit Amsterdam)

Kunstenaars en wetenschappers gaan samen proberen om biologisch materiaal te maken van water, algen, bacteriën, gist en planten, welke de grondstof vormt voor onze eerste levensbehoeften: voedsel, drinken, energie en kleding. Wie weet kan iedereen binnenkort hun levende, ademende en luchtzuiverende kleding dragen.

A gamified application for citizens' participation in urban green space design
E.D. Ekkel (Aeres Groep)

Een aantrekkelijke groene ruimte draagt bij aan gezonde mensen. Het project ontwikkelt een applicatie waarmee bewoners toegang krijgen tot een game om de groene ruimte om hen heen vorm te geven. Ze kunnen zo actief zelf meedenken over een groene en gezonde buurt.

Bullying and Aggression in Nursing Homes: Types, Motivations, Prevalence, and Consequences
Dr. J.J. Sijtsema (Tilburg University)

Pesten en agressie onder ouderen kan een sterke negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven, maar is momenteel weinig onderzocht. Om de rol van sociale relaties en sociale dynamieken op pesten en agressie in verzorgingshuizen te onderzoeken worden inzichten en methoden vanuit de kind- en adolescentieliteratuur toegepast.

Challenging the dogma of tick-borne disease transmission: can the expansion of a rodent species trigger the outbreak of tick-borne encephalitis virus?
J.W. Bakker (Wageningen University & Research)

Het teken-encefalitis virus verspreidt zich sinds 2016 in Nederland. Alhoewel dit een veelvoorkomend virus is in grote delen van Europa en Azië, blijft de aanwezigheid en verdere verspreiding in Nederland moeilijk te voorspellen. Om dit beter te begrijpen is het noodzakelijk om de rol van mogelijke gastheren van dit virus beter in kaart te brengen.

Converting the greenhouse gases methane and carbon dioxide into value-added products
Dr. J.C. Slootweg (Universiteit van Amsterdam)

Dit project richt zich op het efficiënte omzetten van de broeikasgassen methaan en koolstofdioxide in azijnzuur. Dit draagt bij aan het beter benutten van de koolstofcyclus alsmede de vervaardiging van een afvalvrije samenleving.

Demand response voor open water systemen en kunstwerken
Ir. T.J.T. van der Heijden (TUD)

Duurzame energie heeft een destabiliserend effect op het elektriciteitsnetwerk, door de onvoorspelbare aard van de bronnen. Het Nederlandse watersysteem heeft een gecombineerd pompvermogen van 221MW, wat ingezet zou kunnen worden om het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren. Onderzoek naar optimale gebruik van de opslagcapaciteit in het watersysteem zou de Nederlandse energietransitie aanzienlijk kunnen versnellen.

Disease biomarker detection for Ebola and Lassa virus induced vasculopathy
Y. Abouleila (Universiteit Leiden)

Vroege detectie van Ebola- en Lassavirusziekten en de ontwikkeling van geschikte effectieve behandelingen worden in dit project met nieuwe metabole biomarkers onderzocht. Hierbij wordt een nieuw platform dat orgaan-op-een-chip en massaspectrometrie combineert gebruikt.

Disturbance of the axon-myelin synapse as root cause for multiple sclerosis
A. Luchicchi (Amsterdam UMC)

Volgens recente studies is multipele sclerose (MS) in eerste instantie geen een ziekte van het immuunsysteem. Wat veroorzaakt MS dan wel? Gebruikmakend van de nieuwste fysiologische en imagingtechnieken in MS weefsel van overleden patiënten willen de onderzoekers aantonen dat de hersenen zelf vermoedelijk een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte.

Do ethnic and gender stereotypes lead to disparities in child protection decision-making?
F. Middel (Rijks Universiteit Groningen)

Bij vermoedens van kindermishandeling lijken etnische achtergrond en geslacht van de ouder de besluitvoering in de jeugdbescherming te beïnvloeden. Deze studie bekijkt in Nederland en de Verenigde Staten de impact na van etnische en genderstereotypen op het onderzoek na melding van kindermishandeling en de hierop volgende besluitvorming.

Does environmental pollution enhance the allergenic nature of pollen?
Dr. W.D. Gosling (Universiteit van Amsterdam)

Naar schatting 3 miljoen Nederlanders hebben hooikoortsklachten na contact met pollen in de lucht. Luchtverontreiniging kan mogelijk de pollen zo veranderen dat ze meer allergische reacties veroorzaken. Dit project zal onderzoeken of de verschillende soorten pollen in steden chemisch veranderd zijn en of deze veranderingen verschillen gedurende het jaar.

Experimental evolution of beneficial soil microbiomes
Dr. D.E. Rozen (Universiteit Leiden)

Plantenziekten veroorzaken opbrengstverliezen en bedreigen de voedselveiligheid voor een groeiende wereldbevolking. Het project onderzoekt een nieuwe en milieuvriendelijke oplossing door het evolueren van microbiële gemeenschappen, die infecties van bodemgebonden ziekteverwekkers onderdrukken. Een dergelijke aanpak kan leiden tot een verminderd gebruik van pesticiden en kunstmest en tot een betere voedselveiligheid.

Exploring the impact of dating apps on the heterogeneity of Dutch couples
G. Ranzini (Vrije Universiteit)

De populariteit van online dating wordt vaak gelinkt aan de toename van interraciale (gemengde) huwelijken in westerse landen. Dit project heeft als doel om de effecten van online dating op een heterogene groep Nederlandse koppels te onderzoeken, via een vragenlijst en een labexperiment.

Ex-vivo dialysis of human kidneys for regenerative medicine
F.M.R. Witjas (Universiteit Leiden)

Het idee is systeem met een dialyse-ondersteund orgaankweek te ontwikkelen, waarbij humane nieren voor langere tijd buiten het lichaam in leven worden gehouden (7-14 dagen). De volgende stap is om in dit systeem de toepassing van nieuwe regeneratieve therapieën, zoals stamcellen, op functionaliteit testen.

Family matters in the prediction of juvenile delinquency: Sustainable solutions for the Kingdom of the Netherlands
M. Meijeren (Fontys Hogeschool)

De onderzoekers zetten vraagtekens bij de bruikbaarheid van dominante westerse modellen voor risicotaxatie en preventie van criminaliteit in niet-westerse culturen. Het project onderzoekt welke risico- en protectieve familiefactoren invloed hebben op delinquent gedrag van Antilliaanse jongeren op Curaçao en in Nederland, en wat de mogelijke invloed hiervan is op criminele carrières in de verschillende culturen.

How do people who voluntary stop eating and drinking (VSED) die? A prospective study among people who chose for VSED, their relatives and care professionals
E.E. Bolt (Amsterdam MC)

Ouderen die hun levenseinde willen bespoedigen in eigen regie, kunnen stoppen met eten en drinken. Deze methode wordt al ruim 20 jaar bediscussieerd maar er is maar weinig over bekend. Bijvoorbeeld of het tot onnodig lijden leidt. Dit onderzoek geeft inzicht of en hoe deze methode acceptabel is voor de verschillende betrokkenen.

How to put a break on rumination: tracking effects of fantasizing- and mindfulness-based interventions on depressive vulnerability in the wild.
Dr. M.J. van Tol (RUG)

Negatief, eindeloos malen en zorgelijk nadenken zijn sleutelkenmerken van terugkerende depressie. Therapeutische technieken, zoals fantaseren en mindfulness, lijken deze negatieve gedachtestroom te verminderen, maar werken waarschijnlijk anders. Dit project beoogt objectieve meetinstrumenten te ontwikkelen om gedachten te meten en om te onderzoeken hoe deze te veranderen om depressie te voorkomen.

Identification of new leads active against Gram-positive and negative pathogens: the potential of resveratrol derivatives
Dr. R. Cebrian Castillo (Rijks Universiteit Groningen)

Antimicrobiële resistentie is een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. De identificatie van nieuwe, veilige en zeer werkzame antibiotica die nieuwe targets aangrijpen, vooral in Gram-negatieve pathogenen, is daarom van cruciaal belang. Resveratrolderivaten hebben de potentie om te voorzien in deze behoefte voor nieuwe antibiotica.

Integration of machine learning and mechanistic models to analyse network dynamics
Dr. J.B. Beltman (Universiteit Leiden)

Wiskundige modellen, gebaseerd op bekende en nog onbekende mechanismen, die dynamische veranderingen van biologische netwerken beschrijven kunnen netwerkgedrag goed voorspellen maar zijn tijdrovend om te ontwikkelen. In dit project genereren de onderzoekers zulke mechanistische modellen gebaseerd op machine learning om het model-ontwikkelproces te versnellen.

Is air pollution behind dementia? Unraveling the origin of magnetite nanoparticles in the brain
Dr. L. Bossoni (Leiden University Medical Center)

IJzer-nanodeeltjes in de hersenen zijn geopperd als een risicofactor voor dementie. De oorsprong van dit gemineraliseerde ijzer is onbekend, hoewel luchtvervuiling mogelijk de schuldige is. Onderzoek naar de magnetische eigenschappen en de structuur van deze deeltjes helpt om de oorsprong en hun rol in neurodegeneratie te ontrafelen.

Is a dialect speaking robot more easily accepted by the elderly?
J. van Doorn (Rijks Universiteit Groningen)

Spraaktechnologie zou het voor ouderen makkelijker moeten maken met technologie om te gaan. Toch zijn veel ouderen terughoudend tegenover technologische oplossingen ter ondersteuning van hun dagelijks leven. Dit multidisciplinaire project onderzoekt of de ervaring, die ouderen met technologie hebben, verbetert als de spraaktechnologie gebruik maakt van de regionale taal.

Lucid dreaming as a model for EEG-based communication in locked-in syndrome
Dr. M. Dresler (Radboud Universitair Medisch Centrum)

Bij verlamde personen is het moeilijk te bepalen of zij nog bewustzijn hebben. Om hierachter te komen, kan een patiënt leren een computer te besturen met zijn/haar hersenactiviteit. Onderzocht wordt of lucide dromers in staat zijn om zo’n Brain Computer Interface (BCI) te controleren. Toekomstige studies kunnen dan gebruik maken van deze meer toegankelijke groep proefpersonen.

Off-the-shelf umbilical cord blood derived natural killer cells for cancer immunotherapy
P.K.J.D. de Jonge (Radboud Universitair Medisch Centrum)

Natural killer celtherapie is een interessante, relatief nieuwe vorm van immuuntherapie met weinig bijwerkingen. Doordat deze therapie is gepersonaliseerd en de celkweek veel tijd vergt, is deze duur en moeilijk planbaar. Het doel van dit project is het maken van grote hoeveelheden ingevroren cellen voor directe toediening en tegen sterk gereduceerde kosten.

Hoe ontstaat de kansenkloof? Lessen uit Nederlandse big data over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
C.W.A. van de Kraats (Vrije Universiteit)

Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen, verdienen op latere leeftijd gemiddeld genomen ook minder en leiden een ongezonder leven. In hoeverre worden deze ongelijke uitkomsten gedreven door ongelijke kansen? Dit project gebruikt nieuwe data over de ontwikkeling van kinderen in Nederland om ongelijkheid van kansen in kaart te brengen.

Plasticity Determination of Plants' Root System by Animal Neurotransmitters Assessed with Magnetic Resonance Spectroscopy
Dr. Y. Caspi (Universiteit Utrecht)

Bij de vorming van het wortelsysteem van planten helpen dierenneurotransmitters, die ook in planten voorkomen, doordat ze een interactie aangaan met belangrijkste ontwikkeling-hormonen van de plant. Hoe deze moleculen op elkaar inwerken geeft meer inzicht in de fundamentele plasticiteit principes die gelden voor meercellige organismen. De onderzoekers gebruiken hiervoor magnetische resonantie spectroscopie.

Recovering memories ‘thought-to-be-lost’ in the sleep-deprived brain
Dr. R. Havekes (Rijks Universiteit Groningen)

Het onthouden van slaap is nadelig voor ons brein en veroorzaakt geheugenproblemen. Het is echter onduidelijk of ‘slaapdeprivatie’ de opslag van informatie ondermijnt of slechts het herinneringsproces. Neurowetenschappers gaan onderzoeken of ogenschijnlijk ‘verloren’ herinneringen kunnen worden teruggehaald uit het vermoeide brein. Hiervoor gebruiken ze gedragsonderzoek en innoverende methoden om hersenactiviteit te manipuleren.

Reframing PJU, a contribution to current discussions on the decolonisation of museum collections and the development of experimental qualitative research methods
A.G.E. Stultiens (Koninklijke Academie voor de Kunsten)

De foto’s en films die ontdekkingsreiziger Paul Julien maakte op het Afrikaanse continent maken deel uit van de collectie van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. In dit project worden de beelden voorzien van nieuwe informatie en contexten, die worden aangeleverd door mensen die een directe band hebben met wat er op het materiaal te zien is.

Reliable and rapid evaluation of clinical evidence in the public domain
Prof. dr. W.M. Otte (Universiteit Utrecht)

Vanwege noodzakelijke replicatiestudies kan het betrouwbaar inschatten van nieuwe klinische resultaten soms jaren duren. Door het maken van een kalibratiemodel aan de hand van 200.000 representatieve klinische studies willen de onderzoekers nieuwe resultaten zonder vertraging en betrouwbaar kunnen interpreteren. Een online interface geeft iedereen toegang tot dit model.

Restored sound localization for hearing impaired people
Dr. Ir. R.C. Hendriks (Technische Universiteit Delft)

Mensen met gehoorverlies ondervinden veel problemen met geluidlokalisatie wat grote impact heeft op hun zelfstandigheid en welzijn. Mensen met een gehoorbeperking kunnen niet dezelfde lokalisatie-informatie gebruiken als normaalhorende mensen. In dit project wordt onderzocht of lokalisatie-informatie die voor slechthorenden onhoorbaar is, om te zetten is in een hoorbare vorm.

Self-organising adaptation: a universal mechanism for microbial protein expression regulation
D.H. de Groot  (Vrije Universiteit)

Cellen kunnen zich aanpassen aan, en groeien in, een verbluffende hoeveelheid omgevingen. Dit lijkt, gezien de eenvoud van individuele cellen, een onmogelijke prestatie. Maar hoe zit dit als een populatie cellen gaat samenwerken? De onderzoekers stellen een universeel mechanisme voor dat een populatie cellen in staat stelt te overleven, maar waar individuele cellen zouden falen.

Straight Walking Again: Continuous Sensory Rehabilitation through Real-Time Feedforward
Drs. T.A.M. Theunissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Voor CVA-patiënten is continu trainen essentieel voor het terugwinnen van verloren functionaliteit. Om de uitstekende faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven, stellen de onderzoekers een oplossing voor middels sensorische feed-forward. Patiënten kunnen die al in de kliniek gebruiken en vervolgens inzetten in de leef- en werkomgeving.

Switch from urgency- to benefit-based organ allocation
Prof. dr. H. Putter (Universiteit Leiden)

Er is een tekort aan donororganen en niet iedereen kan worden getransplanteerd. Op dit moment krijgen de ziekste patiënten voorrang bij het ontvangen van een orgaan. Gezondere patiënten leven echter langer na een transplantatie. Deze studie onderzoekt hoe via orgaanverdeling de meeste levenswinst voor iedereen gehaald kan worden.

The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism
Prof. dr. ir. M. Mohammadi (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

De huidige fysieke ruimte van een school is statisch en daardoor niet geschikt voor passend onderwijs. Integratie van ambient technology maakt het mogelijk om een sensitieve en dynamische omgeving te creëren. In dit project wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme.

The Unconscious Road to Alleviating Body Image Concerns: A Novel Evaluative Conditioning Approach using Continuous Flash Suppression
I. Masselman (Rijks Universiteit Groningen)

Negatief lichaamsbeeld (NLB) is een kernsymptoom van een aantal ernstige stoornissen. Een nieuwe techniek om plaatjes van het eigen lichaam onbewust te conditioneren met positieve feedback kan deze NLB mogelijk aanpakken. Dit is wellicht veel effectiever dan bestaande (bewuste) interventies omdat het (re)activatie van negatieve lichaams-associaties voorkomt.

Ultimate remedium or optimum remedium? Towards resilient forms of restorative dispute resolution in local community safety
Dr. R. van Steden (VU)

Dit onderzoek wil experimenteren met probleemoplossende en herstelgerichte manieren van werken in het aangifteproces bij de politie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘mediation’. Het doel is om een nieuw type ‘genetwerkte’ politieprofessional te ontwikkelen die in het contact met burgers de grenzen van het strafrecht en herstelrecht overstijgt.

Vivianite for lake restoration and phosphate recovery
Dr. M.F.L.L.W. Lurling (Wageningen University & Research)

Fosfaatophoping in de onderwaterbodem en het beschikbaar komen van de fosfaten voor blauwalgen vormt één van de grootste bedreigingen voor een goede waterkwaliteit. Het idee is om een nieuwe methode te ontwikkelen om een stabiel ijzerfosfaat mineraal te maken wat met behulp van een magneet kan worden geoogst. Hiermee kan de sluiting van de fosfaatkringloop worden verkregen.

What’s app: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile offenders
Dr. H.E. Creemers (University of Amsterdam)

Informatie over risicofactoren, behoeften en capaciteiten van kortverblijvers in jeugdgevangenissen ontbreekt vaak. Deze is echter wel essentieel voor een passende behandeling van deze jongeren om delinquent gedrag te voorkomen. Dit project onderzoekt of een digitale, aansprekende applicatie bruikbaar en valide is om deze gegevens te verzamelen.